Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

GK.6821.1.13.2023

Ikona statystyk

Ogłoszenie Starosty Kolbuszowskiego


      Na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124, art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Starosta Kolbuszowski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowach Baranowskich, gm. Cmolas, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1282 poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. na wykonanie na przedmiotowej nieruchomości prac obejmujących założenie i przeprowadzenie sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek oznaczonych nr ewid.: 1306/5, 1305, 1288, 1289/1, 1287, 1285/10, 1285/13, 1285/14, 1285/12, 1285/1, 1285/16, 1285/7, 1285/15, 1284, 1282 i 1281/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Ostrowy Baranowskie w gminie Cmolas”.
      Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 213, tel. 17 744 57 52, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości zostaną wszczęte postępowania administracyjne w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-11-22
Data publikacji:
2023-11-22
Data ostatniej zmiany:
2023-11-22

GK.683.1.10.2023

Ikona statystyk

Z A W I A D O M I E N I E


      Na podstawie art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że sprawa dotycząca ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Cmolas, jednostka ewidencyjna Cmolas, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4670/1 o powierzchni 0,0011 ha, która stała się własnością Gminy Cmolas na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/IV/l/2022, znak: AB.6740.8.4.2021 z dnia 04.05.2022 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Cmolas - Ścieżki na odcinku 422,50 m w miejscowości Cmolas”, ostatecznej w dniu 18.07.2022 r., nie może być załatwiona w ustalonym terminie, tj. do dnia 15.11.2023 r.
Przyczyną niezałatwienia sprawy w ww. terminie jest konieczność ustalenia stron postępowania. W związku z powyższym stosownie do treści art. 36 § 1 i § 2 cytowanej wyżej ustawy ustala się nowy przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 15.01.2024 r.
      Stosownie do treści art. 37 § 1 k.p.a. informuję, że w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-11-16
Data publikacji:
2023-11-16
Data ostatniej zmiany:
2023-11-16

GK.6620.55.21.2023

Ikona statystyk

Z A W I A D O M I E N I E


      Na podstawie art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Pana Romana Kalembkiewicza w sprawie odtworzenia stanu prawnego działek nr 1413, 1460, 1463, 1471/1, 1471/2, 1471/3, 1472/1 i 2001/2 położonych w Kupnie, gm. Kolbuszowa nie może być załatwione w ustalonym na dzień 15.11.2023 r. terminie z uwagi na konieczność włączenia do postępowania dodatkowych stron oraz uzyskania odpowiedzi na pisma skierowane do Sądu Rejonowego w Kolbuszowej.
      W związku z powyższym przewidywany termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 09.02.2024 r.
      Ponadto informuję, że z treści art. 37 § 1 ww. ustawy wynika, że w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-11-13
Data publikacji:
2023-11-13
Data ostatniej zmiany:
2023-11-13

GK.6623.1.2.2023

Ikona statystyk

Z A W I A D O M I E N I E


      Stosownie do art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2023.775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że prowadzone na wniosek Pana Szymona Olesiaka postępowanie administracyjne w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Cmolas, gmina Cmolas, polegającej na zmianie użytku gruntowego oznaczonego symbolem PsVI -pastwiska trwałe ujawnionego w działkach nr 4661/2 i 5044/2, na użytek gruntowy oznaczony symbolem dr - drogi, nie może zostać załatwione w ustalonym terminie, z uwagi konieczność uzyskania odpowiedzi na pisma skierowane m.in. do ustalonych nowych stron postępowania oraz konieczność wydobycia aktu zgonu Ireny Pyryt c. Andrzeja i Stanisławy zmarłej w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
      W związku z powyższym ustala się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 08.02.2024 r.
      Ponadto informuję, że z treści art. 37 § 1 ustawy Kpa wynika, że w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
      Jednocześnie zawiadamiam, iż o kolejnych czynnościach podjętych w przedmiotowej sprawie strony zostaną powiadomione poprzez obwieszczenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Kolbuszowskiego pod adresem strony internetowej: bip.powiat.kolbuszowa.pl - zakładka Komunikaty, Obwieszczenia, Ogłoszenia oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej i Urzędu Gminy Cmolas.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-11-13
Data publikacji:
2023-11-13
Data ostatniej zmiany:
2023-11-13

