Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

P18/2023

Ikona statystyk

OR.272.9.2023

Powiat Kolbuszowski zaprasza do skradania ofert w postepowaniu pn.: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowy Powiat"

Link do postepowania na Platformie e-Zamówienia

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2d3cc8be-5875-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-09-21
Data publikacji:
2023-09-21
Data ostatniej zmiany:
2023-09-21

P17/2023 - GK.032.12.2023

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie operatów szacunkowych wyceny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa

I.    Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

II.    Przedmiot zamówienia:

Sporządzenie operatów szacunkowych, celem wyceny prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,

1)    położonej w Kolbuszowej, gm. Kolbuszowa (M), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1532/5 o pow. 0.0186 ha,

2)    położonej w Kolbuszowej, gm. Kolbuszowa (M), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1539/12 o pow. 0.0501 ha,

3)    położonej w Kolbuszowej, gm. Kolbuszowa (M), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1546/43, 1546/46, 1546/47, 1546/49, 1546/63,1546/67, 1779/2 i 1779/3 o łącznej pow. 3,5055 ha,

4)    położonej w Kolbuszowej, gm. Kolbuszowa (M), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1778 o pow. 0.6016 ha,

5)    położonej w Kolbuszowej, gm. Kolbuszowa (M), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1546/61 o pow. 0.1595 ha,

6)    położonej w Widelce, gm. Kolbuszowa (W), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1980, 2610/4 i 2610/5 o łącznej pow. 0.1417 ha,

które zostały przeznaczone do zbycia w drodze darowizny, na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-09-01
Data publikacji:
2023-09-01
Data ostatniej zmiany:
2023-09-23

P16/2023

Ikona statystyk

OR.272.8.2023

Powiat Kolbuszowski zaprasza do składania ofert na zadanie:

„Przebudowa i rozbudowa budynki Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej w celu montażu windy dla osób niepełnosprawnych”

Link do postępowania

 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d22b8b68-4250-11ee-9aa3-96d3b4440790

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-08-24
Data publikacji:
2023-08-24
Data ostatniej zmiany:
2023-08-24

P15/2023 - GK.032.10.2023

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


na sporządzenie opinii biegłego w formie operatu klasyfikacyjnego, w tym projektu ustalenia klasyfikacji, na potrzebę prowadzonego postępowania przez Starostę Kolbuszowskiego, wszczętego na wniosek właściciela nieruchomości - Powiatu Kolbuszowskiego, oznaczonej jako działka nr 106/20 o pow. 17,03 ha, obr. 0014 Werynia, o wykonanie weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów tej działce.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-08-10
Data publikacji:
2023-08-10
Data ostatniej zmiany:
2023-08-24

P14/2023

Ikona statystyk

OR.272.7.2023                                                   

Powiat Kolbuszowski zaprasza do składania ofert na:

„Przebudowa i rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej w celu montażu windy dla osób niepełnosprawnych”.

Link do postepowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-08b9c9eb-329a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-08-04
Data publikacji:
2023-08-04
Data ostatniej zmiany:
2023-08-04

P13/2023

Ikona statystyk

OR.272.6.2023

Powiat Kolbuszowski zaprasza do składania ofert na:  

„Przebudowa budynku Urzędu Pracy w Kolbuszowej w celu montażu urządzenia dźwigowego dla osób niepełnosprawnych”.

Link do postepowania na platformie e-zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b681cf5f-3127-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2023-08-02
Data publikacji:
2023-08-02
Data ostatniej zmiany:
2023-08-02

P12/2023

Ikona statystyk

OR.272.5.2023                 
Powiat Kolbuszowski zaprasza do skradania ofert w postępowaniu:  „Wyposażenie dydaktyczne do pracowni elektrycznej”

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f5808b53-2b89-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-07-27
Data ostatniej zmiany:
2023-07-27

P11/2023 - GK.032.9.2023

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na sporządzenie operatu szacunkowego wyceny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa

I. Zamawiający:
Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

II. Przedmiot zamówienia:
Sporządzenie operatu szacunkowego, celem wyceny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Woli Raniżowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5748/1 o pow. 0.22 ha, która została przeznaczona do zbycia, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia wynosi 21 dni od daty zawarcia umowy.

III. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:
Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.9.2023”, w terminie do dnia 13 lipca 2023 r. do godz. 15.00. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00 wt.-pt. 7.30 - 15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.l 1 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

IV. Dodatkowe informacje
Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.
Jednocześnie informuję, iż do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny oraz skontaktowania się tylko z wybranym oferentem. Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.
Materiały niezbędne do wykonania operatu Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie, a w szczególności: wypis z ewidencji gruntów i budynków, kopię mapy zasadniczej. Zamawiający wymaga aby operat szacunkowy zawierał ww. dokumenty a nie ich odpisy, co należy uwzględnić w składanej ofercie.
Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej.
Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego pisma można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 pokój 213, tel. (17) 744 57 52, w godzinach pracy Urzędu.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-06-29
Data publikacji:
2023-06-29
Data ostatniej zmiany:
2023-07-18

P10/2023 - GK.032.8.2023

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, do celów aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste.

