Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

P9/2023 - GK.032.7.2023

Ikona statystyk
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
na sporządzenie operatu klasyfikacyjnego, w tym projektu ustalenia klasyfikacji na potrzebę prowadzonego postępowania przez Starostę Kolbuszowskiego mającego na celu weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów na części działki nr 1857 obręb Krzątka wykazanej w użytku gruntowym o nazwie tereny różne oznaczone symbolem Tr i ustalenia aktualnego rodzaju klasoużytku na tym obszarze działki.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2023-05-29
Data publikacji:
2023-05-29
Data ostatniej zmiany:
2023-05-29

P8/2023 - GK.032.6.2023

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie operatu klasyfikacyjnego, w tym projektu ustalenia klasyfikacji na potrzebę prowadzonego postępowania przez Starostę Kolbuszowskiego mającego na celu przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty leśne, na których założono uprawy leśne w ramach działania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych w roku 2020 PROW 2014-2020”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2023-05-22
Data publikacji:
2023-05-22
Data ostatniej zmiany:
2023-05-31

P7/2023

Ikona statystyk

OR.272.4.2023                                                         

Powiat Kolbuszowski zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: „Dostawa sprzętu komputerowego i serwerowego w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”

Bezpośredni link dostępu do postępowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-155a0e76-df4e-11ed-9355-06954b8c6cb9

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-04-20
Data publikacji:
2023-04-20
Data ostatniej zmiany:
2023-04-20

P6/2023

Ikona statystyk

OR.272.3.2023                                                                                                                                                           

Powiat Kolbuszowski zaprasza do składania ofert na: „Zakup wyposażenia pracowni zawodowej: monter sieci i instalacji sanitarnych” – Część II.

Link do postepowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4ba9e43b-da99-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-04-14
Data publikacji:
2023-04-14
Data ostatniej zmiany:
2023-04-14

P5/2023 - GK.032.5.2023

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie opinii biegłego w formie operatu klasyfikacyjnego, w tym projektu ustalenia klasyfikacji, na potrzebę prowadzonego postępowania przez Starostę Kolbuszowskiego, wszczętego na wniosek właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1299 obr. 0006 Kolbuszowa Dolna, o wykonanie weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów tej działce.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-04-05
Data ostatniej zmiany:
2023-04-19

P4/2023

Ikona statystyk

OR.272.2.2023  

Powiat Kolbuszowski zaprasza do składania ofert w postępowaniu „Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kolbuszowskiego”

nr ocds-148610-0a15bbc5-b8d3-11ed-9236-36fed59ea7dd

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-03-07
Data ostatniej zmiany:
2023-03-07

P3/2023

Ikona statystyk

Powiat Kolbuszowski ogłasza postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

„Zakup wyposażenia pracowni zawodowej: monter sieci i instalacji sanitarnych –cz 1 (sprzęt komputerowy)”

Postępowanie prowadzone na platformie e-Zamówienia

Identyfikator postępowania: ocds-148610-95ed256e-9caf-11ed-b4ea-f64d350121d2

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-95ed256e-9caf-11ed-b4ea-f64d350121d2

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2023-02-28
Data publikacji:
2023-02-28
Data ostatniej zmiany:
2023-02-28

P2/2023 - GK.032.4.2023

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 572/1 i 812/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Brzostowa Góra gmina Majdan Królewski, zajętych pod drogę publiczną powiatową nr 1 234 R „Majdan Królewski - Brzostowa Góra” do celów sporządzenia umowy sprzedaży (nabycie działek do powiatowego zasobu nieruchomości od dotychczasowego właściciela).

I. Zamawiający

Powiat Kolbuszowski z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11 Listopada 10,36-100 Kolbuszowa NIP: 814 15 73 682, REGON:690581382.

II. Przedmiot zamówienia

1. Sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości stanowiących własność osoby fizycznej, położonych w obrębie ewidencyjnym Brzostowa Góra, gmina Majdan Królewski, oznaczonych jako działki nr: 572/1 o pow. 0,0155 ha i 812/3 o pow. 0,0083 ha, celem sporządzenia umowy sprzedaży (zakup nieruchomości przez Powiat Kolbuszowski do powiatowego zasobu nieruchomości). Wykonawca sporządzi jeden operat szacunkowy w dwóch egzemplarzach (jeden dla kancelarii notarialnej, drugi dla zamawiającego - Powiatu Kolbuszowskiego).

W operacie będą wycenione obie działki, przy czym należy dokonać wyceny każdej z działek oddzielnie.

III.    Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia wynosi 30 dni od daty zawarcia umowy.

IV.  Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty.

Oferty należy składać w nieprzeźroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.4.2023”, w terminie do dnia 20 lutego 2023 r. do godz. 16.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej przy ul. 11 Listopada 10, 36 -100 Kolbuszowa. Oferta powinna zawierać dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu i e-mail), jego podpis, datę, oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.

Zamawiający dokona oceny ofert nadesłanych w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia oraz poprawności formalnej oferty. Jednocześnie informuję, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny i skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

V. Dodatkowe informacje.

Wyłonienie wykonawcy powinno nastąpić do dnia 24 lutego 2023 r. Wynik z wyłonienia najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Kolbuszowskiego w zakładce przetargi (pod niniejszym zapytaniem ofertowym).

Materiały niezbędne do wykonania operatów Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie, a w szczególności: wypis z ewidencji gruntów i budynków, kopię mapy zasadniczej. Operaty powinny zawierać ww. dokumenty, a nie ich odpisy, co należy uwzględnić w propozycji cenowej w składanej ofercie. Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej.

Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego zaproszenia do składania ofert można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10, pokój 214, lub telefonicznie pod nr tel. (17) 7445 - 732 w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-02-10
Data ostatniej zmiany:
2023-02-22

P1/2023 - GK.032.3.2023

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie operatów szacunkowych wyceny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa

I. Zamawiający

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

II. Przedmiot zamówienia:

1.      Sporządzenie operatu szacunkowego, celem wyceny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Woli Rusinowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 174/3 o pow. 0.0394 ha, która została przeznaczona do zbycia, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2.      Sporządzenie operatu szacunkowego, celem wyceny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Woli Rusinowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 174/4 o pow. 0.0402 ha, która została przeznaczona do zbycia, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia wynosi 14 dni od daty zawarcia umowy

III.     Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.3.2023”w terminie do dnia 23 stycznia 2023 r. do godz. 15.00. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.

Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00 wt.-pt. 7.30 - 15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.l 1 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-01-09
Data publikacji:
2023-01-09
Data ostatniej zmiany:
2023-01-27

P21/2022

Ikona statystyk

Powiat Kolbuszowski ogłasza postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie podniesienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych 73 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych z Kolbuszowej oraz 52 uczniów z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni w roku szkolnym 2022/2023”.

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/00b3e674-acc7-4c61-8046-b8689a96c954

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-12-08
Data publikacji:
2022-12-08
Data ostatniej zmiany:
2022-12-08

P20/2022 - GK.032.12.2022

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na sporządzenie dwóch operatów szacunkowych wyceny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, w tym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
I. Zamawiający: Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
II. Przedmiot zamówienia: Sporządzenie dwóch operatów szacunkowych, celem wyceny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2345 o pow. 0.2496 ha, która została przeznaczona do zbycia, w tym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia wynosi 14 dni od daty zawarcia umowy, które nastąpi w styczniu 2023 r.
III. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty: Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.12.2022", w terminie do dnia 12 grudnia 2022 r. do godz. 15.00. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00 wt.-pt. 7.30 - 15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.l 1 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
IV. Dodatkowe informacje Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.
Jednocześnie informuję, iż do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny oraz skontaktowania się tylko z wybranym oferentem. Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.
Materiały niezbędne do wykonania operatu Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie, a w szczególności: wypis z ewidencji gruntów i budynków, kopię mapy zasadniczej. Zamawiający wymaga aby operat szacunkowy zawierał ww. dokumenty a nie ich odpisy, co należy uwzględnić w składanej ofercie.
Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej.
Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego pisma można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 pokój 213, tel. (17) 744 57 52, w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-11-21
Data publikacji:
2022-11-21
Data ostatniej zmiany:
2022-12-14

P19/2022

Ikona statystyk

OR.272.6.2022                                                                                                                               

Powiat Kolbuszowski zaprasza do składania ofert w postepowaniu: :”Wyposażenie pracowni gastronomicznej”

Link do prowadzonego postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d2f8fa51-da86-4e2a-a085-d0b9707c56b0

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-11-10
Data publikacji:
2022-11-10
Data ostatniej zmiany:
2022-11-10

P18/2022 - GK.032.10.2022

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie kontroli stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 72 A
I. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
II. Przedmiot i zakres zamówienia:

Wykonanie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, kontroli stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Obrońców Pokoju nr 72 A, znajdującym się na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 681/4, w tym w 19 lokalach mieszkalnych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- uzgodnienie z Zamawiającym terminu wykonania kontroli, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
- dokonanie odpowiedniego wpisu do książki obiektu budowlanego po realizacji okresowej kontroli,

- przekazanie Zamawiającemu pisemnych protokołów z przeprowadzonych kontroli.
III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 12 grudnia 2022 r.
IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.10.2022”, w terminie do dnia 21 listopada 2022 r. do godz. 15.30. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.

Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00 wt.-pt. 7.30 - 15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

V. Dodatkowe informacje

Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.
Jednocześnie informuję, iż do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny oraz skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.
Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej.
Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego pisma można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 pokój 213, tel. (17) 744 57 52, w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-11-04
Data publikacji:
2022-11-04
Data ostatniej zmiany:
2022-12-14

P17/2022 - GK.032.9.2022

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na sporządzenie operatu szacunkowego wyceny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa

I. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
II. Przedmiot zamówienia:

Sporządzenie operatu szacunkowego, celem wyceny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Woli Raniżowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6126/4 o pow. 0.05 ha, która została przeznaczona do zbycia, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia wynosi 21 dni od daty zawarcia umowy
III. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.9.2022U w terminie do dnia 1 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00 wt.-pt. 7.30 - 15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.l 1 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
IV. Dodatkowe informacje

Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-07-12
Data publikacji:
2022-07-12
Data ostatniej zmiany:
2022-08-02

P16/2022 - GK.032.8.2022

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności zabudowanej
nieruchomości Skarbu Państwa.

I.       Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej

II. Przedmiot zamówienia:

Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Cmolasie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4646 o pow. 0,1432 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny. Na nieruchomości usytuowany jest murowany budynek z 1968 r. o pow. 343,07 m2, na którym uprzednio funkcjonował posterunek policji. W budynku znajdują się trzy mieszkania o łącznej powierzchni 149,29 m2.

III.     Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia wynosi 30 dni od daty zawarcia umowy.

IV.      Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.8.2022’; w terminie do dnia 20 lipca 2022 r. do godz. 15.00. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.

Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00 wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.l 1 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

V.         Dodatkowe informacje

Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.

Jednocześnie informuję, iż do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny oraz skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-07-01
Data publikacji:
2022-07-01
Data ostatniej zmiany:
2022-07-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-06-02 14:34:32, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)