Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

P18/2024 - OR.272.3.2024

Ikona statystyk

Powiat Kolbuszowski zaprasza do składania ofert na „Dostosowanie pomieszczeń i pracowni gastronomicznych oraz zaplecza gastronomicznego ZSAE w Weryni do wymaganych standardów i przepisów”. 
Link do postępowania poniżej

 https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_kolbuszowski

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-06-18
Data ostatniej zmiany:
2024-06-18

P17/2024 - GK.032.11.2024

Ikona statystyk

Zaproszenie do składania ofert

na wykonanie zlecenia: Okazanie granic nieruchomości na potrzeby prowadzonego postępowania o zwrot nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Rzeszów oznaczonej jako działka nr 532/52 obr. 226 Rzeszów - Miłocin oraz sporządzenie szkicu stanu zagospodarowania nieruchomości.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-06-13
Data ostatniej zmiany:
2024-06-13

P16/2024 - OR.2600.1.29.2024

Ikona statystyk

Powiat Kolbuszowski zaprasza do złożenia oferty na dostawę urządzeń poprawiających dostępność informacyjno-komunikacyjną w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Poprawa dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej” dofinansowanego ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - zakup komputera oraz zegara z kalendarzem

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2024-06-12
Data publikacji:
2024-06-12
Data ostatniej zmiany:
2024-06-12

P15/2024 - GK.032.9.2024

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2024-06-10
Data publikacji:
2024-06-10
Data ostatniej zmiany:
2024-06-10

P14/2024 - OR.2600.1.27.2024

Ikona statystyk

Powiat Kolbuszowski zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na usługę tłumacza na język migowy w ramach realizacji projektu pod nazwą: 
„Poprawa dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej” dofinansowanego ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-06-03
Data ostatniej zmiany:
2024-06-03

P13/2024 - OR.2600.1.25.2024

Ikona statystyk

Powiat Kolbuszowski zaprasza do złożenia oferty na dostawę urządzeń poprawiających dostępność informacyjno-komunikacyjną w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Poprawa dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej” dofinansowanego ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - zakup i dostawa pętli indykcyjnej oraz lupy elektronicznej.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-05-29
Data ostatniej zmiany:
2024-06-14

P12/2024 - OR.2600.1.26.2024

Ikona statystyk

Powiat Kolbuszowski zaprasza do złożenia oferty na dostawę urządzeń poprawiających dostępność informacyjno-komunikacyjną w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Poprawa dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej” dofinansowanego ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - zakup komputera oraz zegara z kalendarzem.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-05-29
Data ostatniej zmiany:
2024-06-11

P11/2024 - GK.032.7.2024

Ikona statystyk
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
na sporządzenie opinii biegłego w formie operatu klasyfikacyjnego, w tym projektu ustalenia klasyfikacji, na potrzebę prowadzonego postępowania przez Starostę Kolbuszowskiego, wszczętego na wniosek właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1259/10 obr. 0005 Majdan Królewski, o wykonanie weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów tej działce.
 
