Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

P15/2022 - GK.032.7.2022

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości
Skarbu Państwa, do celów ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste oraz
aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste.

I.         Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

II.      Przedmiot zamówienia:

1.     Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Widelce, gm. Kolbuszowa (W), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2610/4 i 2610/5 o łącznej pow. 0.1241 ha, celem ustalenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

2.     Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 846/4, 846/5, 846/6, 851/4, 851/5, 851/6 i 851/7 o łącznej pow. 0.3922 ha (kompleks), celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

3.     Sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1190 o pow. 0.3861 ha, położonych w Kolbuszowej Górnej, gm. Kolbuszowa (W), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1459/2, 1459/5 i 1459/6 o łącznej pow. 0.80 ha oraz oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1459/4 o pow. 0.10 ha (kompleks), celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

4.     Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1777/16 o pow. 0.0338 ha oraz oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1777/25 o pow. 0.4132 ha (kompleks), celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

5.     Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1777/26 o pow. 0.1968 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

6.     Sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1499 o pow. 0.1610 ha oraz oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1774/13 o pow. 0.1111 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

7.     Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji i gruntów i budynków jako działki nr 1197/4, 1197/5, 1197/13, 1238/3 i 1238/7 o łącznej powierzchni 0.3456 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

8.     Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Widelce, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2390/3, 2390/5 i 2391/6 o łącznej powierzchni 0.4736 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

9.     Sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1476/6 o pow. 0.0341 ha oraz oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1476/7 o pow. 0.0186 ha (kompleks), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1546/30 i 1546/55 o łącznej powierzchni 0.1684 ha oraz oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1546/59 o pow. 0.0291 ha (kompleks), celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

III.     Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia wynosi 80 dni od daty zawarcia umowy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-06-02
Data ostatniej zmiany:
2022-06-28

P14/2022 - GK.032.6.2022

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności zabudowanej
nieruchomości Skarbu Państwa.

I.       Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

II.      Przedmiot zamówienia:

Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Cmolasie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4646 o pow. 0,1432 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny. Na nieruchomości usytuowany jest murowany budynek z 1968 r. o pow. 343,07 m2, na którym uprzednio funkcjonował posterunek policji. W budynku znajdują się trzy mieszkania o łącznej powierzchni 149,29 m2.

III.      Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia wynosi 30 dni od daty zawarcia umowy.

IV.      Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,nie otwierać - oferta GK.032.6.2022", w terminie do dnia 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.

Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00 wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

V.         Dodatkowe informacje

Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-05-27
Data ostatniej zmiany:
2022-07-06

P13/2022 - GK.032.4.2022

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny prawa własności nieruchomości Powiatu Kolbuszowskiego, do celów aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i opłaty rocznej za trwały zarząd.

Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa NIP: 814 15 73 682, REGON:690581382.

Przedmiot zamówienia:

1.      Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego, położonej w mieście Kolbuszowa, obręb nr 0001 Kolbuszowa, oznaczonej jako działka nr 1555/65 o pow. 0.2626 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

2.      Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego, położonej w mieście Kolbuszowa, obręb nr 0001 Kolbuszowa, oznaczonej jako działki nr: 1555/73 o pow. 1.4807 ha i 1555/74 o pow. 1.0939 ha (powstałych z podziału działki nr 1555/70), celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

3.      Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego, położonej w mieście Kolbuszowa, obręb nr 0001 Kolbuszowa, oznaczonej jako działka nr 1555/69 o pow. 1.7640 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

4.      Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego, położonej w mieście Kolbuszowa, obręb nr 0001 Kolbuszowa, zabudowanej budynkiem biurowym stanowiącym siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej, złożonej z działek nr: 1387/1 o pow. 0.0203 ha i 2326/1 o pow. 0.0865 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za trwały zarząd.

III.    Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia wynosi 40 dni od daty zawarcia umowy.

IV.     Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzeźroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.4.2022", w terminie do dnia 06 czerwca 2022 r. do godz. 16.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej przy ul. 11 Listopada 10, 36 -100 Kolbuszowa. Oferta powinna zawierać dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu i e-mail), jego podpis, datę, oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.

