Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

GK.683.2.13.2023

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji

w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

położoną w obrębie Kupno, jednostka ewidencyjna Kolbuszowa, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków

jako działka nr: 173/2 o powierzchni 0,0122 ha.

      Starosta Kolbuszowski - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), w związku z art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) - informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Kupno, jednostka ewidencyjna Kolbuszowa, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 173/2 o powierzchni 0,0122 ha, która stała się własnością Gminy Kolbuszowa na podstawie ostatecznej w dniu 25.08.2022 r. decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/I/2/2022, z dnia 08.07.2022 r., znak: AB.6740.5.2.2022, na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej dojazdowej do przejazdu kolejowego w miejscowości Kupno”.
      Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 402.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-09-27
Data publikacji:
2023-09-27
Data ostatniej zmiany:
2023-09-27

GK.683.1.12.2023

Ikona statystyk

O B W I ES Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji

w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

położoną w obrębie Cmolas, jednostka ewidencyjna Cmolas, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków

jako działka nr: 4674/1 o powierzchni 0,0069 ha.

      Starosta Kolbuszowski - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), w związku z art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) - informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Cmolas, jednostka ewidencyjna Cmolas, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 4674/1 o powierzchni 0,0069 ha, która stała się własnością Gminy Cmolas na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/IV/l/2022, znak: AB.6740.8.4.2021 z dnia 04.05.2022 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Cmolas - Ścieżki na odcinku 422,50 m w miejscowości Cmolas”, ostatecznej w dniu 18.07.2022 r.
       Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 402.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-09-27
Data publikacji:
2023-09-27
Data ostatniej zmiany:
2023-09-27

GK.683.1.11.2023

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji

w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

położoną w obrębie Cmolas, jednostka ewidencyjna Cmolas, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków

jako działka nr: 4673/5 o powierzchni 0,0068 ha.

      Starosta Kolbuszowski - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), w związku z art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) - informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Cmolas, jednostka ewidencyjna Cmolas, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 4673/5 o powierzchni 0,0068 ha, która stała się własnością Gminy Cmolas na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/IV/l/2022, znak: AB.6740.8.4.2021 z dnia 04.05.2022 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Cmolas - Ścieżki na odcinku 422,50 m w miejscowości Cmolas”, ostatecznej w dniu 18.07.2022 r.
      Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 402.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-09-27
Data publikacji:
2023-09-27
Data ostatniej zmiany:
2023-09-27

GK.683.1.10.2023

Ikona statystyk

Z A W I A D O M I E N I E


      Na podstawie art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że sprawa dotycząca ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Cmolas, jednostka ewidencyjna Cmolas, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4670/1 o powierzchni 0,0011 ha, która stała się własnością Gminy Cmolas na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/IV/1/2022, znak: AB.6740.8.4.2021 z dnia 04.05.2022 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Cmolas - Ścieżki na odcinku 422,50 m w miejscowości Cmolas”, ostatecznej w dniu 18.07.2022 r., nie może być załatwiona w ustalonym terminie, tj. do dnia 18.09.2023 r.
Przyczyną niezałatwienia sprawy w ww. terminie jest konieczność ustalenia stron postępowania. W związku z powyższym stosownie do treści art. 36 § 1 i § 2 cytowanej wyżej ustawy ustala się nowy przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 15.11.2023 r.
      Stosownie do treści art. 37 § 1 k.p.a. informuję, że w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać
uzasadnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-09-27
Data publikacji:
2023-09-27
Data ostatniej zmiany:
2023-09-27

GK.6620.57.12.2023

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE


      Na podstawie art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U.2023.775 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Niwiska, gm. Niwiska, w zakresie powierzchni i granic działek nr 85/1, 85/2, 85/3, 101/6, 101/7, 102/3 (obecnie 102/5) i 103 (obecnie 103/2), 174 z działkami sąsiednimi oraz w zakresie użytku gruntowego wykazanego w działce nr 101/7 nie może być zakończone w ustalonym na dzień 22.09.2023 r. terminie z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego między innymi uzyskania odpowiedzi na pismo skierowane do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej.
      W związku z powyższym przewiduje się, że sprawa zostanie załatwiona do dnia 08.12.2023 r.
    Jednocześnie informuję, że z treści art. 37 § 1 ww. ustawy wynika, że w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-09-20
Data publikacji:
2023-09-20
Data ostatniej zmiany:
2023-09-21

