Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 16.02.2018 r.

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia o wydaniu decyzji Nr D/II/1/2018 z dnia 16.02.2018 r. (znak sprawy: AB.6747.6.1.2018) dla Wójta Gminy Majdan Królewski z s. w Majdanie Królewskim Rynek 1a z wniosku z dnia 05.01.2018 r, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi gminnej w Brzostowej Górze nr 104100 R „Droga do SKR" na dziatkach położonych w Brzostowej Górze i w Majdanie Królewskim.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-19
Data ostatniej zmiany:
2018-02-19

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 14.02.2018 r.

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia o wydaniu decyzji Nr D/II/2/2018 z dnia 14.02.2018 r. (znak sprawy: AB.6747.3.5.2017) dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z s. w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 z wniosku z dnia 29.12.2017 r, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 1204 R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Raniżów w km: od 3+750 do 5+705" na działkach położonych w Brzostowej Górze i w Woli Rusinowskiej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2018-02-19
Data publikacji:
2018-02-19
Data ostatniej zmiany:
2018-02-19

GK.6821.1.38.2017

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 15.02.2018 r. została wydana decyzja znak: GK.6821.1.38.2017 w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Weryni, gmina Kolbuszowa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 650 o powierzchni 0.71 ha, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na demontaż istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV ze słupem energetycznym oraz założenie i przeprowadzenie linii energetycznej kablowej SN 15 kV ze słupem energetycznym, w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV Kolbuszowa-Sokołów 2 zasilającej stacje Werynia 1, 2, 3, 4, 5”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-16
Data ostatniej zmiany:
2018-02-16

RZ.ZUZ.4.421.7.2018.KZ

Zbieranie statystyk

Zgodnie z art. 545 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2017 r,, poz. 1566 z późn. zm./ oraz 127 ust 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm,/ i art, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm./ w związku z wnioskiem Pana Dariusz Kosiorowski, Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o. o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów - pełnomocnika Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Leżajsk"
ZARZĄD ZLEWNI W STALOWEJ WOLI ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA  o wydaniu 15 lutego 2018 r. decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na realizację prac. 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-15
Data ostatniej zmiany:
2018-02-15

GK.6821.1.39.2017

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 14.02.2018 r. została wydana decyzja znak: GK.6821,1.39.2017 w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Weryni, gmina Kolbuszowa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 651/2 o powierzchni 0.62 ha, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na demontaż istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV oraz założenie i przeprowadzenie linii energetycznej kablowej SN 15 kV, w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV Kolbuszowa-Sokołów 2 zasilającej stacje Werynia 1, 2, 3, 4, 5”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-14
Data ostatniej zmiany:
2018-02-14

Informacja Starosty Kolbuszowskiego z dnia 7 lutego 2018 roku.

Zbieranie statystyk

Lista rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcję biegłych  w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2018-02-07
Data publikacji:
2018-02-07
Data ostatniej zmiany:
2018-02-07

GK.683.1.4.2017

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Majdan Królewski, w gminie Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 125/1.
 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-06
Data ostatniej zmiany:
2018-02-06

RZ.ZUZ.4.421.6.2018.EB

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r., poz. 1257/ oraz art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm./, zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Pawła Woźnicy pełnomocnika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych związanych z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom - Rzeszów na odcinku Majdan Królewski - Komorów w km 150+300 - 154+100 w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 9 odcinku Majdan Królewski - Komorów".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-02
Data ostatniej zmiany:
2018-02-02

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego AB.6747.4.2.2017

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: AB.6747.4.2.2017 na wniosek Burmistrza Kolbuszowej, zs. ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa z dnia 21.12.2017 r w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046 R Kolbuszowa Górna-Wojków Dolny od km. 0+ 000 do km 1+800,00" w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski
 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-02
Data ostatniej zmiany:
2018-02-02

GK.6622.6.2017

Zbieranie statystyk

Decyzja Starosty Kolbuszowskiego z dnia 2 lutego 2018 roku.

