Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

P3/2021 - GK.032.5.2021

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na sporządzenie operatu szacunkowego do ustanowienia służebności przejazdu, przegonu i przechodu

I. Zamawiający: Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
II. Przedmiot zamówienia: Sporządzenie operatów szacunkowych, celem wyceny służebności przejazdu, przechodu i przegonu przez działkę nr 968, położoną w Kupnie, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 981, położonej w Kupnie.
III. Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia nastąpi do dnia 26 lutego 2021 r.
IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty: Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.5.2021”, w terminie do dnia 3 lutego 2021 r. do godz. 14.00.
Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej pok. 217 w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00 wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
V. Dodatkowe informacje Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.
Jednocześnie informuję, iż do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny oraz skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.Materiały niezbędne do wykonania operatów Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie, a w szczególności: wypisy z ewidencji gruntów, kopię mapy ewidencyjnej i zasadniczej. Zamawiający wymaga aby operaty szacunkowe zawierały ww. dokumenty a nie ich odpisy.
Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej.
Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego pisma można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 pokój 213, teł. (17) 744 57 52, w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-01-20
Data publikacji:
2021-01-20
Data ostatniej zmiany:
2021-01-20

P2/2021

Ikona statystyk

GK.032.4.2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny prawa własności nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki nr: 106/10, 106/11, 106/12, 106/13 i 106/17 położonych w miejscowości Werynia, obręb ewidencyjny 14 Werynia, gm. Kolbuszowa oraz wyceny prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe (wycena wartości rynkowej gruntu bez uwzględnienia wartości bitumicznej nawierzchni drogi).

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-01-18
Data ostatniej zmiany:
2021-01-18

P1/2021

Ikona statystyk

GK.032.3.2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wznowienie 14 punktów granicznych i ich stabilizację znakami betonowymi lub w przypadku, gdy znaki nie zostały naruszone - ich odszukanie i zamarkowanie palikami i farbą.
 
I. Zamawiający:
Powiat Kolbuszowski z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11 Listopada 10,36-100 Kolbuszowa NIP: 814 15 73 682, REGON:690581382.
 
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Wznowienie i stabilizacja 14 znaków, punktów granicznych załamania granic dla działek nr: 106/10 o pow. 0,1446 ha, 106/11 o pow. 0,1477 ha, 106/12 o pow. 1742 ha, 106/13 o pow. 0,1734 ha i 106/17 o pow. 0,1640 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Werynia, stanowiących własność Powiatu Kolbuszowskiego, na potrzeby okazania nieruchomości osobom zainteresowanym ich nabyciem w drodze przetargu, a następnie wydania nieruchomości nabywcom. Wykonanie dzieła ma polegać na wznowieniu punktów załamania granic, ich ewentualnej stabilizacji betonowymi znakami oraz zamarkowanie palikami i farbą, sporządzenie szkicu przebiegu punktu załamania granic i podpisania protokołu.
 
III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia do dnia 28 lutego 2021 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2021-01-18
Data publikacji:
2021-01-18
Data ostatniej zmiany:
2021-01-18

P34/2020

Ikona statystyk
Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej,
ul. 11-go Listopada 10, 
36-100 Kolbuszowa tel.
(017) 74 45 783  ,
fax  (017)  (17) 74 45 774 

składa zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1 176 R Tuszyma – Niwiska – Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-12-10
Data ostatniej zmiany:
2020-12-14

P33/2020

Ikona statystyk
OR.2600.50.2020
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Powiat Kolbuszowski, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1947) zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego pn,: „Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-13
Data ostatniej zmiany:
2020-12-01

P32/2020

Ikona statystyk

ZDP-2720.I.9.20

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 213 R Widełka – Hucisko w km 1+307 – 1+527 strona prawa”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-09
Data ostatniej zmiany:
2020-12-02

