Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

GK.6821.10.3.2019

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia, że nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2269, 2270, 2271, 2274, 2273, 2275, 2276, 2278, 2280/1, 2280/2, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, położone w Zielonce, gmina Raniżów stanowią wspólnotę gruntową.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-07-15
Data publikacji:
2019-07-15
Data ostatniej zmiany:
2019-07-15

RZ.ZUZ.4.421.230.2019.KZ-informacja.pdf

Zbieranie statystyk

INFORMAGA o wszczęciu postępowania administracyjnego. Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 -010 Rzeszów, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Dariusz Kosiorowski postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego poprzez wykonanie: wylotów, przepustów oraz odcinkowe rowów, przebudowę: przepustów i rowów, likwidację odcinkową rowów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 875 oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych projektowanymi wylotami w ramach inwestycji pod nazwą: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski wraz z przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych", z lokalizacją przedsięwzięcia na terenie nieruchomości obejmującej działki nr:
- 1754, 2092 obręb: 0004 Dzikowiec, nr 2815, 2979/1 obręb: 0006 Lipnica, jednostka ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec,
- 6019 obręb: 0002 Wola Raniżowska, 110, 3468, 3469 OBRĘB: 0006 Raniżów, 780 obręb: 0003 Staniszewskie, 1881 obręb 0004 Zielonka, 1906 obręb 0005 Mazury, jednostka ewidencyjna 180605_2 Raniżów,
- 354/5 obręb: 0005 Trzebuska, 552/1, obręb: 0006 Turza, jednostka ewidencyjna 181611_5 Sokołów Małopolski obszar wiejski.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-07-15
Data publikacji:
2019-07-15
Data ostatniej zmiany:
2019-07-15

RZ.ZUZ.4.421.230.2019.KZ-obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego. Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Dariusz Kosiorowski postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego poprzez wykonanie: wylotów, przepustów oraz odcinkowe rowów, przebudowę: przepustów i rowów, likwidację odcinkową rowów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 875 oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych projektowanymi wylotami w ramach inwestycji pod nazwą: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski wraz z przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej,  budowli i urządzeń budowlanych", z lokalizacją przedsięwzięcia na terenie nieruchomości obejmującej działki nr:
- 1754, 2092 obręb: 0004 Dzikowiec, nr 2815, 2979/1 obręb: 0006 Lipnica, jednostka ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec,
- 6019 obręb: 0002 Wola Raniżowska, 110, 3468, 3469 OBRĘB: 0006 Raniżów, 780 obręb: 0003 Staniszewskie, 1881 obręb 0004 Zielonka, 1906 obręb 0005 Mazury, jednostka ewidencyjna 180605_2 Raniżów,
- 354/5 obręb: 0005 Trzebuska, 552/1, obręb: 0006 Turza, jednostka ewidencyjna 181611_5 Sokołów Małopolski obszar wiejski.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-07-15
Data publikacji:
2019-07-15
Data ostatniej zmiany:
2019-07-15

GK.683.7.8.2019

Zbieranie statystyk

   Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Brzostowa Góra, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki 1309/1 o powierzchni 0,0016 ha i 1326/1 o powierzchni 0,0022 ha oraz w obrębie Wola Rusinowska, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 13/1 o powierzchni 0,0028 ha, które stały się własnością Powiatu Kolbuszowskiego na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego NR D/II/2/2018 znak: AB.6747.3.5.2017 z dnia 16.02.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1204R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Raniżów w km: od 3+750 do 5+705”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-10
Data ostatniej zmiany:
2019-07-10

GK.683.7.17.2019

Zbieranie statystyk

   Starosta Kolbuszowski informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Brzostowa Góra, w gminie Majdan Królewski oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 1324/1 o powierzchni 0,0027 ha, która stała się własnością Powiatu Kolbuszowskiego na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego nr D/II/2/2018 znak: AB.6747.3.5.2017, z dnia 16.02.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1204R Majdan Królewski - Kopcie — Lipnica - Raniżów w km: 3+750 do 5+705”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-10
Data ostatniej zmiany:
2019-07-10