Zamawiający dokona oceny ofert nadesłanych w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia oraz poprawności formalnej oferty. Jednocześnie informuję, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny i skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

V.    Dodatkowe informacje:

Zamawiający wymaga, aby operaty były wykonane oddzielnie dla każdej z działek. Materiały niezbędne do wykonania operatów Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie, a w szczególności: wypis z ewidencji gruntów i budynków, kopię mapy zasadniczej. Operaty powinny zawierać ww. dokumenty, a nie ich odpisy, co należy uwzględnić w propozycji cenowej w składanej ofercie. Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej. Operaty szacunkowe, przedmiotem których są nieruchomości, o których mowa w pkt II, pp. 1, 2 i 3 będą służyły do pierwszej aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego zaproszenia do składania ofert można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10, pokój 214, lub telefonicznie pod nr tel. (17) 7445-732 w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-05-26
Data publikacji:
2022-05-26
Data ostatniej zmiany:
2022-06-09

P12/2022

Ikona statystyk
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ
OGŁASZA:
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 15 lipca 2022 r. do dnia 14 lipca 2027 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze nieruchomości rolnych oznaczonych jako działki nr: 16/3, 16/4 oraz część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 26/9, wszystkie położone w obrębie ewidencyjnym 0014 WERYNIA, stanowiące własność Powiatu Kolbuszowskiego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-05-18
Data ostatniej zmiany:
2022-07-07

P11/2022

Ikona statystyk

OR.272.5.2022

Postępowanie  pn „Modernizacja obiektów szkolnych oraz szkół zarządzanych przez Powiat Kolbuszowski”

Link do postepowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4cc24db2-0042-4a26-8296-543bf9861029

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-05-11
Data publikacji:
2022-05-11
Data ostatniej zmiany:
2022-05-11

P10/2022 - GK.6641.6.2022

Ikona statystyk

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Powiat Kolbuszowski, 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10, reprezentowany przez Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia i Wicestarostę Pana Wojciecha Cebulę.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji do celów prawnych wraz z ustaleniem granic w terenie, polegającej na wydzieleniu z działki nr 1316 położonej w Komorowie, gmina Majdan Królewski 5 działek odpowiadającym dawnym parcelom gruntowym nr 1022, 1023, 1024, 1026/2, 1029/5, zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z aktu własności ziemi L.RG-ON-4512/III/3/151/74 oraz aktu notarialnego Rep. A 749/91 z dnia 18.02.1991 r.

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 90 dni od daty zawarcia umowy.

Wymogi oferty:

Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.

Miejsce oraz termin złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem ”nie otwierać - oferta GK.6641.6.2022", w terminie do dnia 18 maja 2022 r. do godz. 14.00. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.

Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 一 16.00, wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.l 1 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert nadesłanych w terminie na podstawie kryterium ceny brutto.

Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (17) 744 57 55 w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie informujemy, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania przyczyny i skontaktowania się tylko z wybranym oferentem

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-04-29
Data publikacji:
2022-04-29
Data ostatniej zmiany:
2022-05-20

P9/2022 - GK.6641.3.2022

Ikona statystyk
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Zamawiający: Powiat Kolbuszowski, 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10, reprezentowany przez Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia i Wicestarostę Pana Wojciecha Cebulę.
 
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie kameralnej dokumentacji do celów prawnych dla byłej działki nr 4337/2 (obecnie po podziale 4337/3, 4337/4,4337/5) położonej w Wilczej Woli, zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z aktu własności ziemi nr L.UG-6042/7/446/76.
 
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 60 dni od daty zawarcia umowy.
 
Wymogi oferty:
Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.
 
Miejsce oraz termin złożenia oferty:
Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem “nie otwiera© - oferta GK.032.28.2021", w terminie do dnia 29 kwietnia 2022 r. do godz. 14.00. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.
 
