Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

GK.683.3.45.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego
za nieruchomość położoną w obrębie Huta Komorowska, jednostka ewidencyjna Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1235/1 o powierzchni 0,0078 ha.
Starosta Kolbuszowski - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), w związku z art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

- zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Huta Komorowska, jednostka ewidencyjna Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1235/1 o powierzchni 0,0078 ha, która stała się własnością Gminy Majdan Królewski na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/9/2021, znak: AB.6740.6.5.2021 z dnia 15.11.2021 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr 104060 R „Stawy-Obarówka-Bór”.
 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-11-02
Data publikacji:
2022-11-02
Data ostatniej zmiany:
2022-11-02

GK.683.3.43.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego
za nieruchomość położoną w obrębie Huta Komorowska, jednostka ewidencyjna Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1241/1 o powierzchni 0,0191 ha.
Starosta Kolbuszowski - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), w związku z art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

- zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Huta Komorowska, jednostka ewidencyjna Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1241/1 o powierzchni 0,0191 ha, która stała się własnością Gminy Majdan Królewski na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/9/2021, znak: AB.6740.6.5.2021 z dnia 15.11.2021 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr 104060 R „Stawy-Obarówka-Bór”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-11-02
Data publikacji:
2022-11-02
Data ostatniej zmiany:
2022-11-02

GK.683.3.38.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość położoną w obrębie Huta Komorowska, jednostka ewidencyjna Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1238 o powierzchni 0,0124 ha.
Starosta Kolbuszowski - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), w związku z art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

- zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Huta Komorowska, jednostka ewidencyjna Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1238 o powierzchni 0,0124 ha, która stała się własnością Gminy Majdan Królewski na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/9/2021, znak: AB.6740.6.5.2021 z dnia 15.11.2021 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr 104060 R „Stawy-Obarówka-Bór”.
 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-11-02
Data publikacji:
2022-11-02
Data ostatniej zmiany:
2022-11-02

GK.6821.3.2.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE O OGLĘDZINACH
Działając na podstawie art. 79 § 1 i 2 w związku z art. 81 i art. 85 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zwanej dalej K.p.a., w związku z pismem Wojewody Podkarpackiego z dnia 25.10.2022 r. znak: N- 1.7581.2.44.2022 - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że w postępowaniu odwoławczym z odwołania złożonego przez Romana Brożynę od decyzji Starosty Kolbuszowskiego z dnia 07.09.2022 r. znak: GK.6821.3.2.2022 w sprawie zwrotu nieruchomości „stanowiącej w dniu jej wywłaszczenia działki 210/1, 210/2, 210/3, 210/4”, położonych w obrębie Kolbuszowa, gm. Kolbuszowa w dniu 30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 9.00 zostanie przeprowadzony dowód z oględzin nieruchomości położonych w Kolbuszowej, oznaczonych jako działki nr: 210/1, 2137/32, 2137/33, 2137/34 i 2166/1.
Oględziny rozpoczną się na chodniku obok działki nr 210/1, przy ul. Obrońców Pokoju 85a, w Kolbuszowej.
Zgodnie z art. 79 § 2 K.p.a. strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-10-31
Data publikacji:
2022-10-31
Data ostatniej zmiany:
2022-10-31

GK.683.7.54.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji administracyjnej
za nieruchomość położoną w obrębie Niwiska, jednostka ewidencyjna Niwiska, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 102/4 o powierzchni 0,0034 ha.
Starosta Kolbuszowski - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

- informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Niwiska, w obrębie Niwiska, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 102/4 o powierzchni 0,0034 ha, która stała się własnością Powiatu Kolbuszowskiego na podstawie ostatecznej w dniu 29.10.2021 r. decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/IV/2/2021, znak: AB.6740.8.3.2021 z dnia 17.09.2021 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa od km 8+400 do km 9+528 na działkach położonych w Niwiskach”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-10-28
Data publikacji:
2022-10-28
Data ostatniej zmiany:
2022-10-30

Uchwała Zarządu Powiatu w Kolbuszowej Nr 208/1114/2022 z dnia 26 października 2022 r.

Ikona statystyk

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza otwarty nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zadanie pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w 2023 roku”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-10-27
Data ostatniej zmiany:
2022-10-27

GK.6620.58.2.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
Stosownie do art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2022.2000) Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że postępowanie administracyjne w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Wola Raniżowska, gmina Raniżów, w zakresie powierzchni i przebiegu granic działek nr 1716, 5686, 5690, 3991, 4002, 4048, 6310 z działkami sąsiednimi, nie może zostać zakończone w ustalonym na dzień 31.10.2022 r. terminie, z uwagi na konieczność włączenia do postępowania dodatkowej strony.
W związku z powyższym przewiduje się, że sprawa zostanie załatwiona do dnia 25.11.2022 r.
Ponadto informuję, że z treści art. 37 § 1 wyżej wymienionej ustawy wynika, że w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-10-26
Data publikacji:
2022-10-26
Data ostatniej zmiany:
2022-10-26

GK.6821.1.11.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S. A. o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Kolbuszowej Górnej, gmina Kolbuszowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 116 o powierzchni 0,30 ha, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez nieruchomość odcinka sieci kablowej SN-15kV w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinków sieci kablowej elektroenergetycznej SN-15kV wraz z zabudową złączy kablowych SN-15kV i stanowisk słupowych SN-15kV w m. Kolbuszowa Górna i Kolbuszowa”.
Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż w przedmiotowej sprawie został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.
Ze zgromadzonym materiałem dowodowym można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, pokój 213, w godzinach pracy Urzędu (pn. 8.00-16.00, wt.-pt.7.30-15.30), w terminie 7 dni od dnia otrzym ania niniejszego zawiadomienia. Strony mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po tym terminie zostanie wydana stosowna decyzja.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-10-26
Data publikacji:
2022-10-26
Data ostatniej zmiany:
2022-10-26

