Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

AB.6740.7.2.2024

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE


      Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity.: Dz. u. z 2023 r., poz. 775), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: z 2024 r., poz. 311)


STAROSTA KOLBUSZOWSKI
ZAWIADAMIA
o wydaniu decyzji Nr D/l 11/2/2024 z dnia 08.04.2024r.
(znak sprawy: AB.6740.7.2.2024)


dla Burmistrza Kolbuszowej, z siedzibą w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
„Budowa drogi gminnej publicznej, ul. Partyzantów w Kolbuszowej i Kolbuszowej Dolnej od km 0+003 do km 0+431 wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi" w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski,

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-04-12
Data publikacji:
2024-04-12
Data ostatniej zmiany:
2024-04-12

AB.6740.5.1.2024

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE


      Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity.: poz. 775 ze zmianami), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.   o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: z 2024 r.,  poz. 311)


STAROSTA KOLBUSZOWSKI
ZAWIADAMIA
o wydaniu decyzji Nr D/I/1/24 z dnia 10.04.2024r.
(znak sprawy: AB.6740.5.1.2024)


dla Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego, z siedzibą w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213R Trześń-Domatków-Bukowiec-Kupno  na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 987 do drogi krajowej nr 9 w km od 10+700 do  km 13+687 w miejscowości  Kupno” w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski,

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-04-12
Data publikacji:
2024-04-12
Data ostatniej zmiany:
2024-04-12

AB.6740.7.3.2024

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE


      Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity.: dz. u. z 2023 r., poz. 775), w związku z art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekstjednolity:z2024 r., poz. 311)


STAROSTA KOLBUSZOWSKI
ZAWIADAMIA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

znak: AB.6740.7.3.2024

na wniosek Burmistrza Kolbuszowej z dnia 28.02.2024 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Budowa drogi gminnej publicznej ul. Starzyńskiego w Kolbuszowej wraz ze zbiornikiem retencyjno -infiltracyjnym, drogą dojazdową do obsługi technicznej zbiornika o długości ~75m oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi, realizowaną w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Starzyńskiego w Kolbuszowej wraz z łącznikiem z ul. Witosa, zbiornikiem retencyjno - infiltracyjnym oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi" w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski,

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-04-10
Data publikacji:
2024-04-10
Data ostatniej zmiany:
2024-04-11

GK.6840.1.9.2024

Ikona statystyk

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-04-09
Data publikacji:
2024-04-09
Data ostatniej zmiany:
2024-04-10

GK.683.2.51.2023

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE


      Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2023.775 ze zm.), dalej jako k.p.a., Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Werynia, jednostka ewidencyjna Kolbuszowa, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 679/25 o powierzchni 0,0037 ha, która stała się własnością Gminy Kolbuszowa na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/I/5/2022, znak: AB.6740.5.4.2022 z dnia 04.11.2022 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Werynia-Kolonia w miejscowości Werynia” został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.
      Ze zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 402, w godzinach pracy Urzędu (pn. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30), w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
      Ponadto na podstawie art. 36 § 1 i § 2 k.p.a. zawiadamiam, że ww. sprawa nie może być załatwiona w terminie wskazanym w zawiadomieniu z dnia 31.01.2024 r. znak: GK.683.2.51.2023. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ww. terminie jest konieczność umożliwienia stronom zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w aktach sprawy.
      W związku z powyższym stosownie do treści art. 36 § 1 i § 2 k.p.a. ustala się nowy przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 06.06.2024 r.
      Stosownie do treści art. 37 § 1 k.p.a. informuję, że w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-04-02
Data publikacji:
2024-04-02
Data ostatniej zmiany:
2024-04-03

GK.6620.57.4.2024

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE


      Stosownie do art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2023.775 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Pana Bogumiła Kaszy (Kasza) w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Hucina, gmina Niwiska, polegającej na zmianie powierzchni i przebiegu granic działki nr 526 z działkami sąsiednimi nr: 520, 521, 522, 523, 524, 525, 527, 528, 531, 534,537,557 i 679, a także aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Niwiska, gmina Niwiska, polegającej na zmianie powierzchni i przebiegu granic działki nr 685/1 z działkami sąsiednimi nr: 685/2, 684/3, 973 i 679, działki nr 685/2 z działkami sąsiednimi nr: 685/1, 964/1, 684/3, 965, 966, 967/1, 968, 969 i 973, działki nr 964/1 z działkami sąsiednimi nr: 964/2, 684/3, 685/2, 690/3, 963 i 965 oraz działki nr 974 z działkami sąsiednimi nr: 972, 973, 975, 976, 977, 978, 981, 995, 679, 517/1, 518, 522, 523 i 557, nie może zostać zakończone w ustalonym n dzień 29.03.2024 r. terminie z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego oraz uzyskania odpowiedzi na kolejne pismo skierowane do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie I Wydziału Cywilnego.
     

