Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

GK.032.5.2022

Ikona statystyk
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie podziału nieruchomości, położonej w Woli Rusinowskiej,
oznaczonej jako działka nr 174
I. Zamawiający:
Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
II. Przedmiot zamówienia:
1. Dokonanie podziału nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Woli Rusinowskiej, gm. Majdan Królewski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 174 o pow. 0.2990 ha, w tym sporządzenie dokumentacji geodezyjnej wraz z mapą z projektem podziału nieruchomości, niezbędną do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (I etap).
2. Wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi (słupki betonowe - 5 szt.), według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii (II etap).
Postanowieniem z dnia 22.04.2022 r. znak: L.6727.56.2022 Wójt Gminy Majdan Królewski zaopiniował pozytywnie wstępny projekt podziału działki nr 174 obr. Wola Rusinowska na działki nr 174/1,174/2 i 174/3 obr. Wola Rusinowska.
Powyższe prace podlegają zgłoszeniu w PODGiK w Kolbuszowej i opłacie zgodnej z cennikiem.
III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania I etapu zamówienia wynosi 90 dni od daty zawarcia umowy.
Tennin wykonania II etapu zamówienia wynosi 30 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-05-26
Data ostatniej zmiany:
2022-05-26

GK.P.6642.1.776.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.
obręb ewidencyjny: 0007 Niwiska, 0009 Hucina
gmina: 180604_2 Niwiska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-05-20
Data publikacji:
2022-05-20
Data ostatniej zmiany:
2022-05-20

GK.P.6642.1.528.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.
obręb ewidencyjny: 0005 Mazury
gmina: 180605_2 Raniżów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-05-18
Data publikacji:
2022-05-18
Data ostatniej zmiany:
2022-05-18

GK.P.6642.1. 551.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.
obręb ewidencyjny: Kosowy
gmina: Niwiska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-05-17
Data publikacji:
2022-05-17
Data ostatniej zmiany:
2022-05-17

GK. P.6642.1.475.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.
obręb ewidencyjny: 0006 Raniżów
gmina: 180605_2 Raniżów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-05-17
Data publikacji:
2022-05-17
Data ostatniej zmiany:
2022-05-17

GK.P6642.1.776.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Hucina
gmina: Niwiska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-05-13
Data ostatniej zmiany:
2022-05-13

GK.6642.1.257.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Raniżów
gmina: Raniżów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-05-11
Data ostatniej zmiany:
2022-05-11

GK.032.3.2022

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych

I. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

II. Przedmiot zamówienia:

  1. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych na podstawie dokumentów uzyskanych w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej i badania ksiąg wieczystych, która posłuży do założenia księgi wieczystej dla działki nr 5748/1 o powierzchni 0.22 ha oraz sprostowania w księdze wieczystej oznaczenia działki nr 5748, obr. Wola Raniżowska, gmina Raniżów.
  2. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych na podstawie dokumentów uzyskanych w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej i badania lwh 12 gm. kat. Toporów, która posłuży do założenia księgi wieczystej dla działek nr 264, 265 i 277 obr. Toporów, gm. Cmolas.

Powyższe prace podlegają zgłoszeniu w PODGiK w Kolbuszowej (dwa odrębne zgłoszenia) i opłacie zgodnej z cennikiem.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 60 dni od daty zawarcia umowy.

IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać – oferta GK.032.3.2022, w terminie do dnia 8 czerwca 2022 r. do godz. 15.00. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.

Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 – 16.00 wt.-pt. 7.30 – 15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.

   Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej  wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
V. Dodatkowe informacje

Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.

Jednocześnie informuję, iż do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny oraz skontaktowania się tylko z wybranym oferentem. Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.

Celem właściwego wykonania dzieła Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy zgromadzone w aktach sprawy dokumenty.

Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej.

Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego pisma można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 pokój 213, tel. (17) 744 57 52, w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-05-11
Data publikacji:
2022-05-11
Data ostatniej zmiany:
2022-05-11

GK.P.6642.1.752.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0011 Widełka
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-05-09
Data publikacji:
2022-05-09
Data ostatniej zmiany:
2022-05-09

GK.P.6642.1.687.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0010 Kupno
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-05-09
Data publikacji:
2022-05-09
Data ostatniej zmiany:
2022-05-09

GK.P.6642.1.706.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0003 Domatków
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-04-27
Data publikacji:
2022-04-27
Data ostatniej zmiany:
2022-04-27

GK.P.6642.1.649.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0004 Ostrowy Tuszowskie
gmina: 180601_2 Cmolas

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-04-27
Data publikacji:
2022-04-27
Data ostatniej zmiany:
2022-04-27

GK.P.6642.1.566.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0007 Nowa Wieś
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-04-22
Data publikacji:
2022-04-22
Data ostatniej zmiany:
2022-04-22

GK.PODGiK.6642.1.1400.2020

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0011 Widełka
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-04-15
Data publikacji:
2022-04-15
Data ostatniej zmiany:
2022-04-15

GK.P.6642.1.541.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0009 Kolbuszowa Górna
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-04-15
Data publikacji:
2022-04-15
Data ostatniej zmiany:
2022-04-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-05-26 14:39:5, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)