GK.6620.55.13.2023

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE


      Stosownie do art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2023.775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że prowadzone z urzędu postępowanie administracyjne dotyczące zmiany wpisów podmiotowych dla działki nr 593 położonej w miejscowości Zarębki, gmina Kolbuszowa,, nie może zostać załatwione w ustalonym terminie, z uwagi na konieczność uzyskania odpowiedzi na skierowane wezwania do Pana Dariusza Chrząstka, który jest stroną prowadzonego postępowania.
      W związku z powyższym ustala się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 22.11.2023 r.
      Ponadto informuję, że z treści art. 37 § 1 ustawy Kpa wynika, że w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie; za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-09-20
Data publikacji:
2023-09-20
Data ostatniej zmiany:
2023-09-21

GK.6821.1.10.2023

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE


      Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Zarębkach, gmina Kolbuszowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1261 o powierzchni 0,11 ha, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. na założenie i przeprowadzenie sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie inwestycji stanowiącym działki nr ewid.: 1262/2, 1283, 1261, 1260/5, 1270, 1272, 1273, 1275, 1277, 1263 położonym w miejscowości Zarębki, w Gminie Kolbuszowa”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-09-08
Data publikacji:
2023-09-08
Data ostatniej zmiany:
2023-09-08

GK.683.2.22.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE


o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Kupno, jednostka ewidencyjna Kolbuszowa, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 180 o powierzchni 0,0150 ha.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-09-08
Data publikacji:
2023-09-08
Data ostatniej zmiany:
2023-09-08

GK.6620.54.1.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE


o wydaniu decyzji o odmowie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Kolbuszowa, gmina Kolbuszowa w zakresie działek ewidencyjnych nr 1202/3,1202/4,1203,1204, 1209/1, 1210/1, 1216, 1217, 1218, 1221, 1222, 1223, 1224/1, 1224/2, 1225, 1226, 1227, 1229, 1230, 1232, 1233,1234,1235,1236,1237,1238/3, 1238/4, 1238/5,1238/6,1238/7,1242, 1243,1244,1265,1271, 1272, 1439/1, 1439/2,1440,1441,1442,1443,1444/1,1444/2, 1444/3, 1444/4, 1444/5,1444/6, 1444/7, 2318/2, 2318/3, 2318/6 powstałych z dawnych parcel budowlanych nr 135/1, 135/4 i gruntowych nr 702/7, 705, 710/1, 710/3, 710/10, 710/12, 710/14, 710/16, 711/1, 711/4, 711/5, 712/1, 712/2, 713, 714/1, 714/2, 714/3 i 714/4, umorzeniu postępowania w sprawie aktualizacji wpisów podmiotowych w operacie gruntów i budynków obrębu Kolbuszowa, gmina Kolbuszowa w zakresie działek ewidencyjnych nr 1219/1,1219/2,1228 i 1231 powstałych z części dawnych parcel gruntowych 710/3, 710/12, 710/16, 711/1,711/4 i 712/1 i innych parcel nieobjętych wnioskiem i działki ewidencyjnej nr 1273 powstałej z całej parceli gruntowej 867 i innych parcel nieobjętych wnioskiem oraz o aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działki 1214/2.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-09-07
Data publikacji:
2023-09-07
Data ostatniej zmiany:
2023-09-07

AB.6740.4.73.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

z dnia 07 września 2023 r

Stosownie do art. 34A ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.u.2023.682) i w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.u.2023.775)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI 

 informuje

(poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego organu oraz udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej) o wydaniu decyzji Nr 284/2023 z dnia 07.09.2023 r.. (sprawa znak: AB.6740.4.73.2023), dla P4 sp. z 0.0. ul. Wynalazek 1 02-677 Warszawa, o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej nr KOB7120C wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową na działce nr ewid gr 881/1 położonej w Ostrowach Baranowskich.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-09-07
Data ostatniej zmiany:
2023-09-07

GK.6840.1.11.2023

Ikona statystyk
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
 
Oznaczenie nieruchomości wg KW i katastru nieruchomości:

   Działka nr 5748/1 (wykazana w użytku gruntowym jako LsIV, Lzr-RVl, PsV, RV i RVI) obręb 2 Wola Raniżowska, jednostka ewidencyjna 180605_2 Raniżów; KW nr TB1K/00057308/6.

