Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

P31/2020

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I.8.20

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na usługi pn: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych  administrowanych przez ZDP w Kolbuszowej w sezonie zimowym 2020 – 2021.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-19
Data ostatniej zmiany:
2020-10-28

P30/2020

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Werynia oznaczonych jako działki nr: 106/14, 106/15, 106/16.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-08
Data ostatniej zmiany:
2020-10-08

P29/2020

Zbieranie statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie kontroli przewodów kominowych

w budynku nr 230 w Cmolasie

I. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

II. Przedmiot i zakres zamówienia:

Wykonanie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), w budynku nr 230 (były posterunek policji), znajdującym się na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Cmolasie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4646, w tym w 3 lokalach mieszkalnych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- uzgodnienie z Zamawiającym terminu wykonania kontroli, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

- dokonanie odpowiedniego wpisu do książki obiektu budowlanego po realizacji okresowej kontroli,

- przekazanie Zamawiającemu pisemnych protokołów z przeprowadzonych kontroli.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi do dnia 30 listopada 2020 r.

IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.24.2020”, w terminie do dnia 16 października 2020 r. do godz. 15.30. 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-30
Data ostatniej zmiany:
2020-09-30

P28/2020

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I.7.20

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: 

 Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie powiatu kolbuszowskiego”

Cześć 1:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 325 R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie

 • odcinek I: w km 14+838 – 15+588 w miejscowości Poręby Kupieńskie
 • odcinek II: w km 15+588 – 16+318 w miejscowości Poręby Kupieńskie

Część 2:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widełka

 • odcinek I: w km 4+108 – 4+758 w miejscowości Górny Dzikowiec
 • odcinek II: w km 4+758 – 5+410 w miejscowości Górny Dzikowiec
 • odcinek III: w km 6+427 – 7+377 w miejscowości Werynia

Część 3: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 226 R Cmolas – Świerczów w km 0+005 – 0+505 w miejscowości Cmolas

Część 4: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 230 R Nowa Wieś – Zapole – Hucisko w km 2+945 – 3+707 w miejscowości Hucisko

Część 5: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 223 R Ostrowy Tuszowskie  - Trzęsówka – Siedlanka w km 7+172 – 7+862 w miejscowości Trzęsówka

Część 6: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 157 R Mielec – Toporów – Ostrowy Tuszowskie w km 9+503 – 10+503

Cześć 7: Przebudowa drogi powiatowej Nr  1 225 R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Młp.

 • odcinek I: w km 0+016 – 0+992 w miejscowości Kosowy
 • odcinek II: w km 2+520 – 3+320 w miejscowości Kosowy
 • odcinek III: w km 3+320 – 4+110 w miejscowości Kosowy

Część 8: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 216 R Kolbuszowa Górna – Kłapówka

 • odcinek I w km 3+731 – 4+681 w miejscowości Kłapówka
 • odcinek II w km 4+681 – 5+609 w miejscowości Kłapówka

Część 9: Remont drogi powiatowej Nr 3 101 R Kolbuszowa – Werynia – Dzikowiec w km 0+005  - 0+436 w miejscowości Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-09-11
Data publikacji:
2020-09-11
Data ostatniej zmiany:
2020-10-07

P27/2020

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Pierwszy przetarg pisemny ograniczony na oddanie w najem na okres 7 lat (od dnia 21 października 2020 r. do dnia 20 października 2027 r.) poniżej wymienionych pomieszczeń wraz z wyposażeniem w nieruchomości, powstałej w ramach realizacji projektu pn. „Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych funkcji lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia” w celu prowadzenia działalności gospodarczej nastawionej na reintegrację społeczno-zawodową, w tym spółdzielnie socjalne, poprawę zdolności do zatrudnienia i aktywności zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Kolbuszowskiego oraz prowadzenia warsztatów motywacyjnych, szkoleń zawodowych, w tym z wykorzystaniem pracowni gastronomicznej (kuchnia); szkoleń gastronomicznych, szkoleń cukierniczych - mającym na celu nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2020-09-11
Data publikacji:
2020-09-11
Data ostatniej zmiany:
2020-10-26

P25/2020

Zbieranie statystyk

GK.032.23.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie kontroli przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 72 A

I. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

II. Przedmiot i zakres zamówienia:

Wykonanie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,  zlokalizowanym przy ul. Obrońców Pokoju nr 72 A, znajdującym się na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 681/4, w tym w 19 lokalach mieszkalnych, zgodnie  z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- uzgodnienie z Zamawiającym terminu wykonania kontroli, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

- dokonanie odpowiedniego wpisu do książki obiektu budowlanego po realizacji okresowej kontroli,

- przekazanie Zamawiającemu pisemnych protokołów z przeprowadzonych kontroli.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi do dnia 30 listopada 2020 r.

IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać – oferta GK.032.23.2020”, w terminie do dnia 18 września 2020 r. do godz. 15.30. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.

Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 – 16.00 wt.-pt. 7.30 – 15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

V. Dodatkowe informacje

Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia. Jednocześnie informuję, iż do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny oraz skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.
Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej.

Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego pisma można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 pokój 213, tel. (17) 744 57 52, w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-09-01
Data publikacji:
2020-09-01
Data ostatniej zmiany:
2020-09-01

P24/2020

Zbieranie statystyk

GK.032.22.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie kontroli stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 72 A

I. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku  z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

II. Przedmiot i zakres zamówienia:

Wykonanie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, kontroli stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,  zlokalizowanym przy ul. Obrońców Pokoju nr 72 A, znajdującym się na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 681/4, w tym w 19 lokalach mieszkalnych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- uzgodnienie z Zamawiającym terminu wykonania kontroli, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

- dokonanie odpowiedniego wpisu do książki obiektu budowlanego po realizacji okresowej kontroli,

- przekazanie Zamawiającemu pisemnych protokołów z przeprowadzonych kontroli.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi do dnia 30 listopada 2020 r.

IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać – oferta GK.032.22.2020”, w terminie do dnia 18 września 2020 r.  do godz. 15.30. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.

Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 – 16.00 wt.-pt. 7.30 – 15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

V. Dodatkowe informacje

Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.

Jednocześnie informuję, iż do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny oraz skontaktowania się tylko z wybranym oferentem. Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej.

Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego pisma można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 pokój 213, tel. (17) 744 57 52, w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-09-01
Data publikacji:
2020-09-01
Data ostatniej zmiany:
2020-09-01

P23/2020

Zbieranie statystyk

GK.032.21.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie rocznego przeglądu budowlanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 72 A

I. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku  z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

II. Przedmiot i zakres zamówienia:

Wykonanie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, rocznego przeglądu budowlanego (okresowej kontroli obiektu) budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy  ul. Obrońców Pokoju nr 72 A, znajdującego się na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 681/4, polegającego na sprawdzeniu stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- uzgodnienie z Zamawiającym terminu wykonania kontroli, w terminie 7 dni liczonych od dnia zawarcia umowy,

- dokonanie odpowiedniego wpisu do książki obiektu budowlanego po realizacji okresowej kontroli,

- przekazanie Zamawiającemu pisemnych protokołów z przeprowadzonych kontroli.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi do dnia 30 listopada 2020 r.

IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać – oferta GK.032.21.2020”, w terminie do dnia 18 września 2020 r. do godz. 15.30. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.  Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 – 16.00 wt.-pt. 7.30 – 15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

V. Dodatkowe informacje

Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia. Jednocześnie informuję, iż do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny oraz skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej.

Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego pisma można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 pokój 213, tel. (17) 744 57 52 lub (17) 744 57 54 w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-08-31
Data publikacji:
2020-08-31
Data ostatniej zmiany:
2020-09-01

P22/2020

Zbieranie statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, do celów ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste oraz aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd.

 

I. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

II. Przedmiot zamówienia:

 1. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1779/3 o pow. 0.3409 ha, celem ustalenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
 2. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Widełce, gm. Kolbuszowa (W), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1830/4 i 1830/6 o łącznej pow. 0.1479 ha, celem ustalenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
 3. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Wilczej Woli, gmina Dzikowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4775/8 o powierzchni 0.3281 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
 4. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kolbuszowej, gmina Kolbuszowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1777/7, 1777/8, 1777/14 i 1777/15 o łącznej powierzchni 0.7452 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
 5. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Przyłęku, gm. Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 19/1, 20/1, 20/4, 21/1, 21/2, 22/1, 23/1, 27/1, 41, 42, 53/1, 53/2 (kompleks) o łącznej powierzchni 6.70 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
 6. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 940/2 o powierzchni 0.1072 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
 7. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kolbuszowej Górnej, gmina Kolbuszowa (W), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1008/1, 1019, 1061/3 i 1061/4 o łącznej powierzchni 2.2156 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
 8. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Widełce, gmina Kolbuszowa (W) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2489 i 2685 o łącznej powierzchni 1.02 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
 9. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Widełce, gmina Kolbuszowa (W), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2639 o powierzchni 0.58 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
 10. Sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Kolbuszowej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1507/8, 1507/12, 1507/15 i 2405 o łącznej powierzchni 0.4539 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za trwały zarząd.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia nastąpi do dnia 15 października 2020 r.

IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać – oferta GK.032.19.2020”, w terminie do dnia 21 sierpnia 2020 r.  do godz. 15.30. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia, z wyszczególnieniem cen poszczególnych zadań (do celów sprawozdawczych).

Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej pok. 217 w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 – 16.00 wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

V. Dodatkowe informacje

Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.

Jednocześnie informuję, iż do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny oraz skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

Materiały niezbędne do wykonania operatu Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie, a w szczególności: wypisy z ewidencji gruntów, kopię mapy ewidencyjnej i zasadniczej, zaświadczenie o przeznaczeniu w planie. Zamawiający wymaga aby operaty szacunkowe zawierały ww. dokumenty a nie ich odpisy.

Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej  oraz uczestnictwie w ewentualnej rozprawie w samorządowym kolegium odwoławczym lub sądzie.

Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego pisma można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 pokój 213 (tel. 17 744 57 52) w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-08-07
Data publikacji:
2020-08-07
Data ostatniej zmiany:
2020-08-07

P21/2020

Zbieranie statystyk

OR.272.3.2020                                                                                                                                   Kolbuszowa 2020-08-07

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg  nieograniczony na zadanie pn.::" Przebudowa i rozbudowa strzelnicy na terenie LO w Kolbuszowej"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
2020-08-07
Data publikacji:
2020-08-07
Data ostatniej zmiany:
2020-09-11

P20/2020

Zbieranie statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie opinii technicznej dot. stanu pokrycia dachowego, komina i rynien budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 72 A

I. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku  z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

II. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie opinii technicznej dotyczącej stanu pokrycia dachowego, komina i rynien budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Obrońców Pokoju  nr 72 A, znajdującego się na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 681/4.

III. Zakres opinii:

 1. Wykonanie wizji lokalnej w terenie;
 2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej;
 3. Opis stanu technicznego pokrycia dachowego, komina i rynien;
 4. Wnioski i zalecenia co do sposobu wykonania napraw.

IV. Cel wykonania opinii:

Opinia techniczna ma na celu określenie zamierzeń Zamawiającego oraz sformułowanie zamówienia na remont dachu budynku lub konieczne naprawy.

V. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 30 dni od daty zawarcia umowy.

VI. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem  „nie otwierać – oferta GK.032.18.2020”, w terminie do dnia 19 sierpnia 2020 r.  do godz. 15.30.

Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.

Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 – 16.00 wt.-pt. 7.30 – 15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.   

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

VII. Dodatkowe informacje

Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.

Jednocześnie informuję, iż do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny oraz skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej.

Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego pisma można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 pokój 213, tel. (17) 744 57 52 w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-08-05
Data publikacji:
2020-08-05
Data ostatniej zmiany:
2020-08-05

P19/2020

Zbieranie statystyk

GK.032.17.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy sporządzenia dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych – synchronizacji dla działek nr 1219/1, 1219/2, 1228, 1231 i 1273 położonych w obrębie Kolbuszowa, gmina Kolbuszowa, na potrzeby postępowania administracyjnego znak: GK.6620.54.5.2020, w sprawie  dotyczącej aktualizacji części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków odnośnie wpisów podmiotowych.
Zamawiający:
Powiat Kolbuszowski z siedzibą ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa reprezentowany przez:
1) Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia.
2) Wicestarostę Kolbuszowskiego Pana Wojciecha Cebulę.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych - synchronizacji dla działek nr 1219/1, 1219/2, 1228, 1231 i 1273 położonych         w obrębie Kolbuszowa gmina Kolbuszowa. Przedmiotowa dokumentacja jest niezbędna do prawidłowego prowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Kolbuszowa, gmina Kolbuszowa, polegającej na zmianie wpisów podmiotowych odnośnie działek nr 1219/1, 1219/2, 1228, 1231 i 1273.

Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 60 dni od daty zawarcia umowy.

Wymogi oferty:
Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.
Miejsce oraz termin złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa w  terminie do dnia 12.08.2020 r., decyduje data stempla pocztowego z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA”.

Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert nadesłanych w terminie na podstawie kryterium ceny brutto.

Informacje dodatkowe:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (17) 744 57 55 w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie informujemy, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub części bez podania przyczyny i skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-07-22
Data publikacji:
2020-07-22
Data ostatniej zmiany:
2020-07-22

P18/2020

Zbieranie statystyk

GK.032.16.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy sporządzenia dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych – synchronizacji dla dawnych działek nr 210/1, 210/2 i 210/3 położonych w obrębie Kolbuszowa, gmina Kolbuszowa, na potrzeby postępowania administracyjnego znak: GK.6821.3.2.2020, w sprawie o zwrot nieruchomości na podstawie art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.).

Zamawiający:
Powiat Kolbuszowski z siedzibą ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, reprezentowany przez:
1) Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia.
2) Wicestarostę Kolbuszowskiego Pana Wojciecha Cebulę.

Opis przedmiotu zamówienia:
 Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych – synchronizacji dla dawnych działek nr 210/1, 210/2 i 210/3 położonych w obrębie Kolbuszowa, gmina Kolbuszowa. Przedmiotowa dokumentacja jest niezbędna do prawidłowego prowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego zwrotu nieruchomości na podstawie art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
 Terminem wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 60 dni od daty zawarcia umowy.

Wymogi oferty:
Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.

Miejsce oraz termin złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w terminie do dnia 31.07.2020 r., decyduje data stempla pocztowego z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA”.

Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert nadesłanych w terminie na podstawie kryterium ceny brutto. Cena złożona przez oferenta powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z warunkami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu zamówienia.

Informacje dodatkowe:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (17) 744 57 60 w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie informujemy, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub części bez podania przyczyny i skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-07-21
Data publikacji:
2020-07-21
Data ostatniej zmiany:
2020-07-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-30 10:18:39, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)