GK.683.6.2.2019

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Krzątka, w gminie Majdan Królewski oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 795 o powierzchni 0,0200 ha, która stała się własnością Gminy Majdan Królewski, na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego NRD/III/8/16 znak: AB.6747.3.9.2016 z dnia 26.10.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 104117 R w Krzątce „Krzątka - Tłuste - las”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-04
Data ostatniej zmiany:
2019-07-04

GK.6622.9.2019

Zbieranie statystyk

DECYZJA

Na podstawie art. 20 ust.3 i ust.3a, art. 22 ust.l i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.), § 3, § 4 pkt 4, § 5 ust.l pkt 5, § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246), art. 104, art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

ORZEKAM

1. Zatwierdzić z urzędu projekt zmian gleboznawczej klasyfikacji gruntów w działkach nr: 84/1, 112/1, 116, 138/1, 139/2, 139/3, 142/13, 215/2, 328/1, 482, 487, 571, 584 i 585 w obrębie ewidencyjnym Siedlanka, w jednostce ewidencyjnej Niwiska, w powiecie kolbuszowskim, w województwie podkarpackim, zgodnie z danymi zawartymi w operacie klasyfikacyjnym, włączonym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 27.06.2019 r. pod numerem ewidencyjnym P. 1806.2019.1031 oraz na mapach klasyfikacyjnych stanowiących integralną część tego operatu.

2. Umorzyć postępowanie dotyczące aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów w części dotyczącej działek nr: 315/2 i 316 włączonych do obszaru objętego klasyfikacją w obrębie ewidencyjnym Siedlanka, w jednostce ewidencyjnej Niwiska, w powiecie kolbuszowskim, w województwie podkarpackim, zgodnie z danymi zawartymi w operacie klasyfikacyjnym, o którym mowa w pkt. 1.

UZASADNIENIE

W związku z realizacją prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Siedlanka, wykonywaną na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.), stwierdzono zmiany w sposobie użytkowania gruntów działek nr: 84/1,112/1,116,138/1,139/2, 139/3,142/13,215/2, 328/1, 482, 487, 571, 584 i 585 oraz działek nr 315/2 i 316 obręb ewidencyjny Siedlanka.

Zmienione użytki wymagały ponownego określenia klas bonitacyjnych, a ponadto powodowały zmianę przebiegu i oznaczeń konturów klasyfikacyjnych. Przeprowadzenie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów na części ww. obrębu spowodowane było również potrzebą dostosowania sposobu oznaczania rodzaju użytków gruntowych do obowiązujących przepisów.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, wyznaczono obszar objęty klasyfikacją obejmujący część obrębu ewidencyjnego Siedlanka, do którego włączono działki nr: 84/1, 112/1, 116, 138/1, 139/2, 139/3, 142/13, 215/2, 328/1, 482, 487, 571, 584 i 585 oraz działki nr 315/2 i 316.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-03
Data ostatniej zmiany:
2019-07-03

GK.6622.8.2019

Zbieranie statystyk

DECYZJA

Na podstawie art. 20 ust.3 i ust.3a, art. 22 ust.l i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.), § 3, § 4 pkt 4, § 5 ust.l pkt 5, § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246), art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

ORZEKAM

Zatwierdzić z urzędu projekt zmian gleboznawczej klasyfikacji gruntów w działkach nr: 176, 178, 179, 188, 230, 488, 1084, 1120, 1691/1 i 1692 w obrębie ewidencyjnym Kosowy, w jednostce ewidencyjnej Niwiska, w powiecie kolbuszowskim, w województwie podkarpackim, zgodnie z danymi zawartymi w operacie klasyfikacyjnym, włączonym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 27.06.2019 r. pod numerem ewidencyjnym P. 1806.2019.1030 oraz na mapach klasyfikacyjnych stanowiących integralną część tego operatu.

