Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

GK.683.1.3.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego
za nieruchomość położoną w obrębie Cmolas, jednostka ewidencyjna Cmolas, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4660/10 o powierzchni 0,0130 ha.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-03-17
Data publikacji:
2023-03-17
Data ostatniej zmiany:
2023-03-20

GK.683.1.10.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego
za nieruchomość położoną w obrębie Cmolas, jednostka ewidencyjna Cmolas, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4670/1 o powierzchni 0,0011 ha.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-03-17
Data publikacji:
2023-03-17
Data ostatniej zmiany:
2023-03-20

GK.683.1.11.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego
za nieruchomość położoną w obrębie Cmolas, jednostka ewidencyjna Cmolas, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4673/5 o powierzchni 0,0068 ha.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-03-17
Data publikacji:
2023-03-17
Data ostatniej zmiany:
2023-03-20

GK.683.1.12.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego
za nieruchomość położoną w obrębie Cmolas, jednostka ewidencyjna Cmolas, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4674/1 o powierzchni 0,0069 ha.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-03-17
Data publikacji:
2023-03-17
Data ostatniej zmiany:
2023-03-20

GK.683.1.28.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość położoną w obrębie Cmolas, jednostka ewidencyjna Cmolas, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5024/1 o powierzchni 0,0050 ha.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-03-17
Data publikacji:
2023-03-17
Data ostatniej zmiany:
2023-03-20

GK.683.1.22.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego
za nieruchomość położoną w obrębie Cmolas, jednostka ewidencyjna Cmolas, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4994/1 o powierzchni 0,0077 ha.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-03-17
Data publikacji:
2023-03-17
Data ostatniej zmiany:
2023-03-20

GK.683.1.31.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość położoną w obrębie Cmolas, jednostka ewidencyjna Cmolas, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5035/1 o powierzchni 0,0016 ha.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-03-17
Data publikacji:
2023-03-17
Data ostatniej zmiany:
2023-03-20

Uchwała Nr 228/1258/2023 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 15 marca 2023 r.

Ikona statystyk

Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego

działając na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 447) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1327)

o g ł a s z a 

otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny pod nazwą:

Prowadzenie na terenie Powiatu Kolbuszowskiego placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-03-16
Data ostatniej zmiany:
2023-03-16

GK.683.7.35.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
     o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Niwiska, w gminie Niwiska, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 111/1 o powierzchni 0,0049 ha.
     Starosta Kolbuszowski - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), w związku z art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) - informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Niwiska, w obrębie Niwiska, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 111/1 o powierzchni 0,0049 ha., która stała się własnością Powiatu Kolbuszowskiego na podstawie ostatecznej w dniu 29.10.2021 r. decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/IV/2/2021, znak: AB.6740.8.3.2021 z dnia 17.09.2021 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa od km 8+400 do km 9+528 na działkach położonych w Niwiskach”.
     Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 402.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-03-14
Data publikacji:
2023-03-14
Data ostatniej zmiany:
2023-03-14

AB.6740.5.2.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity.: Dz. U.. z 2022 r.,poz.2000), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: z 2022 r., poz. 176)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI

ZAWIADAMIA
o wszczęciu postępowania administracyjnego

znak: AB.6740.5.2.2023

na wniosek z 27.02.2023 r. dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej działającego w imieniu Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1325R Blizna -Leszcze-Przedbórz-Poręby Kupieńskie wraz z budową mostu JNI 01024241w km 13+898 w miejscowości Przedbórz i Bukowiec” w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-03-14
Data ostatniej zmiany:
2023-03-14

AB.6740.8.1.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2022 r, poz. 2000) i w związku z art. lid ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.u.2023.162)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 02.03.2023 r zostało wszczęte na żądanie Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego z s. w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p. n.:

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1162R Mielec - Rzochów - Przyłęk -Ostrowy Tuszowskie - Podtrąba w miejscowości Ostrowy Tuszowskie oraz Ostrowy Baranowskie w km 18+390 - 18+550 i przebudowa drogi powiatowej Nr 1 223R Ostrowy Tuszowskie - Trzęsówka - Siedlanka w km 0+000 - 0+085 w miejscowości Ostrowy Baranowskie" w jednostce ewidencyjnej Cmolas, powiat kolbuszowski.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-03-14
Data ostatniej zmiany:
2023-03-14

AB.6740.6.9.2021

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks Postępowania Administracyjnego (2022.2000), w związku z art. lic, art. llf ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (2023.162)

zawiadamiam

że w dniu 09.03.2023 r wpłynęło odwołanie od decyzji Starosty Kolbuszowskiego Nr D/II//1/2023 z dnia 20.02.2023 r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej w Rusinowie nr 104118 R „Stawisko-Gadka" w miejscowości Rusinów, na odcinku 0,992 km na działkach położonych w Rusinowie.

W terminie do 15.03.2023 r strony mogą się zapoznać z treścią wniesionego odwołania w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej przy ul. 11 Listopada 10, pokój nr 313 w godz. od 730do 1430oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Informuję, że zgodnie z art. 133 KPA odwołanie zostanie przesłane Wojewodzie Podkarpackiemu w dniu 16.03.2023 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2023-03-13
Data publikacji:
2023-03-13
Data ostatniej zmiany:
2023-03-14

AB.6740.5.1.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity.: Dz. U.. z 2022 r., poz.2000), w związku z art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: z 2022 r., poz. 176)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego

znak: AB.6740.5.1.2023

na wniosek z 24.02.2023 r. dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej działającego w imieniu Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213R Widełka-Hucisko wraz z odbudową mostu w km 2+274 w miejscowości Widełka” w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski,

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-03-08
Data ostatniej zmiany:
2023-03-08

GK.683.3.45.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji
w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Huta Komorowska, jednostka ewidencyjna Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1235/1 o powierzchni 0,0078 ha.
Starosta Kolbuszowski - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j.Dz. U. z 2023 r. poz. 162), art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), w związku z art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.),
informuje, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Huta Komorowska, jednostka ewidencyjna Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1235/1 o powierzchni 0,0078 ha, która stała się własnością Gminy Majdan Królewski na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/9/2021, znak: AB.6740.6.5.2021 z dnia 15.11.2021 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr 104060 R „Stawy-Obarówka-Bór”.
Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 - Listopada 10, pok. 402.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-03-07
Data publikacji:
2023-03-07
Data ostatniej zmiany:
2023-03-07

GK.6620.57.8.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
Starosta Kolbuszowski, stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2022.2000 ze zm.) informuje, że została wydana decyzja o aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Niwiska, gmina Niwiska, dotyczącej działek nr 85/2 i 87/2, odmowie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Niwiska, gmina Niwiska, dotyczącej działek nr 85/1, 85/3, 101/6, 101/7, 102/5,103/2,174 i umarzeniu postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Niwiska, gmina Niwiska, polegającej na zmianie użytku gruntowego wykazanego w działce nr 101/7.
Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, pok. 211 w terminie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia o wydaniu decyzji.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-03-03
Data publikacji:
2023-03-03
Data ostatniej zmiany:
2023-03-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-03-20 15:56:45, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)