Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego

Ikona statystyk

O G Ł O SZ E N I E
Stosownie do treści art. 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.)
WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA
że na podstawie art. 138 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w zw. z art. 8m ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Starosty Kolbuszowskiego z dnia 30.09.2020 r., znak: GK.6821.10.4.2019 odmawiającej ustalenia, że nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr nr: 2286, 2287, 2288, 2289, 2290/2, 2291, 2292 i 2293 położone w obrębie Zielonka oraz działki nr nr: 92/2, 92/4, 92/5, 92/8, 92/10, 94, 92/1, 92/3, 92/7, 38, 92/12, 92/13, 94/14, 92/15, 92/16, 707, 776/1, 776/2, 780, 809/1, 809/2 i 809/6 położone w obrębie Mazury, gmina Raniżów stanowią wspólnotę gruntową i umarzającej postępowanie w przedmiocie działek nr nr: 92/17 i 92/18, została wydana decyzja z dnia 13.01.2021 r., znak N-II.7511.45.2020, utrzymująca w mocy decyzję organu I instancji.
Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349 (III piętro), w godzinach od 8.00 do 15.00.
Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wysokość opłaty od wpisu od skargi, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. nr 221, poz. 2193, z późn. zm.) zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 wynosi 200 zł. Ponadto informuję o możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów sądowych albo przyznanie prawa pomocy na podstawie ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-01-20
Data publikacji:
2021-01-20
Data ostatniej zmiany:
2021-01-20

GK.683.3.16.2021

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego
za nieruchomość położoną w obrębie Huta Komorowska, w gminie Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 567/1 o powierzchni 0,0388 ha.
Starosta Kolbuszowski - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), w związku z art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Majdan Królewski, w obrębie Huta Komorowska, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 567/1 o powierzchni 0,0388 ha, która stała się własnością Gminy Majdan Królewski na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/4/2020, znak: AB.6740.6.4.2020 z dnia 23.07.2020 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 104057R w Hucie Komorowskiej Koło Kościoła I, II, III”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-01-19
Data publikacji:
2021-01-19
Data ostatniej zmiany:
2021-01-20

GK.683.3.13.2021

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego
za nieruchomość położoną w obrębie Huta Komorowska, w gminie Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 568/1 o powierzchni 0,0323 ha.
Starosta Kolbuszowski - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), w związku z art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Majdan Królewski, w obrębie Huta Komorowska, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 568/1 o powierzchni 0,0323 ha, która stała się własnością Gminy Majdan Królewski na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/4/2020, znak: AB.6740.6.4.2020 z dnia 23.07.2020 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 104057R w Hucie Komorowskiej Koło Kościoła I, II, III”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-01-19
Data publikacji:
2021-01-19
Data ostatniej zmiany:
2021-01-20

Obwieszczenie o wydaniu decyzji GK.683.3.10.2020 z dnia 30.12.2020r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Huta Komorowska, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 955/1
Starosta Kolbuszowski, stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Majdan Królewski w obrębie Huta Komorowska oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 955/1 o powierzchni 0,0397 ha, która stała się własnością Gminy Majdan Królewski na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego D/II/10/2018 znak: AB.6740.3.8.2019 z dnia 19.09.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi gminnej publicznej klasy D wraz z odwodnieniem w miejscowości Huta Komorowska”.
Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-12-30
Data publikacji:
2020-12-30
Data ostatniej zmiany:
2020-12-30

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA RZ.ZUZ.4.421.434.2019.EL

Ikona statystyk

Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm./ oraz art. 113, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm./ w związku z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej,
DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W STALOWEJ WOLI ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA.
W dniu 11 grudnia 2020 roku zostało wydane postanowienie prostujące oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli znak: RZ.ZUZ.4.421.434.2019.EL z dnia 07.02.2020 r. w zakresie nazwy uprawnionego. Z treścią postanowienia można się zapoznać w Zarządzie Zlewni w Stalowej Woli, z siedzibą ul. Jagiellońska 17, 37-450 Stalowa Wola. Sprawę prowadzi Pani Elżbieta Lis tel. 158 428 982 lub 15 842 89 84. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Od postanowienia niniejszego służy stronom zażalenie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola, ul. Jagiellońska 17 w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-12-18
Data publikacji:
2020-12-18
Data ostatniej zmiany:
2020-12-18

AB.6740.4.135.2020

Ikona statystyk

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r, poz. 256)
STAROSTA KOLBUSZOWSKI zawiadamia że w dniu 08.12.2020 r na wniosek P. Patrycji Balcarek - pełnomocnika P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa z dnia 13.11.2018 r zostało wszczęte postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY numer KOB7001A wraz z kablową linią zasilającą na działce nr ewid. gr 344/2 w Przyłęku.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-12-18
Data publikacji:
2020-12-18
Data ostatniej zmiany:
2020-12-18

