Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

GK.683.2.55.2023

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego
za nieruchomość położoną w obrębie Bukowiec, jednostka ewidencyjna Kolbuszowa,
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 324/2 o powierzchni 0,0308 ha.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-10-16
Data publikacji:
2023-10-16
Data ostatniej zmiany:
2023-10-16

GK.683.2.53.2023

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego

za nieruchomość położoną w obrębie Bukowiec, jednostka ewidencyjna Kolbuszowa,

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 325 o powierzchni 0,06 ha.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-10-16
Data publikacji:
2023-10-16
Data ostatniej zmiany:
2023-10-16

GK.6620.53.3.2023

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE


      Stosownie do art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2023.775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że prowadzone na wniosek Pana Jana Magdy (Magda) postępowanie administracyjne w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Jagodnik, gmina Cmolas, polegającej na zmianie powierzchni i przebiegu granic działek nr 72, 74/1, 314/1, 318/1, 331, 337 i 318/2 z działkami sąsiednimi nr 314/3, 314/5, 319, 323, 328,330, 341, 230, 317, 336, 332, 313, 314/4, 304/6, 335/1, 338, 324, 320, 71/7, 71/9, 71/10, 71/8, 402 i 73/1, nie może zostać załatwione w ustalonym terminie, z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego w tym uzyskania odpowiedzi na pisma skierowane m.in. do Wykonawcy modernizacji i Urzędu Gminy Cmolas oraz dalsze działania Organu związane z ustaleniami następców prawnych po Julianie Kurda oraz Janie Piechota.
      W związku z powyższym ustala się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 28.12.2023 r.
      Ponadto informuję, że z treści art. 37 § 1 ustawy Kpa wynika, że w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
      Jednocześnie zawiadamiam, iż o kolejnych czynnościach podjętych w przedmiotowej sprawie strony zostaną powiadomione poprzez obwieszczenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Kolbuszowskiego pod adresem strony internetowej: bip.powiat.kolbuszowa.pl — zakładka Komunikaty, Obwieszczenia, Ogłoszenia oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej i Urzędu Gminy Cmolas.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-10-16
Data publikacji:
2023-10-16
Data ostatniej zmiany:
2023-10-16

GK.6620.54.1.2023

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

o wniesieniu odwołania od decyzji Starosty Kolbuszowskiego

z dnia 07.09.2023 r., znak: GK.6620.54.1.2023, wydanej na wniosek Pani Józefy Czachor, dotyczącej weryfikacji stanu ewidencyjnego dawnych parcel budowlanych nr 135/1, 135/4 i gruntowych 702/7, 705, 710/1, 710/3, 710/10, 710/12, 710/14, 710/16, 711/1, 711/4, 711/5, 712/1,712/2, 713, 714/1, 714/2, 714/3, 714/4 i 867, z których powstały działki ewidencyjne nr 1202/3, 1202/4, 1203, 1204, 1209/1, 1210/1, 1214/2, 1216, 1217, 1218, 1219/1, 1219/2, 1221, 1222, 1223, 1224/1, 1224/2, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238/3, 1238/4, 1238/5, 1238/6, 1238/7, 1242, 1243, 1244, 1265, 1271, 1272, 1273, 1439/1, 1439/2, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444/1, 1444/2, 1444/3, 1444/4, 1-444/5, 1444/6, 1444/7, 2318/2, 2318/3, 2318/6.

Starosta Kolbuszowski, stosownie do art. 131 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz.U.2023.775 ze zm.), informuje, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Starosty Kolbuszowskiego z dnia 07.09.2023 r., znak: GK.6620.54.1.2023, wydanej na wniosek Pani Józefy Czachor, dotyczącej weryfikacji stanu ewidencyjnego dawnych parcel budowlanych nr 135/1, 1135/4 i gruntowych 702/7, 705, 710/1, 710/3, 710/10, 710/12, 710/14, 710/16, 711/1, 711/4, 711/5, 712/1, 712/2, 713, 714/1, 714/2, 714/3, 714/4 i 867, z których powstały działki ewidencyjne nr 1202/3, 1202/4, 1203, 1204, 1209/1, 1210/1, 1214/2, 1216, 1217, 1218, 1219/1, 1219/2, 1221, 1222, 1223, 1224/1, 1224/2, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238/3, 1238/4, 1238/5, 1238/6, 1238/7, 1242, 1243, 1244, 1265, 1271, 1272; 1273, 1439/1, 1439/2, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444/1, 1444/2, 1444/3, .1444/4, 1444/5, 1444/6, 1444/7, 2318/2, 2318/3, 2318/6.