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w god方nach pracy Urzędu (pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
 
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
 
Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert nadesłanych w terminie na podstawie kryterium ceny brutto.
 
Informacje dodatkowe:
Dodatkowe infbnnacje można uzyskać pod nr telefonu (17) 744 57 55 w godzinach pracy urzędu.
 
Jednocześnie informujemy, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 
Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub części bez podania przyczyny i skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-04-14
Data publikacji:
2022-04-14
Data ostatniej zmiany:
2022-05-05

P8/2022 - GK.6641.5.2021

Ikona statystyk

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Powiat Kolbuszowski, 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10, reprezentowany przez Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia i Wicestarostę Pana Wojciecha Cebulę.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji do celów prawnych wraz z ustaleniem granic w terenie, dotyczącej wykazania zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z aktu własności ziemi nr RG-n-610/IX/l/332/72 oraz aktu notarialnego nr Rep. A 4264/61, konfiguracji granic nieruchomości oznaczonej dawniej jako działki nr 1355 i 1356 położonych w Kupnie, gmina Kolbuszowa, wg załącznika graficznego. Celem pracy jest odtworzenie dawanej granicy pomiędzy działką nr 1355 oraz działką nr 1356 (na długości ok 500 m), oraz zniesienia działki nr 1356/2 do działek nr 1355 oraz 1356 wg. dokumentów własnościowych.
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 90 dni od daty zawarcia umowy.
Wymogi oferty:
Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.
Miejsce oraz termin złożenia oferty:
Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.4.2022”, w terminie do dnia 29 kwietnia 2022 r. do godz. 14.00.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. &00 - 16.00, wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz・ wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert nadesłanych w terminie na podstawie kryterium ceny brutto.
Informacje dodatkowe:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (17) 744 57 55 w godzinach pracy urzędu.
Jednocześnie informujemy, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub części bez podania przyczyny i skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-04-14
Data publikacji:
2022-04-14
Data ostatniej zmiany:
2022-05-05

P7/2022

Ikona statystyk

OR.272.4.2022

Postępowanie  pn „Modernizacja obiektów szkolnych oraz szkół zarządzanych przez Powiat Kolbuszowski”

:link do postepowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d2edf8e3-2bd7-4ea0-bdc3-429cd9a63195

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-04-14
Data publikacji:
2022-04-14
Data ostatniej zmiany:
2022-04-14

P6/2022 - GK.6641.4.2021

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Powiat Kolbuszowski, 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10, reprezentowany przez Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia i Wicestarostę Pana Wojciecha Cebulę.
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji do celów prawnych wraz z ustaleniem granic w terenie, dotyczącej wykazania zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z aktu własności ziemi nr RG-n-610/IX/l/332/72 oraz aktu notarialnego nr Rep. A 4264/61, konfiguracji granic nieruchomości oznaczonej dawniej jako działki nr 1355 i 1356 położonych w Kupnie, gmina Kolbuszowa, wg załącznika graficznego. Celem pracy jest odtworzenie dawanej granicy pomiędzy działką nr 1355 oraz działką nr 1356 (na długości ok 500 m), oraz zniesienia działki nr 1356/2 do działek nr 1355 oraz 1356 wg. dokumentów własnościowych.
Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 90 dni od daty zawarcia umowy.
Wymogi oferty:
Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.
Miejsce oraz termin złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.4.2022”, w terminie do dnia 02 czerwca 2022 r. do godz. 14.00.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert nadesłanych w terminie na podstawie kryterium ceny brutto.
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (17) 744 57 55 w godzinach pracy urzędu.
Jednocześnie informujemy, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub części bez podania przyczyny i skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-04-12
Data publikacji:
2022-04-12
Data ostatniej zmiany:
2022-04-14

P5/2022 - GK.032.2.2022

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, do celów aktualizacji opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste.

