Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

P3/2023

Ikona statystyk

Powiat Kolbuszowski ogłasza postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

„Zakup wyposażenia pracowni zawodowej: monter sieci i instalacji sanitarnych –cz 1 (sprzęt komputerowy)”

Postępowanie prowadzone na platformie e-Zamówienia

Identyfikator postępowania: ocds-148610-95ed256e-9caf-11ed-b4ea-f64d350121d2

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-95ed256e-9caf-11ed-b4ea-f64d350121d2

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2023-02-28
Data publikacji:
2023-02-28
Data ostatniej zmiany:
2023-02-28

P2/2023 - GK.032.4.2023

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 572/1 i 812/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Brzostowa Góra gmina Majdan Królewski, zajętych pod drogę publiczną powiatową nr 1 234 R „Majdan Królewski - Brzostowa Góra” do celów sporządzenia umowy sprzedaży (nabycie działek do powiatowego zasobu nieruchomości od dotychczasowego właściciela).

I. Zamawiający

Powiat Kolbuszowski z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11 Listopada 10,36-100 Kolbuszowa NIP: 814 15 73 682, REGON:690581382.

II. Przedmiot zamówienia

1. Sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości stanowiących własność osoby fizycznej, położonych w obrębie ewidencyjnym Brzostowa Góra, gmina Majdan Królewski, oznaczonych jako działki nr: 572/1 o pow. 0,0155 ha i 812/3 o pow. 0,0083 ha, celem sporządzenia umowy sprzedaży (zakup nieruchomości przez Powiat Kolbuszowski do powiatowego zasobu nieruchomości). Wykonawca sporządzi jeden operat szacunkowy w dwóch egzemplarzach (jeden dla kancelarii notarialnej, drugi dla zamawiającego - Powiatu Kolbuszowskiego).

W operacie będą wycenione obie działki, przy czym należy dokonać wyceny każdej z działek oddzielnie.

III.    Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia wynosi 30 dni od daty zawarcia umowy.

IV.  Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty.

Oferty należy składać w nieprzeźroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.4.2023”, w terminie do dnia 20 lutego 2023 r. do godz. 16.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej przy ul. 11 Listopada 10, 36 -100 Kolbuszowa. Oferta powinna zawierać dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu i e-mail), jego podpis, datę, oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.

Zamawiający dokona oceny ofert nadesłanych w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia oraz poprawności formalnej oferty. Jednocześnie informuję, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny i skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

V. Dodatkowe informacje.

Wyłonienie wykonawcy powinno nastąpić do dnia 24 lutego 2023 r. Wynik z wyłonienia najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Kolbuszowskiego w zakładce przetargi (pod niniejszym zapytaniem ofertowym).

Materiały niezbędne do wykonania operatów Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie, a w szczególności: wypis z ewidencji gruntów i budynków, kopię mapy zasadniczej. Operaty powinny zawierać ww. dokumenty, a nie ich odpisy, co należy uwzględnić w propozycji cenowej w składanej ofercie. Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej.

Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego zaproszenia do składania ofert można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10, pokój 214, lub telefonicznie pod nr tel. (17) 7445 - 732 w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-02-10
Data ostatniej zmiany:
2023-02-22

P1/2023 - GK.032.3.2023

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie operatów szacunkowych wyceny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa

I. Zamawiający

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

II. Przedmiot zamówienia:

1.      Sporządzenie operatu szacunkowego, celem wyceny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Woli Rusinowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 174/3 o pow. 0.0394 ha, która została przeznaczona do zbycia, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2.      Sporządzenie operatu szacunkowego, celem wyceny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Woli Rusinowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 174/4 o pow. 0.0402 ha, która została przeznaczona do zbycia, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia wynosi 14 dni od daty zawarcia umowy

III.     Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.3.2023”w terminie do dnia 23 stycznia 2023 r. do godz. 15.00. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.

Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00 wt.-pt. 7.30 - 15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.l 1 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-01-09
Data publikacji:
2023-01-09
Data ostatniej zmiany:
2023-01-27

P21/2022

Ikona statystyk

Powiat Kolbuszowski ogłasza postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie podniesienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych 73 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych z Kolbuszowej oraz 52 uczniów z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni w roku szkolnym 2022/2023”.

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/00b3e674-acc7-4c61-8046-b8689a96c954

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-12-08
Data publikacji:
2022-12-08
Data ostatniej zmiany:
2022-12-08

P20/2022 - GK.032.12.2022

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na sporządzenie dwóch operatów szacunkowych wyceny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, w tym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
I. Zamawiający: Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
II. Przedmiot zamówienia: Sporządzenie dwóch operatów szacunkowych, celem wyceny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2345 o pow. 0.2496 ha, która została przeznaczona do zbycia, w tym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia wynosi 14 dni od daty zawarcia umowy, które nastąpi w styczniu 2023 r.
III. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty: Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.12.2022", w terminie do dnia 12 grudnia 2022 r. do godz. 15.00. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00 wt.-pt. 7.30 - 15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.l 1 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
IV. Dodatkowe informacje Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.
Jednocześnie informuję, iż do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny oraz skontaktowania się tylko z wybranym oferentem. Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.
Materiały niezbędne do wykonania operatu Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie, a w szczególności: wypis z ewidencji gruntów i budynków, kopię mapy zasadniczej. Zamawiający wymaga aby operat szacunkowy zawierał ww. dokumenty a nie ich odpisy, co należy uwzględnić w składanej ofercie.
Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej.
Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego pisma można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 pokój 213, tel. (17) 744 57 52, w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-11-21
Data publikacji:
2022-11-21
Data ostatniej zmiany:
2022-12-14

P19/2022

Ikona statystyk

OR.272.6.2022                                                                                                                               

Powiat Kolbuszowski zaprasza do składania ofert w postepowaniu: :”Wyposażenie pracowni gastronomicznej”

Link do prowadzonego postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d2f8fa51-da86-4e2a-a085-d0b9707c56b0

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-11-10
Data publikacji:
2022-11-10
Data ostatniej zmiany:
2022-11-10

P18/2022 - GK.032.10.2022

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie kontroli stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 72 A
I. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
II. Przedmiot i zakres zamówienia:

Wykonanie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, kontroli stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Obrońców Pokoju nr 72 A, znajdującym się na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 681/4, w tym w 19 lokalach mieszkalnych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- uzgodnienie z Zamawiającym terminu wykonania kontroli, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
- dokonanie odpowiedniego wpisu do książki obiektu budowlanego po realizacji okresowej kontroli,

- przekazanie Zamawiającemu pisemnych protokołów z przeprowadzonych kontroli.
III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 12 grudnia 2022 r.
IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.10.2022”, w terminie do dnia 21 listopada 2022 r. do godz. 15.30. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.

Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00 wt.-pt. 7.30 - 15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

V. Dodatkowe informacje

Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.
Jednocześnie informuję, iż do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny oraz skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.
Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej.
Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego pisma można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 pokój 213, tel. (17) 744 57 52, w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-11-04
Data publikacji:
2022-11-04
Data ostatniej zmiany:
2022-12-14

P17/2022 - GK.032.9.2022

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na sporządzenie operatu szacunkowego wyceny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa

I. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
II. Przedmiot zamówienia:

Sporządzenie operatu szacunkowego, celem wyceny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Woli Raniżowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6126/4 o pow. 0.05 ha, która została przeznaczona do zbycia, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia wynosi 21 dni od daty zawarcia umowy
III. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.9.2022U w terminie do dnia 1 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00 wt.-pt. 7.30 - 15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.l 1 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
IV. Dodatkowe informacje

Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-07-12
Data publikacji:
2022-07-12
Data ostatniej zmiany:
2022-08-02

P16/2022 - GK.032.8.2022

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności zabudowanej
nieruchomości Skarbu Państwa.