1. Zamawiający:
Powiat Kolbuszowski z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11 Listopada 10,36-100 Kolbuszowa NIP: 814 15 73 682, REGON:690581382.
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opinii w formie operatu klasyfikacji gruntów, w tym także projektu ustalenia klasyfikacji na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1259/10 o pow. 0.1340 ha, wykazanej m.in. w użytku gruntowym o nazwie łąki trwałe, oznaczone symbolem LIII, o pow. 0,0841 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0005 Majdan Królewski gm. Majdan Królewski, na potrzeby prowadzonego postępowania przez Starostę Kolbuszowskiego wszczętego na wniosek właścicieli nieruchomości o wykonanie weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji działki na przedmiotowej działce. Opinia powinna się składać z operatu technicznego, wraz ze sporządzonym protokołem, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 2 oraz mapy klasyfikacji sporządzonej stosownie do § 8 ust 2 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z dnia 14 listopada 2012 r.), w ilości czterech egzemplarzy, która stanowić będzie załącznik do decyzji Starosty. Ponadto opracowanie powinno zawierać dokładny opis przeprowadzonej analizy materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego począwszy od sporządzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów następnie zmiany wprowadzane podczas kontroli terenowych i aktualizacjach operatu ewidencji gruntów oraz zmian po przeprowadzonych modernizacjach operatu ewidencji gruntów i budynków.
3. Termin Wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 2- do dnia 31.05.2024 r.
4. Wymogi Oferty.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.7.2024”, w terminie do dnia 28.03.2024 r. do godz. 15.30 na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr telefonu, dokumenty potwierdzające odpowiednie kwalifikacje), podpis oferenta oraz cenę brutto za realizację zlecenia. 
Oferty złożone po ww. terminie, będą traktowane jako oferty zawierające uchybienie formalne, co będzie miało wpływ przy wyłonieniu wykonawcy zlecenia.
Nieuwzględnione będą również oferty nadesłane faksem lub mailem oraz nie zawierające podpisu oferenta.
Zamawiający dokona oceny ofert nadesłanych w terminie na podstawie kryterium ceny brutto oraz poprawności formalnej oferty.
Jednocześnie informuję, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny i skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.
5. Otwarcie ofert - wyłonienie wykonawcy.
Otwarcie ofert i wyłonienie wykonawcy nastąpi w dniach 2-3 kwietnia 2024 r.
Wynik z wyłonienia najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Kolbuszowskiego w zakładce „Przetargi” (pod niniejszym zapytaniem ofertowym). Materiały niezbędne do wykonania operatu wykonawca uzyskuje we własnym zakresie, a w szczególności: wypis z ewidencji gruntów i budynków, kopię mapy zasadniczej. Operat powinien zawierać ww. dokumenty, a nie ich odpisy, co należy uwzględnić w propozycji cenowej w składanej ofercie. Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej.
Osoba wyłoniona jako wykonawca zostanie powołana na biegłego w trybie art. 84 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).
6. Informacje dodatkowe.
1. Biegły wyłoniony do wykonania opinii, o którym mowa w pkt 2 zobowiązany jest zgłosić pracę geodezyjną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej oraz uiścić stosowne opłaty.
2. Pozostałe informacje odnośnie niniejszego zaproszenia do składania ofert można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10, pokój 214, lub telefonicznie pod nr tel. (17) 7445 - 732 w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2024-03-21
Data publikacji:
2024-03-21
Data ostatniej zmiany:
2024-04-02

P10/2024 - GK.032.6.2024

Ikona statystyk
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
na sporządzenie opinii biegłego w formie operatu klasyfikacyjnego, w tym projektu ustalenia klasyfikacji, na potrzebę prowadzonego postępowania przez Starostę Kolbuszowskiego, wszczętego na wniosek właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka nr 13/6 obr. 0006 Kolbuszowa Dolna, o wykonanie zmiany ustaleń klasyfikacyjnych na części działki oznaczonej jako LsV o pow. 0.24 ha.
 