Na podstawie art. 22 ust.l i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2101 ze zm.), § 3, §4 pkt 4, §5 ust.l pkt 5, §11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

ORZEKAM

1.     Zatwierdzić z urzędu projekt zmian gleboznawczej klasyfikacji gruntów w działce nr 155 o pow. 0,43 ha, w obrębie ewidencyjnym Ostrowy Baranowskie, w jednostce ewidencyjnej Cmolas, w powiecie kolbuszowskim, w województwie podkarpackim, zgodnie z danymi zawartymi w operacie klasyfikacyjnym, włączonym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 02.09.2015 r. pod numerem ewidencyjnym P. 1806.2015.1077 oraz na mapach klasyfikacyjnych stanowiących integralną część tego operatu.

2.     Niniejsza decyzja stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Ostrowy Baranowskie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-02
Data ostatniej zmiany:
2018-02-02

RZ.ZUZ.4.421.9.2018.KZ

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Na podstawie art. 61 § 4 i § 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r,, poz. 1257/ w związku art. 127 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 z późn. zm./ oraz art. 545 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z póżn. zm./, zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Wójta Gminy Majdan Królewski, ul. Rynek 1a, 36 - 110 Majdan Królewski, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 2 rowów przydrożnych wraz z 13 przepustami dla zadania: „Budowa drogi gminnej w Komorowie i Hucie Komorowskiej „Kamionka - Bór - Las", z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmujących działki nr: 10, 11, 23, 628 obręb ewidencyjny Komorów oraz działki nr: 1343, 1344, 1346, 1349, 1352, 1354, 1355, 1357/1, 1359, 1393/1, 1393/3, 1391, 1383 obręb ewidencyjny Huta Komorowska, gmina Majdan Królewski.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-30
Data ostatniej zmiany:
2018-01-30

RZ.ZUZ.4.421.4.2018.KZ

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r., poz. 1257/ w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn, zm./, zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Wójta Gminy Majdan Królewski, ul. Rynek 1a, 36 - 110 Majdan Królewski, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 2 rowów przydrożnych wraz z 26 przepustami dla zadania: „Budowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej „Dołek", z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmujących działki nr: 1700, 515, 518, 520, 524/2, 525/2, 527/2, 562/2, 564/3, 580/1, 571, 572, 578, 577, 576, 575, 606, 1127, 573, 602, 611, 599, 615, 616, 598, 597, 617, 596, 595, 589, 588, 587, 584, 586, 506, 500, 501, 498 obręb ewidencyjny Huta Komorowska, gmina Majdan Królewski.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2018-01-30
Data publikacji:
2018-01-30
Data ostatniej zmiany:
2018-01-30

GK.683.2.11.2017

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość położoną w obrębie Rusinów, w gminie Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 711/1.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-30
Data ostatniej zmiany:
2018-01-30

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego AB.6747.5.2.2017

Zbieranie statystyk

Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 28 grudnia 2017r. Pana Krzysztofa Mac zam. Rzeszów, ul. Krakowska 18E/38- pelnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, ul.ll-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Starosty Kolbuszowskiego nr D/V/l/16 z dnia 30.09.2016r, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1219 R Lipnica - Poręby Dymarskie - Majdan Królewski od km 3+726,00 do km 5+463,64 wraz z przebudową zjazdów i urządzeń melioracji wodnej oraz przebudową innych dróg publicznych”, w zakresie podziału działki drogi powiatowej nr ewid gruntów 554/1 w miejscowości Poręby Dymarskie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-30
Data ostatniej zmiany:
2018-01-30

GK.6821.1.94.2017

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 24.01.2018 r. zostało wydane postanowienie znak: GK.6821.1.94.2017 w sprawie wznowienia z urzędu postępowania zakończonego ostateczną decyzją Starosty Kolbuszowskiego z dnia 29.04.2016 r. znak: GK.6821.1.50.2015 dotyczącą odmowy PGE Dystrybucja S.A. udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Widełce, gmina Kolbuszowa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 197 o powierzchni 0.29 ha, w celu wykonania remontu linii energetycznej napowietrznej SN-15 kV relacji Kolbuszowa-ZBK Głogów-odgałęzienie Kłapówka 1,2 polegającego na wymianie istniejących przewodów z 3 x AFL 35 mm2 na nowe typu 3 x BLX-T 50 mm2.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-25
Data ostatniej zmiany:
2018-01-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-20 14:13:57, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)