I. Zamawiający:
Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

II. Przedmiot zamówienia:
1. Sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1555/7, 1555/8, 1555/9, 1555/10, 1555/11, 1555/12, 1555/13, 1555/14, 1555/15, 1555/16, 1555/17, 1555/26, 1555/48, 1555/55, 1557/1, 1557/2, 1558/1, 1558/2, 1559/1, 1560/1, 1563/3, 1564/2 i 1566/2 o łącznej pow. 11,2711 ha oraz położonej w Kolbuszowej Górnej, gm. Kolbuszowa (W), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1 o pow. 0.08 ha (kompleks), celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
2. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2326/5 i 2327/1 o łącznej pow. 0.1703 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
3. Sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1323/2 i 1323/6 o łącznej pow. 0.1081 ha oraz położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1323/5 o łącznej pow. 0.0047 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
4. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Hadykówce, gm. Cmolas, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 330/11 o pow. 0.0611 ha, celem aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
5. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Hadykówce, gm. Cmolas, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 330/10 o pow. 0.0497 ha oraz położonej w Cmolasie, gm. Cmolas, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2882/4 i 2882/6 o łącznej pow. 0.0572 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
6. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Przyłęku, gm. Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 738/1 o pow. 0.09 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia wynosi 50 dni od daty zawarcia umowy.

IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:
Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.8.2023”, w terminie do dnia 14 lipca 2023 r. do godz. 15.00. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00 wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.l 1 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

V. Dodatkowe informacje
Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.
Jednocześnie informuję, iż do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny oraz skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.
Materiały niezbędne do wykonania operatu Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie, a w szczególności: wypisy z ewidencji gruntów i budynków, kopię mapy ewidencyjnej, zaświadczenie o przeznaczeniu w planie. Zamawiający wymaga aby operaty szacunkowe zawierały ww. dokumenty, a nie ich odpisy.
Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej oraz uczestnictwie w ewentualnej rozprawie w samorządowym kolegium odwoławczym lub sądzie.
Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego pisma można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10, pokój 213 (tel. 17 744 57 52), w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-06-27
Data publikacji:
2023-06-27
Data ostatniej zmiany:
2023-07-18

P9/2023 - GK.032.7.2023

Ikona statystyk
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
na sporządzenie operatu klasyfikacyjnego, w tym projektu ustalenia klasyfikacji na potrzebę prowadzonego postępowania przez Starostę Kolbuszowskiego mającego na celu weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów na części działki nr 1857 obręb Krzątka wykazanej w użytku gruntowym o nazwie tereny różne oznaczone symbolem Tr i ustalenia aktualnego rodzaju klasoużytku na tym obszarze działki.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2023-05-29
Data publikacji:
2023-05-29
Data ostatniej zmiany:
2023-06-13

P8/2023 - GK.032.6.2023

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie operatu klasyfikacyjnego, w tym projektu ustalenia klasyfikacji na potrzebę prowadzonego postępowania przez Starostę Kolbuszowskiego mającego na celu przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty leśne, na których założono uprawy leśne w ramach działania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych w roku 2020 PROW 2014-2020”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2023-05-22
Data publikacji:
2023-05-22
Data ostatniej zmiany:
2023-05-31

P7/2023

Ikona statystyk

OR.272.4.2023                                                         

Powiat Kolbuszowski zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: „Dostawa sprzętu komputerowego i serwerowego w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”

Bezpośredni link dostępu do postępowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-155a0e76-df4e-11ed-9355-06954b8c6cb9

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-04-20
Data publikacji:
2023-04-20
Data ostatniej zmiany:
2023-04-20

P6/2023

Ikona statystyk

OR.272.3.2023                                                                                                                                                           

Powiat Kolbuszowski zaprasza do składania ofert na: „Zakup wyposażenia pracowni zawodowej: monter sieci i instalacji sanitarnych” – Część II.

Link do postepowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4ba9e43b-da99-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-04-14
Data publikacji:
2023-04-14
Data ostatniej zmiany:
2023-04-14

P5/2023 - GK.032.5.2023

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie opinii biegłego w formie operatu klasyfikacyjnego, w tym projektu ustalenia klasyfikacji, na potrzebę prowadzonego postępowania przez Starostę Kolbuszowskiego, wszczętego na wniosek właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1299 obr. 0006 Kolbuszowa Dolna, o wykonanie weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów tej działce.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-04-05
Data ostatniej zmiany:
2023-04-19

P4/2023

Ikona statystyk

OR.272.2.2023  

Powiat Kolbuszowski zaprasza do składania ofert w postępowaniu „Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kolbuszowskiego”

nr ocds-148610-0a15bbc5-b8d3-11ed-9236-36fed59ea7dd

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2023-03-07
Data publikacji:
2023-03-07
Data ostatniej zmiany:
2024-02-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-12 11:47:28, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)