P31/2020

Ikona statystyk

ZDP-2720.I.8.20

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na usługi pn: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych  administrowanych przez ZDP w Kolbuszowej w sezonie zimowym 2020 – 2021.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-19
Data ostatniej zmiany:
2020-11-07

P30/2020

Ikona statystyk

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Werynia oznaczonych jako działki nr: 106/14, 106/15, 106/16.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-08
Data ostatniej zmiany:
2020-10-08

P29/2020

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie kontroli przewodów kominowych

w budynku nr 230 w Cmolasie

I. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

II. Przedmiot i zakres zamówienia:

Wykonanie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), w budynku nr 230 (były posterunek policji), znajdującym się na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Cmolasie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4646, w tym w 3 lokalach mieszkalnych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- uzgodnienie z Zamawiającym terminu wykonania kontroli, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

- dokonanie odpowiedniego wpisu do książki obiektu budowlanego po realizacji okresowej kontroli,

- przekazanie Zamawiającemu pisemnych protokołów z przeprowadzonych kontroli.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi do dnia 30 listopada 2020 r.

IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.24.2020”, w terminie do dnia 16 października 2020 r. do godz. 15.30. 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-30
Data ostatniej zmiany:
2020-09-30

P28/2020

Ikona statystyk

ZDP-2720.I.7.20

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: 

 Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie powiatu kolbuszowskiego”

Cześć 1:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 325 R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie

  • odcinek I: w km 14+838 – 15+588 w miejscowości Poręby Kupieńskie
  • odcinek II: w km 15+588 – 16+318 w miejscowości Poręby Kupieńskie

Część 2:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widełka

  • odcinek I: w km 4+108 – 4+758 w miejscowości Górny Dzikowiec
  • odcinek II: w km 4+758 – 5+410 w miejscowości Górny Dzikowiec
  • odcinek III: w km 6+427 – 7+377 w miejscowości Werynia

Część 3: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 226 R Cmolas – Świerczów w km 0+005 – 0+505 w miejscowości Cmolas

Część 4: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 230 R Nowa Wieś – Zapole – Hucisko w km 2+945 – 3+707 w miejscowości Hucisko

Część 5: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 223 R Ostrowy Tuszowskie  - Trzęsówka – Siedlanka w km 7+172 – 7+862 w miejscowości Trzęsówka

Część 6: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 157 R Mielec – Toporów – Ostrowy Tuszowskie w km 9+503 – 10+503

Cześć 7: Przebudowa drogi powiatowej Nr  1 225 R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Młp.

  • odcinek I: w km 0+016 – 0+992 w miejscowości Kosowy
  • odcinek II: w km 2+520 – 3+320 w miejscowości Kosowy
  • odcinek III: w km 3+320 – 4+110 w miejscowości Kosowy

Część 8: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 216 R Kolbuszowa Górna – Kłapówka

  • odcinek I w km 3+731 – 4+681 w miejscowości Kłapówka
  • odcinek II w km 4+681 – 5+609 w miejscowości Kłapówka

Część 9: Remont drogi powiatowej Nr 3 101 R Kolbuszowa – Werynia – Dzikowiec w km 0+005  - 0+436 w miejscowości Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-09-11
Data publikacji:
2020-09-11
Data ostatniej zmiany:
2020-10-07

P27/2020

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Pierwszy przetarg pisemny ograniczony na oddanie w najem na okres 7 lat (od dnia 21 października 2020 r. do dnia 20 października 2027 r.) poniżej wymienionych pomieszczeń wraz z wyposażeniem w nieruchomości, powstałej w ramach realizacji projektu pn. „Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych funkcji lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia” w celu prowadzenia działalności gospodarczej nastawionej na reintegrację społeczno-zawodową, w tym spółdzielnie socjalne, poprawę zdolności do zatrudnienia i aktywności zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Kolbuszowskiego oraz prowadzenia warsztatów motywacyjnych, szkoleń zawodowych, w tym z wykorzystaniem pracowni gastronomicznej (kuchnia); szkoleń gastronomicznych, szkoleń cukierniczych - mającym na celu nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2020-09-11
Data publikacji:
2020-09-11
Data ostatniej zmiany:
2020-10-26

