Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

P7/2022

Ikona statystyk

OR.272.4.2022

Postępowanie  pn „Modernizacja obiektów szkolnych oraz szkół zarządzanych przez Powiat Kolbuszowski”

:link do postepowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d2edf8e3-2bd7-4ea0-bdc3-429cd9a63195

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-04-14
Data publikacji:
2022-04-14
Data ostatniej zmiany:
2022-04-14

P6/2022 - GK.6641.4.2021

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Powiat Kolbuszowski, 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10, reprezentowany przez Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia i Wicestarostę Pana Wojciecha Cebulę.
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji do celów prawnych wraz z ustaleniem granic w terenie, dotyczącej wykazania zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z aktu własności ziemi nr RG-n-610/IX/l/332/72 oraz aktu notarialnego nr Rep. A 4264/61, konfiguracji granic nieruchomości oznaczonej dawniej jako działki nr 1355 i 1356 położonych w Kupnie, gmina Kolbuszowa, wg załącznika graficznego. Celem pracy jest odtworzenie dawanej granicy pomiędzy działką nr 1355 oraz działką nr 1356 (na długości ok 500 m), oraz zniesienia działki nr 1356/2 do działek nr 1355 oraz 1356 wg. dokumentów własnościowych.
Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 90 dni od daty zawarcia umowy.
Wymogi oferty:
Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.
Miejsce oraz termin złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.4.2022”, w terminie do dnia 02 czerwca 2022 r. do godz. 14.00.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert nadesłanych w terminie na podstawie kryterium ceny brutto.
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (17) 744 57 55 w godzinach pracy urzędu.
Jednocześnie informujemy, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub części bez podania przyczyny i skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-04-12
Data publikacji:
2022-04-12
Data ostatniej zmiany:
2022-04-14

P5/2022 - GK.032.2.2022

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, do celów aktualizacji opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste.

I. Zamawiający: Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
II. Przedmiot zamówienia:
1. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1775 o pow. 1.2173 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za trwały zarząd.
2. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2334 o pow. 0.1179 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
3. Sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1382/3, 1393/2, 2326/7, 2327/3 o łącznej pow. 1.1708 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2326/3, 2327/2 o łącznej pow. 0.2075 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1387/2 o pow. 0.0105 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2326/8, 2326/9, 2326/10, 2326/11, 2326/12, 2326/13, 2326/14, 2326/15, 2326/16, 2326/17, 2326/18, 2326/19, 2326/20 o łącznej pow. 1.3856 ha (kompleks), celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
4. Sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Kupnie, gm. Kolbuszowa (W), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 232/1, 232/6, 232/7, 232/8, 232/9, 232/10, 232/12, 232/13, 232/14, 232/15, 232/16, 232/17, 232/18, 232/19, 232/20, 232/21, 232/22, 232/23, 232/24, 232/25, 232/26, 232/27, 232/28, 232/29, 232/30, 232/31, 232/32, 232/33, 232/34, 232/35, 232/36, 232/37, 232/38, 232/39, 232/40, 232/41, 232/42, 232/43, 232/44, 232/45, 232/46, 232/47, 232/48, 232/49, 232/50, 232/52, 232/54, 263, 368 o łącznej pow. 30.8013 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 232/3 o pow. 0.1086 ha (kompleks), celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
5. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Widełce, gm. Kolbuszowa (W), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2403/4, 2403/11, 2403/12, 2403/13, 4054/1, 4054/3, 4054/7, 4054/9, 4054/10, 4054/13, 4054/14, 4055/4, 4055/5, 4055/8, 4055/9 o łącznej pow. 25.3854 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
6. Sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Hadykówce, gmina Cmolas, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 312/2, 313, 314/1, 314/2, 315/1, 315/2, 316/1, 316/2, 320/2, 321/2, 322/2, 323/2, 324/2, 324/4, 328, 329 o łącznej pow. 7.8134 ha oraz oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 330/8 i 330/9 o łącznej pow. 7.7857 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
7. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1547/2 o pow. 0.1532 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
8. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 939/3 o powierzchni 0.0129 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia wynosi 80 dni od daty zawarcia umowy.
IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:
Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać – oferta GK.032.2.2022”, w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-03-17
Data ostatniej zmiany:
2022-04-14

P4/2022

Ikona statystyk

Postępowanie  pn „Zakup wyposażenia pracowni zawodowej dla kierunku kształcenia technik elektryk w Zespole  Szkół Technicznych z Kolbuszowej”.

:link do postepowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e0ba103f-50bc-4bef-8644-8e7e83859c29

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-03-17
Data ostatniej zmiany:
2022-03-17

P3/2022

Ikona statystyk

Postępowanie  pn :„Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie „Prowadzenia zajęć na odległość – edukacji zdalnej” z wykorzystaniem platformy Google Classroom oraz e-podręczników dla nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych z Kolbuszowej oraz z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni w roku szkolnym w 2021/2022”.