AB.6740.8.3.2023

Ikona statystyk
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2023 r, poz. 775) i w związku z art. 11d ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.u.2023.162)
STAROSTA KOLBUSZOWSKI
ZAWIADAMIA
o wszczęciu postępowania administracyjnego
znak: AB.6740.8.3.2023
zawiadamiam
że w dniu 27.10.2023 r zostało wszczęte na żądanie Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego z s. w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p. n.:
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1162R Mielec - Rzochów - Przyłęk -Ostrowy Tuszowskie - Podtrąba w miejscowości Ostrowy Baranowskie w km 18+550 - 19+660" w jednostce ewidencyjnej Cmolas, powiat kolbuszowski.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-11-10
Data ostatniej zmiany:
2023-11-10

GK.6620.56.1.2023

Ikona statystyk

Z A W I A D O M I E  N I E


      Na podstawie art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2023.775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że postępowanie administracyjne w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Krzątka, gm. Majdan Królewski w zakresie prawa rzeczowego i wpisów podmiotowych dotyczących działki nr 1985 nie może być zakończone w ustalonym na dzień 10.11.2023 r. terminie, z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego, w tym uzyskania odpowiedzi na pisma skierowane do Gminy Majdan Królewski i stron postępowania.
      W związku z powyższym przewiduje się, że sprawa zostanie załatwiona do dnia 31.01.2024 r.
      Ponadto informuję, że z treści art. 37 § 1 ustawy Kpa wynika, że w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-11-09
Data publikacji:
2023-11-09
Data ostatniej zmiany:
2023-11-09

GK.6620.59.3.2023

Ikona statystyk

Z A W I A D O M I E N I E


      Stosownie do art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz,U.2023.775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Pana Piotra Kąty w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Dzikowiec, gmina Dzikowiec, w zakresie przywrócenia granic sprzed modernizacji działki nr 553 z działkami nr 5491/5, 5492, 5493 położonymi w Lipnicy, gmina Dzikowiec oraz z działkami nr 551/1 i 554 położonymi w Dzikowcu, gmina Dzikowiec, nie może zostać zakończone w ustalonym na dzień 07.11.2023 r. terminie, z uwagi na konieczność uzupełnienie materiału dowodowego, w tym uzyskania odpowiedzi na pismo skierowane do Sądu Rejonowego w Gorlicach.
      W związku z powyższym ustala się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 10.01.2024 r.
      Ponadto informuję, że z treści art. 37 § 1 ustawy Kpa wynika, że w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-11-03
Data publikacji:
2023-11-03
Data ostatniej zmiany:
2023-11-03

AB.6740.5.6.2023

Ikona statystyk
OBWIESZCZENIE
                Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zmianami), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: z 2023r., poz. 162 ze zmianami) 
STAROSTA KOLBUSZOWSKI
ZAWIADAMIA
o wszczęciu postępowania administracyjnego
znak: AB.6740.5.6.2023
 
na wniosek z 25.10.2023r. dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej działającego w imieniu Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1325R Blizna –Leszcze-Przedbórz-Poręby Kupieńskie w km 10+484 do 11+307 w miejscowości  Przedbórz” w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-11-03
Data ostatniej zmiany:
2023-11-03

Uchwała Nr 261/1442/2023 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 31 października 2023 roku

Ikona statystyk

w sprawie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w 2024 roku.

Na podstawie z art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571), w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945),

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w 2024 roku.

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w 2024 roku, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 68 245,32 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 32/100) pochodzące z dotacji celowej.

§ 3. Termin składania ofert ustala się do dnia 21 listopada 2023 r. do godz. 15:30.