1. Zamawiający:
Powiat Kolbuszowski z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11 Listopada 10,36-100 Kolbuszowa NIP: 814 15 73 682, REGON:690581382.
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opinii w formie operatu klasyfikacji gruntów, w tym także projektu ustalenia klasyfikacji na części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 13/6, położonej w obrębie ewidencyjnym 0006 Kolbuszowa Dolna wykazanej m.in. w użytku gruntowym o nazwie: lasy oznaczone symbolem LsV o pow. 0.24 ha na potrzeby prowadzonego postępowania przez Starostę Kolbuszowskiego wszczętego na wniosek właściciela nieruchomości Powiatu Kolbuszowskiego o zmianę ustaleń gleboznawczej klasyfikacji gruntów działki na przedmiotowej działce w związku z uzyskaniem przez właściciela działki decyzji Starosty Kolbuszowskiego znak: OS.6164.17.2019 zezwalającej na zmianę lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny. Opinia powinna się składać z operatu technicznego, wraz ze sporządzonym protokołem, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 2 oraz mapy klasyfikacji sporządzonej stosownie do § 8 ust 2 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z dnia 14 listopada 2012 r., w ilości trzech egzemplarzy, która stanowić będzie załącznik do decyzji Starosty o ustaleniu klasyfikacji.
Biegły będzie zobowiązany na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu opinii w formie pisemnej oraz odnieść się na piśmie do ewentualnych zarzutów i uwag zgłoszonych do projektu ustalenia klasyfikacji oraz ewentualnej korekty projektu, w przypadku uwzględnienia zarzutów do projektu ustalenia klasyfikacji.
3. Termin Wykonania zamówienia
Termin wykonania opinii, o której mowa w pkt 2- do dnia 30. 04. 2024 r.
4. Wymogi Oferty.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.6.2024”, w terminie do dnia 28.03.2024 r. do godz. 15.30. na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. 
Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr telefonu, dokumenty potwierdzające odpowiednie kwalifikacje, a w przypadku firmy wieloosobowej - dane osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów), podpis oferenta oraz cenę brutto za sporządzenie opinii. Oferty złożone po ww. terminie, będą traktowane jako oferty zawierające uchybienie formalne, co będzie miało wpływ przy wyłonieniu biegłego.
Nieuwzględnione będą również oferty nadesłane faksem lub mailem oraz nie zawierające podpisu oferenta.
Zamawiający dokona oceny ofert nadesłanych w terminie na podstawie kryterium ceny brutto oraz poprawności formalnej oferty.
Jednocześnie informuję, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny i skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.
5. Otwarcie ofert - wyłonienie wykonawcy.
Otwarcie ofert i wyłonienie biegłego nastąpi w dniach 2-3 kwietnia 2024 r.
Wynik z wyłonienia najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Kolbuszowskiego (pod niniejszym zapytaniem ofertowym). Materiały niezbędne do wykonania operatu biegły uzyskuje we własnym zakresie, a w szczególności: wypis z ewidencji gruntów i budynków, kopię mapy ewidencyjnej, klasyfikacyjnej i zasadniczej. Operat powinien zawierać ww. dokumenty, a nie ich odpisy, co należy uwzględnić w propozycji cenowej w składanej ofercie.
Osoba wyłoniona do sporządzenia opinii zostanie powołana na biegłego
w trybie art. 84 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).
6. Informacje dodatkowe.
1. Biegły wyłoniony do wykonania opinii, o którym mowa w pkt 2 zobowiązany jest zgłosić pracę geodezyjną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uiścić stosowne opłaty.
2. Pozostałe informacje odnośnie niniejszego zaproszenia do składania ofert można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10, pokój 214, lub telefonicznie pod nr tel. (17) 7445 - 732 w godzinach pracy Urzędu. 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2024-03-21
Data publikacji:
2024-03-21
Data ostatniej zmiany:
2024-04-02

P9/2024 - GK.032.5.2024

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa


I. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
 

II. Przedmiot zamówienia:

Sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1774/6 i 1774/8 o łącznej pow. 0.2259 ha oraz oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1774/12 o pow. 0.0614 ha, niezbędnych do celów sprzedaży w związku z żądaniem, o którym mowa wart. 198g ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 poz. 344 ze zm.) lub aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.


III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 30 dni od daty zawarcia umowy.

 

IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.5.2024”, w terminie do dnia 29 marca 2024 r. do godz. 15.30. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00 wt.-pt. 7.30 - 15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.l 1 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 

V. Dodatkowe informacje

Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia. Jednocześnie informuję, iż do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny oraz skontaktowania się tylko z wybranym oferentem. Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.
Materiały niezbędne do wykonania operatów Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie, a w szczególności: wypisy z ewidencji gruntów i budynków, kopie mapy zasadniczej. Zamawiający wymaga aby operaty szacunkowe zawierały ww. dokumenty a nie ich odpisy, co należy uwzględnić w składanej ofercie.
Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej.
Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego pisma można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 pokój 213, tel. (17) 744 57 52, w godzinach pracy Urzędu.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-03-19
Data publikacji:
2024-03-19
Data ostatniej zmiany:
2024-04-02

