Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2018-04-12
Ikona statystyk

P16/2018

Kolbuszowa 12.04.2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-110 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Koszenie traw i chwastów z poboczy gruntowych  i skarp rowów i nasypów dróg powiatowych na terenie działania ZDP Kolbuszowa w 2018 r. ZAD Nr-1 - 3”

 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
 • Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
 • Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz opis: Oferta na zadanie pn.:  „ Koszenie traw i chwastów z poboczy gruntowych  i skarp dróg powiatowych  Zadanie Nr….........    na terenie Gminy: .………...............”
 • Cena w ofercie ma być podana za całość zamówienia tj. koszenie I – sze i II – gie.
 • Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
 • Ofertę należy przygotować na podstawie zał: „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYKAZ DRÓG”
 1. Wymagany termin realizacji umowy: do 31.08.2018 r.
 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100% - najniższa oferta cenowa.
 3. Wykonawca składając ofertę cenową składa następujące dokumenty:

           1/ wypełniony formularz oferty cenowej wg. załączonego wzoru

           2/ opłaconą polisę ubezpieczeniową ( wymagana przed podpisaniem umowy)

 1. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 20.04.2018 r do godź. 1000 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10 pok. 502.
 2. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Zleceniobiorcy nieotwarta
 3. Osobą uprawnioną do kontaktów ze Zleceniobiorcami są:

             Pan Adam Tuleja tel. 17 74 45 774

 1. Informacje dotyczące zlecenia robót:

            w terminie do 5 dni od daty wyboru Wykonawca otrzyma zlecenie na wykonanie usługi.

      Zał.:

 1. Wzór oferty
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wykaz dróg

 Zatwierdził: 

DYREKTOR ZDP KOLBUSZOWA

Eugieniusz Szczebiwilk

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)