Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

AB.6740.1.8.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI  ZAWIADAMIA

o wydaniu decyzji Nr 184/2022 z dnia 17.05.2022r.

(znak sprawy: AB.6740.1.8.2022)

dla PKN Orlen S.A. zs. 09-411 Płock, ul. Chemików 7 , dotyczącej zmiany decyzji nr 491/2020 z 14.12.2020r. o pozwoleniu na budowę zbiornika naziemnego magazynowego ON, pompowni technologicznej załadunkowo-rozładunkowej, fundamentu pod VRU (instalacja odzysku oparów), kanału żelbetowego dla rurociągów technologicznych, zbiornika podziemnego na zrzuty technologiczne i awaryjne, podpór żelbetowych pod rurociągi technologiczne, dróg technologicznych, zbiornika p-poż., tacy rozładunkowej frontu kolejowego oraz przebudowę torów kolei wewnątrzzakładowej na działkach nr ewid. gruntów: 4045/5, 4045/7, 4045/9, 2740/2, 2741/2, 2745/9, 2726/4, 2727/4, 2742/2, 2743/2, 2744/7, położonych w miejscowości Widełka.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-05-17
Data ostatniej zmiany:
2022-05-20

AB.6740.8.4.2021

Ikona statystyk
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz U. z 2021 r, poz. 735) i w związku z art. lid ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2020.1363)
STAROSTA KOLBUSZOWSKI
zawiadamia
o wydaniu decyzji Nr D/IV/l/2022 z dnia 04.05.2022 r dla Wójta Gminy Cmolas o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi gminnej Cmolas -Ścieżki na odcinku 422,50m w miejscowości Cmolas (sygn. sprawy: AB.6740 .8.4.2021).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-05-13
Data publikacji:
2022-05-13
Data ostatniej zmiany:
2022-05-13

GK.6620.58.2.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
Stosownie do art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2021.735 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że postępowanie administracyjne w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Wola Raniżowska, gmina Raniżów, w zakresie powierzchni i przebiegu granic działek nr 1716, 5686, 5690, 3991, 4002, 4048, 6310 z działkami sąsiednimi, nie może zostać zakończone w ustalonym na dzień 13.05.2022 r. terminie, z uwagi na konieczność zgromadzenia dodatkowego materiału dowodowego, w tym uzyskania odpowiedzi na pisma skierowane do Sądu Rejonowego w Kolbuszowej oraz Przedsiębiorstwa Geodezyjno - Kartograficznego GEOPOL s.c.
Jednocześnie informuję, że w dniu 02.05.2022 r. zostało wysłane od Wykonawcy modernizacji pismo ponaglające w tej sprawie.
W związku z powyższym przewiduje się, że sprawa zostanie załatwiona do dnia 29.07.2022 r.
Ponadto informuję, że z treści art. 37 § 1 wyżej wymienionej ustawy wynika, że w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-05-11
Data publikacji:
2022-05-11
Data ostatniej zmiany:
2022-05-11

GK.6620.57.3.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

   Stosownie do art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2021.735 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że postępowanie prowadzone na wniosek Pana Piotra Ariana w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Kosowy, gmina Niwiska, polegającej na zmianie powierzchni i przebiegu granic działek nr 1207, 1588/2, 1589 i 1822 z działkami sąsiednimi, nie może zostać zakończone w ustalonym terminie, z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego o dokumentację geodezyjną z ponownie przeprowadzonych czynności związanych z ustaleniem granic ww. działek, które jak wynika z informacji uzyskanej od Wykonawcy modernizacji zostały przeprowadzone w dniu 08.04.2022 r.

W związku z powyższym ustala się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 12.07.2022 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-04-27
Data ostatniej zmiany:
2022-04-27

AB.6740.7.2.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity.: Dz. u. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolityz 2022 r., poz. 176)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI

ZAWIADAMIA
o wszczęciu postępowania administracyjnego

znak: AB.6740.7.2.2022

na wniosek Burmistrza Kolbuszowej z dnia 13.04.2022 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

Budowa ul.Starzyńskiego w Kolbuszowej wraz ze zbiornikiem retencyjno-infiltracyjnym, drogą dojazdową o długości ~ 75m oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi, realizowaną w ramach zadania pn.: ”Budowa ul. Starzyńskiego w Kolbuszowej wraz z łącznikiem z ul. Witosa, zbiornikiem retencyjno-infiltracyjnym oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi" w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-04-26
Data ostatniej zmiany:
2022-04-26

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 20.04.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 21 ust. 3 pkt. 10  ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 2373) i w związku  z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r, poz. 735)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI

zawiadamia, że w dniu 04.04.2022 r do tut. organu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej „KRZĄTKA II” o mocy do 1,25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działek  nr ewid gr. 426, 428 w Krzątce – przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-04-20
Data publikacji:
2022-04-20
Data ostatniej zmiany:
2022-04-20

AB.6740.5.1.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tekst jednolity: z 2020 r., poz. 1363)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI

ZAWIADAMIA

o wydaniu decyzji Nr D/I/1/22 z dnia 19.04.2022r.

