Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2014-02-14
Ikona statystyk

P3/1014

ZDP-2720.I.4.14
Kolbuszowa dnia 14.02. 2014 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NIEOGRANICZONYCH

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11-go Listopada 10, tel./fax (0-17) 22 75 874, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetargi nieograniczone na opracowanie dokumentacji projektowych budowy  chodników dla pieszych, zatok postojowych i drogi:

Zadanie nr 1

Element 1 -  budowa chodnika dla pieszych wraz z kładką przez ciek wodny przy drodze   powiatowej nr 1 204 R  Majdan Królewski-Kopcie-Lipnica-Raniżów   od km   10+ 080  do km 10+530
Element 2 -  budowa chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 205 R  Wilcza Wola-Wola Raniżowska  od km 0+ 325 do  km 1 +950
Element 3 -  budowa chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 033 R   Bojanów-Wilcza Wola-Kopcie  od km  4+ 439 do km  4+600 

Zadanie nr 2

Element 1 - budowa chodnika dla pieszych przy drodze  powiatowej nr 1 212 R Lipnica-Dzikowiec-Widełka od km 0+ 040  do km 0+380 .
Element 2 - budowa chodnika dla pieszych przy drodze  powiatowej nr 1 212 R Lipnica-Dzikowiec-Widełka   od km 2+865 do  km  3 + 235  , oraz  1 222 R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec  od km  13+880 do km 14+228.
Element 3 - budowy chodnika dla pieszych przy drodze  powiatowej nr 1 212 R Lipnica-Dzikowiec-Widełka   od km 3+507 do 4+092 

Zadanie nr 3

Element 1 -  budowa chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 222 R  Jagodnik- Cmolas- Mechowiec- Dzikowiec  od km  9+ 470 do km  9+926 i od km  12+ 425 do km  12+828.
Element 2- budowa chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 176 R   Tuszyma-Kolbuszowa   od km  13+ 008  - km  13+ 652 .
Element 3- budowa zatoki postojowej przy drodze   powiatowej nr 1 162 R   Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tusz.-Potrąba   w  km  18+ 360 .
Element 4- budowa zatoki postojowej przy drodze   powiatowej nr 1 218 R   Kolbuszowa Dolna-Kopcie   w km  1+ 600 .

Zadanie nr 4

- przebudowa  drogi   powiatowej nr  1 225 R   Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów od km  9+ 364 do km  15+301.

Zadanie nr 5

Element 1 - budowa chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 162 R   Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tusz.-Potrąba   od  km  14+166 do km 14+706
Element 2 - budowa chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 162 R   Mielec- Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tusz.-Potrąba   od  km  16+910 do km 18+035
Element 3 - budowa chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 223 R  Ostrowy Tuszowskie-Trzęsówka-Siedlanka   od  km  4+737 do km 5+087 .

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177).

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na maksymalnie trzy wybrane zadania.

Każde z w/w zadań, będące odrębną częścią, traktowane jest jako odrębne zamówienie, dla którego prowadzone jest odrębne postępowanie.

2. Termin realizacji zamówień:    

Zadanie nr 1
Element 1 – 30 listopad 2014 r.
Element 2 - 30 listopad 2014 r.
Element 3 – 30 listopad 2014 r.

Zadanie nr 2 
Element 1 - 30 listopad 2014 r.
Element 2 – 31 lipiec 2014 r.
Element 3 - 30 listopad 2014 r.
   
Zadanie nr 3 
Element 1 -  31 lipiec 2014 r.
Element 2 - 30 listopad 2014 r.
Element 3 - 30 listopad 2014 r.
Element 4 – 30 listopad 2014 r.

Zadanie nr 4  - 30 październik 2014 r.

Zadanie nr 5 
Element 1 - 30 listopad 2014 r.
Element 2 – 30 listopad 2014 r.
Element 3 - 30 listopad 2014 r.

3. W przetargach mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymagania zawarte w art. 22 ust. 1 oraz niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych a także spełniający warunki dodat-kowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełniania powyższych warunków będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów przedkładanych przez wykonawców w ofertach, a określonych w specyfika-cji istotnych warunków zamówienia.

4. Nie przewiduje się, dla poszczególnych zadań, możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiające-go, pokój nr 502, w godz. 7.00 ÷ 15.00 od poniedziałku do piątku. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Wojciech Basta.

6. Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 502. Termin składania ofert upływa dnia 25.02. 2014 r. o godz. 10.45.

7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 502, w dniu 25.02.2014 r. o godz. 11.00.

8. Kryteria wyboru ofert: najniższa zaoferowana cena          

9. Wadium:
Zadanie nr 1  -   1 200 zł.
Zadanie nr 2  -     900 zł.    
Zadanie nr 3  -   1 000 zł.
Zadanie nr 4  -   4 000 zł.
Zadanie nr 5  -   1 000 zł.

10. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)