UZASADNIENIE

W związku z realizacją prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Kosowy, wykonywaną na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.), stwierdzono zmiany w sposobie użytkowania gruntów działek nr: 176,178,179,188, 230, 488,1084,1120,1691/1 i 1692 obręb ewidencyjny Kosowy.

Zmienione użytki wymagały ponownego określenia klas bonitacyjnych, a ponadto powodowały zmianę przebiegu i oznaczeń konturów klasyfikacyjnych. Przeprowadzenie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów na części ww. obrębu spowodowane było również potrzebą dostosowania sposobu oznaczania rodzaju użytków gruntowych do obowiązujących przepisów.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, wyznaczono obszar objęty klasyfikacją obejmujący część obrębu ewidencyjnego Kosowy, do którego włączono działki nr: 176, 178, 230, 488, 1084, 1120, 1691/1 i 1692. W toku postępowania, na wniosek właściciela działek nr: 179 i 188 rozszerzono obszar objęty klasyfikacją i włączono do niego działki nr: 179 i 188.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-03
Data ostatniej zmiany:
2019-07-03

AB.6740.6.3.2019

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że w 25.06.2019 r zostało wszczęte na żądanie Wójta Gminy Majdan Królewski, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi gminnej publicznej w Majdanie Królewskim Nr 104076 R „Drogi Osiedla Podlasek" na działkach położonych w Majdanie Królewskim (sygn. sprawy: AB.6740 .6. 3. 2019).

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJE (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią ciągłą w kolorze fioletowym):

Obręb 0005 Majdan Królewski, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:

1730/26,1730/34,1730/40;

II. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJE (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią ciągłą w kolorze fioletowym):

Obręb 0005 Majdan Królewski, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:

1730/39 (podlegająca podziałowi na działki: 1730/46 i 1730/47);

1770 (podlegająca podziałowi na działki: 1700/1 i 1770/2);

1771 (podlegająca podziałowi na działki: 1771/1 i 1771/2);

1773 (podlegająca podziałowi na działki: 1773/1 i 1773/2);

1774 (podlegająca podziałowi na działki: 1774/1 i 1774/2);

1775 (podlegająca podziałowi na działki: 1775/1 i 1775/2);

1776 (podlegająca podziałowi na działki: 1776/1 i 1776/2);

W nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału, przeznaczone pod inwestycję.

III. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, KTÓRE PLANOWANE SĄ DO PRZEJĘCIA NA RZECZ GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI:

Obręb 0005 Majdan Królewski, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:

1736/46 (1730/39)*, 1770/1 (1770)*, 1771/1 (1771)*, 1773/1 (1773)*, 1774/1 (1774)*, 1775/1

(1775)*, 1776/1(1776)*,

* w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem.

IV. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, Z KTÓRYCH KORZYSTANIE BĘDZIE OGRANICZONE

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią przerywaną w kolorze granatowym, oliwkowym i zielonym):

obręb 0005 Majdan Królewski, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:

2352, 1776, 1775, 1774, 1773, 1771, 1770, 1730/13, 1730/39, 1730/33, 1730/32, 1730/31,

1730/25, 1730/24, 1730,23, 1730/27, 1730/28, 1730/29, 1730/35, 1730/36, 1730/41, 1730/42

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-01
Data ostatniej zmiany:
2019-07-01

AB.6740.6.2.2019

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadama, że w 25.06.2019 r zostało wszczęte na żądanie Wójta Gminy Majdan Królewski, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi gminnej publicznej Nr 104119 R „Stawisko Gadka" I - II w Rusinowie (sygn. sprawy: AB.6740.6.2.2019).

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJE (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią ciągłą w kolorze czerwonym):

Obręb 0006 Rusinów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:

376, 77,110,159, 160, 302;

II. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJE (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią ciągłą w kolorze czerwonym):

Obręb 0006 Rusinów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:

158 (podlegająca podziałowi na działki: 158/1 i 158/2);

332 (podlegająca podziałowi na działki: 332/1 i 1332/2);

333 (podlegająca podziałowi na działki: 333/1 i 333/2);

W nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału, przeznaczone pod inwestycję.

III. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, KTÓRE PLANOWANE SĄ DO PRZEJĘCIA NA RZECZ GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI:

Obręb 0006 Rusinów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:

76, 77, 110,158/1 (158)*, 159, 160, 302, 332/1 (332), 333/1 (333)

* w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem.

IV. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, Z KTÓRYCH KORZYSTANIE BĘDZIE OGRANICZONE

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią przerywaną w kolorze oliwkowym):

obręb 0006 Rusinów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski: 158,

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2019-07-01
Data publikacji:
2019-07-01
Data ostatniej zmiany:
2019-07-01

GK.6622.7.2019

Zbieranie statystyk

DECYZJA

Na podstawie art. 20 ust.3 i ust.3a, art. 22 ust.l i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.), § 3, § 4 pkt 4, § 5 ust.l pkt 5, § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246), art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

ORZEKAM

Zatwierdzić z urzędu projekt zmian gleboznawczej klasyfikacji gruntów w działkach nr: 290 i 707/1 w obrębie ewidencyjnym Hucina, w jednostce ewidencyjnej Niwiska, w powiecie kolbuszowskim, w województwie podkarpackim, zgodnie z danymi zawartymi w operacie klasyfikacyjnym, włączonym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 27.06.2019 r. pod numerem ewidencyjnym P. 1806.2019.1029 oraz na mapach klasyfikacyjnych stanowiących integralną część tego operatu.

UZASADNIENIE

W związku z realizacją prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Hucina, wykonywaną na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.), stwierdzono zmiany w sposobie użytkowania gruntów działek nr: 290 i 707/1 obręb ewidencyjny Hucina.

Zmienione użytki wymagały ponownego określenia klas bonitacyjnych, a ponadto powodowały zmianę przebiegu i oznaczeń konturów klasyfikacyjnych. Przeprowadzenie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów na części ww. obrębu spowodowane było również potrzebą dostosowania sposobu oznaczania rodzaju użytków gruntowych do obowiązujących przepisów.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-28
Data ostatniej zmiany:
2019-06-28

GK.6622.4.2019

Zbieranie statystyk

DECYZJA

   Na podstawie art. 20 ust.3 i ust.3a, art. 22 ust.l i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.), § 3, § 4 pkt 4, § 5 ust.l pkt 5, § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246), art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

ORZEKAM

   Zatwierdzić z urzędu projekt zmian gleboznawczej klasyfikacji gruntów w działkach nr: 2/2,1125/3, 2764, 3086, 4021/2, 4163/5, 4163/15, 4229 i 4236 w obrębie ewidencyjnym Kolbuszowa Górna, w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, w powiecie kolbuszowskim, w województwie podkarpackim, zgodnie z danymi zawartymi w operacie klasyfikacyjnym, włączonym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 27.06.2019 r. pod numerem ewidencyjnym P.1806.2019.1021 oraz na mapach klasyfikacyjnych stanowiących integralną część tego operatu.

UZASADNIENIE

   W związku z realizacją prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Kolbuszowa Górna, wykonywaną na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j.Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.), stwierdzono zmiany w sposobie użytkowania gruntów działek nr: 2/2, 1125/3, 2764, 3086, 4021/2, 4163/5, 4163/15, 4229 i 4236 obręb ewidencyjny Kolbuszowa Górna.

Zmienione użytki wymagały ponownego określenia klas bonitacyjnych, a ponadto powodowały zmianę przebiegu i oznaczeń konturów klasyfikacyjnych. Przeprowadzenie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów na części ww. obrębu spowodowane było również potrzebą dostosowania sposobu oznaczania rodzaju użytków gruntowych do obowiązujących przepisów.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, wyznaczono obszar objęty klasyfikacją obejmujący część obrębu ewidencyjnego Kolbuszowa Górna, do którego włączono działki nr: 2/2, 2764, 3086, 4021/2, 4163/5, 4163/15, 4229 i 4236. W toku prowadzonego postępowania do obszaru objętego klasyfikacją włączono dodatkowo, z urzędu działkę nr 1125/3 stanowiącą własność Skarbu Państwa.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-28
Data ostatniej zmiany:
2019-06-28

