Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

GK.6821.10.5.2019

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie Starosty Kolbuszowskiego

Stosownie do treści art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej K.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne o stwierdzenie, że działki nr 994 i 1411/1 położone w Staniszewskim, gm. Raniżów stanowią mienie gromadzkie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-12-05
Data ostatniej zmiany:
2019-12-05

Załącznik do uchwały Nr 54/307/2019 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 20 listopada 2019 r.

Zbieranie statystyk

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele usytuowania urządzeń infrastruktury technicznej.

Przeznacza się do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na rzecz Voice Net S.A., ul. Migdałowa 86, 35-232 Rzeszów część powierzchni wynoszącą około 2,00 m2 nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego, pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni, oznaczonej jako działka nr 26/8 wykazanej w ewidencji gruntów i budynków m.in. w użytku gruntowym o nazwie inne tereny zabudowane oznaczone symbolem Bi, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej prowadzi księgę wieczystą nr KWTB1K/00034090/7.

Powierzchnia nieruchomości - 5.44 ha, w tym pod dzierżawę przeznacza się około 2,00 m2 gruntu.

Położenie - Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym 14 Werynia, gm. Kolbuszowa, przy drodze gminnej oznaczonej jako działka nr 40.

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-26
Data ostatniej zmiany:
2019-11-26

GK.6821.10.2.2019

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia o o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie dotyczącej ustalenia listy osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Korczowiska na podstawie art. 6 a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-22
Data ostatniej zmiany:
2019-11-22

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego (znak sprawy: AB.6740.1.97.2019)

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 531/2019 z dnia 15.11.2019 r. (znak sprawy: AB.6740.1.97.2019)

dla PCWO ENERGY PROJEKT sp. z o.o., 25-311 Kielce ul. Św. Leonarda 9

o pozwoleniu na „Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0,999 MW na działkach nr ewid. gruntów 76 i 77 w obrębie..ewidencyjnym Huta Przedborska, jednostka ewidencyjna Kolbuszowa’’

Decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2019-11-19
Data publikacji:
2019-11-19
Data ostatniej zmiany:
2019-11-19

GK.6821.10.4.2019

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia o wniesieniu odwołania od decyzji Starosty Kolbuszowskiego z dnia 24.10.2019 r., znak: GK.6821.10.4.2019 o odmowie ustalenia, że nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2286, 2287, 2288, 2289, 2290/2, 2291, 2292, 2293 położone w Zielonce, gmina Raniżów oraz działki nr 92/2, 92/4, 92/5, 92/8, 92/10, 94, 92/1, 92/3, 92/5, 92/7, 38, 92/12, 92/13, 92/14, 92/15, 92/16, 707, 776/1, 780, 809/1, 809/2 i 809/6 położone w Mazurach, gmina Raniżów stanowią wspólnotę gruntową.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-14
Data ostatniej zmiany:
2019-11-14

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego (znak sprawy: AB.6740.1.90.2019)

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 518/2019 z dnia 07.1 l.2019 r. (znak sprawy: AB.6740.1.90.2019)

dla Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o., 03-736 Warszawa, Plac Konesera 8

o pozwoleniu na „Budowę zbiornika wody zastępczego docelowego w Zakładzie Kupno Wienerberger Ceramika Budowlana, sp. z .o.o. na. działkach nr ewid. gruntów 229, 233/1, 230 w obrębie ewidencyjnym Kupno, jednostka.ewidencyjna Kolbuszowa’’.

Decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2019-11-08
Data publikacji:
2019-11-08
Data ostatniej zmiany:
2019-11-14

GK.6821.1.1.2018

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej w sprawie z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowach Baranowskich, gm. Cmolas oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1121/4 o powierzchni 1.76 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na demontaż istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV oraz założenie i przeprowadzenie linii kablowej SN-15 kV 3xXRUHAKXS 1x120 mm², w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Budowa ziemnej sieci energetycznej kablowej SN 15 kV Kolbuszowa-Majdan zasilającej stacje Ostrowy Tuszowskie 4, Ostrowy Baranowskie 1,2...”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2019-11-06
Data publikacji:
2019-11-07
Data ostatniej zmiany:
2019-11-06

GK.6821.1.2.2019

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Przedborzu, gm. Kolbuszowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1033.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-04
Data ostatniej zmiany:
2019-11-04

GK.6821.1.1.2018

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowach Baranowskich, gm. Cmolas oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1121/4 o powierzchni 1.76 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na demontaż istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV oraz założenie i przeprowadzenie linii kablowej SN-15 kV 3xXRUHAKXS 1x120 mm², w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Budowa ziemnej sieci energetycznej kablowej SN 15 kV Kolbuszowa-Majdan zasilającej stacje Ostrowy Tuszowskie 4, Ostrowy Baranowskie 1,2...”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2019-10-30
Data publikacji:
2019-10-30
Data ostatniej zmiany:
2019-10-28

Decyzja Nr D/II/5/2019 z dnia 22.10.2019 r. do sprawy AB.6747.6.7.2019

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia 

o wydaniu decyzji Nr D/II/5/2019 z dnia 22.10.2019 r. (znak sprawy: AB.6747.6.7.2019)

dla Wójta Gminy Dzikowiec z s. ul. Dworska 62 36-122 Dzikowiec z wniosku z dnia 02.09.2019 r, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi gminnej Kopcie - Zapole w m. Kopcie, na działkach położonych w Wilczej Woli, Lipnicy i Kopciach.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2019-10-25
Data publikacji:
2019-10-25
Data ostatniej zmiany:
2019-10-25

GK.6821.10.4.2019

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego

o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia, że nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2286, 2287, 2288, 2289, 2290/2, 2291, 2292 i 2293 położone w Zielonce, gmina Raniżów oraz działki nr 92/2,92/4,92/5,92/8,92/10,94,92/1,92/3,92/5, 92/7, 38, 92/12, 92/13, 92/14, 92/15, 92/16, 707, 776/1, 780, 809/1, 809/2 i 809/6 położone w Mazurach, gmina Raniżów stanowią wspólnotę gruntową

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2019-10-24
Data publikacji:
2019-10-24
Data ostatniej zmiany:
2019-10-24

GK.683.3.127.2019

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego

o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Brzostowa Góra, w gminie Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 73/1

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-24
Data ostatniej zmiany:
2019-10-24

GK.683.3.124.2019

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego

o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Brzostowa Góra, w gminie Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 67/1

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-24
Data ostatniej zmiany:
2019-10-24

GK.683.3.120.2019

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego

o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Brzostowa Góra, w gminie Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 62/1

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-24
Data ostatniej zmiany:
2019-10-24

GK.683.3.108.2019

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego

o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Brzostowa Góra, w gminie Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 89/1

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-24
Data ostatniej zmiany:
2019-10-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-12-06 15:58:04, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)