Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

P22/2019

Zbieranie statystyk

GK.032.12.2019

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Powiat Kolbuszowski, 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10, reprezentowany przez Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia i Wicestarostę Pana Wojciecha Cebulę.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji do celów prawnych - synchronizacji dla działki nr 3529 położonej w obrębie Cmolas gmina Cmolas. Przedmiotowa dokumentacja jest niezbędna do prawidłowego prowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Cmolas polegającej na ujawnieniu Skarbu Państwa jako właściciela, a Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Likwidacji jako zarządcy ww. działki.

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 40 dni od daty zawarcia umowy.

Wymogi oferty:

Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.

Miejsce oraz termin złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.12.2019". w terminie do dnia 27 września 2019 r. do godz. 14.00. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.

Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej pok. 217 w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00 wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.l 1 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2019-09-11
Data publikacji:
2019-09-11
Data ostatniej zmiany:
2019-09-11

P21/2019

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I. 11.19

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont drogi powiatowej Nr 1 225 R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Młp. w km 6+735 – 6+947 w miejscowości Hucina, Niwiska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-06
Data ostatniej zmiany:
2019-09-06

P20/2019

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I. 10.19

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: Podniesienie standardu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1 222 R Jagodnik – Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec w km 11+580  - 12+425 polegającą na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Dzikowiec

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-05
Data ostatniej zmiany:
2019-09-05

P19/2019

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I. 9.19

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: Remont dróg powiatowych na terenie powiatu kolbuszowskiego:

Część I. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont drogi powiatowej Nr 1 215 R Werynia – Kłapówka w km 0+008 – 1+682 w miejscowości Werynia

Cześć II. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont drogi powiatowej Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna –Kopcie w km 4+886 – 5+193,5 oraz w km 5+208 – 7+066  w miejscowości Mechowiec, Płazówka

UWAGA, ZMIANA !

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2019-09-05
Data publikacji:
2019-09-05
Data ostatniej zmiany:
2019-09-06

P18/2019

Zbieranie statystyk

Zaproszenie do złożenia oferty

na usunięcie siedmiu sztuk drzew rosnących w trudno dostępnych miejscach na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 26/10 położonej w obr. Werynia, gmina Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-05
Data ostatniej zmiany:
2019-09-05

P17/2019

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I.9.19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 325 R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie w km 10+475  - 10+714 strona lewa w miejscowości Przedbórz ”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-08-27
Data publikacji:
2019-08-27
Data ostatniej zmiany:
2019-09-13

P16/2019

Zbieranie statystyk

OR.272.2.2019                                                                                 Kolbuszowa, 2019-07-31

 

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:: "Przebudowa i modernizacja części budynku byłych warsztatów szkolnych w Kolbuszowej  na kuchnię wraz z zapleczem oraz zagospodarowanie przyległego otoczenia (parking)".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
2019-07-31
Data publikacji:
2019-07-31
Data ostatniej zmiany:
2019-09-05

P15/2019

Zbieranie statystyk

Kolbuszowa, 2019-07-22

Ogłoszenei o przetargu na oddanie w najem na okres od 2019-08-25 do 2020-03-24 pomieszczeń wraz z infrasytukturą  w nieruchomości powstałej  w ramach realziacji projektu pn.: "Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania-powiat kolbuszowski"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
2019-07-22
Data publikacji:
2019-07-22
Data ostatniej zmiany:
2019-08-22

P14/2019

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I. 7.19

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: 

Część I  Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec- Widełka od km 11+142 do km11+258 strona lewa w miejscowości Widełka

Część II Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej Nr 1 033 R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie „

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-14
Data ostatniej zmiany:
2019-07-10

P12/2019

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I. 6.19

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na usługi pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej  pn.: ” Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 325 R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie polegająca na  budowie mostu JNI 01024241   w km 13+898 wraz z dojazdami  w miejscowości Przedbórz, Bukowiec” 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-05-23
Data publikacji:
2019-05-23
Data ostatniej zmiany:
2019-06-07

P11/2019

Zbieranie statystyk

Znak sprawy: OR.042.19.14.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
na wykonanie zamówienia pn.:
Zorganizowanie usługi szkoleniowej w  zakresie przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w zawodzie spawacz MAG dla 11 uczniów/uczennic z Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-04-29
Data publikacji:
2019-04-29
Data ostatniej zmiany:
2019-05-16

P10/2019

Zbieranie statystyk

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej

ul. 11-go Listopada 10

36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Koszenie traw i chwastów z poboczy gruntowych  i skarp rowów i nasypów dróg powiatowych na terenie działania ZDP Kolbuszowa w 2019 r. ZAD Nr-1 - 3”

 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 

1.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. 