P25/2020

Ikona statystyk

GK.032.23.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie kontroli przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 72 A

I. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

II. Przedmiot i zakres zamówienia:

Wykonanie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,  zlokalizowanym przy ul. Obrońców Pokoju nr 72 A, znajdującym się na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 681/4, w tym w 19 lokalach mieszkalnych, zgodnie  z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- uzgodnienie z Zamawiającym terminu wykonania kontroli, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

- dokonanie odpowiedniego wpisu do książki obiektu budowlanego po realizacji okresowej kontroli,

- przekazanie Zamawiającemu pisemnych protokołów z przeprowadzonych kontroli.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi do dnia 30 listopada 2020 r.

IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać – oferta GK.032.23.2020”, w terminie do dnia 18 września 2020 r. do godz. 15.30. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.

Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 – 16.00 wt.-pt. 7.30 – 15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

V. Dodatkowe informacje

Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia. Jednocześnie informuję, iż do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny oraz skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.
Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej.

Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego pisma można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 pokój 213, tel. (17) 744 57 52, w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-09-01
Data publikacji:
2020-09-01
Data ostatniej zmiany:
2020-09-01

P24/2020

Ikona statystyk

GK.032.22.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie kontroli stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 72 A

I. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku  z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

II. Przedmiot i zakres zamówienia:

Wykonanie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, kontroli stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,  zlokalizowanym przy ul. Obrońców Pokoju nr 72 A, znajdującym się na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 681/4, w tym w 19 lokalach mieszkalnych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- uzgodnienie z Zamawiającym terminu wykonania kontroli, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

- dokonanie odpowiedniego wpisu do książki obiektu budowlanego po realizacji okresowej kontroli,

- przekazanie Zamawiającemu pisemnych protokołów z przeprowadzonych kontroli.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi do dnia 30 listopada 2020 r.

IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać – oferta GK.032.22.2020”, w terminie do dnia 18 września 2020 r.  do godz. 15.30. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.

Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 – 16.00 wt.-pt. 7.30 – 15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

V. Dodatkowe informacje

Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.

Jednocześnie informuję, iż do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny oraz skontaktowania się tylko z wybranym oferentem. Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej.

Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego pisma można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 pokój 213, tel. (17) 744 57 52, w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-09-01
Data publikacji:
2020-09-01
Data ostatniej zmiany:
2020-09-01

P23/2020

Ikona statystyk

GK.032.21.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie rocznego przeglądu budowlanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 72 A

I. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku  z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

II. Przedmiot i zakres zamówienia:

Wykonanie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, rocznego przeglądu budowlanego (okresowej kontroli obiektu) budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy  ul. Obrońców Pokoju nr 72 A, znajdującego się na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 681/4, polegającego na sprawdzeniu stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- uzgodnienie z Zamawiającym terminu wykonania kontroli, w terminie 7 dni liczonych od dnia zawarcia umowy,

- dokonanie odpowiedniego wpisu do książki obiektu budowlanego po realizacji okresowej kontroli,

- przekazanie Zamawiającemu pisemnych protokołów z przeprowadzonych kontroli.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi do dnia 30 listopada 2020 r.

IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać – oferta GK.032.21.2020”, w terminie do dnia 18 września 2020 r. do godz. 15.30. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.  Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 – 16.00 wt.-pt. 7.30 – 15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

V. Dodatkowe informacje

Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia. Jednocześnie informuję, iż do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny oraz skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej.

Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego pisma można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 pokój 213, tel. (17) 744 57 52 lub (17) 744 57 54 w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-08-31
Data publikacji:
2020-08-31
Data ostatniej zmiany:
2020-09-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-27 07:55:23, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)