Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

P22/2020

Zbieranie statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, do celów ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste oraz aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd.

 

I. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

II. Przedmiot zamówienia:

 1. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1779/3 o pow. 0.3409 ha, celem ustalenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
 2. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Widełce, gm. Kolbuszowa (W), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1830/4 i 1830/6 o łącznej pow. 0.1479 ha, celem ustalenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
 3. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Wilczej Woli, gmina Dzikowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4775/8 o powierzchni 0.3281 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
 4. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kolbuszowej, gmina Kolbuszowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1777/7, 1777/8, 1777/14 i 1777/15 o łącznej powierzchni 0.7452 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
 5. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Przyłęku, gm. Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 19/1, 20/1, 20/4, 21/1, 21/2, 22/1, 23/1, 27/1, 41, 42, 53/1, 53/2 (kompleks) o łącznej powierzchni 6.70 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
 6. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 940/2 o powierzchni 0.1072 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
 7. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kolbuszowej Górnej, gmina Kolbuszowa (W), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1008/1, 1019, 1061/3 i 1061/4 o łącznej powierzchni 2.2156 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
 8. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Widełce, gmina Kolbuszowa (W) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2489 i 2685 o łącznej powierzchni 1.02 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
 9. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Widełce, gmina Kolbuszowa (W), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2639 o powierzchni 0.58 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
 10. Sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Kolbuszowej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1507/8, 1507/12, 1507/15 i 2405 o łącznej powierzchni 0.4539 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za trwały zarząd.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia nastąpi do dnia 15 października 2020 r.

IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać – oferta GK.032.19.2020”, w terminie do dnia 21 sierpnia 2020 r.  do godz. 15.30. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia, z wyszczególnieniem cen poszczególnych zadań (do celów sprawozdawczych).

Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej pok. 217 w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 – 16.00 wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

V. Dodatkowe informacje

Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.

Jednocześnie informuję, iż do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny oraz skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

Materiały niezbędne do wykonania operatu Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie, a w szczególności: wypisy z ewidencji gruntów, kopię mapy ewidencyjnej i zasadniczej, zaświadczenie o przeznaczeniu w planie. Zamawiający wymaga aby operaty szacunkowe zawierały ww. dokumenty a nie ich odpisy.

Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej  oraz uczestnictwie w ewentualnej rozprawie w samorządowym kolegium odwoławczym lub sądzie.

Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego pisma można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 pokój 213 (tel. 17 744 57 52) w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-08-07
Data publikacji:
2020-08-07
Data ostatniej zmiany:
2020-08-07

P21/2020

Zbieranie statystyk

OR.272.3.2020                                                                                                                                   Kolbuszowa 2020-08-07

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg  nieograniczony na zadanie pn.::" Przebudowa i rozbudowa strzelnicy na terenie LO w Kolbuszowej"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
2020-08-07
Data publikacji:
2020-08-07
Data ostatniej zmiany:
2020-08-07

P20/2020

Zbieranie statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie opinii technicznej dot. stanu pokrycia dachowego, komina i rynien budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 72 A

I. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku  z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

II. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie opinii technicznej dotyczącej stanu pokrycia dachowego, komina i rynien budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Obrońców Pokoju  nr 72 A, znajdującego się na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 681/4.

III. Zakres opinii:

 1. Wykonanie wizji lokalnej w terenie;
 2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej;
 3. Opis stanu technicznego pokrycia dachowego, komina i rynien;
 4. Wnioski i zalecenia co do sposobu wykonania napraw.

IV. Cel wykonania opinii:

Opinia techniczna ma na celu określenie zamierzeń Zamawiającego oraz sformułowanie zamówienia na remont dachu budynku lub konieczne naprawy.

V. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 30 dni od daty zawarcia umowy.

VI. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem  „nie otwierać – oferta GK.032.18.2020”, w terminie do dnia 19 sierpnia 2020 r.  do godz. 15.30.

Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.

Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 – 16.00 wt.-pt. 7.30 – 15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.   

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

VII. Dodatkowe informacje

Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.

Jednocześnie informuję, iż do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny oraz skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej.

Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego pisma można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 pokój 213, tel. (17) 744 57 52 w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-08-05
Data publikacji:
2020-08-05
Data ostatniej zmiany:
2020-08-05

P19/2020

Zbieranie statystyk

GK.032.17.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy sporządzenia dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych – synchronizacji dla działek nr 1219/1, 1219/2, 1228, 1231 i 1273 położonych w obrębie Kolbuszowa, gmina Kolbuszowa, na potrzeby postępowania administracyjnego znak: GK.6620.54.5.2020, w sprawie  dotyczącej aktualizacji części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków odnośnie wpisów podmiotowych.
Zamawiający:
Powiat Kolbuszowski z siedzibą ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa reprezentowany przez:
1) Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia.
2) Wicestarostę Kolbuszowskiego Pana Wojciecha Cebulę.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych - synchronizacji dla działek nr 1219/1, 1219/2, 1228, 1231 i 1273 położonych         w obrębie Kolbuszowa gmina Kolbuszowa. Przedmiotowa dokumentacja jest niezbędna do prawidłowego prowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Kolbuszowa, gmina Kolbuszowa, polegającej na zmianie wpisów podmiotowych odnośnie działek nr 1219/1, 1219/2, 1228, 1231 i 1273.

Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 60 dni od daty zawarcia umowy.

Wymogi oferty:
Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.
Miejsce oraz termin złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa w  terminie do dnia 12.08.2020 r., decyduje data stempla pocztowego z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA”.

Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert nadesłanych w terminie na podstawie kryterium ceny brutto.

Informacje dodatkowe:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (17) 744 57 55 w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie informujemy, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub części bez podania przyczyny i skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-07-22
Data publikacji:
2020-07-22
Data ostatniej zmiany:
2020-07-22

P18/2020

Zbieranie statystyk

GK.032.16.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy sporządzenia dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych – synchronizacji dla dawnych działek nr 210/1, 210/2 i 210/3 położonych w obrębie Kolbuszowa, gmina Kolbuszowa, na potrzeby postępowania administracyjnego znak: GK.6821.3.2.2020, w sprawie o zwrot nieruchomości na podstawie art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.).

Zamawiający:
Powiat Kolbuszowski z siedzibą ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, reprezentowany przez:
1) Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia.
2) Wicestarostę Kolbuszowskiego Pana Wojciecha Cebulę.

Opis przedmiotu zamówienia:
 Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych – synchronizacji dla dawnych działek nr 210/1, 210/2 i 210/3 położonych w obrębie Kolbuszowa, gmina Kolbuszowa. Przedmiotowa dokumentacja jest niezbędna do prawidłowego prowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego zwrotu nieruchomości na podstawie art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
 Terminem wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 60 dni od daty zawarcia umowy.

Wymogi oferty:
Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.

Miejsce oraz termin złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w terminie do dnia 31.07.2020 r., decyduje data stempla pocztowego z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA”.

Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert nadesłanych w terminie na podstawie kryterium ceny brutto. Cena złożona przez oferenta powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z warunkami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu zamówienia.

Informacje dodatkowe:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (17) 744 57 60 w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie informujemy, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub części bez podania przyczyny i skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-07-21
Data publikacji:
2020-07-21
Data ostatniej zmiany:
2020-07-21

P16/2020

Zbieranie statystyk

GK.032.13.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie opinii technicznej dot. stanu pokrycia dachowego, komina

i rynien budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego

w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 72 A

I. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul, 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

II. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie opinii technicznej dotyczącej stanu pokrycia dachowego, komina i rynien budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Obrońców Pokoju nr 72 A, znajdującego się na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 681/4.

III. Zakres opinii:

1. Wykonanie wizji lokalnej w terenie;

2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej;

3. Opis stanu technicznego pokrycia dachowego, komina i rynien;

4. Wnioski i zalecenia co do sposobu wykonania napraw.

IV. Cel wykonania opinii:

Opinia techniczna ma na celu określenie zamierzeń Zamawiającego oraz sformułowanie zamówienia na remont dachu budynku lub konieczne naprawy.

V. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia nastąpi do dnia 14 sierpnia 2020 r.

VI. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać -- oferta GK.032.13.2020", w terminie do dnia 23 lipca 2020 r. do godz. 15.30. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP. REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia. 

