Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu kolbuszowskiego

Zbieranie statystyk

Od dnia 1 stycznia 2019 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wystarczy, że złoży stosowne oświadczenie.

Nowe zasady korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej reguluje znowelizowana ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, którą podpisał Prezydent RP 30 lipca 2018 roku.
Zgodnie z tą ustawą pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba taka przed uzyskaniem pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych ani innych dokumentów. Jeżeli ktoś oświadcza, że nie stać go na pokrycie kosztów pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego, taką pomoc otrzyma.

W powiecie kolbuszowskim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Dla ułatwienia uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, biura w których można można uzyskać porady mieszczą się w :

  • budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, przy ul. 11 Listopada 10,
  • budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Niwiskach,
  • budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej,
  • budynku Urzędu Gminy w Cmolasie. 

 

Godziny dyżurów, w ramach których świadczona jest bezpłatna pomoc prawna:
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pokój 125 (parter)

- poniedziałek  od godz. 8:00 - do godz. 12:00.

- wtorek  od godz. 8:00 - do godz. 12:00.


Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej, ul. Jana Pawła II 8, Bezpłatne porady prowadzone są przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”. 

- poniedziałek   od godz. 12:00 - do godz. 16:00.

- wtorek  od godz. 12:00 -  do godz. 16:00.

- środa  od godz. 14:00 -  do godz. 18:00.

- czwartek   od godz. 15:30 -  do godz.  19:30.

- piątek od godz. 12:00 -  do godz. 16.00.
 


Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach

- środa  od godz. 13:00 - do godz. 17:00

- czwartek  od godz. 15:30 - do godz. 19:30.
 


Urząd Gminy w Cmolasie - pokój 13

- piątek   od godz.  8.00 - do godz. 12.00. 
 


Do końca 2018 r. bezpłatna pomoc prawna była udzielana:
- młodzieży do 26. roku życia,
- osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- osobom, które ukończyły 65. lat,
- osobom posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatantom, weteranom
- zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
- kobietom w ciąży.
Teraz katalog ten został rozszerzony o osoby, których nie stać na odpłatną pomoc prawną.
 
 Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
- przekazaniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących danej osobie uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
- wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego,
- sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych sporządzanych na potrzeby karnego postępowania przygotowawczego lub na potrzeby postępowania sądowego oraz postępowania sądowoadministracyjnego – w to miejsce prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-01-08
Data publikacji:
2019-01-08
Data ostatniej zmiany:
2020-01-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-17 12:52:15, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)