Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

P37/2019

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż drewna

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej, na podstawie Uchwały Nr 59/345/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. ogłasza II nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż drewna leżącego przy pniu w ilości 6 sztuk (topola) - 11,64 m³ (może być do produkcji palet)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-02
Data ostatniej zmiany:
2020-01-23

P36/2019

Zbieranie statystyk

OR.272.4.2019                                                                                    Kolbuszowa,2019-12-04

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na: "Zakup wyposażenia do kuchni"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Dorota Dworak (ddwo)
Data wytworzenia:
2019-12-04
Data publikacji:
2019-12-04
Data ostatniej zmiany:
2019-12-19

P35/2019

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż drewna

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej, na podstawie Uchwały Nr 55/314/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. ogłasza I nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż drewna leżącego przy pniu w ilości 6 sztuk (topola) - 11,64 m³ (może być do produkcji palet)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-29
Data ostatniej zmiany:
2019-11-29

P34/2019

Zbieranie statystyk

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej, na podstawie Uchwały Nr 54/300/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. przystępuje do przeprowadzenia zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego na wybór biegłego rewidenta do prowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej za lata 2019 i 2020.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-21
Data ostatniej zmiany:
2019-12-09

P33/2019

Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Powiat Kolbuszowski, 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10, reprezentowany przez Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia i Wicestarostę Pana Wojciecha Cebulę.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji do celów prawnych - synchronizacji dla działki nr 3529 położonej w obrębie Cmolas gmina Cmolas. Przedmiotowa dokumentacja jest niezbędna do prawidłowego prowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Cmolas polegającej na ujawnieniu Skarbu Państwa jako właściciela, a Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Likwidacji jako zarządcy ww. działki.

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 40 dni od daty zawarcia umowy.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2019-11-19
Data publikacji:
2019-11-19
Data ostatniej zmiany:
2019-11-19

P32/2019

Zbieranie statystyk

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy sporządzenia dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, celem regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.

I. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych na podstawie dokumentów uzyskanych w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej i badania ksiąg wieczystych, która posłuży do założenia księgi wieczystej lub ujawnienia prawa własności do nieruchomości. Zakres obejmować będzie 2 działki.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia nastąpi do dnia 20 grudnia 2019 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-19
Data ostatniej zmiany:
2019-11-19

P30/2019

Zbieranie statystyk

Starosta Powiatu Kolbuszowskiego działając na podstawie Uchwały Nr 53/299/2019 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 13 listopada 2019 r.

ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie pn. " Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w 2020 roku."

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-13
Data ostatniej zmiany:
2019-12-11

P29/2019

Zbieranie statystyk

GK.032.17.2019 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy sporządzenia dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych tj. mapy do ustalenia służebności gruntowych

I. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych tj. mapy do ustalenia służebności gruntowych, niezbędnej do ustanowienia służebności przejazdu, przechodu i przegonu na nieruchomości położonej w Widełce, gm. Kolbuszowa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2941/2 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonych w Budach Głogowskich.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia nastąpi do dnia 13 grudnia 2019 r.

IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.17,2019”, w terminie do dnia 18 listopada 2019 r. do godz. 14.00. 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-08
Data ostatniej zmiany:
2019-11-08

P28/2019

Zbieranie statystyk

OR.272.3.2019                                                                                    Kolbuszowa,2019-10-21

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na: "Zakup wyposażenia do kuchni"

Uwaga!!! Zmaina terminu składania ofert

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
2019-10-21
Data publikacji:
2019-10-21
Data ostatniej zmiany:
2019-11-29

P27/2019

Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Powiat Kolbuszowski, 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10, reprezentowany przez Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia i Wicestarostę Pana Wojciecha Cebulę.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych dla działek nr 2999/4 3000/4 położonych w obrębie Cmolas gmina Cmolas. Przedmiotowa dokumentacja jest niezbędna do prawidłowego prowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Cmolas polegającej na doprowadzeniu do zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem prawnym ww. działek.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-21
Data ostatniej zmiany:
2019-10-21

P26/2019

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I. 13.19

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na usługi pn: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych  administrowanych przez ZDP w Kolbuszowej w sezonie zimowym 2019 – 2020.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-10-17
Data publikacji:
2019-10-17
Data ostatniej zmiany:
2019-11-05

P25/2019

Zbieranie statystyk

OR. 2600.36.2019

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869)

Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego zaprasza do złożenia oferty na usługę pn.: „Badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej za 2019 r. oraz 2020 r.”

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-10
Data ostatniej zmiany:
2019-11-20

P24/2019

Zbieranie statystyk

GK.032.15.2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, na potrzeby toczącego się postępowania przed Wojewodą Podkarpackim o wydanie decyzji administracyjnej w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy Wprowadzające Ustawy Reformujące Administrację Publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), ewentualnie również na sporządzenie projektu podziału nieruchomości.

Przedmiotem zamówienia (dzieła) jest:

1)     zadanie nr 1 polegające na sporządzeniu dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, polegającej na naniesieniu linią w kolorze czerwonym na kopii mapy zasadniczej i wyrysie z mapy ewidencyjnej granicy pasa drogowego dawnej drogi publicznej nr 42728 relacji Majdan Królewski- Komorów - granica województwa - (Poręby Dymarskie) obecnie (droga powiatowa nr 1219 R relacji Lipnica - Poręby Dymarskie - Majdan Królewski) według stanu na dzień 31.12.1998 r. na odcinku działek nr nr: 1144 i 1145 położonych w obrębie ewidencyjnym 3 Komorów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski. Stan uwidoczniony na mapie wraz z datą musi być potwierdzony przez geodetę legitymującego się stosownymi uprawnieniami zawodowymi, poprzez złożenie podpisu pod potwierdzeniem, że wkreślona linia czerwona obrazuje zasięg granicy pasa drogowego na dzień 31.12.1998 r.

2)      zadanie nr 2 polegające na sporządzenie projektu podziału nieruchomości, o których mowa w ppkt 1 oznaczonych jako działki nr 1144 i 1145 obr. 3 Komorów lub tylko jednej z tych działek, w przypadku stwierdzenia, że w dniu 31.12.1998 r. w pasie drogowym ww. drogi publicznej znajdowały się części działek nr nr: 1144 i 1145 lub przynajmniej część jednej z tych działek. Zlecenie zadania drugiego zależeć więc będzie od wyniku ustaleń po zrealizowaniu zadania nrl,o którym mowa w ppkt 1.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-09
Data ostatniej zmiany:
2019-10-09

P23/2019

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I. 12.19

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont drogi powiatowej Nr 1 225 R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Młp. w km 6+735 – 6+947 w miejscowości Hucina, Niwiska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-09-30
Data publikacji:
2019-09-30
Data ostatniej zmiany:
2019-10-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-23 14:09:52, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)