Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2006-05-15
Ikona statystyk

P3/2006

 Or. 342 / 7 / 2006                                                                                               Kolbuszowa, dn.12.05.2006 r.

  

OGŁOSZENIE


  


Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej


Ogłasza przetarg nieograniczony na:


Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych.


 

Termin dostawy: w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.


Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami Pani Anna Golis


Nr tel: (0-17) 22-75-856


Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Koperty powinny być oznaczone napisem „Oferta na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych”  oraz  „ nie otwierać przed 26.05.2006 r. godz: 10.00”.


Termin składania ofert upływa dnia 26.05.2006 r. do godz: 10.00


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2006 r. o godz: 10.15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa  w pokoju 220


W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:


-          spełniają warunki określone w SIWZ


 Informacje o przetargu można uzyskać pod Nr tel: (0-17) 22-75-834 (p. Magdalena Godek)


Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, wariantowej.


Kryteria oceny ofert :


    - cena – 100%


Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 


 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
Marcin Niedziółka
Informację wprowadził:
Marcin Niedziółka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-05-15
Data ostatniej zmiany:
2006-06-26
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)