Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

Ikona statystyk

Status prawny PCPR

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej jest samodzielną jednostką organizacyjną, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu, wchodzącą
w skład powiatowej administracji zespolonej.

2. PCPR w Kolbuszowej zostało powołane do działania Uchwałą Nr VII/34/99 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 30 marca 1999r. w sprawie powołania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej i nadania statutu.

3. Siedzibą PCPR jest miasto Kolbuszowa a zasięg działania obejmuje obszar Powiatu Kolbuszowskiego.

4. PCPR jest finansowany z budżetu Powiatu Kolbuszowskiego.

5. Nadzór nad działalnością PCPR sprawuje Zarząd Powiatu w Kolbuszowej.

6. PCPR działa na podstawie następujących przepisów prawnych:

 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445),
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 163),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 332).Struktura organizacyjna PCPR
 

1. PCPR posiada następującą strukturę organizacyjną:

 • Kierownik PCPR;
 • Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej: przewodniczący zespołu, pracownik socjalny, koordynatorzy pieczy w liczbie wynikającej z przepisów art. 77 ust. 4 ustawy o pieczy;
 • Stanowisko ds. realizacji zadań powiatu finansowanych ze środków PFRON;
 • Stanowisko ds. osób niepełnosprawnych oraz realizacji projektu systemowego w ramach PO KL -  doradca ds. osób niepełnosprawnych;
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Niwiskach: pracownik socjalny, konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego - inspektor

2. PCPR jest jednocześnie organizatorem pieczy zastępczej w powiecie kolbuszowskim.

3. PCPR kieruje Kierownik i reprezentuje je na zewnątrz.

4. Kierownik działa na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
w zakresie zadań realizowanych przez PCPR i ponosi odpowiedzialność za całokształt jego funkcjonowania.

5. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Kierownika PCPR wykonuje Starosta Kolbuszowski.

6. Kierownik PCPR wydaje z upoważnienia Starosty decyzje administracyjne
w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

7. Kierownik wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy wobec pracowników PCPR.

8. Kierownik PCPR zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

9. Podczas nieobecności Kierownika zastępstwo sprawuje wyznaczony przez niego pracownik.

10. Dla każdego stanowiska pracy Kierownik PCPR określa szczegółowy zakres zadań, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności.

11. Obsługę kadrową i organizacyjną PCPR realizują odpowiednie komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.

12. Obsługę  finansowo - księgową PCPR wykonuje  Biuro  Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej,

13. Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Niwiskach działa na podstawie zasad uchwalonych przez Radę Powiatu w Kolbuszowej oraz Regulaminu Ośrodka Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Niwiskach, zatwierdzonego przez Kierownika PCPR.

14. Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu w Kolbuszowej.

 

Regulamin organizacyjny i statut PCPR znajdują się w załącznikach (kliknij "więcej").


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-09-30 14:17:22, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)