Odwołanie wraz z aktami sprawy, w tym ww. decyzją Starosty Kolbuszowskiego zostało przesłane do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie w celu rozpatrzenia.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-10-11
Data publikacji:
2023-10-11
Data ostatniej zmiany:
2023-10-11

GK.6821.1.10.2023

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E


o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Zarębkach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1261

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-10-09
Data publikacji:
2023-10-09
Data ostatniej zmiany:
2023-10-09

GK.6620.55.2.2023

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE


      Stosownie do art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2023.775 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że prowadzone z urzędu postępowanie administracyjne dotyczące zmiany wpisów podmiotowych dla działek nr 1231 i 1232 położonych w miejscowości Domatków, gmina Kolbuszowa, nie może zostać załatwione w ustalonym terminie, z uwagi na podejmowane przez Organ czynności związane z ustaleniem wszystkich stron postępowania oraz na konieczność uzyskania odpowiedzi na pismo skierowane m.in. do Sądu Rejonowego w Kolbuszowej.
W związku z powyższym ustala się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 29.12.2023 r.
      Ponadto informuję, że z treści art. 37 § 1 wyżej wymienionej ustawy wynika, że w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-10-09
Data publikacji:
2023-10-09
Data ostatniej zmiany:
2023-10-09

AB.6740.2.74.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

z dnia 09 października 2023 r

Stosownie do art. 34A ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.u.2023.682) i w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.u.2023.775)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI

informuje

że w dniu 09.10.2023 r wydana została dla P4 sp. z 0.0. ul. Wynalazek 1 02-677 Warszawa decyzja Nr 328/2023 o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej KOB7107B wraz z wewnętrzną linią zasilającą elektroenergetyczną i kanalizacją kablową na dz. nr ewid. gr 1020 w Lipnicy.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-10-09
Data ostatniej zmiany:
2023-10-09

GK.683.2.35.2023

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego

za nieruchomość położoną w obrębie Poręby Kupieńskie, jednostka ewidencyjna Kolbuszowa,

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 462/7 o powierzchni 0,0792 ha.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-10-05
Data publikacji:
2023-10-05
Data ostatniej zmiany:
2023-10-05

GK.683.2.13.2023

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji

w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

położoną w obrębie Kupno, jednostka ewidencyjna Kolbuszowa, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków

jako działka nr: 173/2 o powierzchni 0,0122 ha.

      Starosta Kolbuszowski - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), w związku z art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) - informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Kupno, jednostka ewidencyjna Kolbuszowa, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 173/2 o powierzchni 0,0122 ha, która stała się własnością Gminy Kolbuszowa na podstawie ostatecznej w dniu 25.08.2022 r. decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/I/2/2022, z dnia 08.07.2022 r., znak: AB.6740.5.2.2022, na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej dojazdowej do przejazdu kolejowego w miejscowości Kupno”.
      Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 402.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-09-27
Data publikacji:
2023-09-27
Data ostatniej zmiany:
2023-09-27

GK.683.1.12.2023

Ikona statystyk

O B W I ES Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji

w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

położoną w obrębie Cmolas, jednostka ewidencyjna Cmolas, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków

jako działka nr: 4674/1 o powierzchni 0,0069 ha.

      Starosta Kolbuszowski - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), w związku z art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) - informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Cmolas, jednostka ewidencyjna Cmolas, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 4674/1 o powierzchni 0,0069 ha, która stała się własnością Gminy Cmolas na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/IV/l/2022, znak: AB.6740.8.4.2021 z dnia 04.05.2022 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Cmolas - Ścieżki na odcinku 422,50 m w miejscowości Cmolas”, ostatecznej w dniu 18.07.2022 r.
       Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 402.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-09-27
Data publikacji:
2023-09-27
Data ostatniej zmiany:
2023-09-27

GK.683.1.11.2023

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji

w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

położoną w obrębie Cmolas, jednostka ewidencyjna Cmolas, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków

jako działka nr: 4673/5 o powierzchni 0,0068 ha.

