Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

AB.6747.6.5.2019

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia o wydaniu decyzji Nr D/ll/4/2019 z dnia 11.09.2019 r

(znak sprawy: AB.6747.6.5.2019)

dla Wójta Gminy Majdan Królewski z s. w Majdanie Królewskim Rynek la z wniosku z dnia 19.07.2019 r, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi „Do Tęczy" - od drogi 104105 R „Jasionka - Rościuszek", na działkach położonych w Krzątce, Obręb 0004 Krzątka, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-11
Data ostatniej zmiany:
2019-09-11

AB.6747.6.6.2019

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia o wydaniu decyzji Nr D/ll/3/2019 z dnia 10.09.2019 r.

 (znak sprawy: AB.6747.6.6.2019)

dla Wójta Gminy Majdan Królewski z s. w Majdanie Królewskim Rynek la z wniosku z dnia 19.07.2019 r, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Budowa drogi gminnej publicznej w Komorowie na działce nr 445, na działkach położonych w Komorowie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-11
Data ostatniej zmiany:
2019-09-11

AB.6740.6.7.2019

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski że w 02.09.2019 r zostało wszczęte na żądanie Wójta Gminy Dzikowiec, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi gminnej Kopcie - Zapole w m. Kopcie, na działkach położonych w Wilczej Woli, Lipnicy i Kopciach (sygn. sprawy: AB.6740 .6. 7. 2019).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-10
Data ostatniej zmiany:
2019-09-10

AB.6740.4.63.2019

Zbieranie statystyk

Decyzja Starosty Kolbuszowskiego

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2018 r, poz. 2096), w związku z wnioskiem P. Patrycji Balcarek - pełnomocnika P4 sp. z 0.0. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa z 17.07.2019 r o wycofaniu wniosku z dnia 09.11.2018 r w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY numer KOB7001A wraz z linią kablową zasilającą na działkach nr ewid. gr 344/2, 87, 338/2 w Przyłęku i umorzenie postępowania

postanawiam

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY numer KOB7001A wraz z linią kablową zasilającą na działkach nr ewid. gr 344/2, 87, 338/2 w Przyłęku i umorzenie postępowania.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 09.11.2018 r P. Patrycja Balcarek - pełnomocnika P4 sp. z 0.0. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa wystąpiła do tut. organu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY numer KOB7001A wraz z linią kablową zasilającą na działkach nr ewid. gr 344/2, 87, 338/2 w Przyłęku. W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego Starosta Kolbuszowski decyzją Nr 3/2019 z 02.01.2019 r udzielił pozwolenia na realizacje przedmiotowej inwestycji. Decyzja Starosty Kolbuszowskiego została uchylona decyzją Wojewody Podkarpackiego znak I-III.7721.13.3.2019 z 29.03.2019 r, a sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, który zawiadomieniem z dnia 17.06,2019 r wszczął ponownie postępowanie w przedmiotowej sprawie i postanowieniem z 17.06.2019 r wezwał pełnomocnika inwestora do uzupełnienia braków i nieprawidłowości formalno-prawnych oraz stwierdzonych w przedłożonym projekcie budowlanym, ustalając datę tego uzupełnienia na 30 sierpnia 2019 r.

W dniu 26.08.2019 r do tut. organu wpłynął wniosek pełnomocnika inwestora o wycofaniu wniosku o pozwolenie na budowę i o umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie.

W myśl postanowień art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej „k.p.a.") organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie w całości albo w części, gdy z jakiejkolwiek przyczyny stało się ono bezprzedmiotowe. Bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego, o której stanowi art. 105 § 1 k.p.a.. oznacza, że brak jest któregoś z elementów materialnego stosunku prawnego a wobec tego nie można wydać decyzji załatwiającej sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do istoty. Wycofanie wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę przez pełnomocnika inwestora sprawia, że postępowanie staje się bezprzedmiotowe i brak jest podstaw do wydania rozstrzygnięcia w postaci decyzji administracyjnej, stąd należało orzec jak w stwierdzeniu niniejszej decyzji.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2019-09-05
Data publikacji:
2019-09-05
Data ostatniej zmiany:
2019-09-05

