Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

GK.6840.1.3.2023

Ikona statystyk

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Oznaczenie nieruchomości wg KW i katastru nieruchomości
Działka nr 2345 (wykazana w użytku gruntowym jako PsIV, RIIIb, RIVa) obręb 1 Kolbuszowa, jednostka ewidencyjna 180602_4 Kolbuszowa (M); KW nr TBlK/00005976/0.
Powierzchnia nieruchomości: 0.2496 ha.
Opis nieruchomości
Nieruchomość stanowi grunt niezabudowany, położony w odległości około 300 m od ulicy Żytniej, porośnięty trawą w części zadrzewiony i zakrzewiony. Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt foremny. Na działce znajduje się sieć elektroenergetyczna.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Działka nr 2345 nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kolbuszowa uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej nr XXV/207/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r., działka nr 2345 znajduje się na obszarze produkcyjno-usługowym, przemysł, składy.
Cena nieruchomości: 168000,00 zł netto
Informacja o przeznaczeniu
Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia w drodze bezprzetargowej, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) upływa z dniem 17 lipca 2023 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-05-31
Data publikacji:
2023-05-31
Data ostatniej zmiany:
2023-05-31

GK.6821.1.5.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Cmolasie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2443

 

      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej k.p.a. (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 31.05.2023 r. została wydana decyzja znak: GK.6821.1.5.2023 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Cmolasie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2443 o powierzchni 0,5423 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.
      Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, pokój 213, w godzinach pracy Urzędu (pn.8.00-16.00, wt.-pt.7.30-15.30).
      Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem Starosty Kolbuszowskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Na podstawie art. 49 k.p.a., doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-05-31
Data publikacji:
2023-05-31
Data ostatniej zmiany:
2023-05-31

GK.6821.1.4.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Cmolasie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2554

 

      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej k.p.a. (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 31.05.2023 r. została wydana decyzja znak: GK.6821.1.4.2023 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Cmolasie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2554 o powierzchni 0,1928 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.
      Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, pokój 213, w godzinach pracy Urzędu (pn.8.00-16.00, wt.-pt.7.30-15.30).
      Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem Starosty Kolbuszowskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Na podstawie art. 49 k.p.a., doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-05-31
Data publikacji:
2023-05-31
Data ostatniej zmiany:
2023-05-31

GK.6821.1.3.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Hadykówce, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 357/4


      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej k.p.a. (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 31.05.2023 r. została wydana decyzja znak: GK.6821.1.3.2023 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Hadykówce, gmina Cmolas, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 357/4 o powierzchni 0,5323 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.
      Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, pokój 213, w godzinach pracy Urzędu (pn.8.00-16.00, wt.-pt.7.30-15.30).
      Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem Starosty Kolbuszowskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Na podstawie art. 49 k.p.a., doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-05-31
Data publikacji:
2023-05-31
Data ostatniej zmiany:
2023-05-31

GK.2501.7.2023

Ikona statystyk
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA CELE ROLNICZE

Przeznacza się do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na cele rolnicze na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy - rolnika indywidualnego następujące części nieruchomości:

1.   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej nr TB1K/00034090/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej oraz katastru nieruchomości:

-  106/20 (część wykazana w użytkach gruntowych o nazwie: grunty orne oznaczone symbolami RIIIB o pow. 1,89 ha, RIVa o pow. 10,36 ha i RIVb o pow. 3,38 ha ) obręb 0014 Werynia, jednostka ewidencyjna 180602_5 Kolbuszowa (W), powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie, identyfikator działki 180602_5.0014.106/20,

-  679/7 (część wykazana w użytkach gruntowych o nazwie: pastwiska trwałe oznaczone symbolem PsV o pow. 0,18 ha, grunty orne oznaczone symbolami RIIIa o pow. 1,13 ha, RIIIb o pow. 1,12 ha, RIVa o pow. 9,43 ha, RIVb o pow. 2,46 ha), obręb 0014 Werynia, jednostka ewidencyjna 180602_5 Kolbuszowa (W), powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie, identyfikator działki 180602_5.0014.679/7.

