Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

GK.683.7.16.2018

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Poręby Dymarskie, gmina Cmolas oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 818/1 o powierzchni 0,0100 ha, 888/2 o powierzchni 0,0129 ha i 1175/1 o powierzchni 0,0066 ha, która stała się własnością Powiatu Kolbuszowskiego na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego nrD/V/l/16 znak: AB.6747.5.2.2016 z dnia 30.09.2016 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1219R Lipnica - Poręby Dymarskie - Majdan Królewski od km 3+726,00 do km 5+463,64 wraz z przebudową zjazdów i urządzeń melioracji wodnej oraz przebudową innych dróg publicznych”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-24
Data ostatniej zmiany:
2019-04-24

OŚ.6164.2.2019

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia o przystąpieniu do realizacji zadania pn.: „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do Leśnych Wspólnot Gruntowych z terenu powiatu kolbuszowskiego oraz, inwentaryzacji stanu lasu z terenu powiatu kolbuszowskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

Uproszczony plan urządzenia lasu jest podstawowym dokumentem do prowadzenia gospodarki leśnej na gruntach leśnych.

Celem planu jest umożliwienie prowadzenia trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz sprawowanie przez Starostę nadzoru nad gospodarką leśną w lasach objętych planem. Uproszczony plan urządzenia lasu określa zadania w zakresie: wyrębu drzew, ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2019-04-19
Data publikacji:
2019-04-19
Data ostatniej zmiany:
2019-04-19

GK.683.3.66.2018

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 1524/1 o powierzchni 0,0745 ha i 1608/1 o powierzchni 0,0451 ha, która stała się własnością Gminy Majdan Królewski na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego NR D/III/2/2017 znak: AB.6747.3.1.207 z dnia 13.04.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej w Majdanie Królewskim „ul. Sobieskiego”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2019-04-18
Data publikacji:
2019-04-18
Data ostatniej zmiany:
2019-04-18

RZ.ZUZ.4.421.117.2019.RF

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 401 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Majdan Królewski, ul. Rynek 1 a, 36-110 Majdan Królewski, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. lewostronnego rowu przydrożnego o długości 638,62 m, realizowane w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej publicznej w Komorowie na działce 445, obręb Komorów, gmina Majdan Królewski", z lokalizacją przedsięwzięcia na terenie nieruchomości obejmującej dziatki nr 439, 444, 445, 447/1, 447/2, 448, 449/5, 450, 451, 452, 453, 454/1 i 477/1, obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski, powiat koibuszowski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-12
Data ostatniej zmiany:
2019-04-12

GK.6821.1.22.2018

Zbieranie statystyk

  Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A. z/s w Konstancinie-Jeziornie, o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Widelce, gm. Kolbuszowa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2403/7, 2403/8 i 4054/4 o łącznej powierzchni 0.70 ha, celem realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja stacji 750/400/110 kV Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej.”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-12
Data ostatniej zmiany:
2019-04-12

GK.6821.1.21.2018

Zbieranie statystyk

  Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej z wniosku pełnomocnika Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A. z/s w Konstancinie-Jeziornie, o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Widełce, gm. Kolbuszowa oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 4054/11, 4055/7 i 4054/12 o łącznej powierzchni 0.3789 ha, celem realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja stacji 750/400/110 kV Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-12
Data ostatniej zmiany:
2019-04-12

RZ.ZUZ.4.421.120.2019.AK

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE

       Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.), informuję o o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Majdan Królewski, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: wykonanie rowów przydrożnych w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej „Do Tęczy" w Krzątce, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmujących działki nr 1201/4, 1202, 1260, 1261/1, 1262/1, 1262/2, 1264/2, 1265/2, 1266/2, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1278, 1279, 1287, 1288, 1289/1, obręb 0004 Krzątka, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski, powiat kolbuszowski oraz działkę nr 892/1, obręb 0001 Brzostowa Góra, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski, powiat kolbuszowski.
 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-04-11
Data publikacji:
2019-04-11
Data ostatniej zmiany:
2019-04-11