GK.6821.10.4.2019

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż w sprawie z wniosku Jana Adamczyka o stwierdzenie, że działki nr 2286, 2287, 2288, 2290/2, 2291, 2292, i 2293 położone w Zielonce oraz działki nr 92/2, 92/4, 92/5, 92/8, 92/10, 94, 92/1, 92/3, 92/7, 92/9, 38, 92/12, 92/13, 92/14, 92/15, 92/16, 707, 776, 780, 809/1, 809/2 i 809/6 położone w Mazurach stanowią wspólnotę gruntową, został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-08-28
Data ostatniej zmiany:
2019-08-28

GK.6821.1.15.2018

Zbieranie statystyk

   Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej w sprawie z postępowanie z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kolbuszowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 214/4 o powierzchni 0.0484 ha, poprzez założenie i przeprowadzenie ziemnej linii energetycznej SN-15 kV kablami 2 x XRUHAKXS 3 x 1 x 120 mm2, w ramach inwestycji celu publicznego „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV w miejscowości Kolbuszowa Górna, Kolbuszowa, Kolbuszowa Dolna.”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-08-26
Data ostatniej zmiany:
2019-08-26

AB.6740.3.70.2019

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski informuje o wydaniu decyzji Nr 358/2019 z dnia 16.08.2019 r. (sprawa znak: AB.6740.3.70.2019)

o pozwoleniu na budowę: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW na działce nr 1133/5 położonej w obrębie ewidencyjnym 0009-Kolbuszowa Górna w jednostce ewidencyjnej 180602_5 Kolbuszowa(W)", która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-08-21
Data ostatniej zmiany:
2019-08-21

AB.6740.3.69.2019

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski informuje o wydaniu decyzji Nr 357/2019 z dnia 16.08.2019 r. (sprawa znak: AB.6740.3.69.2019)

o pozwoleniu na budowę: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,9438 MW na działce nr 1136 położonej w obrębie ewidencyjnym 0009-Kolbuszowa Górna w jednostce ewidencyjnej 180602_5 Kolbuszowa(W)", która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-08-21
Data ostatniej zmiany:
2019-08-21

AB.6740.3.68.2019

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski informuje o wydaniu decyzji Nr 356/2019 z dnia 16.08.2019 r. (sprawa znak: AB.6740.3.68.2019)

o pozwoleniu na budowę: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,9999 MW na działce nr 1139/4 położonej w obrębie ewidencyjnym 0009-Kolbuszowa Górna w jednostce ewidencyjnej 180602_5 Kolbuszowa(W)", która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-08-21
Data ostatniej zmiany:
2019-08-21

AB.6740.3.75.2019

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski informuje o wydaniu decyzji Nr 349/2019 z dnia 09.08.2019 r. (sprawa znak: AB.6740.3.75.2019)

o pozwoleniu na budowę: "Rozbudowa i przebudowa budynku zakładu produkcyjnego o część badawczo-rozwojową i administracyjną, część produkcyjną oraz produkcyjno-montażową, budowa przyłącza wodociągowego, przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego, budowa miejsc postojowych oraz rozbiórka budynku gospodarczego na działkach numer ewid.gruntów: 1549/58, 1549/68, 1549/79, 1549/82, 1549/83 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001-Kolbuszowa, w jednostce ewidencyjnej 180602_4 Kolbuszowa(M), w zabudowie produkcyjnej", która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2019-08-21
Data publikacji:
2019-08-21
Data ostatniej zmiany:
2019-08-21

GK.6821.1.1.2018

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie Starosty Kolbuszowskiego
Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 w związku z art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Starosta Kolbuszowski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego, z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowach Baranowskich, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1121/4 o pow. 1.76 ha, stanowiącej współwłasność nieżyjących: Stefanii Chmielowiec c. Łukasza i Katarzyny oraz Stanisława Chudzika s. Antoniego i Marianny, celem budowy ziemnej linii energetycznej kablowej SN 15 kV.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok.202 nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-08-14
Data publikacji:
2019-08-14
Data ostatniej zmiany:
2019-08-14

