Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2006-08-28
Ikona statystyk

P14/2006

Or. 342 / 14 / 2006                                                                      Kolbuszowa, dn. 28.08.2006 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na:

 „Budowa dachów nad budynkami Centrum Kształcenia praktycznego w Kolbuszowej”.

 

Termin realizacji zamówienia 20 listopad 2006 roku.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa lub na BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ : http://bip.powiat.kolbuszowa.pl

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami Pan Stanisław Malinowski

Nr tel: (0-17) 22-75-845

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Koperty powinny być oznaczone napisem „Oferta na budowę dachów nad budynkami Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej” oraz nie otwierać przed 06.09.2006 r. godz: 10.00”.

Termin składania ofert upływa dnia 06.09.2006 r. do godz: 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.09.2006 r. o godz: 10.15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa  w pokoju 220

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

-          spełniają warunki określone w SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, wariantowej. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu przetargowym.

Kryteria oceny ofert:

    - cena – 100%

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-08-28
Data ostatniej zmiany:
2006-08-28
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)