Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego OŚ.6164.2.2020

Ikona statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia o przystąpieniu do realizacji zadania pn.: „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miejscowości: Bukowiec, Huta Przedborska, Kupno, Poręby Kupieńskie, Przedbórz, Leśnej Wspólnoty Gruntowej wsi Kopcie, Leśnej Wspólnoty Gruntowej wsi Lipnica oraz inwentaryzacji stanu lasów na terenie miejscowości Kolbuszowa, Zarębki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-28
Data ostatniej zmiany:
2020-05-28

OBWIESZCZENIE STAROSTY KOLBUSZOWSKIEGO z dnia 10 stycznia 2020 r.

Ikona statystyk

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
Działając na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm./
zawiadamiam
o przyjęciu w dniu 10 stycznia 2020 r. „uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do Leśnych Wspólnot Gruntowych z terenu powiatu kolbuszowskiego oraz inwentaryzacji stanu lasu z terenu powiatu kolbuszowskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-01-10
Data publikacji:
2020-01-13
Data ostatniej zmiany:
2020-01-13

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego OŚ.6164.2.2019

Ikona statystyk

Starosta Kolbuszowski, działając na podstawie art. 39  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuje iż zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, zlecił opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do Leśnych Wspólnot Gruntowych z terenu powiatu kolbuszowskiego oraz inwentaryzacji stanu lasu z terenu powiatu kolbuszowskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-20
Data ostatniej zmiany:
2019-11-20

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego OŚ.602.2.2017

Ikona statystyk

Działając na podstawie art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm./ zawiadamiam o przyjęciu w dniu 27 grudnia 2017 r. dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-11
Data ostatniej zmiany:
2018-01-11

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 4 stycznia 2018 roku

Ikona statystyk

o przyjęciu w dniu 2 stycznia 2018r. dokumentu: „ Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miejscowości Wola Raniżowska, Mazury, Staniszewskie, Korczowiska, Zielonka, Leśna Wspólnota Wsi Dzikowiec w msc. Lipnica, Las Serwitutowy Wsi Nowy Dzikowiec w msc. Lipnica, Leśna Wspólnota Gruntowa Wsi Markowizna w msc. Korczowiska, Leśna Wspólnota Gruntowa Padew Kolonia w msc. Ostrowy Tuszowskie, Leśna Wspólnota Gruntowa Tuszów Narodowy w msc. Ostrowy Tuszowskie oraz inwentaryzacji stanu lasów dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Starej Wsi pod Brzozowem w msc. Cmolas” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-04
Data ostatniej zmiany:
2018-01-04

Opinia sanitarna Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Ikona statystyk

o projektach uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miejscowości: Wola Raniżowska, Mazury, Staniszewskie, Korczowiska, Zielonka, Leśna Wspólnota wsi Dzikowiec w msc. Lipnica, Las Serwitutowy wsi Nowy Dzikowiec w msc. Lipnica, Leśna Wspólnota Gruntowa wsi Markowizna w msc. Korczowiska, Leśna Wspólnota Gruntowa Padew Kolonia w msc. Ostrowy Tuszowskie, Leśna Wspólnota Gruntowa Tuszów Narodowy w msc. Ostrowy Tuszowskie, oraz inwentaryzacji stanu lasów dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Starej Wsi pod Brzozowem w msc. Cmolas
 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-12-14
Data ostatniej zmiany:
2017-12-14

Odpowiedź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z 5 grudnia 2017 roku

Ikona statystyk

na wniosek Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej z dnia 10 listopada 2017 r, w sprawie wydania opinii dla projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miejscowości: Wola Raniżowska, Mazury, Staniszewskie, Korczowiska, Zielonka, Leśna Wspólnota wsi Dzikowiec w msc. Lipnica, Las Serwitutowy wsi Nowy Dzikowiec w msc. Lipnica, Leśna Wspólnota Gruntowa wsi Markowizna w msc. Korczowiska, Leśna Wspólnota Gruntowa Padew Kolononia w msc. Ostrowy Tuszowskie, Leśna Wspólnota Gruntowa Tuszów Narodowy w msc. Ostrowy Tuszowskie oraz inwentaryzacji stanu lasów dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P w Starej Wsi pod Brzozowem w msc. Cmolas, na lata 2018 - 2027, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2017-12-14
Data publikacji:
2017-12-14
Data ostatniej zmiany:
2017-12-14

Obwieszczenie OŚ.602.2.1017 z dnia 14 listopada 2017 roku

Ikona statystyk

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405/ informuję co następuje:

1. Działając na podst. art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm./ przystąpiono do opracowywania projektu dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025".