      Starosta Kolbuszowski - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), w związku z art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) - informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Cmolas, jednostka ewidencyjna Cmolas, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 4673/5 o powierzchni 0,0068 ha, która stała się własnością Gminy Cmolas na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/IV/l/2022, znak: AB.6740.8.4.2021 z dnia 04.05.2022 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Cmolas - Ścieżki na odcinku 422,50 m w miejscowości Cmolas”, ostatecznej w dniu 18.07.2022 r.
      Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 402.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-09-27
Data publikacji:
2023-09-27
Data ostatniej zmiany:
2023-09-27

GK.683.1.10.2023

Ikona statystyk

Z A W I A D O M I E N I E


      Na podstawie art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że sprawa dotycząca ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Cmolas, jednostka ewidencyjna Cmolas, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4670/1 o powierzchni 0,0011 ha, która stała się własnością Gminy Cmolas na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/IV/1/2022, znak: AB.6740.8.4.2021 z dnia 04.05.2022 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Cmolas - Ścieżki na odcinku 422,50 m w miejscowości Cmolas”, ostatecznej w dniu 18.07.2022 r., nie może być załatwiona w ustalonym terminie, tj. do dnia 18.09.2023 r.
Przyczyną niezałatwienia sprawy w ww. terminie jest konieczność ustalenia stron postępowania. W związku z powyższym stosownie do treści art. 36 § 1 i § 2 cytowanej wyżej ustawy ustala się nowy przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 15.11.2023 r.
      Stosownie do treści art. 37 § 1 k.p.a. informuję, że w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać
uzasadnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-09-27
Data publikacji:
2023-09-27
Data ostatniej zmiany:
2023-09-27

GK.6620.57.12.2023

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE


      Na podstawie art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U.2023.775 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Niwiska, gm. Niwiska, w zakresie powierzchni i granic działek nr 85/1, 85/2, 85/3, 101/6, 101/7, 102/3 (obecnie 102/5) i 103 (obecnie 103/2), 174 z działkami sąsiednimi oraz w zakresie użytku gruntowego wykazanego w działce nr 101/7 nie może być zakończone w ustalonym na dzień 22.09.2023 r. terminie z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego między innymi uzyskania odpowiedzi na pismo skierowane do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej.
      W związku z powyższym przewiduje się, że sprawa zostanie załatwiona do dnia 08.12.2023 r.
    Jednocześnie informuję, że z treści art. 37 § 1 ww. ustawy wynika, że w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-09-20
Data publikacji:
2023-09-20
Data ostatniej zmiany:
2023-09-21

GK.6620.55.13.2023

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE


      Stosownie do art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2023.775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że prowadzone z urzędu postępowanie administracyjne dotyczące zmiany wpisów podmiotowych dla działki nr 593 położonej w miejscowości Zarębki, gmina Kolbuszowa,, nie może zostać załatwione w ustalonym terminie, z uwagi na konieczność uzyskania odpowiedzi na skierowane wezwania do Pana Dariusza Chrząstka, który jest stroną prowadzonego postępowania.
      W związku z powyższym ustala się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 22.11.2023 r.
      Ponadto informuję, że z treści art. 37 § 1 ustawy Kpa wynika, że w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie; za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-09-20
Data publikacji:
2023-09-20
Data ostatniej zmiany:
2023-09-21

GK.6821.1.10.2023

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE


      Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Zarębkach, gmina Kolbuszowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1261 o powierzchni 0,11 ha, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. na założenie i przeprowadzenie sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie inwestycji stanowiącym działki nr ewid.: 1262/2, 1283, 1261, 1260/5, 1270, 1272, 1273, 1275, 1277, 1263 położonym w miejscowości Zarębki, w Gminie Kolbuszowa”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-09-08
Data publikacji:
2023-09-08
Data ostatniej zmiany:
2023-09-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-12-01 15:11:50, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)