2.   Powierzchnia nieruchomości:

Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolnicze wynosi 29,95 ha.

3.   Opis nieruchomości:

Nieruchomości położone są w północnej części wsi Werynia tzw. Przysiółek Kolonia. Są to nieruchomości niezabudowane, stanowiące w przeważającej części użytki rolne (grunty orne). Grunty utrzymane w dobrej kulturze rolnej przez dotychczasowego Dzierżawcę. Nieruchomości położone są w terenie płaskim. Kształt zbliżony do prostokąta. Posiadają dostęp do gminnej drogi publicznej oznaczonej jako działka nr 40.

4.   Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Kolbuszowej z dnia 05.10.2022 r. nr RBiPP.6727.1.326C.2022 Obszar działek m.in. nr 106/4 (obecnie działka nr 106/20 po zajęciu części dawnej działki nr 106/4 pod rozbudowę drogi gminnej) oraz działka nr 679/7 obręb Werynia - nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kolbuszowa uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXV/207/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r działki nr 106/20 i 679/7 położone są na obszarze rolnym otwartym o dobrych warunkach do rozwoju rolnictwa, zmeliorowanym, wyłączonym z zabudowy - oznaczenie w studium symbolem RO. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi. Część działki nr 106/20 - wyłączona z oddawania w dzierżawę, jest zajęta pod ogródki przydomowe przez osoby trzecie.

5.   Okres czasu na jaki oddaje się nieruchomości w dzierżawę:

10 lat - od dnia 1.06.2023 r. do dnia 31.05.2033 r.

6.   Czynsz i inne opłaty :

Stawka czynszu wynosi: 750,00 zł /I ha. Czynsz roczny uiszczany będzie do 31 marca każdego roku z góry za dany rok. Czynsz roczny dzierżawny wyniesie 22 462,50 zł (w roku 2023 wyniesie 13 103,13 zł netto za 7 miesięcy dzierżawy). Zgodnie z §3 ust.l pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze.

Stawka czynszu będzie waloryzowana każdego roku o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS, o czym Dzierżawca będzie zawiadamiany na piśmie. Waloryzacja czynszu nastąpi od 2024 r.

Inne opłaty: Dzierżawca zobowiązany jest do uiszczania podatku rolnego za grunty dzierżawione.

INFORMACJE O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ:

1.  Uchwała Nr LI/280/2023 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym Dzierżawcą na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w Weryni na okres 10 lat.

Warunki dzierżawy:

1.  Dzierżawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy dzierżawy na piśmie, w której zostaną określone szczegółowe zasady dzierżawy.

2.  Dzierżawca nie będzie mógł bez zgody Wydzierżawiającego poddzierżawić nieruchomość (lub jej część) osobom trzecim.

3.  Nakłady poniesione przez Dzierżawcę nie podlegają zwrotowi przez Wydzierżawiającego po rozwiązaniu umowy.

4.  Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego wycinać drzew i krzewów rosnących na przedmiocie dzierżawy jak również nie może zakładać upraw wieloletnich w szczególności plantacji krzewów i drzew owocowych.

5.  Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego wznosić obiektów budowlanych, ogrodzeń i innych naniesień na nieruchomościach stanowiących przedmiot dzierżawy.

6.  Zmiana przeznaczenia części nieruchomości oddanej w dzierżawę wymaga zgody Wydzierżawiającego.

7.  Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy dzierżawy bez zachowania terminów okresu wypowiedzenia w przypadku gdy Dzierżawca nie uiści czynszu dzierżawnego do dnia 31 marca każdego roku obowiązywania umowy, a w roku 2023 w terminie określonym w umowie, po uprzednim udzieleniu Dzierżawcy na piśmie dodatkowego, trzymiesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu.

Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego, dnia 31.05.2023 r.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2023-05-31
Data publikacji:
2023-05-31
Data ostatniej zmiany:
2023-06-01

GK.6620.54.1.2023

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
      Stosownie do art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), dalej jako k.p.a., w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, dotyczącym weryfikacji stanu ewidencyjnego dawnych parcel ni’ 135/4, 135/1, 713, 705, 714/1, 714/2, 714/3, 714/4, 710/12, 710/14, 710/16, 711/4, 710/10, 712/2, 712/1, 710/3, 710/1, 867, 711/1 i 711/5, z których powstały dziatki ewidencyjne nr 1203/3, 1203/4, 1232, 1233, 1242, 1265, 1443, 1444/1, 1444/2, 1444/3, 1444/4, 1444/5, 1444/6, 1444/7, 1440, 1441, 1442, 1214/2, 1216, 1217, 1218, 1219/1, 1223, 1238/3, 1238/4, 1238/5, 1238/6, 1238/7, 1239, 1240/1, 1240/3, 1240/4, 1240/5, 1241, 1243, 1244, 1265, 1271, 1272, 1273, 2318/2 położone w Kolbuszowej - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że z uwagi na konieczność sporządzenia dokumentacji geodezyjnej dla działki nr 1214/2 oraz umożliwienia stronom zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym sprawa nie może być załatwiona w ustalonym terminie.
      W związku z powyższym przewidywany termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 31.07.2023 r.
      Ponadto informuję, że z treści art. 37 § 1 k.p.a. wynika, że w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-05-30
Data publikacji:
2023-05-30
Data ostatniej zmiany:
2023-05-30

AB.6740.1.35.2023

Ikona statystyk

INFORMACJA

Na podstawie art. 34 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI
zawiadamia

że w dniu 23.05.2023r. zostało wszczęte na żądanie p. Mariusza Głos - pełnomocnika P4 sp. z o.o. zs. 02-677 Warszawa, ul. Wynalazek 1, postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę „stacji bazowej nr KOB7105A wraz z wewnętrzną linią zasilającą niskiego napięcia i kanalizacją kablową na działce nr ewid. gruntów 2492/2 w miejscowości Widełka”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-05-30
Data ostatniej zmiany:
2023-05-30

GK.6620.59.3.2023

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
      Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2023.775 ze zm.) - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż w sprawie dotyczącej aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Dzikowiec, gmina Dzikowiec, w zakresie przywrócenia granic sprzed modernizacji działki nr 553 z działkami nr 5491/5, 5492, 5493 położonymi w Lipnicy, gmina Dzikowiec oraz z działkami nr 551/1 i 554 położonymi w Dzikowcu, gmina Dzikowiec, został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.
      Ze zgromadzonym materiałem dowodowym można się zapoznać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w godzinach pracy Urzędu (pn. od 8.00 do 16.00 oraz wt.-pt. od 7.30 do 15.30), w terminie siedmiu dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-05-25
Data publikacji:
2023-05-25
Data ostatniej zmiany:
2023-05-25

GK.6620.58.1.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
Starosta Kolbuszowski, stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2023.775 ze zm.) informuje, że została wydana decyzja o odmowie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Wola Raniżowska, gmina Raniżów, polegającej na zmianie powierzchni i przebiegu granic działek nr 132/2,166, 602, 603, 857/2, 3127, 6409, 6410, 6427, 3133/2 z działkami sąsiednimi.
Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, pok. 211 w terminie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia o wydaniu decyzji.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-05-23
Data publikacji:
2023-05-23
Data ostatniej zmiany:
2023-05-23

AB.6740.5.2.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity.: Dz. U. . z 2022 r., poz. 2000)), w związku z art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: z 2022 r., poz. 176)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI
ZAWIADAMIA

o wydaniu decyzji Nr D/I/3/23 z dnia 15.05.2023r.

