Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2007-02-15
Ikona statystyk

P2/2007

OGŁOSZENIE

 

 

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na:

 

„Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla użytków leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Powiatu Kolbuszowskiego”,  kod CPV 77200000-2

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U., Nr 19, poz.177 z późń. zm.) zwana dalej Ustawą oraz przepisy wykonawcze do Ustawy.

 

Informacje ogólne

1)       Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego tj.  bip.powiat.kolbuszowa.pl.  lub można ją uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

2)       Osoby uprawnione do kontaktu w sprawach oferty:

1. Grzegorz Ziemiański –(017) 22-75-847

2. Dorota Dworak (017) 22-75-834

3. Monika Wójcik-Nieznalska (017) 22-75-877; 22-75-846

 

 

1.       Warunki wymagane od Wykonawców:

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, ust. 1

i 2 ustawy.

 

2.         Dokumenty wymagane od Wykonawców:

1)       Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do siwz)

2)       Oświadczenie w trybie art. 22, ust.1 Ustawy oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 (załącznik nr A do siwz).

3)       Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego (Urząd Skarbowy) oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z płatnością podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4)       Wypełniony załącznik nr B siwz – wykaz prac o charakterze złożoności jak zadanie będące przedmiotem zamówienia, min. 2 roboty w przeciągu ostatnich 3 lat (jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) potwierdzone referencjami stwierdzającymi ich należyte wykonanie.

5)       Zamawiający wyklucza z postępowania uczestników postępowania, którzy nie złożą

w określonym przez Zamawiającego terminie oświadczeń j/w oraz dokumentów.

 

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność przez Wykonawcę.

 

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w ust. 3 siwz, wg zasady „spełnia – nie spełnia”.

 

 

 

3.       Przedmiot zamówienia:

1)         Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu
i inwentaryzacji stanu lasu dla użytków leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Powiatu Kolbuszowskiego.

 

A)      Wykaz terenów objętych zleceniem na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów:

1.      Staniszewskie – pow. 47,7265 ha

2.      Zielonka – pow. 284,6424 ha

3.      Wola Raniżowska – pow. 172,35 ha

4.      Mazury – pow. 85,2695 ha

5.      Korczowiska – pow. 118,4169 ha

6.      Leśna Wspólnota Gruntowa Wsi Markowizna, grunt w miejscowości Korczowiska – pow. 40,39 ha

7.      Leśna Wspólnota Gruntowa Wsi Dzikowiec, w m. Lipnica – pow. 26,86 ha

8.      Leśna Wspólnota Gruntowa Tuszów Narodowy, w m. Ostrowy Tuszowskie – pow. 23,45 ha

9.      Leśna Wspólnota Gruntowa Padew Kolonia, w m. Ostrowy Tuszowskie – pow. 10,94 ha

10.    Zarząd Wiejski d/s. Lasu Serwitutowego Wsi Nowy Dzikowiec, w m. Lipnica – pow. 6,58 ha

Razem: 816,6253 ha

 

B)      Wykaz terenów objętych zleceniem na opracowanie inwentaryzacji stanu lasów:

1.      Zgromadzenie S.S. Służebniczek N.M.P. w Starej Wsi pod Brzozowem,
w miejscowości Cmolas – pow. 2,0337 ha

 

Łączna powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia (pkt A i B): 818,659 ha

 

4.       Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 15 października 2007 roku.

 

 

5.       Oferty częściowe:

Ofertę należy złożyć na całość zamówienia – Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

6.       Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających oraz zawierania umowy ramowej.

 

8.       Sposób obliczenia ceny oferty:

Cena od 1 ha opracowania (netto, brutto, VAT).

 

9.       Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

 

Cena oferty brutto – 100 %

Przy ocenie brany będzie pod uwagę stosunek ceny najniższej za 1 ha opracowania do ceny oferowanej przez poszczególnych Wykonawców wg poniższego wzoru:

                 Cena brutto oferty najniższej

Cena = ------------------------------------- x 100%

Cena brutto oferty badanej

10.    Wadium

Zamawiający nie przewiduje wpłacania wadium.

 

11.    Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Starostwa w Kolbuszowej,

ul. 11-go Listopada 10, w terminie do dnia 05.03.2007 r. do godziny 10.00.

 

12.      Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

13.    Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2007 r. o godz.10.15, w siedzibie Zamawiającego

w pok. Nr  220, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2007-02-15
Data ostatniej zmiany:
2007-02-26
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)