Identyfikator postępowania:      b9b2c763-76bb-43ae-9484-b8c64d365d71Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b9b2c763-76bb-43ae-9484-b8c64d365d71

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-03-17
Data publikacji:
2022-03-17
Data ostatniej zmiany:
2022-03-17

P2/2022

Ikona statystyk

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2027 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze nieruchomości rolnych oznaczonych jako działki nr: 16/3, 16/4 oraz część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 26/9, wszystkie położone w obrębie ewidencyjnym 0014 WERYNIA, stanowiące własność Powiatu Kolbuszowskiego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-03-17
Data publikacji:
2022-03-17
Data ostatniej zmiany:
2022-03-23

P1/2022

Ikona statystyk

Postępowanie  pn: „ Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie podniesienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych 40 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych z Kolbuszowej oraz 52 uczniów z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni w roku szkolnym 2021/2022.”

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f7cce10a-7222-4f74-b23e-31630411e4f5

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-02-04
Data publikacji:
2022-02-04
Data ostatniej zmiany:
2022-02-07

P34/2021

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ OGŁASZA:  PIERWSZY  PRZETARG  USTNY  OGRANICZONY dla  rolników  zamieszkałych  na terenie  Powiatu Kolbuszowskiego  na oddanie w dzierżawę na  okres  5 lat  (od  dnia  01 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2027 r.) z przeznaczeniem na  cele  rolnicze  nieruchomości  rolnych oznaczonych  jako  działki  nr:  16/3, 16/4 oraz  część  nieruchomości  oznaczonej  jako działka  nr 26/9, wszystkie  położone w obrębie ewidencyjnym 0014 WERYNIA, stanowiące własność Powiatu  Kolbuszowskiego.
Wybór  formy  przetargu  jako przetargu  ustnego  ograniczonego  dla  rolników  zamieszkałych  na  terenie  Powiatu  Kolbuszowskiego  uzasadnia się rolniczym  charakterem  nieruchomości, w celu zapewnienia dalszego utrzymywania gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę  na  cele  rolnicze - w  dobrej  kulturze  rolnej, zgodnie z  aktualnym  sposobem  użytkowania tych  gruntów.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-12-02
Data publikacji:
2021-12-02
Data ostatniej zmiany:
2022-01-11

P33/2021

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ OGŁASZA: TRZECI  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY - na oddanie w dzierżawę na  okres 5 lat  (od  dnia  01 lutego 2022 r. do dnia  31 stycznia 2027 roku) części  powierzchni  dachowej i  poddasza wraz z  możliwością  korzystania z istniejącego masztu usytuowanego na  nieruchomości  stanowiącej własność  Powiatu Kolbuszowskiego, zabudowanej budynkiem biurowym, będącym siedzibą Starostwa Powiatowego  Kolbuszowej, zlokalizowanej przy  ul. 11 Listopada 10 w  Kolbuszowej, złożonej z  działek nr 1513/13 i 1524/4 obr. 0001 Kolbuszowa, celem świadczenia usług internetowych drogą  bezprzewodową.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-12-02
Data publikacji:
2021-12-02
Data ostatniej zmiany:
2022-01-20

P32/2021

Ikona statystyk
GK.032.27.2021
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Kolbuszowa Górna, do zawarcia umowy zamiany nieruchomości.
I. Zamawiający:
Powiat Kolbuszowski z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11 Listopada 10,36-100 Kolbuszowa NIP: 814 15 73 682, REGON:690581382.
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatów szacunkowych wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowych, nieruchomości położonych w obrębi ewidencyjnym 0009 Kolbuszowa Górna, stanowiących własność:
1) Powiatu Kolbuszowskiego, oznaczonej jako działka nr 1125/3 o pow. 0,34 ha,
2) Osoby fizycznej, oznaczonych jako działki nr: 1125/11 o pow. 0,0890 ha i 1125/2 o pow. 0,05 ha.
Operaty należy wykonać w dwóch egzemplarzach, oddzielnie dla nieruchomości Powiatu i oddzielnie dla nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, przy czym dla dwóch działek stanowiących własność osoby fizycznej - można wykonać jeden operat, jednak z określeniem wartości rynkowych poszczególnych działek.
Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 1125/3, 1125/11 i 1125/2 obręb Kolbuszowa Górna do sporządzenia umowy zamiany, którą to Powiat Kolbuszowski przeniesie prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1125/3 na rzecz osoby fizycznej w zamian za nieruchomości oznaczone jako działki nr: 1125/11 i 1125/2, będące własnością tej osoby fizycznej.
III. Termin wykonania zamówienia:
Realizacja zamówienia nastąpi do dnia 30 grudnia 2021 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminX
Data wytworzenia:
2021-11-18
Data publikacji:
2021-11-18
Data ostatniej zmiany:
2021-11-29