(znak sprawy: AB.6740.5.2.2023)

dla Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego z siedzibą 36-100 Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1325R Blizna -Leszcze-Przedbórz-Poręby Kupieńskie wraz z budową mostu JNI 01024241w km 13+898 w miejscowości Przedbórz i Bukowiec” w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-05-16
Data ostatniej zmiany:
2023-05-16

AB.6740.8.1.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r, poz. 775) i w związku z art. lid ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2020.1363)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI

zawiadamia

o wydaniu decyzji Nr D/IV/l/2023 z dnia 05.05.2023 r dla Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z s. w Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1162R Mielec - Rzochów - Przyłęk -Ostrowy Tuszowskie - Podtrąba w miejscowości Ostrowy Tuszowskie oraz Ostrowy Baranowskie w km 18+390 -18+550 i przebudowa drogi powiatowej Nr

1 223R Ostrowy Tuszowskie - Trzęsówka - Siedlanka w km 0+000 - 0+085 w miejscowości Ostrowy Baranowskie" (sygn. sprawy: AB.6740.8.1.2023).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-05-15
Data ostatniej zmiany:
2023-05-15

GK.683.1.17.2023

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 12 ust. 4a, 4f, 5 i art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.), zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), zwanej dalej K.p.a., zawiadamiam, iż w dniu 17.03.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Cmolas, jednostka ewidencyjna Cmolas, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4691/1 o powierzchni 0,0100 ha, która stała się własnością Gminy Cmolas na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/1V/1/2O22, znak: AB.6740.8.4.2021 z dnia 04.05.2022 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Cmolas - Ścieżki na odcinku 422,50 m w miejscowości Cmolas”, ostatecznej w dniu 18.07.2022 r.
Ponadto informuję, że z treści art. 41 K.p.a. wynika, iż w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Jednocześnie zawiadamiam, że sprawa nie może być załatwiona w terminie wskazanym w zawiadomieniu z dnia 17.03.2023 r. znak: GIC.683.1.17.2023. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ww. terminie jest konieczność sporządzenia operatu szacunkowego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego i umożliwienia stronom zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie.
W związku z powyższym stosownie do treści art. 36 § 1 i § 2 k.p.a. ustala się nowy przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 17.07.2023 r.
Stosownie do treści art. 37 § 1 k.p.a. informuję, że w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-05-11
Data publikacji:
2023-05-11
Data ostatniej zmiany:
2023-05-11

GK.683.1.10.2023

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), zwanej dalej k.p.a. Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że sprawa dotycząca ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Cmolasie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4670/1 o powierzchni 0,0011 ha, która stała się własnością Gminy Cmolas na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/IV/l/2022, znak: AB.6740.8.4.2021 z dnia 04.05.2022 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Cmolas - Ścieżki na odcinku 422,50 m w miejscowości Cmolas” nie może być załatwiona w terminie wskazanym w zawiadomieniu z dnia 17.03.2023 r. znak: GK.683.1.10.2023.
Przyczyną niezałatwienia sprawy w ww. terminie jest konieczność sporządzenia operatu szacunkowego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego i umożliwienia stronom zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie.
W związku z powyższym stosownie do treści art. 36 § 1 i § 2 k.p.a. ustala się nowy przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 17.07.2023 r.
Stosownie do treści art. 37 § 1 k.p.a. informuję, że w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-05-11
Data publikacji:
2023-05-11
Data ostatniej zmiany:
2023-05-11

AB.6740.5.3.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity.: Dz. U. . z 2022 r., poz. 2000), w związku z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: z 2022 r., poz. 176)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI

ZAWIADAMIA

o wydaniu decyzji Nr D/I/2/23 z dnia 10.05.2023r.

(znak sprawy: AB.6740.5.3.2023)

dla Burmistrza Kolbuszowej, z siedzibą w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.:

„Budowa drogi gminnej w miejscowości Poręby Kupieńskie - Zabłocie” w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-05-10
Data ostatniej zmiany:
2023-05-10

AB.6740.7.2.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity.: Dz. u. z 2022 r., poz. 2000), w związku z art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekstjednolity:z2022r., poz. 176)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI

ZAWIADAMIA
o wszczęciu postępowania administracyjnego

znak: AB.6740.7.2.2023

na wniosek p. Rafała Dziedzic - pełnomocnika Burmistrza Kolbuszowej z dnia 18.04.2023 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa drogi gminnej, ul. Topolowej w Kolbuszowej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej" w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski,

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2023-05-09
Data publikacji:
2023-05-09
Data ostatniej zmiany:
2023-05-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-06-02 14:34:32, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)