I.       Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej

II. Przedmiot zamówienia:

Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Cmolasie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4646 o pow. 0,1432 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny. Na nieruchomości usytuowany jest murowany budynek z 1968 r. o pow. 343,07 m2, na którym uprzednio funkcjonował posterunek policji. W budynku znajdują się trzy mieszkania o łącznej powierzchni 149,29 m2.

III.     Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia wynosi 30 dni od daty zawarcia umowy.

IV.      Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.8.2022’; w terminie do dnia 20 lipca 2022 r. do godz. 15.00. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.

Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00 wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.l 1 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

V.         Dodatkowe informacje

Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.

Jednocześnie informuję, iż do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny oraz skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-07-01
Data publikacji:
2022-07-01
Data ostatniej zmiany:
2022-07-25

P15/2022 - GK.032.7.2022

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości
Skarbu Państwa, do celów ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste oraz
aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste.

I.         Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

II.      Przedmiot zamówienia:

1.     Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Widelce, gm. Kolbuszowa (W), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2610/4 i 2610/5 o łącznej pow. 0.1241 ha, celem ustalenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

2.     Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 846/4, 846/5, 846/6, 851/4, 851/5, 851/6 i 851/7 o łącznej pow. 0.3922 ha (kompleks), celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

3.     Sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1190 o pow. 0.3861 ha, położonych w Kolbuszowej Górnej, gm. Kolbuszowa (W), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1459/2, 1459/5 i 1459/6 o łącznej pow. 0.80 ha oraz oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1459/4 o pow. 0.10 ha (kompleks), celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

4.     Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1777/16 o pow. 0.0338 ha oraz oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1777/25 o pow. 0.4132 ha (kompleks), celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

5.     Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1777/26 o pow. 0.1968 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

6.     Sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1499 o pow. 0.1610 ha oraz oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1774/13 o pow. 0.1111 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

7.     Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji i gruntów i budynków jako działki nr 1197/4, 1197/5, 1197/13, 1238/3 i 1238/7 o łącznej powierzchni 0.3456 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

8.     Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Widelce, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2390/3, 2390/5 i 2391/6 o łącznej powierzchni 0.4736 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

9.     Sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1476/6 o pow. 0.0341 ha oraz oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1476/7 o pow. 0.0186 ha (kompleks), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1546/30 i 1546/55 o łącznej powierzchni 0.1684 ha oraz oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1546/59 o pow. 0.0291 ha (kompleks), celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

III.     Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia wynosi 80 dni od daty zawarcia umowy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-06-02
Data ostatniej zmiany:
2022-06-28

P14/2022 - GK.032.6.2022

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności zabudowanej
nieruchomości Skarbu Państwa.

I.       Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

II.      Przedmiot zamówienia:

Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Cmolasie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4646 o pow. 0,1432 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny. Na nieruchomości usytuowany jest murowany budynek z 1968 r. o pow. 343,07 m2, na którym uprzednio funkcjonował posterunek policji. W budynku znajdują się trzy mieszkania o łącznej powierzchni 149,29 m2.

III.      Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia wynosi 30 dni od daty zawarcia umowy.

IV.      Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,nie otwierać - oferta GK.032.6.2022", w terminie do dnia 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.

Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00 wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

V.         Dodatkowe informacje

Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-05-27
Data ostatniej zmiany:
2022-07-06

P13/2022 - GK.032.4.2022

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny prawa własności nieruchomości Powiatu Kolbuszowskiego, do celów aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i opłaty rocznej za trwały zarząd.

Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa NIP: 814 15 73 682, REGON:690581382.