(znak sprawy: AB.6740.5.1.2022)

dla Burmistrza Kolbuszowej, z siedz:ibq w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.:

„Budowa drogi do przejazdu kolejowego w km 45+213 linii kolejowej nr 71 Ocice-Rzeszów w miejscowości Widełka na odcinku od km 0+300 do km 0+52" w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski,

1)  na działkach wchodzących pod inwestycję w obrębie Widełka (położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji):

  • działki w całości wchodzące pod inwestycję: 1830/4, 1970/1, 1973/2, 1972/4, 1967/2, 1970/2, 1830/6, 1827/253
  • działki dzielone pod inwestycję: 1975/1 (1975/5, 1975/6), 1972/3 (1972/5, 1972/6), 1967/1 (1967/3, 1967/4), 144/1 (144/5, 144/4), 147/2 (147/6, 147/5), 147/1 (147/4, 147/3), 153/1 (153/4, 153/3), 152 (152/2, 152/1), 154/1 (154/4, 154/3), 156 (156/2, 156/1) (w nawiasach wskazano działki po podziale. Ponadto wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału przeznaczone pod inwestycję i przechodzące na własność inwestora).

2)  działka położona w terenie niezbędnym do realizacji inwestycji (czasowe zajęcie): 1830/5

Decyzja zatwierdza jednocześnie podział nieruchomości na potrzeby budowy drogi.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-04-20
Data ostatniej zmiany:
2022-04-20

GK.6821.1.7.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika PGE Dystiybucja S. A. o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Kolbuszowej Górnej, gmina Kolbuszowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 57 o powierzchni 0,35 ha, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na założenie i przeprowadzenie sieci kablowej SN-15kV w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinków sieci kablowej elektroenergetycznej SN-15kV wraz z zabudową złączy kablowych SN-15kV i stanowisk słupowych SN-15kV w m. Kolbuszowa Górna i Kolbuszowa”.
Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż w przedmiotowej sprawie został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-04-15
Data publikacji:
2022-04-15
Data ostatniej zmiany:
2022-04-15

GK.6821.1.6.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S. A. o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Kolbuszowej Górnej, gmina Kolbuszowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 114 o powierzchni 0,17 ha, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na założenie i przeprowadzenie sieci kablowej SN-15kV w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinków sieci kablowej elektroenergetycznej SN-15kV wraz z zabudową złączy kablowych SN-15kV i stanowisk słupowych SN-15kV w m. Kolbuszowa Górna i Kolbuszowa”.
Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż w przedmiotowej sprawie został zgromadzony m ateriał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-04-15
Data publikacji:
2022-04-15
Data ostatniej zmiany:
2022-04-15

GK.6821.1.5.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S. A. o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Kolbuszowej Górnej, gmina Kolbuszowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 126 o powierzchni 0,29 ha, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na założenie i przeprowadzenie sieci kablowej SN-15kV w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinków sieci kablowej elektroenergetycznej SN-15kV wraz z zabudową złączy kablowych SN-15kV i stanowisk słupowych SN-15kV w m. Kolbuszowa Górna i Kolbuszowa”.
Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż w przedmiotowej sprawie został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-04-15
Data publikacji:
2022-04-15
Data ostatniej zmiany:
2022-04-15

GK.6821.1.4.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S. A. o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Kolbuszowej, gmina Kolbuszowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1409 o powierzchni 0,0128 ha, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na założenie i przeprowadzenie sieci kablowej SN-15kV w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinków sieci kablowej elektroenergetycznej SN-15kV wraz z zabudową złączy kablowych SN-15kV i stanowisk słupowych SN-15kV w m. Kolbuszowa Górna i Kolbuszowa”.
Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż w przedmiotowej sprawie został zgrom adzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-04-15
Data publikacji:
2022-04-15
Data ostatniej zmiany:
2022-04-15

GK.6821.1.3.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Przyłęku, gmina Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 647 o powierzchni 0,23 ha, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. na założenie i przeprowadzenie sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinka sieci gazowej śr/c na dz. nr ewid. 58/2, 647, 1144/1, 1144/2, 646/3 obręb 4 Przyłęk gm. Niwiska”.
Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż w przedmiotowej sprawie został zgrom adzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-04-15
Data publikacji:
2022-04-15
Data ostatniej zmiany:
2022-04-15

GK.6821.1.2.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Niwiskach, gmina Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 540 o powierzchni 0,3809 ha, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. na założenie i przeprowadzenie sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinka sieci gazowej śr/c na dz. nr ewid. 540, 542/6, 542/11, 542/12 i 543/13 obręb 7 Niwiska gm. Niwiska”.
Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż w przedmiotowej sprawie został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-04-15
Data publikacji:
2022-04-15
Data ostatniej zmiany:
2022-04-15

GK.6821.1.1.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Kolbuszowej, gmina Kolbuszowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 923/4 o powierzchni 0,0297 ha, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. na założenie i przeprowadzenie sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinka sieci gazowej śr/c do budynku mieszkalnego wielorodzinnego”.
Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż w przedmiotowej sprawie został zgrom adzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-04-15
Data publikacji:
2022-04-15
Data ostatniej zmiany:
2022-04-15

AB.6740.6.2.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2021 r, poz. 735) i w związku z art. lid ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dz.u.2021.176)

zawiadamiam

że w dniu 05.04.2022 r zostało wszczęte na żądanie Wójta Gminy Dzikowiec z s. w Dzikowcu ul. Dworska 62, postępowa nie w sprawie wyda nia decyzji o zezwoleniu na realizację in westycji drogowej p.n.: ” Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dzikowiec", na odcinku 0,992 km, na działkach położonych w Dzikowcu (sygn. sprawy: AB.6740.6.1.2022).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-04-14
Data ostatniej zmiany:
2022-04-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-05-26 14:39:5, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)