Oferty można złożyć osobiście: w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00 wt.-pt. 7.30 - 15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-08
Data ostatniej zmiany:
2020-07-30

P15/2020

Zbieranie statystyk

GK.032.15.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy sporządzenia kameralnej dokumentacji geodezyjnej, na potrzeby postępowania administracyjnego znak: GK.6620.53.25.2019, w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Poręby Dymarskie, gmina Cmolas, polegającej na zmianie wpisów podmiotowych odnośnie działek nr 1406/1, 1406/2, 1406/3, 1406/4, 1406/5, 1406/6, 1406/7, 1406/8, 1406/9 zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy.

Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski z siedzibą ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa reprezentowany przez:

1) Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia.

2) Wicestarostę Kolbuszowskiego Pana Wojciecha Cebulę.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie kameralnej dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych - synchronizacji dla działek nr 1406/1, 1406/2, 1406/3, 1406/4, 1406/5, 1406/6, 1406/7, 1406/8, 1406/9 położonych w obrębie Poręby Dymarskie gmina Cmolas. Przedmiotowa dokumentacja jest niezbędna do prawidłowego prowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Poręby Dymarskie, gmina Cmolas, polegającej na zmianie wpisów podmiotowych odnośnie działek nr 1406/1, 1406/2, 1406/3, 1406/4, 1406/5, 1406/6, 1406/7, 1406/8, 1406/9, zgodnie ze stanem prawnym wynikający z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 90 dni od daty zawarcia umowy.

Wymogi oferty:

Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia. 

Miejsce oraz termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa w terminie do dnia 27.06.2020 r., decyduje data stempla pocztowego z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA”.

Ocena ofert:

   Zamawiający dokona oceny ofert nadesłanych w terminie na podstawie kryterium ceny brutto.

Informacje dodatkowe:

   Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (17) 744 57 55 w godzinach pracy urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2020-07-06
Data publikacji:
2020-07-06
Data ostatniej zmiany:
2020-07-06

P14/2020

Zbieranie statystyk

​GK.032.11.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości

Skarbu Państwa

I. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

II. Przedmiot zamówienia:

Sporządzenie operatów szacunkowych, celem wyceny prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonej w Kupnie, gm. Kolbuszowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 231 o pow. 0.4527 ha oraz położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1743/3 o pow, 0.0151 ha, które zostały przeznaczone do sprzedaży.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia nastąpi do dnia 3 sierpnia 2020 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-06-18
Data ostatniej zmiany:
2020-06-18

P13/2020

Zbieranie statystyk

GK.032.10.2020                                                                                                                                   Kolbuszowa, 2020–05–18

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wykonania pracy polegającej na cyfryzacji materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: rejestrów gruntowych z założenia i odnowienia ewidencji gruntów dla miasta Kolbuszowa i Wilczej Woli oraz zasilenie istniejącej bazy danych zeskanowanymi danymi pozyskanymi z materiałów źródłowych
.

Zamawiający: 
Powiat Kolbuszowski z siedzibą ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa reprezentowany przez: 
1) Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia.
2) Wicestarostę Kolbuszowskiego Pana Wojciecha Cebulę.
Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia zawarto w warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Termin i miejsce wykonania zamówienia:
- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.06.2020 r.
- Okres gwarancji: 6 miesięcy.
- Odbiór i zasilenie bazy danych nastąpi w Siedzibie Zamawiającego.
Wymogi oferty:
Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.
Miejsce oraz termin złożenia oferty:
W przypadku zainteresowania realizacją niniejszego zamówienia, zapraszamy do złożenia oferty w terminie do dnia 27.05.2020 r. do godziny 15:30 do Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej. Złożenie oferty po terminie będzie skutkowało jej odesłaniem.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej i zabezpieczonej przez otwarciem kopercie opisanej:
„Cyfryzacja pzgik OFERTA, nie otwierać przed 27.05.2020 r. godz. 15:30”
- osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa,
- za pośrednictwem poczty (kuriera) na adres Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-05-18
Data publikacji:
2020-05-18
Data ostatniej zmiany:
2020-05-28

P12/2020

Zbieranie statystyk

GK.032.9.2020                                                                                                                                Kolbuszowa, 2020–05–18

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wykonania pracy geodezyjnej polegającej opracowaniu projektu i wykonaniu modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy na terenie gminy Cmolas i Dzikowiec, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie.

