Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

GK.683.3.4.2019

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Rusinów, w gminie Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 526/1.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-17
Data ostatniej zmiany:
2019-01-17

GK.6821.10.4.2019

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że sprawa z wniosku Jana Adamczyka o stwierdzenie, iż działki nr 2286, 2287, 2288, 2289, 2290/2, 2291, 2292 i 2293 położone w Zielonce, gmina Raniżów oraz działki nr 92/2, 92/4, 92/5, 92/8, 92/10, 94, 92/1, 92/3, 92/5, 92/7, 92/9, 38, 92/12, 92/13, 92/14, 92/15,92/16, 707,776/1, 780, 809/1, 809/2 i 809/6 położone w Mazurach, gmina Raniżów stanowią wspólnotę gruntową nie może być załatwiona w ustawowym terminie ze względu na konieczność zlecenia biegłemu z dziedziny geodezji i kartografii sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej określającej jakim parcelom gruntowym odpowiadają działki będące przedmiotem postępowania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-16
Data ostatniej zmiany:
2019-01-16

GK.6821.10.1.2019

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że sprawa z wniosku Kazimierza Mikołajczyka o stwierdzenie, iż działki nr 994 i 1411/1 położone w Staniszewskim, gmina Raniżów stanowią wspólnotę gruntową nie może być załatwiona w ustawowym terminie ze względu na konieczność zlecenia biegłemu z dziedziny geodezji i kartografii sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej określającej jakim parcelom gruntowym odpowiadają działki będące przedmiotem postępowania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-16
Data ostatniej zmiany:
2019-01-16

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Zbieranie statystyk

Przeznacza się do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - TK TELEKOM Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Niezbędną część powierzchni dachowej i część poddasza w budynku stanowiącym siedzibę Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej przy ul. 11 Listopada 10 w Kolbuszowej.

Pow. użytkowa wydzierżawionej powierzchni - 1m² powierzchni dachu i 1m² powierzchni poddasza.

Położenie - budynek siedziby Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej przy ulicy 11 Listopada 10, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1513/13 i 1524/4.

Przeznaczenie - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy celem dalszej eksploatacji Dwóch urządzeń nadawczo-odbiorczych służących do świadczenia usług teleinformatycznych przez Dzierżawcę.

Okres dzierżawy- 1.03.2019 r. -28.02.2022 r.

Czas dzierżawy w latach - 3 lata

Minimalna wysokość czynszu: 340,00 zł/ netto + 23% VAT (od jednego urządzenia odbiorczo- nadawczego), łącznie czynsz miesięczny brutto wyniesie 836,40 zł.

Inne opłaty: (koszty energii elektrycznej około 250,00 zł., podatek od nieruchomości).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2019-01-16
Data publikacji:
2019-01-16
Data ostatniej zmiany:
2019-01-16

GK.032.3.2019

Zbieranie statystyk

Dotyczy sporządzenia kameralnej dokumentacji geodezyjnej na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego znak: GK.6821.10.4.2017 w sprawie o stwierdzenie, iż działki nr 2286, 2287, 2288, 2289, 2290/2, 2291, 2292 i 2293 położone w Zielonce, gmina Raniżów oraz działki nr 92/2, 92/4, 92/5, 92/8, 92/10, 94, 92/1, 92/3, 92/5, 92/7, 92/9, 38, 92/12, 92/13, 92/14, 92/15, 92/16, 707, 776/1, 780, 809/1, 809/2 i 809/6 położone w Mazurach, gmina Raniżów stanowią wspólnotę gruntową polegającej na określeniu jakim parcelom gruntowym odpowiadają działki będące przedmiotem postępowania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-15
Data ostatniej zmiany:
2019-01-15

GK.032.2.2019

Zbieranie statystyk

Dotyczy sporządzenia kameralnej dokumentacji geodezyjnej na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego znak: GK.6821.10.1.2017 w sprawie o stwierdzenie, iż działki nr 994 i 1411/1 położone w Staniszewskim, gmina Raniżów stanowią wspólnotę leśno-gruntową, polegającej na określeniu jakim parcelom gruntowym odpowiadają działki będące przedmiotem postępowania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-15
Data ostatniej zmiany:
2019-01-15

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE DZIAŁEK NR 1555/62 i 1555/63 OBR. KOLBUSZOWA, LEŻĄCYCH W OBSZARZE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO - PARK MIELEC, PODSTREFA KOLBUSZOWA

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-10
Data ostatniej zmiany:
2019-01-10

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Zbieranie statystyk

Przeznacza się do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na cele rolnicze na rzecz rolnika indywidualnego Mateusza Gołąbka wykazane niżej nieruchomości:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej nr 34090 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej oraz katastru nieruchomości:

-16/1 (wykazaną w użytkach gruntowych o nazwie: łąki trwałe oznaczone symbolem ŁVI o pow. 8,51 ha i grunty pod rowami oznaczone symbolem W-ŁVI o pow. 0,35 ha) obręb nr 0014 Werynia, jednostka ewidencyjna 180602_ 5 Kolbuszowa (W), powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie, identyfikator działki 180602 5.0014.16/1, -16/3 (wykazaną w użytkach gruntowych o nazwie: łąki trwałe oznaczone symbolem ŁVI o pow. 12,26 ha i grunty pod rowami oznaczone symbolem W-ŁVI o pow. 0,58 ha) obręb nr 0014 Werynia, jednostka ewidencyjna 180602_ 5 Kolbuszowa (W), powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie, identyfikator działki 180602 5.0014.16/3,

- część działki 26/9 wykazanej w użytkach gruntowych o nazwie: pastwiska trwałe oznaczone symbolami: PsIV o pow. 0,51 ha, Ps V o pow. 0,05 ha, grunty orne oznaczone symbolem RIVa, o pow. 2,71 ha. obręb nr 0014 Werynia, jednostka ewidencyjna 180602_ 5 Kolbuszowa (W), powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie, identyfikator działki 180602 5.0014.26/9 nieruchomości objęte są księgą wieczystą nr 34090.