RZ.ZUZ.4.421.116.2019.RF

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE

       Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.), informuję o wszczęciu, na wniosek Wójta Gminy Majdan Królewski, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: wykonanie rowów przydrożnych prawostronnych i lewostronnych oraz przebudowę istniejących odcinków rowów w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr 104057R „Kolo Kościoła" I, II, III, obręb Huta Komorowska, gmina Majdan Królewski", z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmujących działki nr 567, 566, 564/10, 552, 551, 549/2, 550, 548/1, 547, 628, 564/6, 564/8, 566, 568, 569, 1127, 1128, 570, 573/2, 573/1, 1662/2, obręb 0002 Huta Komorowska, jednostka ewidencyjna 180603_2 gm. Majdan Królewski, powiat kolbuszowski.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-04-11
Data publikacji:
2019-04-11
Data ostatniej zmiany:
2019-04-11

GK.6622.8.2019

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 11.04.2019r.

Na podstawie art.49 i art. 61 § 1 i § 4 oraz art.62 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393), zawiadamiam o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na gruntach, na których Starosta Kolbuszowski zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz na których nastąpiły zmiany użytków gruntowych.


1. Podstawa prawna przeprowadzenia klasyfikacji
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zostanie przeprowadzona na podstawie art. 7d pkt 1, art. 20 ust.3, ust. 3a i art. 22 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246).


2. Obszar objęty klasyfikacją:
Klasyfikacją gruntów zostaną objęte działki położone w obrębie Kosowy gm. Niwiska oznaczone nr: 176,178, 230, 488,1084,1120,1691/1 i 1692.


3. Miejsce i termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie:
Czynności klasyfikacyjne w terenie rozpocznie zebranie z właścicielami ww. nieruchomości w dniu 07.05.2019 roku o godz. 9:00 w budynku remizy OSP w miejscowości Kosowy, ul. Piaskowa 5.


4. Harmonogram przeprowadzenia klasyfikacji gruntów:
Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie nastąpi w dniu 07.05.2019 r. zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego zawiadomienia. Szczegółowy porządek przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie zostanie ustalony z zainteresowanymi osobami na ww. zebraniu w dniu 07.05.2019 r. Na podstawie wykonanych czynności klasyfikacyjnych w terenie upoważniony klasyfikator opracuje projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zawierający mapę klasyfikacji i protokół. Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 04.06.2019 r. do 17.06.2019 r. Po tym terminie zostanie wydana decyzja w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zawierająca również informacje o sposobie rozpatrzenia ewentualnych zastrzeżeń zgłoszonych do projektu ustalenia klasyfikacji.


5. Imię i nazwisko klasyfikatora:
Do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków upoważniony został klasyfikator gleboznawca Pan Marek Szelepa (świadectwo nr 619) na podstawie upoważnienia Starosty Kolbuszowskiego z dnia 20.12.2018 r. nr OR.077.35.2018.


6. Zawiadomienie o miejscu i terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji:
Na podstawie § 9 ust.l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246) zawiadamiam, że projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zostanie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 04.06.2019 r. do 17.06.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, z siedzibą w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pokój nr 220, w godz. od 8:00 do 15:00 z wyłączeniem sobót i niedziel.


Podczas trwania wyłożenia mogą być zgłaszane zastrzeżenia do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-04-11
Data publikacji:
2019-04-11
Data ostatniej zmiany:
2019-04-11

GK.6622.9.2019

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie - Obwieszczenie

Na podstawie art.49 i art. 61 § 1 i § 4 oraz art.62 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393), zawiadamiam o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na gruntach, na których Starosta Kolbuszowski zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz na których nastąpiły zmiany użytków gruntowych.

1. Podstawa prawna przeprowadzenia klasyfikacji

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zostanie przeprowadzona na podstawie art. 7d pkt 1, art. 20 ust.3, ust. 3a i art. 22 ust.l ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246).

