Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2006-07-17
Ikona statystyk

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Starosta Kolbuszowski

ul. 11 Listopada 10

36 – 100 Kolbuszowa

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

-         Kierownik Biura Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej

w Wydziale Organizacyjnym

Liczba lub wymiar etatu: pełny etat

Główne obowiązki:

-         Kierowanie i organizowanie pracą w BOJSP w Kolbuszowej;

-         Nadzorowanie i kontrola realizacji zadań z zakresu spraw kadrowych i administracyjnych określonych w regulaminie jednostki;

-         Nadzorowanie realizacji zadań z zakresu spraw finansowych i księgowych określonych w regulaminie BOJSP, w tym prawidłowość dysponowania przyznanymi szkołom i placówkom środkami budżetowymi;

-         Współpraca z dyrektorami szkół i placówek oświatowych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy;

-         Pozyskiwanie na cele oświatowe środków finansowych z funduszy strukturalnych oraz nadzór nad sposobem ich wykorzystania;

-         Przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy szkół i placówek.

 

Wykształcenie:

-         wyższe

Wymagania konieczne:

-         być osobą nie karaną za przestępstwa popełnione umyślnie,

-         cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

-         posiadać umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Word, Excel),

-         znajomość przepisów prawa oświatowego,

-         minimum 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w administracji.

Wymagania pożądane:

-         kreatywność; samodzielność; odpowiedzialność; dyspozycyjność; umiejętność dobrej organizacji pracy; umiejętność pracy w zespole, prawo jazdy kat. B.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-         życiorys (CV) i list motywacyjny opatrzony klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),

-         kwestionariusz osobowy,

-         kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-         oświadczenie o prowadzeniu, nie prowadzeniu działalności gospodarczej indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

-         kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o posiadanym stażu pracy.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 31 lipca 2006 r. do godz. 1000 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO PRACY – kierownik BOJSP”

 

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.powiat.kolbuszowa.pl), oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje: (0-17) 22-75-880.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-07-17
Data ostatniej zmiany:
2006-07-31
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)