Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

GK.6641.19.2023

Ikona statystyk

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonania pracy geodezyjnej polegającej na cyfryzacji materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: dokumentów źródłowych stanowiących podstawę zmian dokonanych w ewidencji gruntów i budynków z lat 1975-2003 oraz dostarczenie oprogramowania opartego na bezpłatnej relacyjnej bazie danych do aktywnego przeglądania i wyszukiwania zeskanowanych dokumentów a także powiązanie ich z istniejącą bazą danych rejestrów gruntowych oraz skanowanie i przygotowanie do przekazania do archiwum państwowego 1000 sztuk pierworysów mapy zasadniczej.

 

Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski z siedzibą ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa reprezentowany przez:

 1. Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia.
 2. Wicestarostę Kolbuszowskiego Pana Wojciecha Cebulę.

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia zawarto w warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:

 • Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.12.2023 r.
 • Okres gwarancji: 12 miesięcy.
 • Odbiór i zasilenie bazy danych nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

Wymogi oferty:

Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać:

 1. cenę brutto za realizację zlecenia,
 2. opis posiadanego oprogramowania lub jego koncepcję wraz ze zrzutami ekranu,
 3. dokumenty potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 pracy polegającej na utworzeniu bazy danych z rejestrów gruntowych lub dowodów zmian o wartości nie mniejszej niż 80000,00 brutto.
 4. dokumenty potwierdzające przygotowanie do przekazania do Archiwum Państwowego w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 800 sztuk pierworysów na blachach aluminiowych.

Miejsce oraz termin złożenia oferty:

W przypadku zainteresowania realizacją niniejszego zamówienia, zapraszamy do złożenia oferty w terminie do dnia 18.08.2023 r. do godziny 14:00 do Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej. Złożenie oferty po terminie będzie skutkowało jej odesłaniem. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej i  zabezpieczonej przez otwarciem kopercie opisanej:

„Cyfryzacja pzgik

OFERTA, nie otwierać przed 18.08.2023 r. godz. 14:00”

 • osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa,
 • za pośrednictwem poczty (kuriera) na adres Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Za zachowany termin uznaje się wpływ oferty do Starostwa Powiatowego w  Kolbuszowej we wskazanym wyżej terminie. W przypadku doręczenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego (kuriera) Wykonawca ponosi ryzyko złożenia oferty po terminie.

Ocena ofert:

Zamawiający dokona w pierwszej kolejności oceny formalnej ofert (czy oferta wpłynęła w terminie i zawiera wszystkie dane i dokumenty zawarte w wymogach oferty). Jeżeli Zamawiający uzna, że oferta wymaga uzupełnienia wezwie oferenta do jej uzupełnienia.

Z pośród ofert spełniających wymogi formalne Zamawiający dokona ich oceny na podstawie kryterium ceny brutto. Cena złożona przez oferenta powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytuły należytej, zgodnej z warunkami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu zamówienia.

Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (17) 744 5754 lub (17) 744 5752 w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie informujemy, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).

Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub części bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-08-09
Data publikacji:
2023-08-09
Data ostatniej zmiany:
2023-08-22

GK.P.6642.1.1329.2023

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0001 Zapole
gmina: 180604_2 Niwiska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-08-07
Data publikacji:
2023-08-07
Data ostatniej zmiany:
2023-08-07

GK.P.6642.1.2023.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Widełka, Kłapówka
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-08-04
Data publikacji:
2023-08-04
Data ostatniej zmiany:
2023-08-06

GK.032.10.2023

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie opinii biegłego w formie operatu klasyfikacyjnego, w tym projektu ustalenia klasyfikacji, na potrzebę prowadzonego postępowania przez Starostę Kolbuszowskiego, wszczętego na wniosek właściciela nieruchomości - Powiatu Kolbuszowskiego, oznaczonej jako działka nr 106/20 o pow. 17,03 ha, obr. 0014 Werynia, o wykonanie weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów tej działce.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-08-01
Data publikacji:
2023-08-01
Data ostatniej zmiany:
2023-08-10

GK.P.6642.1.906.2023

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Huta Komorowska
gmina: 180603_2 Majdan Królewski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-07-25
Data publikacji:
2023-07-25
Data ostatniej zmiany:
2023-07-26

GK.P.6642.1.1231.2023

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0006 Raniżów
gmina: 180605_2 Raniżów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-07-21
Data publikacji:
2023-07-21
Data ostatniej zmiany:
2023-07-23

GK.P.6642.1.1058.2023

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Kolbuszowa Dolna
gmina: Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2023-07-18
Data publikacji:
2023-07-18
Data ostatniej zmiany:
2023-07-18

GK.P.6642.1.814.2023

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Cmolas
gmina: Cmolas

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-07-17
Data ostatniej zmiany:
2023-07-17

GK.P.6642.1.839.2023

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Kupno
gmina: Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-07-17
Data ostatniej zmiany:
2023-07-17

GK.P.6642.1.1166.2023

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Leszcze
gmina: Niwiska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2023-07-13
Data publikacji:
2023-07-13
Data ostatniej zmiany:
2023-07-14

G.6642.1.1569.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Widełka
gmina: Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-07-11
Data ostatniej zmiany:
2023-07-11

GK.6641.18.2023

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Powiat Kolbuszowski, 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10, reprezentowany przez Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia i Wicestarostę Pana Wojciecha Cebulę.


Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego nr GK.6620.58.9.2023 dokumentacji do celów prawnych wraz z ustaleniem granic w terenie, polegającej na wykazaniu w miejsce obecnej działki nr 2209 położonej w Raniżowie, gmina Raniżów dwóch działek zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości.


Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 60 dni od daty zawarcia umowy.
 

Wymogi oferty: Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.
 

Miejsce oraz termin złożenia oferty: Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.6641.18.2023”, w terminie do dnia 20 lipca 2023 r. do godz. 14.00.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 

Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert nadesłanych w terminie na podstawie kryterium ceny brutto.

 

Informacje dodatkowe:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (17) 744 57 55 w godzinach pracy urzędu,
Jednocześnie informujemy, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Przedmiotowa praca nie będzie podległa zgłoszeniu do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kolbuszowej, natomiast niezbędne materiały do realizacji pracy zostaną udostępnione Wykonawcy na koszt Zamawiającego.
Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub części bez podania przyczyny i skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-07-10
Data publikacji:
2023-07-10
Data ostatniej zmiany:
2023-07-24

GK.P.6642.1.972.2023

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0008 Cmolas
gmina: 180601_2 Cmolas

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-07-05
Data publikacji:
2023-07-05
Data ostatniej zmiany:
2023-07-05

GK.P.6642.1.847.2023

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0001 Brzostowa Góra
gmina: 180603_2 Majdan Królewski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-06-28
Data publikacji:
2023-06-28
Data ostatniej zmiany:
2023-06-28

GK.P.6642.1.971.2023

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Ostrowy Tuszowskie
gmina: 180601_2 Cmolas

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-06-26
Data publikacji:
2023-06-26
Data ostatniej zmiany:
2023-06-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-09-27 15:43:20, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)