Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2006-08-31
Ikona statystyk

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy G1/2006

Kolbuszowa 31.08.2006

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

 

Starosta Kolbuszowski

ul. 11 Listopada 10

36 – 100 Kolbuszowa

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

-          Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Liczba lub wymiar etatu: pełny etat

Główne obowiązki:

-          Organizowanie pracy PODGiK;

-          Kontrola przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych

     i kartograficznych oraz nadania im cech dokumentów;

-          Opracowywanie warunków technicznych do wykonania zgłoszonych robót;

-          Wnioskowanie o wyłączenie dokumentów z zasobu;

-          Opracowywanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz warunków technicznych do ich wykonania;

 

Wykształcenie:

 

-          Wyższe techniczne geodezyjne.

 

Wymagania konieczne:

 

-          być osobą nie karaną za przestępstwa popełnione umyślnie;

-          cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

-          uprawnienia zawodowe z zakresu 1 i 2 z art. 43 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027);

-          minimum 3 letni staż pracy w administracji geodezyjnej na stanowisku kierowniczym;

-          biegła umiejętność posługiwania się programi komputerowymi  EwMapa i Ośrodek;

 

 Wymagania pożądane:

 

 -         umiejętność posługiwania się programem EGB-2000 lub innym służącym do prowadzenia części opisowej  ewidencji gruntów i budynków,

-         dobry stan zdrowia, solidność, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność dobrej organizacji pracy, umiejętność  pracy w zespole, dyspozycyjność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

     życiorys (CV) i list motywacyjny opatrzony klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia    1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r.     Nr 142, poz. 1593 ze zm.),

    kwestionariusz osobowy,

-         kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności  za przestępstwo popełnione umyślnie,

-         oświadczenie o prowadzeniu (nie prowadzeniu) działalności gospodarczej indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 -         kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o posiadanym stażu pracy.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 15 września 2006 r. do godz. 1000  w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO PRACY”.

 

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.powiat.kolbuszowa.pl), oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-08-31
Data ostatniej zmiany:
2006-10-02
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-29 08:18:50, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)