Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2006-09-06
Ikona statystyk

P20/2006

Or. 342 / 16/ 2006                                                                              Kolbuszowa, dn. 06.09.2006 r.

 

 

Nastąpiła Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania poniżej

 

OGŁOSZENIE

 

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na:

      „Likwidacja barier w Zakładach Opieki Zdrowotnej w zakresie umożliwiającym osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie”.

(Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 232 z dnia 06.09.2006 r. pozycja 46177).

 

Termin realizacji zamówienia 15 listopad 2006 roku.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa lub na stronie internetowej urzędu: bip.powiat.kolbuszowa.pl

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami Pan Stanisław Malinowski

Nr tel: (0-17) 22-75-845

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Koperty powinny być oznaczone napisem „Oferta na likwidację barier w ZOZ” oraz „nie otwierać przed 29.09.2006 r.                 godz: 10.00”.

Termin składania ofert upływa dnia 29.09.2006 r. do godz: 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2006 r. o godz: 10.15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa  w pokoju 220

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

-          spełniają warunki określone w SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, wariantowej. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu przetargowym.

Kryteria oceny ofert:

    - cena – 100%

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

                                                                                                              

                                                                                             

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-09-06
Data ostatniej zmiany:
2006-09-25
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)