      W związku z powyższym ustala się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 07.06.2024 r.


      Ponadto informuję, że z treści art. 37 § 1 wyżej wymienionej ustawy wynika, że w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-03-26
Data publikacji:
2024-03-26
Data ostatniej zmiany:
2024-03-26

GK.6620.59.3.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE


      Starosta Kolbuszowski, stosowanie do art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2023.775 ze zm.) informuje, że zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Starosty Kolbuszowskiego z dnia 02.02.2024 r. znak sprawy GK.6620.59.3.2023 o aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Dzikowiec, gmina Dzikowiec, w zakresie przywrócenia granic sprzed modernizacji działki nr 553 z działkami sąsiednimi nr 5491/5, 5492, 5493 położonymi w Lipnicy, gmina Dzikowiec oraz z działkami nr 551/1 i 554 położonymi w Dzikowcu, gmina Dzikowiec.


      Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią postanowienia w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, pok. 211 w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia o wydaniu postanowienia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-03-26
Data publikacji:
2024-03-26
Data ostatniej zmiany:
2024-03-26

GK.6840.1.2.2024

Ikona statystyk

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-03-20
Data publikacji:
2024-03-20
Data ostatniej zmiany:
2024-03-25

GK.6620.59.3.2024

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE


      Na podstawie art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Pani Teresy Zielińskiej w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Mechowiec gmina Dzikowiec, w zakresie przywrócenia powierzchni działek nr 748, 749, 465, 468 sprzed modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Mechowiec gmina Dzikowiec, nie może zostać zakończone w ustalonym na dzień 20.03.2024 r. terminie, z uwagi na dalsze czynności związane z ustaleniem następców prawnych po Anieli Jadach.


      Stosownie do powyższego przewiduje się, że sprawa zostanie załatwiona do dnia 17.05.2024 r.


      Jednocześnie informuję, że z treści art. 37 § 1 ustawy Kpa wynika, że w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-03-18
Data publikacji:
2024-03-18
Data ostatniej zmiany:
2024-03-18

GK.683.1.10.2023

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

      Na podstawie art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że sprawa dotycząca ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Cmolas, jednostka ewidencyjna Cmolas, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4670/1 o powierzchni 0,0011 ha, która stała się własnością Gminy Cmolas na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/IV/l/2022, znak: AB.6740.8.4.2021 z dnia 04.05.2022 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Cmolas - Ścieżki na odcinku 422,50 m w miejscowości Cmolas”, ostatecznej w dniu 18.07.2022 r., nie może być załatwiona w ustalonym terminie, tj. do dnia 15.03.2024 r.
Przyczyną niezałatwienia sprawy w ww. terminie jest konieczność ustalenia stron postępowania. W związku z powyższym stosownie do treści art. 36 § 1 i § 2 cytowanej wyżej ustawy ustala się nowy przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 10.05.2024 r.
      Stosownie do treści art. 37 § 1 k.p.a. informuję, że w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za moim uzasadnienie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-03-14
Data publikacji:
2024-03-14
Data ostatniej zmiany:
2024-03-25

Wykaz dla nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym pod istniejącą infrastrukturę techniczną.

Ikona statystyk

Przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres czasu 10 lat Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o., ul. W. Bandrowskiego 13, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1555/68 o powierzchni 0,4944 ha położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0001 Kolbuszowa, jednostka ewidencyjna 180602_4 Kolbuszowa (M), rodzaj użytku gruntowego dr drogi, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej, prowadzi księgę wieczystą TB1K/00045040/2. Powierzchnia nieruchomości - 0,4944 ha, w tym pod dzierżawę przeznacza się 3,1 m2 gruntu, (powierzchnia urządzenia 2,65m2).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-13
Data ostatniej zmiany:
2024-03-13

GK.683.7.24.2024

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego

za nieruchomość położoną w obrębie Krzątka, jednostka ewidencyjna: Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 2441/2 o powierzchni 0,0019 ha oraz 2440/2 o powierzchni 0,0013 ha.


