Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2012-02-07

P/2/2012

Kolbuszowa, dnia 07 luty 2012 r.
ZDP-2720/I/1/2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10 tel./fax (017) 74 45 774, e-mail zdpszczebi@wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, tj.:
Zadanie nr 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Kolbu-szowa, Niwiska i Cmolas.
Zadanie nr 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Dzi-kowiec, Raniżów i Majdan Królewski.

Każde z w/w zadań, będące odrębną częścią, traktowane jest jako odrębne zamówienie, dla którego prowadzone jest odrębne postępowanie.

2012-02-17

P/3/2012

owiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na: "Zakup wyposażenia, maszyn i urządzeń - frezarki dla Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat kolbuszowski"

Termin składania ofert do 27.03. godz.11.00

2012-03-08

P/4/2012

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadani pn:" Zakup 2 samochodów dla osob niepełnosprawnych"

Uwaga!!! Zmiana treści SIWZ i przesunięcie terminu składania ofert do dnia 19.03.2012 godz.11.00

2012-03-15

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

ZDP-2720/   I / 2/2012

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel. (17) 2275874, fax. (17) 2275874 ogłasza przetarg nieograniczony na: Remonty cząstkowe dróg powiatowych o nawierzchni żwirowej.

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    15 maja 2012

2012-03-19

Ogłoszenie przetargu - 20120319

ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ OGŁASZA:

I. PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYNa sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w miejscowości Werynia gmina Kolbuszowa, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego.


1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości .


Nieruchomość zabudowana, położona w Weryni, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 679/19 o pow. 0,0293 ha.. Województwo: podkarpackie, Powiat: kolbuszowski, Miejscowość: Werynia, Jednostka ewidencyjna : 180602. 5 Kolbuszowa (W), obręb: 0014 Werynia, nr jednostki rejestrowej: G.932, identyfikator działki: 180602.5.0014.679/19. Oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych: B-PsIII o pow. 0,0293 ha.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Kolbuszowej prowadzi księgę wieczystą nr KW 34.090. W dziale drugim KW 34.040 wpisana jest własność na rzecz Powiatu Kolbuszowskiego w całości. Obciążenia dotyczące ograniczonych praw rzeczowych wpisane w dziale trzecim w/w księgi wieczystej nie dotyczą przedmiotowej działki. W dziale czwartym księgi wieczystej wpisów brak.


2. Powierzchnia nieruchomości.

Działka ewidencyjna nr 679/19

Powierzchnia działki wynosi 0,0293 ha

Budynek gospodarczy
- powierzchnia użytkowa budynku wynosi 65,00m2,
- powierzchnia zabudowy budynku wynosi 82.00m .

2012-04-12

P8/2012

ZDP-2720/I/3/12

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel. (017) 7445783, fax. (017) 7445774 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych

Zadanie  1, droga nr 1 219 R Lipnica-Poręby Dymarskie-Majdan Królewski km 3+230-3+730.

Zadanie 2, droga nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna-Kopcie km 6+750-8+670.

Zadanie 3, droga nr 1 208 R Poręby Wolskie-Turka km 1+171-2+471.

Zadanie 4, droga nr 1 220 R Wielkie Pole-Poręby Dymarskie-Mechowiec km 3+073-4+044.

Zadanie 5, droga nr 1162 R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Potrąba km 18+535-19+640.

Zadanie 6, droga nr 1 229 R Niwiska-Huta Przedborska km 0+880-2+130.

Zadanie 7, droga nr 1 325 R Blizna-Leszcze-Przedbórz-Poręby Kupieńskie km 13+400-14+035".


POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    29 wrzesień 2012

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  74 45 783

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2012-04-27

2012-04-13

P9/2012

ZDP-2720/I/4/12

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel. (017) 7445783, fax. (017)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na:  „Budowa chodnika dla pieszych. 

Zadanie 1, droga nr 1 212 R Lipnica-Dzikowiec-Widełka w km 4+096 – 4+281.

Zadanie 2 droga nr 1 033 R Bojanów-Wilcza Wola-Kopcie  o długości 241 mb.”


POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    31 sierpień 2012

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  74 45 783

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2012-04-30 do godz. 1100.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2012-04-30 o godz. 1115

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt)         100 %

2012-04-26

P10/2012

ZDP-2720/I/5/12

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  7445783, fax. (017)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna-Kopcie w km 3+425”.


POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    30 listopad 2012

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  74 45 783

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2012-05-08
do godz. 945.


Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2012-05-08 o godz. 1000Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt)         100 %

2012-05-02

P11/2012

OR.275.5.2012                                                     Kolbuszowa, 2012-05-02

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na: "Remont drogi Nr 1325 R Blizna-Leszcze-Przedbórz-Poręby Kupieńskie w km 12+402-13+400

2012-05-09

P12/2012

ZDP-2720/I/ 6 /2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:  Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10 tel./fax (017) 74 45 774, e-mail zdpszczebi@wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonywanie  robót związanych z poprawą odwodnienia dróg powiatowych na terenie powiatu kolbuszowskiego, tj.:

Zadanie nr 1. Odmulenie rowu przydrożnego i ścięcie zawyżonych poboczy ziemnych przy drodze nr 2 150 R odcinek Kupno-Poręby Kupieńskie i drodze nr 1 325 R odcinek w Porębach Kupieńskich o łącznej długości 6,4 km.

Zadanie nr 2. Odmulenie rowu przydrożnego i ścięcie zawyżonych poboczy ziemnych przy drodze nr 1 212  R odcinek Kłapówka-Widełka o łącznej długości 6,0 km.


Zadanie nr 3. Odmulenie rowu przydrożnego i ścięcie zawyżonych poboczy ziemnych przy drodze nr 1 225  R odcinek Niwiska-Leszcze o łącznej długości 10,0 km.


Zadanie nr 4. Odmulenie rowu przydrożnego i ścięcie zawyżonych poboczy ziemnych przy drodze nr 1 212  R odcinek Dzikowiec-Kłapówka o łącznej długości 2,0 km.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej.

2012-05-10

P13/2012

ZDP-2720/I/ 8 /2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:  Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10 tel./fax (017) 74 45 774, e-mail zdpszczebi@wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na  Koszenie traw i chwastów z poboczy gruntowych dróg powiatowych na terenie działania ZDP  Kolbuszowa w 2012 r.

Zadanie nr 1. Drogi powiatowe przebiegające przez teren gminy Cmolas, Niwiska, Kolbuszowa.


Zadanie nr 2. Drogi powiatowe przebiegające przez teren gminy Raniżów, Dzikowiec, Majdan Królewski.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej.

2012-05-15

P/14/2012

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:"Zakup wyposażenia, maszyn i urządzeń – tokarki dla Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania-powiat kolbuszowski"

Uwaga!!! Zmiana treści SIWZ i przesunięcie terminu składania ofert

2012-05-18

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza: DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości.

Nieruchomość zabudowana, położona w Weryni, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 679/19 o pow. 0,0293 ha. Województwo: podkarpackie, Powiat: kolbuszowski, Miejscowość: Werynia, Jednostka ewidencyjna : 180602_ 5 Kolbuszowa (W), obręb: 0014 Werynia, nr jednostki rejestrowej: G.932, identyfikator działki: 180602.5.0014.679/19. Oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych: B-PsIII o pow. 0,0293 ha.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Kolbuszowej prowadzi księgę wieczystą nr KW 34.090. W dziale drugim KW 34.040 wpisana jest własność na rzecz Powiatu Kolbuszowskiego w całości. Obciążenia dotyczące ograniczonych praw rzeczowych wpisane w dziale trzecim w/w księgi wieczystej nie dotyczą przedmiotowej działki. W dziale czwartym księgi wieczystej wpisów brak.

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w miejscowości Werynia gmina Kolbuszowa, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego.
Jednocześnie informuje się, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 24 kwietnia 2012 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosiła 20 500,00 zł. ( słownie   dwadzieścia   tysięcy pięćset  złotych 00/100).
2012-06-05

P/15/2012

OR. 272.7.2012                                                    Kolbuszowa, 2012-06-08

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na: "Zakup wyposażenia w ramach zadania: Utworzenie Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii i Kolbuszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości"

Uwaga ! Zmiana treści SIWZ

2012-06-29

P/16/2012

Powiat Kolbuszowski ogłsza przetarg nieograniczony na zadanie pn:"

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej, ul. Janka Bytnara 2”

Uwaga zmiana treści SIWZ


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)