Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej

Ikona statystyk

Celem poradni jest udzielanie dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży uczącej się, pomocy psychologiczno- pedagogicznej,   realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych; udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia, zawodu oraz diagnozowanie dzieci i młodzieży;

Rejon działania poradni obejmuje miasto i gminę Kolbuszowa oraz gminy : Cmolas, Dzikowiec, Majdan Królewski, Niwiska, Raniżów.

Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.

W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi, poradnia może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom i rodzicom dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki.

 Poradnia jest jednostką budżetową.

Organami poradni są :   dyrektor poradni i  rada pedagogiczna. 

Poradnią kieruje dyrektor, który jest pracodawcą dla pracowników: pedagogicznych, lekarza, administracji i obsługi. Ustala zakres ich czynności i kompetencje zgodnie z przepisami i potrzebami placówki.

Dyrektor poradni w szczególności:

1)   kieruje działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

2)   sprawuje nadzór pedagogiczny,

3)   realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

4)   dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę poradni,

5)   współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk studenckich.

6)   powołuje zespoły orzekające,

7)   zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji zadań i doskonaleniu zawodowym,

8)   prowadzi kontrolę zarządczą.

9)   Dyrektor  decyduje w sprawach: zatrudniania  i zwalniania  pracowników poradni, przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom poradni, występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla  pracowników  poradni.

Dyrektor Poradni za zgodą organu prowadzącego Poradnię, może utworzyć stanowisko
wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze z zależności od potrzeb.                                                    

W poradni działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem poradni w zakresie realizacji jej statutowych zadań.                                                                                                                                               

W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor poradni i wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w poradni.                                                                                        Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor poradni. W poradni nie istnieje rada rodziców, a jej zadania wykonuje rada pedagogiczna.

 Organizacja pracy.                                                          

Poradnia działa w ciągu całego roku szkolnego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. 

Pracownicy pedagogiczni poradni mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych, na zasadach ustalonych dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w których nie są przewidziane ferie szkolne. 

Pracownicy pracują według ustalonego, tygodniowego harmonogramu. 

Pracownicy poradni zobowiązani są do realizacji swoich zadań również poza poradnią tj. w szkołach, placówkach, w środowisku rodzinnym dziecka.

Formy pracy realizowane przez pracowników poradni są wykonywane indywidualnie oraz w zespołach zadaniowych.

Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni – w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku.

Zadania poradni ;

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży;

2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:

1)    wydanie opinii;

2) wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;

3)  objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

4)  wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom  jest udzielana w szczególności w formie:

1) indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;

2) terapii rodziny;

3) grup wsparcia;

4) prowadzenia mediacji;

5) interwencji kryzysowej;

6) warsztatów;

7) porad i konsultacji;

8) wykładów i prelekcji;

9) działalności informacyjno-szkoleniowej.

 

Poradnia organizuje i prowadzeni sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

 

Zespoły orzekające

1.   W poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, które wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2.   Zespoły orzekające wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków mających siedzibę na terenie działania poradni.

3.   Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

4.   Opinie wydają zespoły orzekające działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

5.   Szczegółowe zasady działania zespołów orzekających znajdują się w regulaminie zespołów orzekających .

 

WWRD

 

1.   W poradni organizowane jest wczesne  wspomaganie rozwoju dzieci, mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

2.   Nadzór nad realizacją zadań wczesnego wspomagania rozwoju sprawuje dyrektor poradni.

3.   Dyrektor poradni powołuje zespoły wczesnego wspomagania rozwoju indywidualnie dla każdego dziecka z opinią o potrzebie WWR na podstawie rozporządzenia.

4.   Zasady działania, zadania i dokumentację zespołu określają odrębne przepisy oraz regulamin zespołu WWR..

 

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek

 

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej prowadzi wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:

1) wynikającym z kierunków realizacji przez kuratora oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art.60 ust.3, pkt 1 ustawy Prawo oświatowe oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty.

2) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami  wydanymi na podstawie art. 44 ust.3 ustawy Prawu Oświatowe,

3) realizacji podstaw programowych;

4) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;

5) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego,  wyników sprawdzianu i egzaminów oraz potrzeb zdiagnozowanych na ich podstawie;

6) innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

1. Zgłaszanie się z dziećmi i młodzieżą do poradni jest dobrowolne i bezpłatne.

2. Do przeprowadzenia postępowania diagnostycznego wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. O terminie badania decyduje kolejność zgłoszeń, sytuacjach wyjątkowych badanie może być przyśpieszone. 

3.Dzieci i młodzież rejestrowane są do poradni na pisemne lub telefoniczne zgłoszenie rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia. Do zgłoszenia wskazane jest dołączenie (w zależności od problemu) stosownej opinii przedszkola, szkoły o uczniu. Wymagany jest również numer PESEL.

• Badania uczniów z trudnościami w nauce oprócz zgłoszenia rodziców /prawnych opiekunów/wymagają przedłożenia druku "Opinia o uczniu z trudnościami dydaktycznymi" wypełnionego przez nauczyciela wychowawcę.

