Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2006-11-10
Ikona statystyk

P26/2006

Or. 342 / 20 / 2006    

Kolbuszowa, dn 09.11.2006 r.

 

terminu składania ofert został przesunięty na dzień 24.11.2006r. godz. 10.15

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na:

      „Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu”

 

(Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 302 z dnia 09.11.2006 r. pozycja 57154).

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 30.11.2006 roku do 30.09. 2016 roku.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa lub na stronie internetowej urzędu: bip.powiat.kolbuszowa.pl

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami Pani Elżbieta Wołosz

Nr tel: (0-17) 22-75-839

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Koperty powinny być oznaczone napisem „Oferta na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu” oraz „nie otwierać przed 20.11.2006 r.  godz: 10.15”.

Termin składania ofert upływa dnia 20.11.2006 r. do godz: 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2006 r. o godz: 10.15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa  w pokoju 220

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

-          spełniają warunki określone w SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, wariantowej. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu przetargowym.

Kryteria oceny ofert:

1)       wysokość oprocentowania kredytu – 60 % 

2)       jednorazowa prowizja od kwoty kredytu – 40%

 

Wadium – 8 000,00 zł

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

                                                                                                              

                                                                                             

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-11-10
Data ostatniej zmiany:
2006-11-22
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)