§ 4. Wyboru oferty na realizację zadania dokona Zarząd Powiatu w Kolbuszowej.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2023-10-31
Data publikacji:
2023-10-31
Data ostatniej zmiany:
2023-10-31

GK.6620.57.11.2023

Ikona statystyk
ZAWIADOMIENIE
   Stosownie do art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2023.775 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Pana Bogumiła Kaszy (Kasza) w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Hucina, gmina Niwiska, polegającej na zmianie powierzchni i przebiegu granic działki nr 526 z działkami sąsiednimi nr: 520, 521, 522, 523, 524, 525, 527, 528, 531, 534,537,557 i 679, a także aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Niwiska, gmina Niwiska, polegającej na zmianie powierzchni i przebiegu granic działki nr 685/1 z działkami sąsiednimi nr: 685/2, 684/3, 973 i 679, działki nr 685/2 z działkami sąsiednimi nr: 685/1, 964/1, 684/3, 965, 966, 967/1, 968, 969 i 973, działki nr 964/1 z działkami sąsiednimi nr: 964/2, 684/3, 685/2, 690/3, 963 i 965 oraz działki nr 974 z działkami sąsiednimi nr: 972, 973, 975, 976, 977, 978, 981, 995, 679, 517/1, 518, 522, 523 i 557, nie może zostać zakończone w ustawowym terminie, z uwagi na konieczność uzyskania odpowiedzi na pisma skierowane do Sądu Rejonowego w Kolbuszowej oraz z uwagi na podejmowane działania związane z ustaleniem następców prawnych po Marianie Juda i Zofii Juda.
   W związku z powyższym ustala się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 17.01.2024 r.
Ponadto informuję, że z treści art. 37 § 1 wyżej wymienionej ustawy wynika, że w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-10-27
Data ostatniej zmiany:
2023-10-27

Uchwała Zarządu Powiatu w Kolbuszowej Nr 259/1428/2023 z dnia 18 października 2023 r.

Ikona statystyk
Zarząd Powiatu w Kolbuszowej  ogłasza otwarty nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania: prowadzenie punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w 2024 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-10-18
Data ostatniej zmiany:
2023-10-18

GK.6620.59.4.2023

Ikona statystyk
ZAWIADOMIENIE
   Na podstawie art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2023.775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Pani Teresy Zielińskiej w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Mechowiec gmina Dzikowiec, w zakresie przywrócenia powierzchni działek nr 748, 749, 465, 468 sprzed modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Mechowiec gmina Dzikowiec, nie może zostać zakończone w ustalonym na dzień 20.10.2023 r. terminie, z uwagi na dalsze czynności związane z ustaleniem następców prawnych po Anieli Jadach oraz następców prawnych po zmarłej w trakcie trwania postępowania Stanisławie Małkowskiej.
Stosownie do powyższego przewiduje się, że sprawa zostanie załatwiona do dnia 12.01.2024 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2023-10-18
Data publikacji:
2023-10-18
Data ostatniej zmiany:
2023-10-18

GK.683.1.22.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Cmolas, jednostka ewidencyjna Cmolas, oznaczoną w ewidencji gruntówi budynków jako działka nr: 4994/1 o powierzchni 0,0077 ha.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-10-18
Data ostatniej zmiany:
2023-10-18

GK.683.2.57.2023

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego
za nieruchomość położoną w obrębie Bukowiec, jednostka ewidencyjna Kolbuszowa,
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 361/4 o powierzchni 0,0651 ha.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-10-16
Data publikacji:
2023-10-16
Data ostatniej zmiany:
2023-10-16

GK.683.2.55.2023

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego
za nieruchomość położoną w obrębie Bukowiec, jednostka ewidencyjna Kolbuszowa,
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 324/2 o powierzchni 0,0308 ha.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-10-16
Data publikacji:
2023-10-16
Data ostatniej zmiany:
2023-10-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-11-30 16:02:50, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)