GK.6821.1.15.2018

Zbieranie statystyk

Zawiadamienie Starosty Kolbuszowskiego

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kolbuszowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 214/4 o powierzchni 0.0484 ha, poprzez założenie i przeprowadzenie ziemnej linii energetycznej SN-15 kV kablami 2 x XRUHAKXS 3 x 1 x 120 mm2, w ramach inwestycji celu publicznego „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV w miejscowości Kolbuszowa Górna, Kolbuszowa, Kolbuszowa Dolna."

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-08-14
Data publikacji:
2019-08-14
Data ostatniej zmiany:
2019-08-14

RZ.ZUZ.4.421.230.2019.KZ

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI
Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w imieniu na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Dariusz Kosiorowski,
Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli zawiadamia
W dniu 5 sierpnia 2019 r. została wydana decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego poprzez wykonanie: wylotów, przepustów oraz odcinkowe wykonanie rowów, przebudowę: przepustów i rowów, likwidację odcinkową rowów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 875 oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych projektowanymi wylotami w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych", z lokalizacją przedsięwzięcia na terenie nieruchomości obejmującej działki nr:
- 1754, 2092 obręb: 0004 Dzikowiec, nr 2815, 2979/1 obręb: 0006 Lipnica, jednostka ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec,
- 6019 obręb: 0002 Wola Raniżowska, 110, 3468, 3469 obręb: 0006 Raniżów, 780 obręb: 0003 Staniszewskie, 1881 obręb 0004 Zielonka, 1906 obręb 0005 Mazury, jednostka ewidencyjna 180605_2 Raniżów,
- 354/5 obręb: 0005 Trzebuska, 552/1, obręb: 0006 Turza, jednostka ewidencyjna 181611_5 Sokołów Małopolski (W).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-08-13
Data publikacji:
2019-08-13
Data ostatniej zmiany:
2019-08-13

ZAWIADONMIENIE o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego

Zbieranie statystyk

   

     Działając na podstawie art. 24a ust. 4-8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.)


STAROSTA KOLBUSZOWSKI INFORMUJE


że w terminie od 26 sierpnia 2019 r. do 13 września 2019 r. w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8.00 do 15.00, w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej przy ul. 11-go Listopada 10, pokój nr 220, zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projekt operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych Kłapówka i Kolbuszowa Górna w gminie Kolbuszowa.


     Projekt operatu opisowo - kartograficznego został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393) i obejmuje rejestr gruntów, rejestr budynków, rejestr lokali, kartoteki budynków, kartoteki lokali oraz mapę ewidencyjną.
 

     Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Zainteresowane osoby powinny przybyć w wyznaczonym terminie z dokumentem tożsamości, dokumentami potwierdzającymi prawo do gruntu oraz innymi dokumentami mogącymi mieć znaczenie w sprawie.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie i miejscu nie stanowi przeszkody doprowadzenia dalszych etapów postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Po upływie 15 dni roboczych od zakończenia wyłożenia, projekt operatu opisowo - kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków.


     Niniejsze zawiadomienie, podlega wywieszeniu na okres co najmniej 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, na tablicach ogłoszeń w sołectwach Kłapówka i Kolbuszowa Górna, publikacji w biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, a także w prasie o zasięgu krajowym.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-08-06
Data publikacji:
2019-08-06
Data ostatniej zmiany:
2019-08-07

GK.683.3.88.2019

Zbieranie statystyk

   Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Krzątka, w gminie Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 1647/1 o powierzchni 0,0753 ha, która stała się własnością Gminy Majdan Królewski na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego nr D/II/8/2018, znak: AB.6740.6.5.2018 z dnia 19.09.2018 r. „Rozbudowa drogi gminnej w Krzątce Nr 104106 R „Jasionka - Rębisze”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-08-01
Data ostatniej zmiany:
2019-08-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-17 10:51:17, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)