Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2007-07-27
Ikona statystyk

P11

Kolbuszowa, 27.07.2007 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

1.         INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1. Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego oraz urządzeń pomocniczych” w ramach programu pn.: „Program Ograniczania Skutków Niepełnosprawności” współfinansowanego ze środków PERON.

1.2.     Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat zamówienia uzupełniającego
zgodnie z art. 67, ust. 1, pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.3.     Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dn. 29 stycznia
2004 r., nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.4.     Dane Zamawiającego:

NIP: 814 14 65 314

REGON: 690 587 350

Dokładny adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: ( 0 – 17) 22 75 834

Strona internetowa Zamawiającego: www.powiat.kolbuszowski.pl, w sprawie przetargów zakładka BIP.

Znak Postępowania: OR. 2120/07/07

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym

znakiem.

2.         PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

2.1       Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Przedmiot zamówienia określony wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV 33196200-2, 33141700-7, 33141720-3, 33141710-0, 33100000-1, 33158000-2, 33155000-1, 33192100-3,

33193110-3.

2.2          Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego oraz urządzeń pomocniczych

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw/ilości sztuk w poszczególnych pozycjach będących przedmiotem zamówienia do wartości 30% całego zamówienia. Powyższa zmiana uzależniona jest od cen jednostkowych dla poszczególnych pozycji zawartych w wybranej ofercie. Powyższe zastrzeżenie ma związek z ilością środków, jakie Zamawiający może przeznaczyć na zakup poszczególnych sprzętów i urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Zamawiający zastrzega, iż okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

Wraz z dostarczonym zamówieniem należy przedłożyć stosowne atesty i certyfikaty

3.         TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający przewiduje 2 dostawy zamawianego sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w ciągu roku:

-           pierwsza dostawa (w asortymencie wskazanym w części B SIWZ) powinna nastąpić w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. Płatność za I - wszą dostawę nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie do 30 dni od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego; faktura nie może być wystawiona wcześniej niż po dostarczeniu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz sprawdzeniu, zaakceptowaniu dostawy przez Zamawiającego i podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

-           druga dostawa (w asortymencie wskazanym w części B SIWZ) dokonana zostanie na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie dostawy z 2 tygodniowym (14 dni) wyprzedzeniem. Realizacja drugiej dostawy nastąpi najpóźniej do 12 listopada 2007 r. Płatność za II – gą dostawę nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie do 30 dni od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego; faktura nie może być wystawiona wcześniej niż po dostarczeniu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz sprawdzeniu, zaakceptowaniu dostawy przez Zamawiającego i podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

4.         WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKOW

4.1.     O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

4.1.1   Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj.

a)     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

c)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

Zamówienia;

d)     nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.

4.2   Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

4.2.1   W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1 a) wymagane jest wykonywanie

działalności związanej z w/w zamówieniem. Ocena spełnienia warunków

szczegółowych wg zasady spełnia/nie spełnia nastąpi na podstawie przedstawionych

przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.1.

4.2.2   W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1 b), c), d) ocena spełnienia

warunków szczegółowych wg zasady spełnia/nie spełnia nastąpi na podstawie

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w

punkcie 5.1.2.

5.     OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1   W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

5.1.1   Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.1 SIWZ - do oferty każdy z

Wykonawców jest zobowiązany dołączyć:

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5.1.2   Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.2 SIWZ - wraz z ofertą każdy z

Wykonawców powinien złożyć oświadczenie, że:

a)     spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy – załącznik nr 2 do SIWZ

b)     nie podlega wykluczeniu z Postępowania, na podstawie art. 24 Ustawy – załącznik nr 2 do SIWZ

6.         OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień

Wykonawcom jest:

-   w sprawach merytorycznych dot. sprzętu i urządzeń: Anna Golis,
tel. (0-17) 22 75 85641

-   w sprawach formalno – prawnych dotyczących postępowania przetargowego: Dorota Dworak, tel/fax. (017) 22 75 834

7.         TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

7.1   Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z

upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 SIWZ.

7.2   W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania

ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody

na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni.

8.     MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

8.1   Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, w sekretariacie – pokój 217, do godziny 10.00 do dnia 06.08.2007 r. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

8.2       Oferty zostaną otwarte w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej o godzinie 10.15
w dniu 06.08.2007 r.

9.         OPIS KRYTERIOW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY

Maksymalną liczbę punktów [100] otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą

cenę, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio umniejszoną liczbę

punktów zgodnie z poniższym wzorem:

P= Cn       x100

COB

P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę

Cn – oferta z najniższą ceną

COB – cena oferty badanej

10.          Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych

11.          Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

12.          Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)