Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2007-04-17
Ikona statystyk

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy G3/2007

KONKURS  NA  STANOWISKO  DYREKTORA

 

Starosta Powiatu Kolbuszowskiego działając na podstawie Uchwały Nr 19/72/07

Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 05 kwietnia 2007r.

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLBUSZOWEJ,

CENTRUM  KSZTAŁCENIA  PRAKTYCZNEGO  W  KOLBUSZOWEJ,

 

 

Warunki konkursu:

 

1.       Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

a)       posiadać wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem  pedagogicznym oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce,

b)       ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

c)       posiadać stopień zawodowy nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

d)       posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

e)       w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w  szkole ( placówce)  a w przypadku nauczyciela akademickiego -  pozytywną ocenę pracy w ostatnich czterech latach pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej,

f)        posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania pracy na stanowisku kierowniczym,

g)       nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,

h)       nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.147 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze zm.)

2.       Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a)       uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki z uwzględnieniem funkcji dydaktycznej i wychowawczej oraz w zakresie gospodarowania powierzonym majątkiem;

b)       życiorys  z opisem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

c)       akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

d)       dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

e)       ocenę pracy, o której mowa w  § 1 pkt.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 06 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek;

f)        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

g)       oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 i nr 137, poz.1304) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

h)       oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

i)         oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.147 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz.148, nr 45 poz.391, nr 65 poz.594, nr 96 poz.874 i nr 166 poz.1611);

j)        zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zmianami) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3.       Dokumenty określone w ust.2 kandydat składa w oryginale bądź kopii urzędowo potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

4.       Oferty  składa się w  zamkniętych  kopertach, na których należy podać nazwisko i imię, adres i numer telefonu kontaktowego kandydata z dopiskiem „Konkurs” na adres:

 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa

lub składać osobiście w godz. 7:30 do 15:00

w pok. 217, w terminie do dnia  31 maja  2007 r.

 

5.  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez  Zarząd Powiatu  w Kolbuszowej.

6.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2007-04-17
Data ostatniej zmiany:
2007-04-18
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 15:05:58, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)