2. Obszar objęty klasyfikacją:

Klasyfikacją gruntów zostaną objęte działki położone w obrębie Siedlanka gm. Niwiska oznaczone nr: 84/1, 112/1, 116,138/1, 139/2,139/3,142/13, 215/2,315/2,316, 328/1, 482, 487, 571, 584 i 585.

3. Miejsce i termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie:

Czynności klasyfikacyjne w terenie rozpocznie zebranie z właścicielami ww. nieruchomości w dniu 06.05.2019 roku o godz. 9:00 w budynku remizy OSP w miejscow ości Siedlanka.

4. Harmonogram przeprowadzenia klasyfikacji gruntów:

Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie nastąpi w dniu 06.05.2019 r. zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego zawiadomienia. Szczegółowy porządek przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie zostanie ustalony z zainteresowanymi osobami na ww. zebraniu w dniu 06.05.2019 r.

Na podstawie wykonanych czynności klasyfikacyjnych w terenie upoważniony klasyfikator opracuje projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zawierający mapę klasyfikacji i protokół. Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 04.06.2019 r. do 17.06.2019 r. Po tym terminie zostanie wydana decyzja w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zawierająca również informacje o sposobie rozpatrzenia ewentualnych zastrzeżeń zgłoszonych do projektu ustalenia klasyfikacji.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2019-04-10
Data publikacji:
2019-04-10
Data ostatniej zmiany:
2019-04-10

GK.6622.7.2019

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie - Obwieszczenie

Na podstawie art.49 i art. 61 § 1 i § 4 oraz art.62 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393), zawiadamiam o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na gruntach, na których Starosta Kolbuszowski zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz na których nastąpiły zmiany użytków gruntowych.

1. Podstawa prawna przeprowadzenia klasyfikacji

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zostanie przeprowadzona na podstawie art. 7d pkt 1, art. 20 ust.3, ust. 3a i art. 22 ust.l ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246).

2. Obszar objęty klasyfikacją:

Klasyfikacją gruntów zostaną objęte działki położone w obrębie Hucina gm. Niwiska oznaczone nr: 290 i 707/1.

3. Miejsce i termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie:

Czynności klasyfikacyjne w terenie rozpocznie zebranie z właścicielami ww. nieruchomości w dniu 07.05.2019 roku o godz. 12:00 w budynku remizy OSP w miejscowości Hucina, ul. Wspólna 56.

4. Harmonogram przeprowadzenia klasyfikacji gruntów:

Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie nastąpi w dniu 07.05.2019 r. zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego zawiadomienia. Szczegółowy porządek przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie zostanie ustalony z zainteresowanymi osobami na ww. zebraniu w dniu 07.05.2019 r.

Na podstawie wykonanych czynności klasyfikacyjnych w terenie upoważniony klasyfikator opracuje projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zawierający mapę klasyfikacji i protokół. Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 04.06.2019 r. do 17.06.2019 r. Po tym terminie zostanie wydana decyzja w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zawierająca również informacje o sposobie rozpatrzenia ewentualnych zastrzeżeń zgłoszonych do projektu ustalenia klasyfikacji.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-10
Data ostatniej zmiany:
2019-04-10

Zawiadomienie AB.6740.5.1.2019

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego

znak: AB.6740.5.1.2019

na wniosek Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego zs. 36-100 Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, z dnia 18.03.2019 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.:

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 215R Werynia-Kłapówka polegająca na budowie chodnika w km 1+245-2+478 strona lewa w miejscowości Werynia” oraz budowie kanalizacji deszczowej w miejscowości Werynia w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-09
Data ostatniej zmiany:
2019-04-09

GK.6622.6.2019

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie - Obwieszczenie

Na podstawie art.49 i art. 61 § 1 i § 4 oraz art.62 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393), zawiadamiam o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na gruntach, na których Starosta Kolbuszowski zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz na których nastąpiły zmiany użytków gruntowych.

