Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

P14/2019

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I. 7.19

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: 

Część I  Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec- Widełka od km 11+142 do km11+258 strona lewa w miejscowości Widełka

Część II Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej Nr 1 033 R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie „

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-14
Data ostatniej zmiany:
2019-07-10

P13/2019

Zbieranie statystyk

OR.272.1.2019

Powiat Kolbusziwski ogłasza przetrag nieograniczony na zadanie pn: Cyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego i zasilenia programu funkcjonującego w PODGiK w Kolbuszowej

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
2019-06-13
Data publikacji:
2019-06-13
Data ostatniej zmiany:
2019-07-15

P12/2019

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I. 6.19

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na usługi pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej  pn.: ” Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 325 R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie polegająca na  budowie mostu JNI 01024241   w km 13+898 wraz z dojazdami  w miejscowości Przedbórz, Bukowiec” 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-05-23
Data publikacji:
2019-05-23
Data ostatniej zmiany:
2019-06-07

P11/2019

Zbieranie statystyk

Znak sprawy: OR.042.19.14.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
na wykonanie zamówienia pn.:
Zorganizowanie usługi szkoleniowej w  zakresie przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w zawodzie spawacz MAG dla 11 uczniów/uczennic z Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-04-29
Data publikacji:
2019-04-29
Data ostatniej zmiany:
2019-05-16

P10/2019

Zbieranie statystyk

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej

ul. 11-go Listopada 10

36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Koszenie traw i chwastów z poboczy gruntowych  i skarp rowów i nasypów dróg powiatowych na terenie działania ZDP Kolbuszowa w 2019 r. ZAD Nr-1 - 3”

 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 

1.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. 

1.2. Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na jedno wybrane zadanie.

1.3. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz opis: Oferta na zadanie pn.:  „ Koszenie traw i chwastów z poboczy gruntowych  i skarp dróg powiatowych  Zadanie Nr….........    na terenie Gminy: .………...............”

1.4. Cena w ofercie ma być podana za całość zamówienia tj. koszenie I –sze i II – gie.

1.5. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

1.6. Ofertę należy przygotować na podstawie zał.: „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYKAZ DRÓG”

2. Wymagany termin realizacji umowy: I koszenie do 13.06.2019 r.; II koszenie do 30.08.2019 r.

3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100% - najniższa oferta cenowa.

4. Wykonawca składając ofertę cenową składa następujące dokumenty:

    1/ wypełniony formularz oferty cenowej wg.   załączonego wzoru

    2/ opłaconą polisę ubezpieczeniową ( wymagana przed podpisaniem umowy)

5. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 06.05.2019 r do godz. 1000 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10 pok. 502.

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Zleceniobiorcy nieotwarta

6. Osobą uprawnioną do kontaktów ze Zleceniobiorcami jest:

Pan Paweł Kopeć tel. 17 74 45 774

7. Informacje dotyczące zlecenia robót: W terminie do 5 dni od daty wyboru Zamawiający zawrze pisemną umowę z wykonawcą.

 

Zał.:

1. Wzór oferty

2. Opis przedmiotu zamówienia

3. Wykaz dróg

4. Orientacyjna lokalizacja

5. Wzór umowy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2019-04-24
Data publikacji:
2019-04-24
Data ostatniej zmiany:
2019-05-07

P9/2019

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I. 5.19

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 204 R Majdan Królewski – Kopcie - Lipnica  – Raniżów – Głogów Młp. w km 18+868 do km 21+978 w miejscowości Wola Raniżowska”

Uwaga!   Zmiana treści Ogłoszenia/SIWZ i przedłużenie terminu składania ofert

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (art.39 pzp) o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Numer sprawy: ZDP-2720.I.5.19

Dotyczy  przetargu  nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 204 R Majdan Królewski – Kopcie - Lipnica  – Raniżów – Głogów Młp. w km 18+868 do km 21+978 w miejscowości Wola Raniżowska”

 Na podstawie Art. 38 ustęp 4 i 4 a  ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.2018.1986) zamawiający zmienia treść SIWZ w:
• rozdział 13 pkt.8 ,
• rozdział 16 pkt.1 i 2 ,
• Załącznik Nr 7 – wzór umowy

Zmienioną SIWZ oznaczono indeksem „ zmiana 1”
Zmiana  Załącznik Nr 7 – wzór umowy  oznaczono indeksem „ zmiana 1”
Załącznik Nr 9 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Zmienione dokumenty są obowiązujące w przedmiotowym postepowaniu o zamówienie publiczne.

Jednocześnie na podstawie Art. 12a ustęp  1   ustawy Prawo zamówień publicznych  w wyniku zmiany treści ogłoszenia zamawiający zmienia:
-         termin złożenia ofert na dzień 08.04.2019 r.  godzina 10.00
-         termin otwarcia ofert  na dzień 08.04.2019 r. godzina 10.15

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-03-18
Data publikacji:
2019-03-18
Data ostatniej zmiany:
2019-04-25

P8/2019

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I.4.19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn:  „Przebudowa wybranych odcinków dróg powiatowych:

