Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2007-05-18
Ikona statystyk

P8/2007

Or. 342/05/2007                                                                                   Kolbuszowa, 2007-05-18

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

(Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi UZP w dniu 11 maja 2007 r.
Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 98 z dnia 18.05.2007 r., pozycja 28336
)

1. Zamawiający: Powiat Kolbuszowski, 36-100 Kolbuszowa, ul. 11-goListopada 10, tel. (017) 22 75 880, 22 75 871; fax (017) 22 71 523 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie naprawy odwodnienia dróg powiatowych poprzez przebudowę przepustów drogowych, zjazdów do gospodarstw oraz renowację rowów przydrożnych.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami).

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie udostępniona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej : bip.powiat.kolbuszowa.pl  

Specyfikację w formie pisemnej można otrzymać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 ÷ 15.00 - w terminie 5 dni od złożenia wniosku; cena tej specyfikacji wynosi 25 PLN.

Pracownikiem upoważnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Wojciech Basta.

4. Przedmiotem zamówienia :

    - I obiekt - przebudowa przepustu w m. Bukowiec, dr.pow. Nr 1227 R Trześń-Domatków-

                      Bukowiec-Kupno, km 10+214

    - II obiekt- przebudowa przepustu w m. Komorów, dr.pow. Nr 1162 R Mielec-Rzochów-

                      Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Komorów (Potrąba), km 21+096

    - III obiekt- przebudowa przepustu w m. Poręby Wolskie, dr.pow.Nr 1208 Poręby Wolskie-

                       Turka, km 1+756

    -IV obiekt- naprawa odwodnienia drogi pow. Nr 1222 R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-

                       Dzikowiec w km 11+595÷12+319 poprzez wykonanie zjazdów do gospodarstw

                       oraz renowację rowów przydrożnych.

   Szczegółowy zakres robót określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

5. Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

6. Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2007 r.

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) spełniający warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1)÷3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

2) nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy,

3) spełniający inne warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia będzie dokonywana w oparciu o oświadczenia zawarte w formularzu oferty oraz dokumenty składające się na ofertę, a określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Wykonawca zobowiązany jest wnieść, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami:

             wysokość oferowanej ceny – waga 100 %.

10. Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 217 (sekretariat). Termin składania ofert: do dnia 12 czerwca 2007 r. do godz. 10.30.

11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 220, w dniu 12 czerwca 2007 r. o godz. 11.00.

12. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów; nie przewiduje również wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)