GK.6821.1.24-47.2020

Ikona statystyk

Ogłoszenie Starosty Kolbuszowskiego

Starosta Kolbuszowski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych, z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Ostrowach Tuszowskich, gm. Cmolas, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1630/7, 1549, 1589, 1593, 1609, 1615, 1621, 1636, 1644, 1662, 1688, 1758, 1764/4, 1766/4, 1768/5, 1771/5, 1785, 1895, 1906, 1917/2, 1926, 1973, 2004, 2198, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na demontaż istniejących linii elektroenergetycznych napowietrznych SN-15 kV i nN 0.4 kV oraz założenie i przeprowadzenie kablowej linii energetycznej doziemnej SN 15 kV, typu 3xXRUHAKXS 1x120/50 mm2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną rurą 2xRHDPE 40/3,7 i linii elektroenergetycznych doziemnych nN 0.4 kV typu 2xYAKXS 4x120 mm2, 2xYAKXS 4x35 mm2, w ramach inwestycji pn. „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV zasilającej stacje Ostrowy Tuszowskie 1, 2, 5”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-12-15
Data ostatniej zmiany:
2020-12-15

AB.6740.1.105.2020

Ikona statystyk
STAROSTA KOLBUSZOWSKI ZAWIADAMIA
o wydaniu decyzji Nr 491/2020 z dnia 14.12.2020r  (znak sprawy: ĄB.6740.1.105.2020)
dla
PKN ORLEN S.A.
09-411 Płock ul. Chemików 7
 
o pozwoleniu na „Budowę zbiornika naziemnego magazynowego ON, pompowni technologicznej załadunkowo-rozładunkowej fundamentu pod VRU (instalacja odzysku
oparów), kanału żelbetowego dla rurociągów technologicznych, zbiornika podziemnego na zrzuty technologiczne i awaryjne, podpór żelbetowych pod rurociągi technologiczne, dróg technologicznych na działkach nr ewid. gruntów 4045/5, 4045/7, 4045/9, 2740/2, 2741/2, 2742/2, 2743/2, 2744/7  w obrębie ewidencyjnym Widełka, jednostka ewidencyjna Kolbuszowa”
Decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2020-12-14
Data publikacji:
2020-12-14
Data ostatniej zmiany:
2020-12-14

Uchwała Nr 108/572/2020 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 10 grudnia 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w 2021 roku.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-12-10
Data ostatniej zmiany:
2020-12-10

AB.6740.6.6.2020

Ikona statystyk
Starosta Kolbuszowski zawiadamia że w dniu 07.12.2020 r zostało wszczęte na żądanie Wójta Gminy Dzikowiec postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcza Wola, na działkach położonych w Wilczej Woli (sygn. sprawy: AB.6740 .6. 6. 2020).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-12-09
Data ostatniej zmiany:
2021-01-18

Obwieszczenie GK.6821.1.23.2020

Ikona statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 30.11.2020 r. została wydana decyzja znak: GK.6821.1.23.2020 o udostępnienie nieruchomości położonej w Hucinie, gm. Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 679 o powierzchni 0.8380 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-12-01
Data ostatniej zmiany:
2020-12-01

Obwieszczenie GK.6821.1.21.2020

Ikona statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 30.11.2020 r. została wydana decyzja znak: GK.6821.1.21.2020 o udostępnienie nieruchomości położonej w Hucinie, gm. Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 507 o powierzchni 0.51 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-12-01
Data ostatniej zmiany:
2020-12-01

Obwieszczenie GK.6821.1.20.2020

Ikona statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 30.11.2020 r. została wydana decyzja znak: GK.6821.1.20.2020 o udostępnienie nieruchomości położonej w Hucinie, gm. Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 742 o powierzchni 0.12 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-12-01
Data ostatniej zmiany:
2020-12-01

Obwieszczenie GK.6821.1.19.2020

Ikona statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 30.11.2020 r. została wydana decyzja znak: GK.6821.1.19.2020 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Hucinie, gm. Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 742 o powierzchni 0.12 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2020-12-01
Data publikacji:
2020-12-01
Data ostatniej zmiany:
2020-12-01

Obwieszczenie GK.6821.1.16.2020 z dnia 27.11.2020r.

Ikona statystyk

o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Hucinie, gm. Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 507

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-11-27
Data publikacji:
2020-11-27
Data ostatniej zmiany:
2020-11-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-26 23:30:46, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)