      Starosta Kolbuszowski - stosownie do treści art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.), art. 8, 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), w związku z art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)


      - zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Krzątka, jednostka ewidencyjna Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 2441/2 o powierzchni 0,0019 ha oraz 2440/2 o powierzchni 0,0013 ha, która stała się własnością Powiatu Kolbuszowskiego na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/5/2023, znak: AB.6740.6.3.2023 z dnia 26.07.2023 r., na zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1235R Brzostowa Góra - Krzątka w miejscowości Krzątka od km 5+250 do km 9+074, w gminie Majdan Królewski, ostatecznej w dniu 04.09.2023 r.
 

      Akta sprawy dostępne są stronom postępowania, na każdym jego etapie, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, przy ul. 11 Listopada 10, w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pokój 402, w godzinach pracy Urzędu (pn. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - -15:30). Chcąc zapoznać się z aktami, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr (17) 744 57 60.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-03-08
Data publikacji:
2024-03-08
Data ostatniej zmiany:
2024-03-09

GK.683.7.18.2024

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego

za nieruchomość położoną w obrębie Krzątka, jednostka ewidencyjna: Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 3193/1 o powierzchni 0,0002 ha.


      Starosta Kolbuszowski - stosownie do treści art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.), art. 8, 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), w związku z art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)


      - zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Krzątka, jednostka ewidencyjna Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 3193/1 o powierzchni 0,0002 ha, która stała się własnością Powiatu Kolbuszowskiego na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/5/2023, znak: AB.6740.6.3.2023 z dnia 26.07.2023 r., na zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1235R Brzostowa Góra - Krzątka w miejscowości Krzątka od km 5+250 do km 9+074, w gminie Majdan Królewski, ostatecznej w dniu 04.09.2023 r.


      Akta sprawy dostępne są stronom postępowania, na każdym jego etapie, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, przy ul. 11 Listopada 10, w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pokój 402, w godzinach pracy Urzędu (pn. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30). Chcąc zapoznać się z aktami, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr (17) 744 57 60

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-03-08
Data publikacji:
2024-03-08
Data ostatniej zmiany:
2024-03-09

GK.683.7.17.2024

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego

za nieruchomość położoną w obrębie Krzątka, jednostka ewidencyjna: Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 3228/3 o powierzchni 0,0066 ha oraz 3286/1 o powierzchni 0,0042 ha.


      Starosta Kolbuszowski - stosownie do treści art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.), art. 8, 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), w związku z art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
 

      - zawiadam ia, że zostało wszczęte z urzędu postępow anie adm inistracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Krzątka, jednostka ewidencyjna Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 3228/3 o powierzchni 0,0066 ha oraz 3286/1 o powierzchni 0,0042 ha, która stała się własnością Powiatu Kolbuszowskiego na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/5/2023, znak: AB.6740.6.3.2023 z dnia 26.07.2023 r., na zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1235R Brzostowa Góra - Krzątka w miejscowości Krzątka od km 5+250 do km 9+074, w gminie Majdan Królewski, ostatecznej w dniu 04.09.2023 r.
 

      Akta sprawy dostępne są stronom postępowania, na każdym jego etapie, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, przy ul. 11 Listopada 10, w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pokój 402, w godzinach pracy Urzędu (pn. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30). Chcąc zapoznać się z aktami, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr (17) 744 57 60.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-03-08
Data publikacji:
2024-03-08
Data ostatniej zmiany:
2024-03-09

AB.6740.6.3.2023

Ikona statystyk
P O S T A N O W I E N I E
 
Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775)
p o s t a n a w i a m
z urzędu sprostować oczywistą omyłkę pisarską w mojej decyzji Nr D/II/5/2023 z 26.07.2023 r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1235R Brzostowa Góra - Krzątka w miejscowości Krzątka od km 5+250 do km 9+074, co do ustaleń dotyczących działki nr ewid. gr 2440 położonej w Krzątce:
1. Ustalenia części IV pkt. 2 ppkt. 13 decyzji winny brzmieć: 2440 dzieli się na działki 2440/1, 2440/2:
2. Ustalenia części IV pkt. 3 lit. b decyzji dotyczące działki nr 2440 winny brzmieć: 2440/2

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-07
Data ostatniej zmiany:
2024-03-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-12 11:47:28, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)