2. Działając na podst. art. 47 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025".

3. Dokumentacja sprawy dostępna jest na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, a także do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa. Leśnictwa i Ochrony Przyrody Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa w godzinach pracy urzędu.

4. Każdy ma możliwość składania uwag i wniosków do w/w projektu dokumentu w terminie do 6 grudnia 2017 r. włącznie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie albo ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa w godzinach pracy urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: przyroda@kolbuszowski.pl  Uwagi wniesione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłaszanych uwag i wniosków jest Starosta Kolbuszowski.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2017-11-15
Data publikacji:
2017-11-15
Data ostatniej zmiany:
2017-11-15

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego OŚ.6164.1.1017 z dnia 10 listopada 2017 roku

Ikona statystyk

   Starosta Kolbuszowski, działając na podstawie art, 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 ze zmian./ informuje co następuje:
Działając na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 199 lr o lasach /tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 788 ze zmian./zleciłem opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miejscowości Wola Raniżowska, Mazury, Staniszewskie, Korczowiska, Zielonka, Leśna Wspólnota wsi Dzikowiec w msc. Lipnica, Las Serwitutowy wsi Nowy Dzikowiec w msc. Lipnica, Leśna Wspólnota Gruntowa wsi Markowizna w msc. Korczowiska, Leśna Wspólnota Gruntowa Padew Kolonia w msc. Ostrowy Tuszowskie, Leśna Wspólnota Gruntowa Tuszów Narodowy w msc. Ostrowy Tuszowskie oraz inwentaryzacji stanu lasów dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Starej wsi pod Brzozowem w msc. Cmolas” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2017-11-13
Data publikacji:
2017-11-13
Data ostatniej zmiany:
2017-11-13

Ogłoszenie OŚ.6162.10.2016 z dnia 29.07.2016 r.

Ikona statystyk

Starosta Kolbuszowski

zawiadamia o przystąpieniu do opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu państwa na terenie miejscowości Raniżów oraz Leśnej Wspólnoty Gruntowej wsi Raniżów w msc. Raniżów.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2016-08-01
Data publikacji:
2016-08-01
Data ostatniej zmiany:
2016-08-01
Ikona statystyk

OGŁOSZENIE
STAROSTY KOLBUSZOWSKIEGO

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
z dnia 9 marca 2016r.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu w dniu. 09.03.2016r. „Uproszczonych planów urządzenia lasów, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie miejscowości: Brzostowa Góra, Komorów, Krzątka, Majdan Królewski, Rusinów, Wola Rusinowska, Wilcza Wola, Kopcie, Lipnica, Płazówka, Mechowiec, Dzikowiec oraz Leśna Wspólnota wsi Wola Rusinowska w msc. Wola Rusinowska i Leśna Wspólnota Gruntowa wsi Wola Raniżowska w msc. Wilcza Wola”.

Poniżej w/w dokumenty wraz z „Podsumowaniem” prac nad projektami „Uproszczonych planów...” i „Uzasadnieniem” zawierającym informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów „Uproszczonych planów...”.


 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2016-03-16
Data publikacji:
2016-03-16
Data ostatniej zmiany:
2016-08-01

Ochrona Środowiska - Ekoportal

Ikona statystyk
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej publikuje wykaz dokumentów
zawierających informację o środowisku i jego ochronie Powiatu Kolbuszowskiego.
---------------------------------------------

Dostęp do Informacji o środowisku: Wyszukiwanie kart w Wykazie

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2007-07-11
Data publikacji:
2007-07-06
Data ostatniej zmiany:
2015-07-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 15:05:58, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)