Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK SAMORZĄDU POWIATOWEGO W KOLBUSZOWEJ

Ikona statystyk

Organizacja:

Podstawa prawna działania:Biuro działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91,poz.578 ze zmianami);
 2. ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 21,poz.124 ze zmianami);
 3. ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 155,poz.1014 ze zmianami);
 4. uchwała Nr XIX/110/2000 rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia Biura Obsługi jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej.

 

Przedmiot działalności:

Przedmiotem działalności Biura jest prowadzenie obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i kadrowej na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu:

 1. Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej,
 2. Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej,
 3. Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni,
 4. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej,
 5. Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej,
 6. Powiatowego Centrum Kultury w Kolbuszowej.

  Zadaniem Biura jest :

   

  1. opracowywanie , w uzgodnieniu z dyrektorami tych jednostek, szczegółowych projektów planów finansowych i rzeczowych oraz przedkładanie ich Zarządowi Powiatu,
  2. sporządzanie jednostkowych sprawozdań z realizacji planów finansowych i rzeczowych,
  3. przeprowadzanie operacji bankowych związanych z realizacją planów finansowych jednostek objętych obsługą,
  4. prowadzenie rachunkowości w zakresie wydatków budżetowych i pozabudżetowych,
  5. prowadzenie urządzeń księgowych,
  6. prowadzenie gospodarki kasowej,
  7. sporządzania list płac pracowników poszczególnych jednostek oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,
  8. czuwanie nad przestrzeganiem zasad dyscypliny budżetowej,
  9. obsługa finansowo-księgowa kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników obsługiwanych jednostek.
  1. w zakresie spraw związanych z obsługą finansowo-księgową wymienionych jednostek:

2. w zakresie spraw związanych z obsługą kadrową jednostek :

  1. prowadzenie akt osobowych pracowników obsługiwanych jednostek ,
  2. przygotowywanie w porozumieniu z dyrektorem jednostki dokumentów pracowników związanych ze stosunkiem pracy, tj. w szczególności umów o prace,
  3. przygotowywanie Świadectw pracy oraz wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu,
  4. przygotowywanie wniosków do ZUS w związku z przejściem pracowników obsługiwanych jednostek na emeryturę lub rentę,
  5. sporządzanie sprawozdań statystycznych, dotyczących zatrudnienia i funduszu płac.

3. w zakresie prowadzenia remontów jednostek:

  1. prowadzenie, w porozumieniu z Zarządem Powiatu i dyrektorami jednostek , spraw z zakresu planowania remontów jednostek objętych obsługą,
  2. poszukiwanie pozabudżetowych środków finansowych na remonty w jednostkach objętych obsługa,
  3. przygotowanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi na zakup usług remontowych,
  4. sporządzanie sprawozdań z realizacji planowanych zadań remontowych dla potrzeb własnych i Zarządu Powiatu.

 Majątek :

Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej dysponuje majątkiem Skarbu Państwa, na który składają się mienie ruchome służące działalności Biura oraz środki finansowe pochodzące z budżetu państwa.

 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Sprawy z zakresu działania Biura Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej przyjmowane są w siedzibie działania Biura:

  • w poniedziałek od 8.00 do 16.00
  • od wtorku do piątku w godz. 7.300 do 15.30
  • wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy.

Porządek wewnętrzny oraz prawa i obowiązki pracowników Biura określa regulamin Pracy Biura Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej.

 Rejestry, ewidencje, archiwa

W Biurze Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej nie prowadzi się ogólnodostępnych rejestrów, ewidencji i archiwów.

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
Bogusława Bryk
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2003-07-22
Data publikacji:
2003-07-22
Data ostatniej zmiany:
2023-03-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 09:54:2, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)