Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

GK.683.6.7.2021

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego

za nieruchomość położoną w obrębie Wilcza Wola, w gminie Dzikowiec, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 130/1 o powierzchni 0,0289 ha, 181/1 o powierzchni 0,0129 ha oraz 184/1 o powierzchni 0,0709 ha.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-09
Data ostatniej zmiany:
2021-04-09

AB.6740.6.7.2020

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (dz. u. z 2020 r, poz. 256) i w związku z art. lig ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: dz. U. z 2018.1474)

zawiadamiam

że w dniu 06.04.2021 r wpłynęło odwołanie od mojej decyzji Nr D/l 1/2/2021 z dnia 19.03.2021 r (znaksprawy: AB.6740.6.7.2020) wydanej dla Zarządu Powiatu w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 36-100 Kolbuszowa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1162R Mielec - Rzochów - Przyłęk - Ostrowy Tuszowskie - Potrąba, na działkach położonych w Komorowie.

Odwołanie wraz z aktami sprawy znak: AB.6747.6.7.2020, zostanie przesłane organowi odwoławczemu w terminie do dnia 13.04.2021 r, zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2020 r, poz. 256). W myśl ustaleń art. 49 tej ustawy doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, t.j. od dnia 09.04.2021 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-08
Data ostatniej zmiany:
2021-04-08

GK.6821.1.23.2020

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Kolbuszowskiego z dnia 30.11.2020 r. znak: GK.6821.1.23.2020, dotyczącej udostępnienia PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie, nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Niwiskach, gm. Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 679, w celu demontażu linii energetycznej napowietrznej nN 0.4 kV typu 4 x AFL 35 mm2, w zakresie punku 2 decyzji: z „2. Udostępnienie nieruchomości ustanawia się na okres 14 dni, licząc od dnia zajęcia nieruchomości, które nastąpi nie później niż do dnia 31.12.2021 r.” na „2. Udostępnienie nieruchomości ustanawia się na okres 14 dni, licząc od dnia zajęcia nieruchomości, które nastąpi nie później niż do dnia 31.12.2024 r.

        Ze zgromadzonym materiałem dowodowym można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, pokój 213, w godzinach pracy Urzędu (pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.30-15.30), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Strony mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po tym terminie zostanie wydana stosowna decyzja.
 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-04-01
Data publikacji:
2021-04-01
Data ostatniej zmiany:
2021-04-01

GK.6821.3.1.2021 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu

Ikona statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że sprawa z wniosku Pana Romana Brożyny o zwrot części wywłaszczonej nieruchomości położonej w Kolbuszowej „stanowiącej w dniu jej wywłaszczenia działki 210/1, 210/2, 210/3, 210/4” nie  może być  załatwiona w terminie wskazanym w zawiadomieniu z dnia 25.01.2021 r. znak: GK.6821.3.2.2020. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ww. terminie jest konieczność zgromadzenia materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji administracyjnej.

W związku z powyższym stosownie do treści art.  36 § 1 i § 2 cytowanej wyżej ustawy  ustala się nowy przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 31.05.2021 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-04-01
Data publikacji:
2021-04-01
Data ostatniej zmiany:
2021-04-01

AB.6740.2.34.2021

Ikona statystyk

DECYZJA Nr 113/2021
Na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r, poz. 1333) oraz art. 104 i 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r, poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.02.2021 r Wójta Gminy Dzikowiec w sprawie zmiany decyzji Starosty Kolbuszowskiego Nr D/II/5/2020 z 31.08.2020 r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi gminnej publicznej Spie-Karby w miejscowości Wilcza Wola

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-03-31
Data publikacji:
2021-03-31
Data ostatniej zmiany:
2021-04-02

GK.6821.1.20.2020

Ikona statystyk

 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 26.03.2021 r. zostało wydane postanowienie znak: GK.6821.1.20.2020 prostujące oczywistą omyłkę w decyzji Starosty Kolbuszowskiego z dnia 30.11.2020 r. znak: GK.6821.1.20.2020.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2021-03-29
Data publikacji:
2021-03-29
Data ostatniej zmiany:
2021-03-29

GK.6820.1.23.2020

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 26.03.2021 r. zostało wydane postanowienie znak: GK.6821.1.23.2020 prostujące oczywistą omyłkę w decyzji Starosty Kolbuszowskiego z dnia 30.11.2020 r. znak: GK.6821.1.23.2020.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-03-29
Data ostatniej zmiany:
2021-03-29

GK.6820.1.21.2020

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 26.03.2021 r. zostało wydane postanowienie znak: GK.6821.1.21.2020 prostujące oczywistą omyłkę w decyzji Starosty Kolbuszowskiego z dnia 30.11.2020 r. znak: GK.6821.1.21.2020.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-03-29
Data ostatniej zmiany:
2021-03-29

GK.6820.1.21.2020

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j- 1- Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 29.03.2021 r. została wydana decyzja znak: GK.6821.1.21.2020 zmieniająca decyzję Starosty Kolbuszowskiego z dnia 30.11.2020 r. znak: GK.6821.1.21.2020 dotyczącą udostępnienia nieruchomości położonej w Hucinie, gm. Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 507 o powierzchni 0.51 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-03-29
Data ostatniej zmiany:
2021-03-29

GK.6820.1.20.2020

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 29.03.2021 r. została wydana decyzja znak: GK.6821.1.20.2020 zmieniająca decyzję Starosty Kolbuszowskiego z dnia 30.11.2020 r. znak: GK.6821.1.20.2020 dotyczącą udostępnienia nieruchomości położonej w Hucinie, gm. Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 742 o powierzchni 0.12 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-03-29
Data ostatniej zmiany:
2021-03-29

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 26.03.20121 r.

