Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

GK.683.1.3.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
położoną w obrębie Cmolas, jednostka ewidencyjna Cmolas, oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr: 4660/10 o powierzchni 0,0130 ha.

      Starosta Kolbuszowski - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), w związku z art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) - informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Cmolas, jednostka ewidencyjna Cmolas, oznaczoną w ewidencji gruntowi budynkówjako działka nr: 4660/10 o powierzchni 0,0130 ha, która stała się własnością Gminy Cmolas na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/IV/l/2022, znak: AB.6740.8.4.2021 z dnia 04.05.2022 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Cmolas - Ścieżki na odcinku 422,50 m w miejscowości Cmolas”, ostatecznej w dniu 18.07.2022 r.
      Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 402.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-04-19
Data publikacji:
2024-04-19
Data ostatniej zmiany:
2024-04-19

GK.6620.56.4.2024

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE


      Na podstawie art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2023.775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że postępowanie administracyjne w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Krzątka, gm. Majdan Królewski w zakresie prawa rzeczowego i wpisów podmiotowych dotyczących działki nr 1985 nie może być zakończone w ustalonym na dzień 19.04.2024 r. terminie, z uwagi na konieczność włączenia do postępowania dodatkowych stron oraz uzupełnienia materiału dowodowego, w tym uzyskania odpowiedzi na pisma skierowane do Sądu Rejonowego w Kolbuszowej i stron postępowania.
      W związku z powyższym przewiduje się, że sprawa zostanie załatwiona do dnia 05.07.2024 r.
      Ponadto informuję, że z treści art. 37 § 1 ustawy Kpa wynika, że w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-04-18
Data publikacji:
2024-04-18
Data ostatniej zmiany:
2024-04-18

GK.6840.1.3.2024

Ikona statystyk

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-04-18
Data publikacji:
2024-04-18
Data ostatniej zmiany:
2024-04-18

AB.6740.7.2.2024

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE


      Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity.: Dz. u. z 2023 r., poz. 775), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: z 2024 r., poz. 311)


STAROSTA KOLBUSZOWSKI
ZAWIADAMIA
o wydaniu decyzji Nr D/l 11/2/2024 z dnia 08.04.2024r.
(znak sprawy: AB.6740.7.2.2024)


dla Burmistrza Kolbuszowej, z siedzibą w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
„Budowa drogi gminnej publicznej, ul. Partyzantów w Kolbuszowej i Kolbuszowej Dolnej od km 0+003 do km 0+431 wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi" w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski,

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-04-12
Data publikacji:
2024-04-12
Data ostatniej zmiany:
2024-04-12

AB.6740.5.1.2024

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE


      Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity.: poz. 775 ze zmianami), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.   o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: z 2024 r.,  poz. 311)


STAROSTA KOLBUSZOWSKI
ZAWIADAMIA
o wydaniu decyzji Nr D/I/1/24 z dnia 10.04.2024r.
(znak sprawy: AB.6740.5.1.2024)


dla Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego, z siedzibą w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213R Trześń-Domatków-Bukowiec-Kupno  na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 987 do drogi krajowej nr 9 w km od 10+700 do  km 13+687 w miejscowości  Kupno” w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski,

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-04-12
Data publikacji:
2024-04-12
Data ostatniej zmiany:
2024-04-12

AB.6740.7.3.2024

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE


      Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity.: dz. u. z 2023 r., poz. 775), w związku z art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekstjednolity:z2024 r., poz. 311)


STAROSTA KOLBUSZOWSKI
ZAWIADAMIA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

znak: AB.6740.7.3.2024

na wniosek Burmistrza Kolbuszowej z dnia 28.02.2024 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Budowa drogi gminnej publicznej ul. Starzyńskiego w Kolbuszowej wraz ze zbiornikiem retencyjno -infiltracyjnym, drogą dojazdową do obsługi technicznej zbiornika o długości ~75m oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi, realizowaną w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Starzyńskiego w Kolbuszowej wraz z łącznikiem z ul. Witosa, zbiornikiem retencyjno - infiltracyjnym oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi" w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski,