Przedmiot zamówienia:

1.      Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego, położonej w mieście Kolbuszowa, obręb nr 0001 Kolbuszowa, oznaczonej jako działka nr 1555/65 o pow. 0.2626 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

2.      Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego, położonej w mieście Kolbuszowa, obręb nr 0001 Kolbuszowa, oznaczonej jako działki nr: 1555/73 o pow. 1.4807 ha i 1555/74 o pow. 1.0939 ha (powstałych z podziału działki nr 1555/70), celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

3.      Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego, położonej w mieście Kolbuszowa, obręb nr 0001 Kolbuszowa, oznaczonej jako działka nr 1555/69 o pow. 1.7640 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

4.      Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego, położonej w mieście Kolbuszowa, obręb nr 0001 Kolbuszowa, zabudowanej budynkiem biurowym stanowiącym siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej, złożonej z działek nr: 1387/1 o pow. 0.0203 ha i 2326/1 o pow. 0.0865 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za trwały zarząd.

III.    Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia wynosi 40 dni od daty zawarcia umowy.

IV.     Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzeźroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.4.2022", w terminie do dnia 06 czerwca 2022 r. do godz. 16.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej przy ul. 11 Listopada 10, 36 -100 Kolbuszowa. Oferta powinna zawierać dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu i e-mail), jego podpis, datę, oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.

Zamawiający dokona oceny ofert nadesłanych w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia oraz poprawności formalnej oferty. Jednocześnie informuję, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny i skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

V.    Dodatkowe informacje:

Zamawiający wymaga, aby operaty były wykonane oddzielnie dla każdej z działek. Materiały niezbędne do wykonania operatów Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie, a w szczególności: wypis z ewidencji gruntów i budynków, kopię mapy zasadniczej. Operaty powinny zawierać ww. dokumenty, a nie ich odpisy, co należy uwzględnić w propozycji cenowej w składanej ofercie. Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej. Operaty szacunkowe, przedmiotem których są nieruchomości, o których mowa w pkt II, pp. 1, 2 i 3 będą służyły do pierwszej aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego zaproszenia do składania ofert można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10, pokój 214, lub telefonicznie pod nr tel. (17) 7445-732 w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-05-26
Data publikacji:
2022-05-26
Data ostatniej zmiany:
2022-06-09

P12/2022

Ikona statystyk
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ
OGŁASZA:
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 15 lipca 2022 r. do dnia 14 lipca 2027 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze nieruchomości rolnych oznaczonych jako działki nr: 16/3, 16/4 oraz część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 26/9, wszystkie położone w obrębie ewidencyjnym 0014 WERYNIA, stanowiące własność Powiatu Kolbuszowskiego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-05-18
Data ostatniej zmiany:
2022-07-07

P11/2022

Ikona statystyk

OR.272.5.2022

Postępowanie  pn „Modernizacja obiektów szkolnych oraz szkół zarządzanych przez Powiat Kolbuszowski”

Link do postepowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4cc24db2-0042-4a26-8296-543bf9861029

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-05-11
Data publikacji:
2022-05-11
Data ostatniej zmiany:
2022-05-11

P10/2022 - GK.6641.6.2022

Ikona statystyk

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Powiat Kolbuszowski, 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10, reprezentowany przez Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia i Wicestarostę Pana Wojciecha Cebulę.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji do celów prawnych wraz z ustaleniem granic w terenie, polegającej na wydzieleniu z działki nr 1316 położonej w Komorowie, gmina Majdan Królewski 5 działek odpowiadającym dawnym parcelom gruntowym nr 1022, 1023, 1024, 1026/2, 1029/5, zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z aktu własności ziemi L.RG-ON-4512/III/3/151/74 oraz aktu notarialnego Rep. A 749/91 z dnia 18.02.1991 r.

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 90 dni od daty zawarcia umowy.

Wymogi oferty:

Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.

Miejsce oraz termin złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem ”nie otwierać - oferta GK.6641.6.2022", w terminie do dnia 18 maja 2022 r. do godz. 14.00. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.

Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 一 16.00, wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.l 1 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert nadesłanych w terminie na podstawie kryterium ceny brutto.

Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (17) 744 57 55 w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie informujemy, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania przyczyny i skontaktowania się tylko z wybranym oferentem

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-04-29
Data publikacji:
2022-04-29
Data ostatniej zmiany:
2022-05-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-09-27 15:43:20, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)