1.2. Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na jedno wybrane zadanie.

1.3. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz opis: Oferta na zadanie pn.:  „ Koszenie traw i chwastów z poboczy gruntowych  i skarp dróg powiatowych  Zadanie Nr….........    na terenie Gminy: .………...............”

1.4. Cena w ofercie ma być podana za całość zamówienia tj. koszenie I –sze i II – gie.

1.5. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

1.6. Ofertę należy przygotować na podstawie zał.: „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYKAZ DRÓG”

2. Wymagany termin realizacji umowy: I koszenie do 13.06.2019 r.; II koszenie do 30.08.2019 r.

3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100% - najniższa oferta cenowa.

4. Wykonawca składając ofertę cenową składa następujące dokumenty:

    1/ wypełniony formularz oferty cenowej wg.   załączonego wzoru

    2/ opłaconą polisę ubezpieczeniową ( wymagana przed podpisaniem umowy)

5. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 06.05.2019 r do godz. 1000 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10 pok. 502.

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Zleceniobiorcy nieotwarta

6. Osobą uprawnioną do kontaktów ze Zleceniobiorcami jest:

Pan Paweł Kopeć tel. 17 74 45 774

7. Informacje dotyczące zlecenia robót: W terminie do 5 dni od daty wyboru Zamawiający zawrze pisemną umowę z wykonawcą.

 

Zał.:

1. Wzór oferty

2. Opis przedmiotu zamówienia

3. Wykaz dróg

4. Orientacyjna lokalizacja

5. Wzór umowy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2019-04-24
Data publikacji:
2019-04-24
Data ostatniej zmiany:
2019-05-07

P9/2019

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I. 5.19

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 204 R Majdan Królewski – Kopcie - Lipnica  – Raniżów – Głogów Młp. w km 18+868 do km 21+978 w miejscowości Wola Raniżowska”

Uwaga!   Zmiana treści Ogłoszenia/SIWZ i przedłużenie terminu składania ofert

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (art.39 pzp) o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Numer sprawy: ZDP-2720.I.5.19

Dotyczy  przetargu  nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 204 R Majdan Królewski – Kopcie - Lipnica  – Raniżów – Głogów Młp. w km 18+868 do km 21+978 w miejscowości Wola Raniżowska”

 Na podstawie Art. 38 ustęp 4 i 4 a  ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.2018.1986) zamawiający zmienia treść SIWZ w:
• rozdział 13 pkt.8 ,
• rozdział 16 pkt.1 i 2 ,
• Załącznik Nr 7 – wzór umowy

Zmienioną SIWZ oznaczono indeksem „ zmiana 1”
Zmiana  Załącznik Nr 7 – wzór umowy  oznaczono indeksem „ zmiana 1”
Załącznik Nr 9 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Zmienione dokumenty są obowiązujące w przedmiotowym postepowaniu o zamówienie publiczne.

Jednocześnie na podstawie Art. 12a ustęp  1   ustawy Prawo zamówień publicznych  w wyniku zmiany treści ogłoszenia zamawiający zmienia:
-         termin złożenia ofert na dzień 08.04.2019 r.  godzina 10.00
-         termin otwarcia ofert  na dzień 08.04.2019 r. godzina 10.15

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-03-18
Data publikacji:
2019-03-18
Data ostatniej zmiany:
2019-04-25

P8/2019

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I.4.19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn:  „Przebudowa wybranych odcinków dróg powiatowych:

Część I  Przebudowa drogi powiatowej Nr 2 150 R Kupno – Bratkowice – Trzciana w km 2+113 – 2+788
Część II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widełka  w km 1+190 – 2+390
Część III Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 220 R Wielkie Pole – Poręby Dymarskie – Mechowiec w km 0+000 – 0+853
Część IV Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 227 R Trześń – Domatków – Bukowiec – Kupno w km 2+134 – 2+152, km 2+695 – 2+908
Część V Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 157 R Mielec – Toporów – Ostrowy Tuszowskie w km 10+503 – 10+811 w miejscowości Ostrowy Tuszowskie
Część VI Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 216 R Kolbuszowa Górna – Kłapówka w km 1+083 – 1+381 oraz km 2+453 – 2+757

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-03-06
Data publikacji:
2019-03-06
Data ostatniej zmiany:
2019-04-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-17 10:51:17, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)