Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2007-04-12
Ikona statystyk

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy G2/2007

Kolbuszowa 12.04.2007

 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

 

Starosta Kolbuszowski

ul. 11 Listopada 10

36 – 100 Kolbuszowa

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

-         Referent

w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Liczba lub wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat, umowa o pracę może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny nieprzekraczający 3 miesięcy.

 

Główne obowiązki:

-         Wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków;

-         Wydawanie na żądanie właścicieli wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków;

-         Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji, a także odpowiedzi na wnioski z zakresu prowadzonej ewidencji gruntów i budynków;

-         Przygotowywanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstw rolnych.

 

Wykształcenie:

-         minimum średnie techniczne geodezyjne.

 

Wymagania konieczne:

-         być osobą nie karaną za przestępstwa popełnione umyślnie,

-         cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

-         minimum jednoroczny staż pracy w administracji geodezyjnej na stanowisku związanym z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków,

-         dobra znajomość obsługi komputera.

 

Wymagania pożądane:

-         umiejętność posługiwania się programem EGB-2000 lub innym służącym do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków;

-         dobry stan zdrowia, odpowiedzialność, samodzielność, kreatywność, umiejętość pracy w zespole, dyspozycyjność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-         życiorys (CV) i list motywacyjny opatrzony klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),

-         kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-         kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-         oświadczenie o prowadzeniu (nie prowadzeniu) działalności gospodarczej indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

-         kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o posiadanym stażu pracy.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 26 kwietnia 2007 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO PRACY”.

 

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.powiat.kolbuszowa.pl), oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)