• Badania uczniów w kierunku stwierdzenia specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji rozwojowej) oprócz zgłoszenia wymagają przedłożenia druku "Opinia o uczniu z trudnościami w czytaniu i pisaniu" wypełnionego przez nauczyciela polonistę.

4. Stosowne druki wymaganych dokumentów można pobrać ze strony internetowej poradni (www.poradnia.kolbuszowa.pl), w zakładce „Druki do pobrania”.

4. Zgłoszenia można dokonywać również osobiście  w sekretariacie poradni (p.108) w godzinach urzędowania tj. poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 16.00.

5.  Wszelkie formy terapii (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej) realizowane są według  uprawnień pracowników poradni do udzielania takich form pomocy. Terminy i częstotliwość spotkań ustala się zgodnie z zaleceniem terapeuty. Podczas pierwszego spotkania zostaje zawarta umowa, między prowadzącym terapię a rodzicem, która określa termin, częstotliwość i czas trwania spotkań. Rodzic zobowiązany jest do przestrzegania wyznaczonych termin wcześniejszego usprawiedliwienia dziecka, stosowania się do zaleceń prowadzenia systematycznej pracy w domu oraz zapewnienia dziecku opieki osoby dorosłej podczas wizyty w poradni.

6. Opinie, orzeczenia i informacje (po powiadomieniu sms) odbierane są osobiście przez wnioskodawców w sekretariacie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 16.00.

7. Wyjazdy pracowników do szkół, przedszkoli i placówek wymagają wcześniejszego pisemnego zgłoszenia celu wyjazdu i osoby do kontaktu .

8. Wszystkich pracowników poradni (zarówno merytorycznych, jak i administracji oraz obsługi) oraz studentów odbywających praktyki , obowiązuje tajemnica służbowa.

 

Pracownicy pedagogiczni

1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy zatrudnionych w poradni specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradcy zawodowego, którzy pracują najczęściej w zespołach zadaniowych.

2. Do zadań psychologa należy z szczególności:

1) prowadzenie badań psychologicznych zgłaszających się dzieci, dokonanie diagnozy odchyleń i zaburzeń rozwojowych, opracowanie informacji, opinii,

2) prowadzenie doradztwa psychologicznego dla dzieci , młodzieży, rodziców
i nauczycieli oraz ustalenie metod pracy umożliwiających eliminowanie przyczyn ewentualnych zaburzeń i niepowodzeń,

3) kształtowanie u młodzieży umiejętności racjonalnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu,

4) prowadzenie różnego rodzaju form psychologicznej terapii indywidualnej
i grupowej, opracowanie programów terapii i rozwoju,

5) inicjowanie działalności terapeutycznej w środowisku zgodnie
z odpowiedzialnością terytorialną oraz prowadzenie działalności profilaktycznej , popularyzowanie wiedzy psychologicznej,

6) pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych w rodzinie i w placówkach,

7) współdziałanie z innymi instytucjami

8) udział w pracach zespołów orzekających,

9) ścisła współpraca z innymi pracownikami poradni w sprawach klientów,

10) podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

3. Do zadań pedagoga zgodnie z przygotowaniem zawodowym należy w szczególności:

1) prowadzenie badań pedagogicznych dzieci zgłaszanych do poradni, dokonywanie diagnozy wiadomości i umiejętności, opracowanie informacji, opinii,

2) prowadzenie doradztwa pedagogicznego dla dzieci i młodzieży , rodziców oraz nauczycieli, pomaganie szkołom i przedszkolom w zakresie zwiększenia efektywności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych,

3) opracowanie indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi oraz ukierunkowywanie pracy z uczniami wybitnie zdolnymi,

4) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców i nauczycieli,

5) wspieranie rodziny w zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych i pracy wychowawczej w środowisku,

6) prowadzenie indywidualnej lub grupowej terapii pedagogicznej, inspirowanie terapii pedagogicznej w szkołach lub przedszkolach, udzielanie pomocy merytorycznej w tym zakresie,

7) współdziałanie i innymi instytucjami w sprawach dzieci i młodzieży,

8) prowadzenie dokumentacji badań,

9) ścisła współpraca z innymi pracownikami poradni w sprawach klientów,

10) udział w pracach zespołów orzekających,

11) podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

4. Do zadań logopedy należy:

1) dokonywanie diagnozy logopedycznej,

2) wskazywanie źródeł i przyczyn trudności oraz udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem ( rodzicom, nauczycielom )

3) prowadzenie terapii wad wymowy,

4) współdziałanie z psychologiem i pedagogiem w celu wspólnego opracowania najefektowniejszych sposobów terapii,

5) szerzenie wiedzy logopedycznej szczególnie wśród nauczycieli przedszkoli i rodziców dzieci w wieku szkolnym.

5. Do zadań doradcy zawodowego należy:

1) diagnozowanie indywidualnych  predyspozycji zawodowych uczniów,

2) udzielanie informacji na temat aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy,

3) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wybór zawodu,

4) udzielanie indywidualnych  porad zawodowych uczniów,

5) pomoc w zaplanowaniu ścieżki zawodowej,

6) poradnictwo dla rodziców i nauczycieli.

