Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2003-08-07

Informacja

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej informuje:

Adres poczty e-mail: powiatkolb@kolbuszowa.biz.pl który był dostępny dla stron przestaje funkcjonować z dniem 08.08.2003.

Zastępuje go następujący adres e-mail: starostwo@powiat.kolbuszowa.pl

  

2003-11-13

Brak tytułu

 Zawiadomienie Nr AB.I-7351/98/03  z  dnia 12.11.2003 r
2004-08-11

Komunikat

 

Kolbuszowa, dnia 10.08.2004r.

AB.II-7351/103/04

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 200 lr. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 z 200lr., poz.627), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. ze zmianami) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.« Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zmianami)

 

                                                      zawiadamiam

 

że w dniu 3 sierpnia 2003 r. w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej zostało wszczęte na żądanie Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel" sp. z o. o. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa , postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr ewid. gruntów 1857/1 w miejscowości Kopcie.

Wniosek o wydanie decyzji jest zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10, pokój nr 311.

W terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości tj. od dnia 11 sierpnia 2004r. do dnia 2 września 2004r. można zapoznać się z załączonym do wniosku projektem budowlanym, w tym także raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i składać uwagi lub wnioski oddzielnie na piśmie lub do protokołu w pokoju nr 311 Starostwa Powiatowego w godz. od 730 do 1430.

2006-09-20

P23/2006

ZDP-3450/ 17 /2006

Kolbuszowa 2006-09-20

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 EURO

 

Ogłoszenie

 

                Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874, fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi powiatowej

Nr 1 140 R Tuszów-Sarnów-Ostrowy Baranowskie

 

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    22.12. 2006

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

 

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2006-09-27

do godz. 1045.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2006-09-27 o godz. 1100

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

2006-09-21

Sprzedaż nieruchomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.

2013-04-26

P10/2013

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11-go Listopada 10 , tel./fax (17) 22 75 874, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Budowa chodnika dla pieszych.

Zadanie 1, droga nr 1 212 R Lipnica-Dzikowiec-Widełka w km 4+281-4+494.

 Zadanie 2, droga nr1 222 R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec w km 13+204-13+413.

 Zadanie 3, droga nr 1 176 R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa w km 11+295-11+525.”

2015-06-16

Zawiadomienie WRL.6341.2.14.2015 z dnia 11 czerwca 2015r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
2017-04-27

OR.2600.19.2017 z dnia 27.04.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi wywozu zmieszanych odpadów komunalnych z posesji Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.

2018-02-14

GK.6821.1.39.2017

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 14.02.2018 r. została wydana decyzja znak: GK.6821.1.39.2017 w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Weryni, gmina Kolbuszowa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 851/2 o powierzchni 0.62 ha, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na demontaż istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV oraz założenie i przeprowadzenie linii energetycznej kablowej SN 15 kV, w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV Kolbuszowa-Sokołów 2 zasilającej stacje Werynia 1, 2, 3, 4, 5”.

2019-03-01

P6/2019

Kolbuszowa, 2019-03-01

Powiat Kolbuszowski działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza drugi otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu/ów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, którego Wnioskodawcą i Liderem będzie Powiat Kolbuszowski

2022-12-29

Informacja o skróconych godzinach pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.

Informujemy, iż w dniu 30.12.2022 r. (tj. piątek), obsługa petentów w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej realizowana będzie do godz. 14.00. Za utrudnienia przepraszamy.Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-19 15:10:0, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)