Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie OŚ.602.2.1017 z dnia 14 listopada 2017 roku

Ikona statystyk

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405/ informuję co następuje:

1. Działając na podst. art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm./ przystąpiono do opracowywania projektu dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025".

2. Działając na podst. art. 47 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025".

3. Dokumentacja sprawy dostępna jest na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, a także do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa. Leśnictwa i Ochrony Przyrody Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa w godzinach pracy urzędu.

4. Każdy ma możliwość składania uwag i wniosków do w/w projektu dokumentu w terminie do 6 grudnia 2017 r. włącznie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie albo ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa w godzinach pracy urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: przyroda@kolbuszowski.pl  Uwagi wniesione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłaszanych uwag i wniosków jest Starosta Kolbuszowski.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2017-11-15
Data publikacji:
2017-11-15
Data ostatniej zmiany:
2017-11-15

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego OŚ.6164.1.1017 z dnia 10 listopada 2017 roku

Ikona statystyk

   Starosta Kolbuszowski, działając na podstawie art, 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 ze zmian./ informuje co następuje:
Działając na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 199 lr o lasach /tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 788 ze zmian./zleciłem opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miejscowości Wola Raniżowska, Mazury, Staniszewskie, Korczowiska, Zielonka, Leśna Wspólnota wsi Dzikowiec w msc. Lipnica, Las Serwitutowy wsi Nowy Dzikowiec w msc. Lipnica, Leśna Wspólnota Gruntowa wsi Markowizna w msc. Korczowiska, Leśna Wspólnota Gruntowa Padew Kolonia w msc. Ostrowy Tuszowskie, Leśna Wspólnota Gruntowa Tuszów Narodowy w msc. Ostrowy Tuszowskie oraz inwentaryzacji stanu lasów dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Starej wsi pod Brzozowem w msc. Cmolas” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2017-11-13
Data publikacji:
2017-11-13
Data ostatniej zmiany:
2017-11-13

Ogłoszenie OŚ.6162.10.2016 z dnia 29.07.2016 r.

Ikona statystyk

Starosta Kolbuszowski

zawiadamia o przystąpieniu do opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu państwa na terenie miejscowości Raniżów oraz Leśnej Wspólnoty Gruntowej wsi Raniżów w msc. Raniżów.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2016-08-01
Data publikacji:
2016-08-01
Data ostatniej zmiany:
2016-08-01
Ikona statystyk

OGŁOSZENIE
STAROSTY KOLBUSZOWSKIEGO

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
z dnia 9 marca 2016r.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu w dniu. 09.03.2016r. „Uproszczonych planów urządzenia lasów, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie miejscowości: Brzostowa Góra, Komorów, Krzątka, Majdan Królewski, Rusinów, Wola Rusinowska, Wilcza Wola, Kopcie, Lipnica, Płazówka, Mechowiec, Dzikowiec oraz Leśna Wspólnota wsi Wola Rusinowska w msc. Wola Rusinowska i Leśna Wspólnota Gruntowa wsi Wola Raniżowska w msc. Wilcza Wola”.

Poniżej w/w dokumenty wraz z „Podsumowaniem” prac nad projektami „Uproszczonych planów...” i „Uzasadnieniem” zawierającym informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów „Uproszczonych planów...”.


 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2016-03-16
Data publikacji:
2016-03-16
Data ostatniej zmiany:
2016-08-01

Ochrona Środowiska - Ekoportal

Ikona statystyk
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej publikuje wykaz dokumentów
zawierających informację o środowisku i jego ochronie Powiatu Kolbuszowskiego.
---------------------------------------------

Dostęp do Informacji o środowisku: Wyszukiwanie kart w Wykazie

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2007-07-11
Data publikacji:
2007-07-06
Data ostatniej zmiany:
2015-07-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-12-07 15:18:37, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)