Dokumentacja

Poradnia prowadzi;

1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni,

2) wykaz orzeczeń

3) wykaz opinii,

4) dokumentację badań i innej działalności prowadzonej przez pracowników pedagogicznych Poradni,

5) dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych Poradni,

6) inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, może  być prowadzona również w formie elektronicznej.

Administracja

1. Do zadań starszego specjalisty ds. administracji należy:

1) prowadzenie sekretariatu, przyjmowanie stron i udzielanie informacji, rejestracja,

2) prowadzenie S.I.O., Bazy3P,

3) prowadzenie dziennika korespondencyjnego i koniecznej dokumentacji kancelaryjnej,

4) przyjmowanie telefonów,

5) prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

6) zaopatrzenie placówkę w materiały biurowe, środki czystości i pomoce do badań,

7) redagowanie opinii , informacji i orzeczeń,

8) prowadzenie dziennika korespondencyjnego wychodzących pism i orzeczeń

9) kserowanie pomocy niezbędnych do badań,

10) prowadzenie archiwum poradni,

11) prowadzenie strony internetowej

12) inne zadania wynikające z mocy prawa, przepisów wewnętrznych i bieżących potrzeb.

2. Do zadań referenta administracyjnego należy:

1) prowadzenie sekretariatu, przyjmowanie stron i udzielanie informacji, rejestracja,

2) prowadzenie dziennika korespondencyjnego i koniecznej dokumentacji kancelaryjnej,

3) przyjmowanie telefonów,

4) zaopatrzenie placówki w materiały biurowe, środki czystości i pomoce do badań,

5) redagowanie opinii , informacji i orzeczeń,

6) prowadzenie dziennika korespondencyjnego wychodzących pism i orzeczeń

7) kserowanie pomocy niezbędnych do badań,

8) prowadzenie archiwum poradni,

9) inne prace wynikające z bieżących potrzeb.

 

Informacje o dostępności architektonicznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej jest ogólnodostępną placówką oświatową i korzysta z pomieszczeń na parterze budynku tutejszego Starostwa Powiatowego. Do obiektu prowadzą trzy wejścia na parter oraz czwarte od strony parkingu (z tył budynku na poziomie -1 ). Patrząc od frontu budynku wejście:

• lewe (nr 1) prowadzi bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

• centralne (nr 2) do holu głównego budynku,

• prawe (nr 3) bezpośrednio do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej. Znajduje się ono przy ulicy 11-go Listopada, a prowadzą do niego kilkustopniowe schody oraz podjazd dla osób z problemami motorycznymi i niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. W czasie trwania pandemii dostęp do Poradni Psychologiczno –  Pedagogicznej możliwy jest wyłącznie tym bocznym wejściem (Ogłoszenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 05 listopada 2020 r. w sprawie bezpośredniej obsługi interesantów).

Wszystkie dostosowane są dla osób korzystających z wózków inwalidzkich, a dostęp do pomieszczeń na wszystkich piętrach umożliwia winda osobowa. Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do placówki, otrzymają od zatrudnionych tu pracowników niezbędną pomoc. Przed zamierzoną wizytą w placówce zaleca się kontakt telefoniczny.

Wszystkie pomieszczenia poradni zlokalizowane są na poziomie 0.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, są natomiast oznaczenia kontrastowe na schodach dla osób słabowidzących.

W budynku znajdują się toalety dla niepełnosprawnych.

Wokół obiektu znajdują się oznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

Na teren Poradni można wchodzić z psem asystującym.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.  
W razie potrzeby zostanie to zapewnione po wcześniejszych ustaleniach obydwu stron.

P P-P w Kolbuszowej nie posiada urządzeń ani środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Ochrona danych osobowych

Zorganizowana jest i przestrzegana ochrona wszelkich danych osobowych, zasady ochrony są znane wszystkim pracownikom.

Inspektorem Ochrony Danych,jest  Pan Konrad Śliwa z którym można się kontaktować poprzez email: iod@kolbuszowski.pl lub telefonicznie pod numer 729971609

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa. Przetwarzanie to jest wykonywane w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ponadto dane mogą być wykorzystywane w celu kontaktu z wnioskodawcą.

 

W poradni zorganizowana jest i przestrzegana ochrona testów przed osobami nieupoważnionymi do ich wykorzystywania.

Dokumentacja klientów poradni jest czytelnie oznakowana, ustalone są i przestrzegane zasady jej przechowywania i dostępności.

Sprawy załatwione są w trybie i terminach określonych przez instrukcję kancelaryjną , kodeks postępowania administracyjnego oraz ustalony i funkcjonujący wewnętrznie system przepływu informacji.

 

Przygotowała; Dorota Frankiewicz

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
Dorota Frankiewicz
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2003-07-30
Data publikacji:
2003-07-30
Data ostatniej zmiany:
2023-04-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-17 14:15:55, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)