Opis nieruchomości:

   Nieruchomość stanowi grunt niezabudowany, częściowo zalesiony (0.02 ha), położony przy drodze wojewódzkiej nr 875 Leżajsk-Mielec. Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt   nieforemny, wydłużony.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-09-01
Data ostatniej zmiany:
2023-09-01

GK.6620.59.3.2023

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE


Stosownie do art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2023.775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Pana Piotra Kąty w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Dzikowiec, gmina Dzikowiec, w zakresie przywrócenia granic sprzed modernizacji działki nr 553 z działkami nr 5491/5, 5492, 5493 położonymi w Lipnicy, gmina Dzikowiec oraz z działkami nr 551/1 i 554 położonymi w Dzikowcu, gmina Dzikowiec, nie może zostać zakończone w ustalonym na dzień 30.08.2023 r. terminie z uwagi na konieczność uzupełnienie materiału dowodowego między innymi uzyskania odpowiedzi na pismo skierowane do Wykonawcy prac geodezyjnych.
W związku z powyższym ustala się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 07.11.2023 r.
Ponadto informuję, że z treści art. 37 § 1 ustawy Kpa wynika, że w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-08-29
Data publikacji:
2023-08-29
Data ostatniej zmiany:
2023-08-29

GK.6620.55.21.2023

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Pana Romana Kalembkiewicza w sprawie odtworzenia stanu prawnego działek nr 1413, 1460, 1463, 1471/1, 1471/2, 1471/3, 1472/1 i 2001/2 położonych w Kupnie, gm. Kolbuszowa nie może być załatwione w ustalonym na dzień 31.08.2023 r. terminie z uwagi na konieczność włączenia do postępowania dodatkowych stron oraz przeprowadzenia analizy zgromadzonego materiału dowodowego.
W związku z powyższym przewidywany termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 15.11.2023 r.
Ponadto informuję, że z treści art. 37 § 1 ww. ustawy wynika, że w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-08-29
Data publikacji:
2023-08-29
Data ostatniej zmiany:
2023-08-29

GK.6620.56.1.2023

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE


      Na podstawie art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2023.775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że postępowanie administracyjne w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Krzątka, gm. Majdan Królewski w zakresie prawa rzeczowego i wpisów podmiotowych dotyczących działki nr 1985 nie może być zakończone w ustalonym na dzień 25.08.2023 r. terminie, z uwagi na dalsze ustalenia stron postępowania oraz konieczność uzupełnienia materiału dowodowego m. in. uzyskania odpowiedzi na pisma skierowane do Urzędu Stanu Cywilnego w Stalowej Woli i strony postępowania.
      W związku z powyższym przewiduje się, że sprawa zostanie załatwiona do dnia 10.11.2023 r.
      Ponadto informuję, że z treści art. 37 § 1 ustawy Kpa wynika, że w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-08-24
Data publikacji:
2023-08-24
Data ostatniej zmiany:
2023-08-24

AB.6740.7.2.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity.: Dz. u.z2023r., poz. 775), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: z 2022 r., poz. 176 ze zmianami)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI
ZAWIADAMIA

o wydaniu postanowienia z dnia 18.08.2023r.

znak sprawy: AB.6740.7.2.2023

o sprostowaniu oczywistej omyłki w mojej decyzji Nr D/lll/2/2023 z dnia 22.06.2023 r. wydanej dla Burmistrza Kolbuszowej, z siedzibą w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.:

„Rozbudowa drogi gminnej, ul. Topolowej w Kolbuszowej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, Powiat Kolbuszowski".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2023-08-18
Data publikacji:
2023-08-18
Data ostatniej zmiany:
2023-08-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-09-28 09:34:27, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)