Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2006-11-21
Ikona statystyk

P29/2006

Or. 342 / 21 / 2006                                                            Kolbuszowa, dn.21.11.2006 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

   Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych”.

 

Ogłoszenie zamieszczone na Portalu Zamówień Publicznych Nr OWP / 2006 / 11 / 21-1609834

 

Termin dostawy: w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa lub na stronie internetowej urzędu: bip.powiat.kolbuszowa.pl.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami Pani Katarzyna Depa

Nr tel: (0-17) 22-75-856

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Koperty powinny być oznaczone napisem „Oferta na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych” oraz „ nie otwierać przed 29.11.2006 r. godz: 10.15”.

Termin składania ofert upływa dnia 29.11.2006 r. do godz: 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2006 r. o godz: 10.15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa  w pokoju 220

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

-          spełniają warunki określone w SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, wariantowej.

Kryteria oceny ofert :

    - cena – 100%

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
Marcin Niedziółka
Informację wprowadził:
Marcin Niedziółka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-11-21
Data ostatniej zmiany:
2006-11-21
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)