Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

AB.6740.5.4.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity.: Dz. U.. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), w związku z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: z 2022 r., poz. 176)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI

ZAWIADAMIA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

znak: AB.6740.5.4.2022

na wniosek z 20.09.2022 r. p. Bartłomieja Petejko - pełnomocnika Burmistrza Kolbuszowej, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn:

„Rozbudowa drogi gminnej Werynia - Kolonia w miejscowości Werynia” w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-09-30
Data ostatniej zmiany:
2022-09-30

GK.6620.58.2.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
     Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021.735 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że w sprawie prowadzonej na wniosek Pana Adama Matejek dotyczącej aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Wola Raniżowska, gmina Raniżów, w zakresie powierzchni i przebiegu granic działek nr 1716, 5686, 5690, 3991, 4002, 4048, 6310 z działkami sąsiednimi, został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.
     Stosownie do treści art. 10 § 1 Kpa zawiadamiam o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, w godzinach pracy Urzędu (pn. 8.00 - 16.00, wt. - pt. 7.30 - 15.30) w terminie siedmiu dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
     Jednocześnie stosownie do treści art. 79a § 1 Kpa, informuję, że w wyniku analizy zgormadzonego materiału dowodowego ustalono, że brak jest podstaw do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Wola Raniżowska zgodnie z wnioskiem złożonym przez Pana Adama Matejek.
     Ponieważ opisane wyżej okoliczności mogą skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony, zgodnie z art. 79a § 2 Kpa informuję, że w terminie wyznaczonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, strona może przedłożyć dodatkowe dowody celem wykazania spełnienia przesłanek, które pozwoliłyby na aktualizację operatu ewidencji gruntów i budynków zgodnie z żądaniem zawartym we wniosku z dnia 03.01.2022 r.
     Ponadto działając na podstawie art. 36 § 1 i § 2 ustawy Kpa Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w ustalonym na dzień 30.09.2022 r. terminie z uwagi na konieczność umożliwienia stronom zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. W związku z tym przewidywany termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 31.10.2022 r.
     Informuję, że z treści art. 37 § 1 ustawy Kpa wynika, że w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-09-29
Data publikacji:
2022-09-29
Data ostatniej zmiany:
2022-09-29

AB.6740.5.3.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity.: Dz. U.. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), w związku z art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: z 2022 r., poz. 176)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI

ZAWIADAMIA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

znak: AB.6740.5.3.2022

na wniosek z 20.09.2022 r. p. Bartłomieja Petejko - pełnomocnika Burmistrza Kolbuszowej, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn:

„Rozbudowa drogi gminnej Werynia-Dzikowiec w miejscowości Werynia” w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-09-29
Data ostatniej zmiany:
2022-09-29

GK.6821.3.2.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wniesieniu odwołania od decyzji Starosty Kolbuszowskiego z dnia 07.09.2022 r. znak: GK.6821.3.2.2022, wydanej w sprawie z wniosku Pana Romana Brożyny o zwrot części wywłaszczonej nieruchomości położonej w Kolbuszowej „stanowiącej w dniu jej wywłaszczenia działki 210/1, 210/2, 210/3, 210/4”, rozszerzonego pismem z dnia 26.11.2021 r.
Starosta Kolbuszowski, stosownie do art. 131 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.j, informuje, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Starosty Kolbuszowskiego z dnia 07.09.2022 r. znak: GK.6821.3.2.2022, wydanej w sprawie z wniosku Pana Romana Brożyny z dnia 06.05.2020 r. o zwrot części wywłaszczonej nieruchomości położonej w obrębie Kolbuszowa, jednostka ewidencyjna: Kolbuszowa „stanowiącej w dniu jej wywłaszczenia działki nr 210/1, 210/2, 210/3, 210/4”, rozszerzonego pismem z dnia 26.11.2021 r.
Odwołanie wraz z aktami sprawy, w tym ww. decyzją Starosty Kolbuszowskiego zostało przesłane w celu rozpatrzenia do Wojewody Podkarpackiego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-09-28
Data publikacji:
2022-09-28
Data ostatniej zmiany:
2022-09-28

GK.683.7.30.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Niwiska, w gminie Niwiska, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 128/1 o powierzchni 0,0210 ha.

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-09-27
Data publikacji:
2022-09-27
Data ostatniej zmiany:
2022-09-28

GK.683.7.7.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Niwiska, w gminie Niwiska, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 40/5 o powierzchni 0,0024 ha i 124/1 o powierzchni 0,0044 ha.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-09-27
Data publikacji:
2022-09-27
Data ostatniej zmiany:
2022-09-28

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE NA RZECZ DOTYCHCZASOWEGO BIORĄCEGO - STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO „NIL”

Ikona statystyk

Oddaje się w użyczenie na rzecz dotychczasowego Biorącego - Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” część nieruchomości wraz z wyposażeniem:

 Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej nr TB1K/00043229/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr 824/6 o pow. 0.8564 ha, inne tereny zabudowane oznaczone symbolem Bi, stanowiąca współwłasność Powiatu Kolbuszowskiego w udziale 358020/360860 oraz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin w udziale 2840/360860, obręb nr 0001 Kolbuszowa, jednostka ewidencyjna 180602 4 Kolbuszowa (M), powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie, identyfikator działki 180602 4.0001.824/6, zabudowana budynkiem niemieszkalnym, wielofunkcyjnym, w którym wyodrębniono samodzielne lokale użytkowe nr 1, nr 2 i nr 3. Przedmiotem oddania w użyczenie jest część lokalu użytkowego nr 2 złożona z pomieszczeń oznaczonych nr: C.01 - C.19, C.25, C.26, C.28, C.29, C.31- C.38 oraz pomieszczenia do wspólnego korzystania przez Biorącego ze Spółdzielnią Socjalną „SMAK” nr: C.20-C.24, C.27 i C.30.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-09-22
Data ostatniej zmiany:
2022-09-22

