Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

P21/2018

Zbieranie statystyk

OR.272.2.2018

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym, oraz utworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT i BDOT500”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
(kzio)
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-06-15
Data ostatniej zmiany:
2018-06-15

P20/2018

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I. 15.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: Remont przepustu skrzynkowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1 204 R  Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Raniżów  w km 5+646,40  w miejscowości Brzostowa Góra”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-06-05
Data ostatniej zmiany:
2018-06-05

OR.2600.21.2018

Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe

Powiat Kolbuszowski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi pn: „Wykonanie przeglądu i inwentaryzacji osnowy poziomej szczegółowej oraz przeliczenie szczegółowej osnowy wysokościowej z układu PL-KRON86-NH do układu EVR2007-NH na terenie powiatu kolbuszowskiego, wykonanie przeniesienia jednego punktu szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
(kzio)
Data wytworzenia:
2018-05-30
Data publikacji:
2018-05-30
Data ostatniej zmiany:
2018-06-18

P19/2018

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I. 14.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: „Przebudowa, Remont wybranych odcinków dróg powiatowych:

Część I: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna – Kopcie w km 0+016 – 1+261 w miejscowości Kolbuszowa Dolna

Cześć II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 214 R Widełka – Głogów Młp. od km 0+016 do km 0+978 w miejscowości Widełka

Część III: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 205 R Wilcza Wola – Wola Raniżowska km 6+103 – 6+432

Część IV: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 231 R Domatków – Przedbórz km 0+690 – 1+325

Część V: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 216 R Kolbuszowa Górna – Kłapówka w km 1+469 – 2+464 oraz w km 2+759 – 3+757

Część VI: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widełka w km 2+390 – 3+200

Część VII: Remont drogi powiatowej Nr 1 213 R Widełka – Hucisko w km 0+972 – 2+610 w miejscowości Widełka

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-05-25
Data ostatniej zmiany:
2018-06-15

OR.2600.19.2018

Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe

Powiat Kolbuszowski zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Pzp na dostawę wyposażenia lekkoatletycznego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
2018-05-18
Data publikacji:
2018-05-18
Data ostatniej zmiany:
2018-06-13

P18/2018

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I. 12.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: „Remont drogi powiatowej Nr 1 229 R Niwiska – Huta Przedborska w km 4+890 – 6+987  w miejscowości Hucisko, Huta Przedborska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2018-04-25
Data publikacji:
2018-04-25
Data ostatniej zmiany:
2018-05-16

P17/2018

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I. 11.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 225 R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Młp. w miejscowościach Kosowy, Niwiska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-04-13
Data ostatniej zmiany:
2018-05-24

P16/2018

Zbieranie statystyk

Kolbuszowa 12.04.2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-110 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Koszenie traw i chwastów z poboczy gruntowych  i skarp rowów i nasypów dróg powiatowych na terenie działania ZDP Kolbuszowa w 2018 r. ZAD Nr-1 - 3”

 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
 • Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
 • Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz opis: Oferta na zadanie pn.:  „ Koszenie traw i chwastów z poboczy gruntowych  i skarp dróg powiatowych  Zadanie Nr….........    na terenie Gminy: .………...............”
 • Cena w ofercie ma być podana za całość zamówienia tj. koszenie I – sze i II – gie.
 • Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
 • Ofertę należy przygotować na podstawie zał: „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYKAZ DRÓG”
 1. Wymagany termin realizacji umowy: do 31.08.2018 r.
 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100% - najniższa oferta cenowa.
 3. Wykonawca składając ofertę cenową składa następujące dokumenty:

           1/ wypełniony formularz oferty cenowej wg. załączonego wzoru

           2/ opłaconą polisę ubezpieczeniową ( wymagana przed podpisaniem umowy)

 1. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 20.04.2018 r do godź. 1000 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10 pok. 502.
 2. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Zleceniobiorcy nieotwarta
 3. Osobą uprawnioną do kontaktów ze Zleceniobiorcami są:

             Pan Adam Tuleja tel. 17 74 45 774

 1. Informacje dotyczące zlecenia robót:

            w terminie do 5 dni od daty wyboru Wykonawca otrzyma zlecenie na wykonanie usługi.

      Zał.:

 1. Wzór oferty
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wykaz dróg

 Zatwierdził: 

DYREKTOR ZDP KOLBUSZOWA

Eugieniusz Szczebiwilk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2018-04-12
Data publikacji:
2018-04-12
Data ostatniej zmiany:
2018-04-30

P15/2018

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I.10.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 162 R Mielec – Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie – Potrąba w miejscowości Przyłęk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2018-03-19
Data publikacji:
2018-03-19
Data ostatniej zmiany:
2018-04-17

P14/2018

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I.9.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 225 R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Młp. w miejscowościach Kosowy, Niwiska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2018-03-15
Data publikacji:
2018-03-15
Data ostatniej zmiany:
2018-04-12

P13/2018

Zbieranie statystyk

GK.6821.1.10.2017

OGŁOSZENIE O II ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ DRZEW
Starosta Kolbuszowski ogłasza II rokowania, na sprzedaż pięciu drzew (na pniu) rosnących na nieruchomości znajdującej się we władaniu Skarbu Państwa.

Przedmiotem sprzedaży jest pięć drzew gatunek topola osika (na pniu) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm równym 161 cm, 144 cm, 243 cm, 169 cm i 241 cm (szacunkowa masa po potrąceniu korowiny - 11,78 m3).

Drzewa do sprzedaży rosną na nieruchomości położonej w Zarębkach, Gmina Kolbuszowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1270.

Kupujący wycina drzewa na własny koszt do wysokości 10 cm ponad poziomem gruntu i odbiera własnym transportem (z własnym załadunkiem) z miejsca pozyskania oraz uporządkuje teren w obrębie wycinanych drzew.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2018-03-14
Data publikacji:
2018-03-14
Data ostatniej zmiany:
2018-03-28

P12/2018

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I.8.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: „Przebudowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widełka w miejscowości Dzikowiec”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2018-03-09
Data publikacji:
2018-03-09
Data ostatniej zmiany:
2018-04-05

P11/2018

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I.7.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn:  „Modernizacja wybranych odcinków dróg powiatowych:

Część I Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 224 R Kosowy – Trzęsówka – Cmolas km 1+641 – 2+901 w miejscowości Trzęsówka

Część II Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 223 R Ostrowy Tuszowskie – Trzęsówka – Siedlanka km 6+842 – 7+172 oraz km 7+862 – 8+730 w miejscowości Trzęsówka, Siedlanka

Część III Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widełka km 0+003 -0+119 i km 3+626 – 4+081 w miejscowości Lipnica, Dzikowiec

Część IV Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 213 R Widełka – Hucisko km 0+078 – 0+972 w miejscowości Widełka”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-23
Data ostatniej zmiany:
2018-03-22

P10/2018

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I.6.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn:  „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 208 R Poręby Wolskie – Turka km 2+434 – 4+487 w miejscowości Zielonka”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-22
Data ostatniej zmiany:
2018-03-22

P9/2018

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I.5.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn:  Budowa chodników dla pieszych:

Część I Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 033 R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie w miejscowości Wilcza Wola

Część II Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 205 R Wilcza Wola – Wola Raniżowska w miejscowości Wilcza Wola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-21
Data ostatniej zmiany:
2018-04-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-18 15:11:43, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)