Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2019-04-24
Ikona statystyk

P10/2019

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej

ul. 11-go Listopada 10

36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Koszenie traw i chwastów z poboczy gruntowych  i skarp rowów i nasypów dróg powiatowych na terenie działania ZDP Kolbuszowa w 2019 r. ZAD Nr-1 - 3”

 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 

1.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. 

1.2. Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na jedno wybrane zadanie.

1.3. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz opis: Oferta na zadanie pn.:  „ Koszenie traw i chwastów z poboczy gruntowych  i skarp dróg powiatowych  Zadanie Nr….........    na terenie Gminy: .………...............”

1.4. Cena w ofercie ma być podana za całość zamówienia tj. koszenie I –sze i II – gie.

1.5. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

1.6. Ofertę należy przygotować na podstawie zał.: „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYKAZ DRÓG”

2. Wymagany termin realizacji umowy: I koszenie do 13.06.2019 r.; II koszenie do 30.08.2019 r.

3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100% - najniższa oferta cenowa.

4. Wykonawca składając ofertę cenową składa następujące dokumenty:

    1/ wypełniony formularz oferty cenowej wg.   załączonego wzoru

    2/ opłaconą polisę ubezpieczeniową ( wymagana przed podpisaniem umowy)

5. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 06.05.2019 r do godz. 1000 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10 pok. 502.

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Zleceniobiorcy nieotwarta

6. Osobą uprawnioną do kontaktów ze Zleceniobiorcami jest:

Pan Paweł Kopeć tel. 17 74 45 774

7. Informacje dotyczące zlecenia robót: W terminie do 5 dni od daty wyboru Zamawiający zawrze pisemną umowę z wykonawcą.

 

Zał.:

1. Wzór oferty

2. Opis przedmiotu zamówienia

3. Wykaz dróg

4. Orientacyjna lokalizacja

5. Wzór umowy

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-09-27 15:43:20, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)