Ikona statystyk

AB.6740.6.2.2021

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r, poz. 256) i w związku z art. 11d ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2020.1363)

 

z a w i a d a m i a m

że w dniu 25.03.2021 r zostało wszczęte na żądanie Wójta Gminy Majdan Królewski z s. w Majdanie Królewskim Rynek 1A, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr 104061 R „Osada – Obarówka”
w miejscowości Huta Komorowska,
na odcinku 633,98 m, na działkach położonych w Hucie Komorowskiej (sygn. sprawy: AB.6740.6.2.2021).

I.  DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią ciągłą w kolorze czerwonym):

Obręb 0002 HUTA Komorowska, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:

1151/1, 627/1 i 627/2;

II.  DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią ciągłą w kolorze czerwonym):

Obręb 0002 Huta Komorowska, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:

1143/6                  (podlegająca podziałowi na działki: 1143/7 i 1143/8):

1145                      (podlegająca podziałowi na działki: 1145/1, 1145/2 i 1145/3);       

1148/1                  (podlegająca podziałowi na działki: 1148/3 i 1148/4); 

1150                      (podlegająca podziałowi na działki: 1150/1 i 1150/2).

W nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału, przeznaczone pod inwestycję.

III. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, KTÓRE PLANOWANE SĄ DO PRZEJĘCIA NA RZECZ Gminy Majdan Królewski (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią ciągłą w kolorze czerwonym):

Obręb 0002 Huta Komorowska, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:

627/1, 627/2, 1143/8 (1143/6)*, 1145/2 i 1145/3 (1145)*, 1148/4 (1148/1)*, 1152/2 (1150)*,

*W nawiasie wskazano nr działki przed podziałem.

IV. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, Z KTÓRYCH KORZYSTANIE BĘDZIE OGRANICZONE (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią przerywaną w kolorze pomarańczowym, niebieskim, granatowym i oliwkowym): nie dotyczy.

Zainteresowani mogą w terminie czternastu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z dokumentami złożonymi przez wnioskodawcę, w poniedziałki od 800 do 1500, zaś w pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 730 – 1430 w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego – Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, pokój 313 i w tym terminie złożyć swoje ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

Zgodnie z art. 49 kpa, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-03-26
Data ostatniej zmiany:
2021-03-26

GK.6821.1.47.2020

Ikona statystyk

   Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej w sprawie z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowach Tuszowskich, gmina Cmolas, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2198 o powierzchni 0,20 ha, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie na demontaż istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 kV oraz założenie i przeprowadzenie kablowej linii elektroenergetycznej doziemnej SN 15 kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/50 mm2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną rurą 2XRHDPE 40/3,7 w ramach inwestycji pn. „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV zasilającej stacje Ostrowy Tuszowskie 1, 2, 5”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2021-03-22
Data publikacji:
2021-03-22
Data ostatniej zmiany:
2021-03-22

GK.6821.1.46.2020

Ikona statystyk

   Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej w sprawie z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowach Tuszowskich, gmina Cmolas, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2004 o powierzchni 0,22 ha, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie na demontaż istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 kV oraz założenie i przeprowadzenie kablowej linii elektroenergetycznej doziemnej SN 15 kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/50 mm2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną rurą 2XRHDPE 40/3,7 w ramach inwestycji pn. „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV zasilającej stacje Ostrowy Tuszowskie 1, 2, 5”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2021-03-22
Data publikacji:
2021-03-22
Data ostatniej zmiany:
2021-03-22

GK.6821.1.45.2020

Ikona statystyk

   Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej w sprawie z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowach Tuszowskich, gmina Cmolas, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1973 o powierzchni 0,26 ha, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie na demontaż istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 kV oraz założenie i przeprowadzenie kablowej linii elektroenergetycznej doziemnej SN 15 kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/50 mm2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną rurą 2XRHDPE 40/3,7 w ramach inwestycji pn. „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV zasilającej stacje Ostrowy Tuszowskie 1, 2, 5”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2021-03-22
Data publikacji:
2021-03-22
Data ostatniej zmiany:
2021-03-22

GK.6821.1.44.2020

Ikona statystyk

   Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej w sprawie z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowach Tuszowskich, gmina Cmolas, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1926 o powierzchni 0,19 ha, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie na demontaż istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 kV oraz założenie i przeprowadzenie kablowej linii elektroenergetycznej doziemnej SN 15 kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/50 mm2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną rurą 2XRHDPE 40/3,7 w ramach inwestycji pn. „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV zasilającej stacje Ostrowy Tuszowskie 1, 2, 5”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2021-03-22
Data publikacji:
2021-03-22
Data ostatniej zmiany:
2021-03-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-09 15:28:58, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)