2. Powierzchnia nieruchomości:

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolnicze wynosi łącznie: 24,97 ha.

3. Opis nieruchomości:

Nieruchomości położone są w północnej części wsi Werynia tzw. Przysiółek Kolonia. Są to nieruchomości niezabudowane, w większości stanowiące łąki trwałe w pozostałej części grunty ome, pastwiska i grunty pod rowami. Nieruchomości położone są w terenie płaskim. Kształt zbliżony do prostokąta. Posiadają dostęp do gminnej drogi publicznej oznaczonej jako działka nr 40.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania.

Nieruchomości przeznaczone są na cele rolnicze. Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Kolbuszowej z dnia 29.11.2016 r. nr RGKiB.6727.293.2016 obecnie brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa obejmującego swym opracowaniem m.in. ww działki. W opracowanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kolbuszowa uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXV/207/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r działka nr 16 (z podziału której powstały działki nr 16/1 i 16/3) położona jest na obszarze rolnym otwartym o dobrych warunkach do rozwoju rolnictwa, zmeliorowanym, wyłączonym z zabudowy - oznaczenie w studium symbolem RO. Informuje się również, że w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Weryni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk, działki nr 16/1 i 16/3 są czasowo zajęte na potrzeby prowadzenia prac budowlanych , co może ograniczać rolniczy sposób korzystania z tych działek na 

pewnej ich powierzchni. Działka nr 26/1 (z podziału której powstała działka m.in. działka nr 26/9) położona jest w części w obszarze wód otwartych, stawów hodowlanych, zbiornik retencyjny, - oznaczenie w studium symbolem WO, w części na obszarze zieleni publicznej, sportu i wypoczynku - oznaczona ZP.

5. Okres czasu na jaki oddaje się nieruchomości w dzierżawę:

1.02.2019 r - 31.01.2022 r. - czas dzierżawy -3 lata.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-10
Data ostatniej zmiany:
2019-01-10

AB.6740.4.129.2018

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że w dniu 11.12.2018 r na wniosek LESTELLO sp. z o.o. Cmolas 475, 36-105 Cmolas zostało wszczęte postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 160,05 kWP wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid gr 4585/2, 4582/2, 4579/2, 4575/2, 4574/4, 4574/3, 4574/5, 4574/6 położonych w Cmolasie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-08
Data ostatniej zmiany:
2019-01-08

GK.032.1.2019

Zbieranie statystyk

Dotyczy sporządzenia kameralnej dokumentacji geodezyjnej na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego znak: GK.6821.10.3.2017 w sprawie o stwierdzenie, iż działki nr 2269, 2270, 2271, 2274, 2273, 2275, 2276, 2278, 2280/1, 2280/2, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285 położone w Zielonce, gmina Raniżów stanowią wspólnotę leśno-gruntową, polegającej na określeniu jakim parcelom gruntowym odpowiadają działki będące przedmiotem postępowania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-04
Data ostatniej zmiany:
2019-01-04

GK.6821.10.3.2017

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze. zm.) zawiadamiam, że sprawa z wniosku Mariana Bembenek i Tadeusza Sondej o stwierdzenie, iż działki nr 2269, 2270, 2271, 2274, 2273, 2275, 2276, 2278, 2280/1, 2280/2, 2281, 2282, 2283, 2284 i 2285, położone w Zielonce, gm. Raniżów stanowią wspólnotę gruntową nie może być załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na konieczność zlecenia biegłemu z dziedziny geodezji i kartografii sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej określającej jakim parcelom gruntowym odpowiadają działki będące przedmiotem postępowania. W związku z powyższym przewidywany termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 20.05.2019 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-04
Data ostatniej zmiany:
2019-01-04

AB.6740.4.116.2018

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że w dniu 02.01.209 r została wydana decyzja Nr 3/2019 dla P4 Sp. z 0.0. ul. Taśmowa 7 02­677 Warszawa o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr KOB7001A wraz z linia zasilającą na działce nr ewid. gr 344/2, 87, 338/2 w Przyłęku.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-03
Data ostatniej zmiany:
2019-01-03

GK.6821.1.21.2018

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego, z wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Widełce, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 4054/11, 4055/7 i 4054/12 o łącznej pow. 0.3789 ha, celem realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja stacji 750/400/110 kV Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2018-12-31
Data publikacji:
2019-01-03
Data ostatniej zmiany:
2018-12-31

AB.6740.2.164.2018

Zbieranie statystyk

Decyzja Nr 515/2018 dla  P. Marka Partyki w sprawie pozwolenia na budowę stacji paliw z wyposażeniem.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2018-12-28
Data publikacji:
2018-12-28
Data ostatniej zmiany:
2018-12-28

Uchwała Zarządu Powiatu w Kolbuszowej Nr 4/32/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-14
Data ostatniej zmiany:
2018-12-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-17 14:30:35, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)