Część I  Przebudowa drogi powiatowej Nr 2 150 R Kupno – Bratkowice – Trzciana w km 2+113 – 2+788
Część II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widełka  w km 1+190 – 2+390
Część III Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 220 R Wielkie Pole – Poręby Dymarskie – Mechowiec w km 0+000 – 0+853
Część IV Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 227 R Trześń – Domatków – Bukowiec – Kupno w km 2+134 – 2+152, km 2+695 – 2+908
Część V Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 157 R Mielec – Toporów – Ostrowy Tuszowskie w km 10+503 – 10+811 w miejscowości Ostrowy Tuszowskie
Część VI Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 216 R Kolbuszowa Górna – Kłapówka w km 1+083 – 1+381 oraz km 2+453 – 2+757

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-03-06
Data publikacji:
2019-03-06
Data ostatniej zmiany:
2019-04-12

P7/2019

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I. 3.19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na usługi pn:
„Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę oraz przebudowę dróg powiatowych:

Część 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr  1 033 R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie  w km 11+983 – 12+103 strona prawa oraz drogi powiatowej Nr 1 204 R Majdan Królewski – Kopcie -Lipnica – Raniżów – Głogów Młp. km 9+816 – 9+996 strona lewa polegającej na budowie chodników dla pieszych

Część 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 205 R Wilcza Wola – Wola Raniżowska polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 3+149 – 3+408 strona lewa

Część 3. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widełka polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 2+180 – 2+410 strona lewa

Część 4. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 229 R Niwiska – Huta Przedborska polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 3+830 – 4+460 strona lewa

Część 5. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 325 R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 4+046 – 4+951 strona lewa

Część 6. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 227 R Trześń – Domatków – Bukowiec – Kupno polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 2+131 – 2+891 strona lewa

Cześć 7. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 222 R Jagodnik – Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 6+482 – 7+972 strona prawa

Cześć 8. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 226 R Cmolas – Świerczów polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 0+495 – 0+665 strona prawa

Cześć 9. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec – Rzochów -  Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 18+029 – 18+360 strona prawa

Cześć 10. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1 235 R Brzostowa Góra – Krzątka km 6+830 – 9+071 ”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-03-06
Data publikacji:
2019-03-06
Data ostatniej zmiany:
2019-04-12

P6/2019

Zbieranie statystyk

Kolbuszowa, 2019-03-01

Powiat Kolbuszowski działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza drugi otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu/ów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, którego Wnioskodawcą i Liderem będzie Powiat Kolbuszowski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
2019-03-01
Data publikacji:
2019-03-01
Data ostatniej zmiany:
2019-03-28

P5/2019

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I. 2.19

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na usługi pn: 

„Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę oraz przebudowę dróg powiatowych:

Część 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej  Nr 1 162 R Mielec – Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba  w miejscowości  Komorów

Część 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna – Kopcie w miejscowości Mechowiec

Część 3. Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1 215 R Werynia – Kłapówka w km 0+000  - 1+682 w miejscowości Werynia

Część 4. Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1 162 R 

Mielec – Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba   w miejscowości Ostrowy Tuszowskie”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-02-21
Data ostatniej zmiany:
2019-03-21

P4/2019

Zbieranie statystyk

Kolbuszowa, 2019-02-20

Powiat Kolbuszowski działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu/ów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, którego Wnioskodawcą i Liderem będzie Powiat Kolbuszowski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
2019-02-20
Data publikacji:
2019-02-20
Data ostatniej zmiany:
2019-03-28

P3/2019

Zbieranie statystyk

Kolbuszowa, 2019-02-15

GK.032.4.2019                         

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Powiat Kolbuszowski reprezentowany przez Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia i Wicestarostę Pana Wojciecha Cebulę zaprasza do złożenia ofert na zadanie:
Cyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: rejestrów gruntowych z założenia i odnowienia ewidencji gruntów oraz przygotowanie oprogramowania umożliwiającego aktywne przeglądnie zeskanowanych rejestrów gruntów.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-02-15
Data publikacji:
2019-02-15
Data ostatniej zmiany:
2019-03-13

P2/2019

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I. 1.19

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: 

„Budowa chodników dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie gminy Dzikowiec:

Część I Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 205 R Wilcza Wola – Wola Raniżowska w miejscowości Wilcza Wola

Część II Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 222 R Jagodnik – Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec w miejscowości Dzikowiec

Część III Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 204 R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica – Raniżów – Głogów Młp. w miejscowości Lipnica”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-02-11
Data ostatniej zmiany:
2019-03-14

P1/2019

Zbieranie statystyk

Znak sprawy:  OR.042.19.13.2019  

 OGŁOSZENIE   O   ZAMÓWIENIU NA   USŁUGI   SPOŁECZNE

na wykonanie zamówienia pn:

Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie podniesienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych 50 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych z Kolbuszowej oraz 35 uczniów z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni w roku szkolnym 2018/2019.

Uwaga!   Zmiana treści Ogłoszenia/SIWZ i przedłużenie terminu składania ofert

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-01-11
Data publikacji:
2019-01-11
Data ostatniej zmiany:
2019-03-04

P37/2018

Zbieranie statystyk

GK.032.16.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy sporządzenia kameralnej dokumentacji geodezyjnej, w ramach czynności przygotowawczych do postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Cmolas, gmina Cmolas, polegającej na doprowadzeniu do zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem prawnym odnośnie działek nr 5526/2 i 5527.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2018-12-13
Data publikacji:
2018-12-13
Data ostatniej zmiany:
2018-12-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-15 15:59:43, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)