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-04-10
Data publikacji:
2024-04-10
Data ostatniej zmiany:
2024-04-11

GK.6840.1.9.2024

Ikona statystyk

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-04-09
Data publikacji:
2024-04-09
Data ostatniej zmiany:
2024-04-10

GK.683.2.51.2023

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE


      Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2023.775 ze zm.), dalej jako k.p.a., Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Werynia, jednostka ewidencyjna Kolbuszowa, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 679/25 o powierzchni 0,0037 ha, która stała się własnością Gminy Kolbuszowa na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/I/5/2022, znak: AB.6740.5.4.2022 z dnia 04.11.2022 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Werynia-Kolonia w miejscowości Werynia” został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.
      Ze zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 402, w godzinach pracy Urzędu (pn. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30), w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
      Ponadto na podstawie art. 36 § 1 i § 2 k.p.a. zawiadamiam, że ww. sprawa nie może być załatwiona w terminie wskazanym w zawiadomieniu z dnia 31.01.2024 r. znak: GK.683.2.51.2023. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ww. terminie jest konieczność umożliwienia stronom zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w aktach sprawy.
      W związku z powyższym stosownie do treści art. 36 § 1 i § 2 k.p.a. ustala się nowy przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 06.06.2024 r.
      Stosownie do treści art. 37 § 1 k.p.a. informuję, że w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-04-02
Data publikacji:
2024-04-02
Data ostatniej zmiany:
2024-04-03

GK.6620.57.4.2024

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE


      Stosownie do art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2023.775 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Pana Bogumiła Kaszy (Kasza) w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Hucina, gmina Niwiska, polegającej na zmianie powierzchni i przebiegu granic działki nr 526 z działkami sąsiednimi nr: 520, 521, 522, 523, 524, 525, 527, 528, 531, 534,537,557 i 679, a także aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Niwiska, gmina Niwiska, polegającej na zmianie powierzchni i przebiegu granic działki nr 685/1 z działkami sąsiednimi nr: 685/2, 684/3, 973 i 679, działki nr 685/2 z działkami sąsiednimi nr: 685/1, 964/1, 684/3, 965, 966, 967/1, 968, 969 i 973, działki nr 964/1 z działkami sąsiednimi nr: 964/2, 684/3, 685/2, 690/3, 963 i 965 oraz działki nr 974 z działkami sąsiednimi nr: 972, 973, 975, 976, 977, 978, 981, 995, 679, 517/1, 518, 522, 523 i 557, nie może zostać zakończone w ustalonym n dzień 29.03.2024 r. terminie z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego oraz uzyskania odpowiedzi na kolejne pismo skierowane do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie I Wydziału Cywilnego.
     

      W związku z powyższym ustala się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 07.06.2024 r.


      Ponadto informuję, że z treści art. 37 § 1 wyżej wymienionej ustawy wynika, że w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-03-26
Data publikacji:
2024-03-26
Data ostatniej zmiany:
2024-03-26

GK.6620.59.3.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE


      Starosta Kolbuszowski, stosowanie do art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2023.775 ze zm.) informuje, że zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Starosty Kolbuszowskiego z dnia 02.02.2024 r. znak sprawy GK.6620.59.3.2023 o aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Dzikowiec, gmina Dzikowiec, w zakresie przywrócenia granic sprzed modernizacji działki nr 553 z działkami sąsiednimi nr 5491/5, 5492, 5493 położonymi w Lipnicy, gmina Dzikowiec oraz z działkami nr 551/1 i 554 położonymi w Dzikowcu, gmina Dzikowiec.


      Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią postanowienia w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, pok. 211 w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia o wydaniu postanowienia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-03-26
Data publikacji:
2024-03-26
Data ostatniej zmiany:
2024-03-26

GK.6840.1.2.2024

Ikona statystyk

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-03-20
Data publikacji:
2024-03-20
Data ostatniej zmiany:
2024-03-25

GK.6620.59.3.2024

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE


      Na podstawie art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Pani Teresy Zielińskiej w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Mechowiec gmina Dzikowiec, w zakresie przywrócenia powierzchni działek nr 748, 749, 465, 468 sprzed modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Mechowiec gmina Dzikowiec, nie może zostać zakończone w ustalonym na dzień 20.03.2024 r. terminie, z uwagi na dalsze czynności związane z ustaleniem następców prawnych po Anieli Jadach.


      Stosownie do powyższego przewiduje się, że sprawa zostanie załatwiona do dnia 17.05.2024 r.


      Jednocześnie informuję, że z treści art. 37 § 1 ustawy Kpa wynika, że w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-03-18
Data publikacji:
2024-03-18
Data ostatniej zmiany:
2024-03-18

GK.683.1.10.2023

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

      Na podstawie art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że sprawa dotycząca ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Cmolas, jednostka ewidencyjna Cmolas, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4670/1 o powierzchni 0,0011 ha, która stała się własnością Gminy Cmolas na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/IV/l/2022, znak: AB.6740.8.4.2021 z dnia 04.05.2022 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Cmolas - Ścieżki na odcinku 422,50 m w miejscowości Cmolas”, ostatecznej w dniu 18.07.2022 r., nie może być załatwiona w ustalonym terminie, tj. do dnia 15.03.2024 r.
Przyczyną niezałatwienia sprawy w ww. terminie jest konieczność ustalenia stron postępowania. W związku z powyższym stosownie do treści art. 36 § 1 i § 2 cytowanej wyżej ustawy ustala się nowy przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 10.05.2024 r.
      Stosownie do treści art. 37 § 1 k.p.a. informuję, że w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za moim uzasadnienie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-03-14
Data publikacji:
2024-03-14
Data ostatniej zmiany:
2024-03-25

Wykaz dla nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym pod istniejącą infrastrukturę techniczną.

Ikona statystyk

Przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres czasu 10 lat Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o., ul. W. Bandrowskiego 13, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1555/68 o powierzchni 0,4944 ha położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0001 Kolbuszowa, jednostka ewidencyjna 180602_4 Kolbuszowa (M), rodzaj użytku gruntowego dr drogi, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej, prowadzi księgę wieczystą TB1K/00045040/2. Powierzchnia nieruchomości - 0,4944 ha, w tym pod dzierżawę przeznacza się 3,1 m2 gruntu, (powierzchnia urządzenia 2,65m2).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-13
Data ostatniej zmiany:
2024-03-13

GK.683.7.24.2024

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego

za nieruchomość położoną w obrębie Krzątka, jednostka ewidencyjna: Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 2441/2 o powierzchni 0,0019 ha oraz 2440/2 o powierzchni 0,0013 ha.


      Starosta Kolbuszowski - stosownie do treści art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.), art. 8, 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), w związku z art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)


      - zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Krzątka, jednostka ewidencyjna Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 2441/2 o powierzchni 0,0019 ha oraz 2440/2 o powierzchni 0,0013 ha, która stała się własnością Powiatu Kolbuszowskiego na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/5/2023, znak: AB.6740.6.3.2023 z dnia 26.07.2023 r., na zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1235R Brzostowa Góra - Krzątka w miejscowości Krzątka od km 5+250 do km 9+074, w gminie Majdan Królewski, ostatecznej w dniu 04.09.2023 r.
 

      Akta sprawy dostępne są stronom postępowania, na każdym jego etapie, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, przy ul. 11 Listopada 10, w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pokój 402, w godzinach pracy Urzędu (pn. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - -15:30). Chcąc zapoznać się z aktami, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr (17) 744 57 60.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-03-08
Data publikacji:
2024-03-08
Data ostatniej zmiany:
2024-03-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-27 16:21:57, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)