I. Zamawiający: Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
II. Przedmiot zamówienia:
1. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1775 o pow. 1.2173 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za trwały zarząd.
2. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2334 o pow. 0.1179 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
3. Sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1382/3, 1393/2, 2326/7, 2327/3 o łącznej pow. 1.1708 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2326/3, 2327/2 o łącznej pow. 0.2075 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1387/2 o pow. 0.0105 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2326/8, 2326/9, 2326/10, 2326/11, 2326/12, 2326/13, 2326/14, 2326/15, 2326/16, 2326/17, 2326/18, 2326/19, 2326/20 o łącznej pow. 1.3856 ha (kompleks), celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
4. Sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Kupnie, gm. Kolbuszowa (W), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 232/1, 232/6, 232/7, 232/8, 232/9, 232/10, 232/12, 232/13, 232/14, 232/15, 232/16, 232/17, 232/18, 232/19, 232/20, 232/21, 232/22, 232/23, 232/24, 232/25, 232/26, 232/27, 232/28, 232/29, 232/30, 232/31, 232/32, 232/33, 232/34, 232/35, 232/36, 232/37, 232/38, 232/39, 232/40, 232/41, 232/42, 232/43, 232/44, 232/45, 232/46, 232/47, 232/48, 232/49, 232/50, 232/52, 232/54, 263, 368 o łącznej pow. 30.8013 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 232/3 o pow. 0.1086 ha (kompleks), celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
5. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Widełce, gm. Kolbuszowa (W), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2403/4, 2403/11, 2403/12, 2403/13, 4054/1, 4054/3, 4054/7, 4054/9, 4054/10, 4054/13, 4054/14, 4055/4, 4055/5, 4055/8, 4055/9 o łącznej pow. 25.3854 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
6. Sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Hadykówce, gmina Cmolas, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 312/2, 313, 314/1, 314/2, 315/1, 315/2, 316/1, 316/2, 320/2, 321/2, 322/2, 323/2, 324/2, 324/4, 328, 329 o łącznej pow. 7.8134 ha oraz oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 330/8 i 330/9 o łącznej pow. 7.7857 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
7. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1547/2 o pow. 0.1532 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
8. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 939/3 o powierzchni 0.0129 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia wynosi 80 dni od daty zawarcia umowy.
IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:
Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać – oferta GK.032.2.2022”, w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-03-17
Data ostatniej zmiany:
2022-04-14

P4/2022

Ikona statystyk

Postępowanie  pn „Zakup wyposażenia pracowni zawodowej dla kierunku kształcenia technik elektryk w Zespole  Szkół Technicznych z Kolbuszowej”.

:link do postepowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e0ba103f-50bc-4bef-8644-8e7e83859c29

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-03-17
Data ostatniej zmiany:
2022-03-17

P3/2022

Ikona statystyk

Postępowanie  pn :„Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie „Prowadzenia zajęć na odległość – edukacji zdalnej” z wykorzystaniem platformy Google Classroom oraz e-podręczników dla nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych z Kolbuszowej oraz z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni w roku szkolnym w 2021/2022”.

Identyfikator postępowania:      b9b2c763-76bb-43ae-9484-b8c64d365d71Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b9b2c763-76bb-43ae-9484-b8c64d365d71

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-03-17
Data publikacji:
2022-03-17
Data ostatniej zmiany:
2022-03-17

P2/2022

Ikona statystyk

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2027 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze nieruchomości rolnych oznaczonych jako działki nr: 16/3, 16/4 oraz część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 26/9, wszystkie położone w obrębie ewidencyjnym 0014 WERYNIA, stanowiące własność Powiatu Kolbuszowskiego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-03-17
Data publikacji:
2022-03-17
Data ostatniej zmiany:
2022-03-23

P1/2022

Ikona statystyk

Postępowanie  pn: „ Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie podniesienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych 40 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych z Kolbuszowej oraz 52 uczniów z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni w roku szkolnym 2021/2022.”

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f7cce10a-7222-4f74-b23e-31630411e4f5

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-02-04
Data publikacji:
2022-02-04
Data ostatniej zmiany:
2022-02-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-06-02 14:34:32, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)