GK.6622.6.2019

Zbieranie statystyk

DECYZJA

Na podstawie art. 20 ust.3 i ust.3a, art. 22 ust.l i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.), § 3, § 4 pkt 4, § 5 ust.l pkt 5, § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246), art. 104, art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

ORZEKAM

1. Zatwierdzić z urzędu projekt zmian gleboznawczej klasyfikacji gruntów w działkach nr: 31 i 336 w obrębie ewidencyjnym Toporów, w jednostce ewidencyjnej Cmolas, w powiecie kolbuszowskim, w województwie podkarpackim, zgodnie z danymi zawartymi w operacie klasyfikacyjnym, włączonym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 24.06.2019 r. pod numerem ewidencyjnym P. 1806.2019.1005 oraz na mapach klasyfikacyjnych stanowiących integralną część tego operatu.

2. Umorzyć postępowanie dotyczące aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów w części dotyczącej działki nr 48 włączonej do obszaru objętego klasyfikacją w obrębie ewidencyjnym Toporów, w jednostce ewidencyjnej Cmolas, w powiecie kolbuszowskim, w województwie podkarpackim, zgodnie z danymi zawartymi w operacie klasyfikacyjnym, o którym mowa w pkt. 1.

UZASADNIENIE

W związku z realizacją prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Toporów, wykonywaną na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.), stwierdzono zmiany w sposobie użytkowania gruntów działek nr: 31, 48 i 336 obręb ewidencyjny Toporów.

Zmienione użytki wymagały ponownego określenia klas bonitacyjnych, a ponadto powodowały zmianę przebiegu i oznaczeń konturów klasyfikacyjnych. Przeprowadzenie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów na części ww. obrębu spowodowane było również potrzebą dostosowania sposobu oznaczania rodzaju użytków gruntowych do obowiązujących przepisów.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-25
Data ostatniej zmiany:
2019-06-25

GK.6622.5.2019

Zbieranie statystyk

DECYZJA

Na podstawie art. 20 ust.3 i ust.3a, art. 22 ust.l i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.), § 3, § 4 pkt 4, § 5 ust.l pkt 5, § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246), art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

ORZEKAM

Zatwierdzić z urzędu projekt zmian gleboznawczej klasyfikacji gruntów w działkach nr: 617, 902,1251 w obrębie ewidencyjnym Trzęsówka, w jednostce ewidencyjnej Cmolas, w powiecie kolbuszowskim, w województwie podkarpackim, zgodnie z danymi zawartymi w operacie klasyfikacyjnym, włączonym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 21.06.2019 r. pod numerem ewidencyjnym P.1806.2019.999 oraz na mapach klasyfikacyjnych stanowiących integralną część tego operatu.

UZASADNIENIE

W związku z realizacją prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Trzęsówka, wykonywaną na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.), stwierdzono zmiany w sposobie użytkowania gruntów działek nr: 617, 902,1251 obręb ewidencyjny Trzęsówka.

Zmienione użytki wymagały ponownego określenia klas bonitacyjnych, a ponadto powodowały zmianę przebiegu i oznaczeń konturów klasyfikacyjnych. Przeprowadzenie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów na części ww. obrębu spowodowane było również potrzebą dostosowania sposobu oznaczania rodzaju użytków gruntowych do obowiązujących przepisów.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-25
Data ostatniej zmiany:
2019-06-25

AB.6740.4.50.2019

Zbieranie statystyk

    Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że w dniu 24.06.2019 r wydana została decyzja Nr 260/2019 o pozwoleniu na budowę dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 325 kW na terenie zakładu produkcyjno- usługowego „CMOL-FRUT" Stefan Wrzask na działkach nr ewid. gr 4078/1, 4079/2, 4080/2, 4080/4, 4082/1, 4082/2, 4084/1 położonych w Cmolasie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-24
Data ostatniej zmiany:
2019-06-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-15 15:59:43, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)