Zamawiający: 
Powiat Kolbuszowski z siedzibą ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa reprezentowany przez: 
1) Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia.
2) Wicestarostę Kolbuszowskiego Pana Wojciecha Cebulę.
Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia zawarto w warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Termin i miejsce wykonania zamówienia:
• Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.12.2020 r.
• Okres gwarancji: 24 miesiące.
• Odbiór i zasilenie bazy danych nastąpi w Siedzibie Zamawiającego.
Wymogi oferty:
Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.
Miejsce oraz termin złożenia oferty:
W przypadku zainteresowania realizacją niniejszego zamówienia, zapraszamy do złożenia oferty w terminie do dnia 27.05.2020 r. do godziny 15:30 do Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej. Złożenie oferty po terminie będzie skutkowało jej odesłaniem.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej i zabezpieczonej przez otwarciem kopercie opisanej:
„Osnowa OFERTA, nie otwierać przed 27.05.2020 r. godz. 15:30”

- osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa,
- za pośrednictwem poczty (kuriera) na adres Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-05-18
Data publikacji:
2020-05-18
Data ostatniej zmiany:
2020-05-28

P11/2020

Zbieranie statystyk

GK.032.7.2020                                                                                                                                          Kolbuszowa, 2020-05-14

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wykonania pracy geodezyjnej polegającej na analizie, porównaniu i dostosowaniu danych dotyczących numerów porządkowych, nazw miejscowości, ulic i adresów dla 17107 budynków ujawnionych w bazach danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonych dla gmin Niwiska, Raniżów i Dzikowiec, powiat kolbuszowski oraz uporządkowaniu i dostosowaniu słowników dotyczących adresów w ww. bazach danych.

 

Zamawiający: 
Powiat Kolbuszowski z siedzibą ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
reprezentowany przez: 
1) Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia.
2) Wicestarostę Kolbuszowskiego Pana Wojciecha Cebulę.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia zawarto w warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
-  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.12.2020 r.
-  Okres gwarancji: 24 miesiące.
-  Odbiór i zasilenie baz danych nastąpi w Siedzibie Zamawiającego.

 

Wymogi oferty:
Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.

 

Miejsce oraz termin złożenia oferty:
W przypadku zainteresowania realizacją niniejszego zamówienia, zapraszamy do złożenia oferty w terminie do dnia 27.05.2020 r. do godziny 15:30 do Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej. Złożenie oferty po terminie będzie skutkowało jej odesłaniem.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-05-14
Data publikacji:
2020-05-14
Data ostatniej zmiany:
2020-05-28

P10/2020

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I.6.20

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na usługi pn.:  WYKONANIE USŁUG UTRZYMANIOWYCH W PASIE DROGOWYM DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO  W ZAKRESIE KOSZENIA TRAW I CHWASTÓW W ROKU 2020

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-12
Data ostatniej zmiany:
2020-05-29

P9/2020

Zbieranie statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny prawa własności nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki nr: 106/14, 106/15 i 106/16 położonych w miejscowości Werynia, obręb ewidencyjny 14 Werynia, gm. Kolbuszowa oraz wycena prawa własności lokali użytkowych do ustanowienia odrębnej własności lokali użytkowych wraz z wyceną wartości rynkowej udziału w nieruchomości wspólnej i określenie wielkości udziału w gruncie do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 824/6 obr. Kolbuszowa, gm. Kolbuszowa.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-08
Data ostatniej zmiany:
2020-05-08

P8/2020

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I.5.20

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn:  Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu kolbuszowskiego polegająca na budowie chodników:

Cześć 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna – Kopcie w km 4+886-5+193,5 oraz w km 5+208 – 5+570  polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Mechowiec

Część 2: Przebudowa drogi powiatowej  Nr 1 204 R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica – Raniżów – Głogów Młp. w km 14+706 – 15+525 polegająca na budowie  chodnika dla pieszych w miejscowości Lipnica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-04-27
Data publikacji:
2020-04-27
Data ostatniej zmiany:
2020-05-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-12 14:10:22, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)