P31/2021

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE PRZETARGU PISEMNEGO OFERTOWEGO NA SPRZEDAŻ POJAZDU CIĘŻAROWEGO MARKI  DAEWOO LUBLIN

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36 – 100 Kolbuszowa, ogłasza przetarg pisemny ofertowy na zbycie samochodu ciężarowego do 3,5 t. marki Daewoo Lublin 3

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminX
Data wytworzenia:
2021-11-05
Data publikacji:
2021-11-05
Data ostatniej zmiany:
2021-11-23

P30/2021

Ikona statystyk

Postępowanie  pn :„ „Zarzadzanie projektem: Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe”

Nr ID dot. w/w postępowania nadany przez miniportal:
84971269-c50b-4b5f-8b3e-1ded5d4d8c80

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/84971269-c50b-4b5f-8b3e-1ded5d4d8c80

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-10-19
Data ostatniej zmiany:
2021-10-19

P29/2021

Ikona statystyk

Postępowanie  pn :„ „Zarzadzanie projektem: Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe”

Nr ID dot. w/w postępowania:
ocds-148610-1c3c16f2-275b-11ec-b885-f28f91688073

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5e417505-230b-4e5c-a3f8-ea1261f61012

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-10-07
Data publikacji:
2021-10-07
Data ostatniej zmiany:
2021-10-07

P28/2021

Ikona statystyk

Ogłoszenie o drugim przetargu ustym nieograniczonym

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ 

OGŁASZA:

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY- na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 30 listopada 2026 roku) części powierzchni dachowej i poddasza wraz z możliwością korzystania z istniejącego masztu usytuowanego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego, zabudowanej budynkiem biurowym, będącym siedzibą Starostwa Powiatowego Kolbuszowej, zlokalizowanej przy ul. 11 Listopada 10 w Kolbuszowej, złożonej z działek nr 1513/13 i 1524/4 obr. 0001 Kolbuszowa, celem świadczenia usług internetowych drogą bezprzewodową.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-10-06
Data ostatniej zmiany:
2021-11-17

P27/2021 - GK.032.24.2021

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, do celów aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste.

I. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

II. Przedmiot zamówienia:

  1. Sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1524/15, 1524/17, 1524/18, 1525/4, 1526/3, 1526/4, 1527/1, 1527/2, 1528/2, 1529/1, 1529/2, 1530/5, 1530/6, 1531/1, 1531/2, 1532/3, 1532/6 o łącznej pow. 1.1896 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1535/10, 1535/11, 1535/15, 1535/16, 1539/8, 1539/9, 1539/10, 1539/13, 1540/6, 1540/8, 1540/10, 1545/5, 1774/10, 1774/11 o łącznej pow. 6.9779 ha oraz oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1546/66 o pow. 0.0186 ha (kompleks), celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
  2. Sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1524/14, 1524/16, 1525/3 o łącznej pow. 0.4338 ha oraz oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1546/64 o pow. 0.0218 ha (kompleks), celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
  3. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1013/3 o pow. 0.4450 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
  4. Sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1774/6 i 1774/8 o łącznej pow. 0.2259 ha oraz oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1774/12 o pow. 0.0614 ha (kompleks), celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
  5. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kolbuszowej Dolnej, gmina Kolbuszowa (W), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 245 i 246 o łącznej pow. 0.52 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
  6. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1547/4 o pow. 1,7900 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
  7. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1539/12 o powierzchni 0.0501 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia wynosi 50 dni od daty zawarcia umowy.

IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać – oferta GK.032.24.2021, w terminie do dnia 27 września 2021 r. do godz. 15.00. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.

Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 – 16.00 wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

V. Dodatkowe informacje

Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.

Jednocześnie informuję, iż do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny oraz skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

Materiały niezbędne do wykonania operatu Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie, a w szczególności: wypisy z ewidencji gruntów, kopię mapy ewidencyjnej i zasadniczej, zaświadczenie o przeznaczeniu w planie. Zamawiający wymaga aby operaty szacunkowe zawierały ww. dokumenty a nie ich odpisy.

Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej oraz uczestnictwie w ewentualnej rozprawie w samorządowym kolegium odwoławczym lub sądzie.

Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego pisma można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10, pokój 213 (tel. 17 744 57 52), w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-09-13
Data publikacji:
2021-09-13
Data ostatniej zmiany:
2021-09-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-02-05 07:54:4, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)