Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

Ikona statystyk

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej poszczególne działy prowadzą następujące rejestry i ewidencje:

Dział Pieczy Zastępczej

 • Rejestr danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 • Rejestr danych o osobach pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.
 • Rejestr kandydatów do szkolenia na rodziny zastępcze.
 • Rejestr rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych.
 • Rejestr osób usamodzielnianych.
 • Rejestr dzieci umieszczonych w placówce socjalizacyjnej.
 • Rejestr wydanych decyzji administracyjnych z zakresu pieczy zastępczej.
 • Rejestr porozumień z zakresu pieczy zastępczej.

Dział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • Ewidencja poradnictwa socjalnego i rodzinnego.
 • Rejestr osób korzystających z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
 • Rejestr osób umieszczonych w hostelu OIK.
 • Rejestr indywidualnych konsultacji terapeutycznych.
 • Ewidencja spotkań rodzinnych i terapii małżeńskiej.
 • Rejestr uczestników programu korekcyjno – edukacyjnego

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Rejestr wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
 • Rejestr wniosków o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się.
 • Rejestr wniosków o dofinansowanie likwidacji barier technicznych.
 • Rejestr wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
 • Rejestr wniosków o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
 • Rejestr wniosków o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego.
 • Rejestr wniosków o umieszczenie w DPS.
 • Rejestr wniosków o dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd.

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

 • Rejestr wniosków o wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.
 • Ewidencja sprzętów będących na wyposażeniu Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego.

Prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rejestry zawierają dane osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
„W postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną ich dóbr osobistych. W szczególności nie należy podawać do wiadomości publicznej nazwisk osób korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia”.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej „Podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji o osobach, do których stosuje się niniejszą ustawę, oraz członkach ich rodzin, w tym informacji o udzielonej tym osobom pomocy i świadczeniach"

Dane osobowe z powyższych rejestrów i ewidencji, jako dane wrażliwe są szczególnie chronione i w żadnym wypadku nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

Ponadto w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej prowadzone są:

 • Rejestr delegacji służbowych,
 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Dziennik korespondencji przychodzącej,
 • Dziennik korespondencji wychodzącej,
 • Rejestr zarządzeń wewnętrznych,
 • Rejestr zamówień publicznych,
 • Rejestr zawartych umów,
 • Rejestr kontroli zewnętrznych
 • Ewidencja wyjść służbowych,
 • Rejestr wydanych upoważnień,
 • Rejestr zaświadczeń,
 • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia.


 

Rejestry i ewidencje prowadzone są w formie pisemnej, a część także w formie elektronicznej. Osobą dysponującą rejestrami jest kierownik PCPR Katarzyna Chudzik.
Z danymi zawartymi w rejestrach może się zapoznać w godzinach pracy PCPR.


 

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Rafał Dec
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-01-27
Data ostatniej zmiany:
2016-01-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 15:05:58, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)