AB.6740.3.83.2022

Ikona statystyk

Starosta Kolbuszowski informuje

że w dniu 30.09.2022r. zostało wszczęte na żądanie p. Anny Ruszała - pełnomocnika P4 sp. z o.o. zs. 02-677 Warszawa, ul. Wynalazek 1, postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej nr KOB7103A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową na działce nr ewid. gruntów 1456 w miejscowości Kolbuszowa Górna.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-10-26
Data publikacji:
2022-10-26
Data ostatniej zmiany:
2022-10-26

GK.683.3.36.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania odszkodowawczego

za nieruchomość położoną w obrębie Rusinów, jednostka ewidencyjna Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 661/2 o powierzchni 0,1211 ha.
Starosta Kolbuszowski - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.Dz.U.2022.176 ze zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2021.1899 ze zm.), w związku z art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2022.2000)

- zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Majdan Królewski, w obrębie Rusinów, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 661/2 o powierzchni 0,1211 ha, która stała się własnością Gminy Majdan Królewski na podstawie ostatecznej w dniu 18.11.2021 r. decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/8/2021, znak: AB.6740.6.7.2021 z dnia 21.10.2021 r., na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej w Rusinowie „Pniaki-Sudoły”, na odcinku 722 mb, na działkach położonych w Rusinowie”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-10-25
Data publikacji:
2022-10-25
Data ostatniej zmiany:
2022-10-25

GK.683.7.77.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 12 ust. 4 f, 5, art. 18 ust. 1, 1 b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zwanej dalej IC.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Komorów, jednostka ewidencyjna Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 582/1 o powierzchni 0,0024 ha, która stała się własnością Powiatu Kolbuszowskiego na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/2/2021, znak: AB.6740.6.7.2021 z dnia 19.03.2021 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1162R Mielec - Rzochów - Przyłęk - Ostrowy Tuszowskie - Podtrąba od km 21 + 785 do km 23 + 638 w miejscowości Komorów”.
Ponadto informuję, że z treści art. 41 K.p.a. wynika, iż w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Jednocześnie działając na podstawie art. 35 § 3 K.p.a., Starosta IColbuszowski zawiadamia, iż ze względu na konieczność wykonania operatu szacunkowego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego terminem załatwienia sprawy jest termin dwumiesięczny.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-10-18
Data publikacji:
2022-10-18
Data ostatniej zmiany:
2022-10-18

GK.683.7.76.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 12 ust. 4 f, 5, art. 18 ust. 1, 1 b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zwanej dalej K.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Komorów, jednostka ewidencyjna Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka m- 1707/11 o powierzchni 0,0059 ha, która stała się własnością Powiatu Kolbuszowskiego na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/Il/2/2021, znak: AB.6740.6.7.2021 z dnia 19.03.2021 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1162R Mielec - Rzochów - Przyłęk - Ostrowy Tuszowskie - Podtrąba od km 21 + 785 do km 23 + 638 w miejscowości Komorów”.
Ponadto informuję, że z treści art. 41 K.p.a. wynika, iż w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Jednocześnie działając na podstawie art. 35 § 3 K.p.a., Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż ze względu na konieczność wykonania operatu szacunkowego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego terminem załatwienia sprawy jest termin dwumiesięczny.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-10-18
Data publikacji:
2022-10-18
Data ostatniej zmiany:
2022-10-18

GK.683.7.64.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 12 ust. 4 f, 5, art. 18 ust. 1, 1 b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zwanej dalej K.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Komorów, jednostka ewidencyjna Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 505/1 o powierzchni 0,0028 ha, która stała się własnością Powiatu Kolbuszowskiego na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/2/2021, znak: AB.6740.6.7.2021 z dnia 19.03.2021 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1162R Mielec - Rzochów - Przyłęk - Ostrowy Tuszowskie - Podtrąba od km 21 + 785 do km 23 + 638 w miejscowości Komorów”.
Ponadto informuję, że z treści art. 41 K.p.a. wynika, iż w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Jednocześnie działając na podstawie art. 35 § 3 K.p.a., Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż ze względu na konieczność wykonania operatu szacunkowego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego terminem załatwienia sprawy jest termin dwumiesięczny.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-10-18
Data publikacji:
2022-10-18
Data ostatniej zmiany:
2022-10-18

GK.683.7.78.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 12 ust. 4 f, 5, art. 18 ust. 1, 1 b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zwanej dalej K.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Komorów, jednostka ewidencyjna Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 489/2 o powierzchni 0,0031 ha, która stała się własnością Powiatu Kolbuszowskiego na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/2/2021, znak: AB.6740.6.7.2021 z dnia 19.03.2021 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1162R Mielec - Rzochów - Przyłęk - Ostrowy Tuszowskie - Podtrąba od km 21 + 785 do km 23 + 638 w miejscowości Komorów”.
Ponadto informuję, że z treści art. 41 K.p.a. wynika, iż w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Jednocześnie działając na podstawie art. 35 § 3 K.p.a., Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż ze względu na konieczność wykonania operatu szacunkowego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego terminem załatwienia sprawy jest termin dwumiesięczny.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-10-18
Data publikacji:
2022-10-18
Data ostatniej zmiany:
2022-10-18

GK.6840.1.10.2022

Ikona statystyk

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-10-13
Data publikacji:
2022-10-13
Data ostatniej zmiany:
2022-10-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-12-05 15:42:36, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)