1. Podstawa prawna przeprowadzenia klasyfikacji

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zostanie przeprowadzona na podstawie art. 7d pkt 1, art. 20 ust.3, ust. 3a i art. 22 ust.l ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246).

2. Obszar objęty klasyfikacją:

Klasyfikacją gruntów zostaną objęte działki położone w obrębie Toporów gm. Cmolas oznaczone nr: 31,48 i 336.

3. Miejsce i termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie:

Czynności klasyfikacyjne w terenie rozpocznie zebranie z właścicielami ww. działek w dniu 08.05.2019 roku o godz. 13:30 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Toporowie, Toporów 14 a.

4. Harmonogram przeprowadzenia klasyfikacji gruntów:

Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie nastąpi w dniu 08.05.2019r zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego zawiadomienia. Szczegółowy porządek przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie zostanie ustalony z zainteresowanymi osobami na ww. zebraniu w dniu 08.05.2019r.

Na podstawie wykonanych czynności klasyfikacyjnych w terenie upoważniony klasyfikator opracuje projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zawierający mapę klasyfikacji i protokół. Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 04.06.2019 r. do 17.06.2019 r. Po tym terminie zostanie wydana decyzja w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zawierająca również informacje o sposobie rozpatrzenia ewentualnych zastrzeżeń zgłoszonych do projektu ustalenia klasyfikacji.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-09
Data ostatniej zmiany:
2019-04-09

GK.6622.5.2019

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie - Obwieszczenie

Na podstawie art.49 i art. 61 § 1 i § 4 oraz art.62 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393), zawiadamiam o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na gruntach, na których Starosta Kolbuszowski zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz na których nastąpiły zmiany użytków gruntowych.

1. Podstawa prawna przeprowadzenia klasyfikacji

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zostanie przeprowadzona na podstawie art. 7d pkt 1, art. 20 ust.3, ust. 3a i art. 22 ust.l ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246).

2. Obszar objęty klasyfikacją:

Klasyfikacją gruntów zostaną objęte działki położone w obrębie Trzęsówka gm. Cmolas oznaczone nr: 617,902 i 1251.

3. Miejsce i termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie:

Czynności klasyfikacyjne w terenie rozpocznie zebranie z właścicielami ww. działek w dniu 08.05.2019 roku o godz. 12:00 w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Trzęsówce, Trzęsówka 56A.

4. Harmonogram przeprowadzenia klasyfikacji gruntów:

Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie nastąpi w dniu 08.05.2019r zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego zawiadomienia. Szczegółowy porządek przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie zostanie ustalony z zainteresowanymi osobami na ww. zebraniu w dniu 08.05.2019 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-09
Data ostatniej zmiany:
2019-04-09

GK.6622.4.2019

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie - Obwieszczenie

Na podstawie art.49 i art. 61 § 1 i § 4 oraz art.62 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na gruntach, na których Starosta Kolbuszowski zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz na których nastąpiły zmiany użytków gruntowych.

1. Podstawa prawna przeprowadzenia klasyfikacji

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zostanie przeprowadzona na podstawie art. 7d pkt 1, art. 20 ust.3, ust. 3a i art. 22 ust.l ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246).

2. Obszar objęty klasyfikacją:

Klasyfikacją gruntów zostaną objęte działki położone w obrębie Kolbuszowa Górna gm. Kolbuszowa oznaczone nr: 2/2, 2764,3086, 4021/2, 4163/5, 4163/15, 4229 i 4236.

3. Miejsce i termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie:

Czynności klasyfikacyjne w terenie rozpocznie zebranie z właścicielami ww. działek w dniu 08.05.2019 roku o godz. 9:00 w budynku Centrum Kultury Wsi (Dom Kultury w Kolbuszowej Górnej), Kolbuszowa Górna 380.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2019-04-08
Data publikacji:
2019-04-08
Data ostatniej zmiany:
2019-04-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-25 14:23:4, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)