P8/2024 - ZDP-2720.zp.2.24

Ikona statystyk

Ogłoszenie o przetargu publicznym

w sprawie sprzedaży surowca drzewnego pozyskanego z terenów zajętych pod pas drogowy w związku z realizacją inwestycji pn: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 235 R Brzostowa Góra - Krzątka w miejscowości Krzątka od km 6+400 do km 9+074” stanowiących własność Powiatu Kolbuszowskiego na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej Nr D/II/5/2023 znak: AB.6740.6.3.2023 z dnia 26.07.2023r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-12
Data ostatniej zmiany:
2024-03-12

P7/2024 - ZDP-2720.zp.1.24

Ikona statystyk
Ogłoszenie o przetargu publicznym
 
w sprawie sprzedaży surowca drzewnego pozyskanego z terenów zajętych pod pas drogowy w związku z realizacją inwestycji pn: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 235 R Brzostowa Góra - Krzątka w miejscowości Krzątka od km 6+400 do km 9+074” stanowiących własność Powiatu Kolbuszowskiego na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej Nr D/II/5/2023 znak: AB.6740.6.3.2023 z dnia 26.07.2023r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2024-03-08
Data publikacji:
2024-03-08
Data ostatniej zmiany:
2024-03-08

P6/2024 - GK.032.4.2024

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa


I. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.


II. Przedmiot zamówienia:

Sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1524/14, 1524/16 i 1525/3 o łącznej pow. 0.4338 ha, niezbędnego do celów sprzedaży w związku z żądaniem, o którym mowa w art. 198g ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 poz. 344 ze zm.) lub aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.


III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 30 dni od daty zawarcia umowy.


IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.4.2024”, w terminie do dnia 25 marca 2024 r. do godz. 15.30. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00 wt.-pt. 7.30 - 15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.l 1 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.


V. Dodatkowe informacje

Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.
Jednocześnie informuję, iż do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny oraz skontaktowania się tylko z wybranym oferentem. Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.
Materiały niezbędne do wykonania operatu Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie, a w szczególności: wypis z ewidencji gruntów i budynków, kopię mapy zasadniczej. Zamawiający wymaga aby operat szacunkowy zawierał ww. dokumenty a nie ich odpisy, co należy uwzględnić w składanej ofercie.
Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej.


Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego pisma można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 pokój 213, tel. (17) 744 57 52, w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-03-06
Data publikacji:
2024-03-06
Data ostatniej zmiany:
2024-03-29

P5/2024 - OR.2600.1.6.2024

Ikona statystyk
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Powiat Kolbuszowski zaprasza do składania ofert na zadanie pn: Badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej za lata 2023 i 2024

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-02-02
Data publikacji:
2024-02-02
Data ostatniej zmiany:
2024-02-14

P4/2024 - GK.032.2.2024

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na sporządzenie operatu szacunkowego wyceny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa


I. Zamawiający: Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.


II. Przedmiot zamówienia: Sporządzenie operatu szacunkowego, celem wyceny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Widełce, gm. Kolbuszowa (W), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2390/5, 2390/8, 2390/10, 2391/8, 2391/10 o łącznej pow. 0.4416 ha, w związku z roszczeniem użytkownika wieczystego ojej sprzedaż.


III. Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 30 dni od daty zawarcia umowy.


IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty: Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.2.2024”, w terminie do dnia 2 lutego 2024 r. do godz. 15.30.
Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00 wt.-pt. 7.30 - 15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.


V. Dodatkowe informacje

Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.
Jednocześnie informuję, iż do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny oraz skontaktowania się tylko z wybranym oferentem. Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.
Materiały niezbędne do wykonania operatu Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie, a w szczególności: wypis z ewidencji gruntów i budynków, kopię mapy zasadniczej. Zamawiający wymaga aby operat szacunkowy zawierał ww. dokumenty a nie ich odpisy, co należy uwzględnić w składanej ofercie.
Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej.
Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego pisma można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 pokój 213, tel. (17) 744 57 52, w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-01-15
Data publikacji:
2024-01-15
Data ostatniej zmiany:
2024-02-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 15:05:58, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)