GK.6821.1.9.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Trzęsówce, gmina Cmolas, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 832/2 o powierzchni 7,72 ha, poprzez udzielenie zezwolenia PSG Sp. z o. o. na założenie i przeprowadzenie sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek oznaczonych nr cwid. 337, 832/2 i 208/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Trzęsówka w gminie Cmolas”.
Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż w przedmiotowej sprawie został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.
Ze zgromadzonym materiałem dowodowym można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, pokój 213, w godzinach pracy Urzędu (pn.8.00-16.00, wt.-pt.7.30-15.30), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Strony mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po tym terminie zostanie wydana stosowna decyzja.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-09-21
Data publikacji:
2022-09-21
Data ostatniej zmiany:
2022-09-21

AB.6740.14.2.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity.: Dz. u. z 2021 r., poz. 735 zezmionamij, w związku z art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekstjednolity:z2022 r., poz. 176)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI

ZAWIADAMIA

o wydaniu decyzji Nr D/lll/2/22 z dnia 12.09.2022 r.

(znak sprawy: AB.6740.14.2.2022)

dla Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego, z siedzibą w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1204R Majdan Królewski-Kopcie-Lipnica-Raniżów- Głogów Młp. w km od 25+953 do 26+098 na działkach położonych w miejscowości Raniżów", w jednostce ewidencyjnej Raniżów, obręb Raniżów, Powiat Kolbuszowski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-09-15
Data ostatniej zmiany:
2022-09-15

AB.6740.8.1.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r, poz. 735) i w związku z art. lid ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2020.1363)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI

zawiadamia

o wydaniu decyzji Nr D/IV/2/2022 z dnia 12.09.2022 r dla Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z s. 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1222R Jagodnik- Cmolas - Mechowiec - Dzikowiec w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 1224R Kosowy - Trzęsówka - Cmolas", (sygn. sprawy: AB.6740.8.1.2022).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-09-13
Data ostatniej zmiany:
2022-09-13

WYKAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM NA RZECZ PAŃSTWOWEJ POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KOLBUSZOWEJ

Ikona statystyk
W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
Oddaje się w najem na rzecz: Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kolbuszowej.
POMIESZCZENIA BIUROWE nr: 316 o pow. użytkowej 21,0 m2 oraz 317 o pow. użytkowej 21,0 m2.
Położenie - ww. pomieszczenia biurowe znajdują się na II piętrze w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej przy ul. 11-go Listopada 10.
Przeznaczenie - ww. pomieszczenia przeznaczone są na biura.
Okres wynajmu - 1 październik 2022 r. -31 grudnia 2024 r.
Czas wynajmu w latach - 2 lata i 3 miesiące.
Stawka czynszu netto za lm2 pomieszczeń nr: 316 i 317 - 10,50 zł za lm2.
Do czynszu dolicza się podatek VAT wg. obowiązującej stawki.
Stawka czynszu będzie waloryzowana każdego roku o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty w Ustawi Budżetowej na dany rok.
Waloryzacja czynszu nastąpi od 2023 r.
Inne opłaty: (koszty energii elektrycznej ok. 360,00 zł w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, koszty ogrzewania ok. 60,00 zł miesięcznie, koszty wod - kan. ok. 200,00 zł kwartalnie, wywóz odpadów ok. 60,00 zł kwartalnie.
Informacje o przeznaczeniu pomieszczeń do oddania w najem:
Uchwała Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 9 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia pomieszczeń biurowych stanowiących własność Powiatu Kolbuszowskiego usytuowanych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej przy ul. 11 Listopada 10 do oddania w najem dla Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kolbuszowej, ustalenia wykazu pomieszczeń biurowych przeznaczonych do oddania w najem oraz zawarcia aneksu nr 1/2022 do umowy Nr 93/2021 najmu pomieszczeń biurowych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-09-12
Data ostatniej zmiany:
2022-09-12

GK.6821.9.7.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Kupno, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1382/1.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-09-08
Data publikacji:
2022-09-08
Data ostatniej zmiany:
2022-09-08

GK.6821.9.4.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Nowa Wieś, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 711.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-09-08
Data publikacji:
2022-09-08
Data ostatniej zmiany:
2022-09-08

GK.6821.3.2.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
w sprawie z wniosku Pana Romana Brożyny z dnia 06.05.2020 r. o zwrot części wywłaszczonej nieruchomości położonej w obrębie Kolbuszowa, jednostka ewidencyjna: Kolbuszowa „stanowiącej w dniu jej wywłaszczenia działki nr 210/1, 210/2, 210/3, 210/4”, rozszerzonego pismem z dnia 26.11.2021 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-09-07
Data publikacji:
2022-09-07
Data ostatniej zmiany:
2022-09-07

GK.6821.9.8.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Kosowy, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1710/7.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-09-07
Data publikacji:
2022-09-07
Data ostatniej zmiany:
2022-09-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-09-30 14:17:22, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)