Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2007-08-14
Ikona statystyk

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy G5/2007

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej
ul. 11 Listopada 10
36 – 100 Kolbuszowa

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 -         Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

 Liczba lub wymiar etatu: pełny etat

Główne obowiązki:

 • ewidencjonowanie umów cywilno-prawnych zawartych przez Zarząd Powiatu bądź Starostę;
 • opisywanie faktur, rachunków zgodnie z wymogami ustawy prawo o zamówieniach publicznych, oraz zatwierdzanie ich pod względem merytorycznym;
 • przeprowadzanie procedur przy zakupach, remontach, usługach zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych;
 • prowadzenie powiatowych inwestycji;
 • prowadzenie ewidencji narzędzi i materiałów biurowych oraz środków czystości;
 • przygotowywanie zapotrzebowań, zamówień na zakup zaopatrzenia materiałowo – wyposażeniowego Starostwa;
 • prowadzenie spraw gospodarczych Starostwa i zaopatrzenia materiałowo – technicznego oraz konserwacja wyposażenia Starostwa;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – księgi środków trwałych oraz księgi inwentarzowe;
 • koordynacja przygotowania wniosków w celu pozyskania środków finansowych z funduszy unijnych i krajowych;
 • koordynacja prac nad należnym wydatkowaniem oraz rozliczeniem pozyskanych środków finansowych z funduszy unijnych i krajowych;
 • opracowywanie i gromadzenie całości dokumentacji związanej z postępowaniami o pozyskanie środków pozabudżetowych;
 • monitorowanie i raportowanie z realizacji projektów wykonywanych w ramach funduszy pomocowych;
 • merytoryczny nadzór nad procesem rozliczenia wniosków o środki pomocowe pod względem finansowym.

Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie w zakresie administracja

Wymagania konieczne:

 • być osobą nie karaną za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Word, Excel),
 • znajomość ustawy z dnia 19 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi,
 • kursy lub szkolenia w zakresie funduszy unijnych,
 • minimum 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku.

Wymagania pożądane:

 • kreatywność; samodzielność; odpowiedzialność; dyspozycyjność; umiejętność dobrej organizacji pracy; umiejętność pracy w zespole, prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV) i list motywacyjny opatrzony klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje (kursy, szkolenia),
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o prowadzeniu, nie prowadzeniu działalności gospodarczej indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o posiadanym stażu pracy.

Dokumenty należy składać w terminie do: 29 sierpnia 2007 r. do godz. 1000 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO PRACY - podinspektor”

 Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.powiat.kolbuszowa.pl), oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje: (0-17) 22-75-880.

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-27 16:21:57, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)