Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

P24/2021

Ikona statystyk

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustym nieograniczonym

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ 
OGŁASZA:
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY- na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 16 listopada 2021 r. do dnia 15 listopada 2026 roku) części powierzchni dachowej i poddasza wraz z możliwością korzystania z istniejącego masztu usytuowanego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego, zabudowanej budynkiem biurowym, będącym siedzibą Starostwa Powiatowego Kolbuszowej, zlokalizowanej przy ul. 11 Listopada 10 w Kolbuszowej, złożonej z działek nr 1513/13 i 1524/4 obr. 0001 Kolbuszowa, celem świadczenia usług internetowych drogą bezprzewodową.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2021-08-25
Data publikacji:
2021-08-25
Data ostatniej zmiany:
2021-09-30

P23/2021 - GK.032.23.2021

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Powiat Kolbuszowski, 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10, reprezentowany przez Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia i Wicestarostę Pana Wojciecha Cebulę.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji do celów prawnych wraz z ustaleniem granic w terenie, dotyczącej doprowadzenia do zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem prawnym, konfiguracji granic nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2183/1 i 2182 położonych w Kolbuszowej Górnej, gm. Kolbuszowa.
Odtworzenia stanu prawnego należy dokonać w następujących częściach działek: 1. Wszystkie punkty graniczne działki nr 2183/1. 2. Granica działki nr 2173 od punktu nr 9-20234 do punktów nr 9-20235, 9-20236 i 9-20237. 3. Granica działki nr 2173 pomiędzy punktami nr 9-20237, 9-20238, 9-20239, 9-20240, 9-20203 i 9-20204.
Przedmiotowa praca nie będzie podległa zgłoszeniu do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kolbuszowej, natomiast niezbędne materiały do realizacji pracy zostaną udostępnione Wykonawcy na koszt Zamawiającego.
Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 90 dni od daty zawarcia umowy.

Wymogi oferty:
Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację
zlecenia.

Miejsce oraz termin złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.23.2021”, w terminie do dnia 10 września 2021 r. do godz. 14.00.
Oferta powinna zawierać:
dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Ocena ofert: Zamawiający dokona oceny ofert nadesłanych w terminie na podstawie kryterium ceny brutto.
Informacje dodatkowe: Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (17) 744 57 55 w godzinach pracy urzędu.
Jednocześnie informujemy, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub części bez podania przyczyny i skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-08-23
Data publikacji:
2021-08-23
Data ostatniej zmiany:
2021-08-23

P22/2021 - GK.032.22.2021

Ikona statystyk

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, na potrzeby postępowania administracyjnego znak: GK.6620.55.34.2021, w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Werynia, gmina Kolbuszowa, polegającej na ustaleniu przebiegu granicy działki nr 1853 z działką nr 1779, na odcinku od punktu nr 24093 do punktu 24105 (zgodnie z załącznikiem graficznym).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-08-19
Data publikacji:
2021-08-19
Data ostatniej zmiany:
2021-08-19

P21/2021

Ikona statystyk

Postępowanie  pn :„Poprawa funkcjonowania SP ZOZ w Kolbuszowej wraz z ograniczeniem emisyjności w środowisko oraz zapewnieniem dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami”.

Nr ID nadany przez miniPortal dot. w/w postępowania:
06dcab37-b029-4881-821a-ee041f655a55

Link do postępowania na miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/06dcab37-b029-4881-821a-ee041f655a55

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-08-13
Data publikacji:
2021-08-13
Data ostatniej zmiany:
2021-08-17

P20/2021 - GK.032.21.2021

Ikona statystyk

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy sporządzenia dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych mającej na celu doprowadzenie do zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem prawnym obszaru oznaczonego aktualnie jako działka nr 150 położona w obrębie Poręby Dymarskie, gmina Cmolas. Dokumentacja jest niezbędna do prowadzonego z urzędu postępowania administracyjnego znak: GK.6820.53.12.2021, w sprawie dotyczącej aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Poręby Dymarskie, gmina Cmolas, polegającej na doprowadzeniu do zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem prawnym odnośnie działki nr 150 o powierzchni 0,06 ha.


Zamawiający:
Powiat Kolbuszowski z siedzibą ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, reprezentowany przez:

1) Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia.

2) Wicestarostę Kolbuszowskiego Pana Wojciecha Cebulę.


Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych łącznie z ustaleniem granicy w terenie. Ustalenie przebiegu granic będzie polegało na przywróceniu granicy pomiędzy dawnymi działkami nr 189 i 190 (z których części została utworzona obecna działka nr 150) zgodnie ze stanem prawnym uwidocznionym na mapie ewidencyjnej z uwłaszczeń kompleksowych wsi Poręby Dymarskie. Dokumentacja powinna zawierać wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działek, mapę do celów prawnych a także opisowy wykaz synchronizacyjny począwszy od stanu parcelowego do obecnego.


Termin i miejsce wykonania zamówienia: Terminem wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 60 dni od daty zawarcia umowy.
 

Wymogi oferty: Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.


Miejsce oraz termin złożenia oferty: Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w terminie do dnia 31.08.2021 r., decyduje data stempla pocztowego z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA”.


Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert nadesłanych w terminie na podstawie kryterium ceny brutto. Cena złożona przez oferenta powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z warunkami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu zamówienia.


Informacje dodatkowe: Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (17) 744 57 60 w godzinach pracy urzędu.
Jednocześnie informujemy, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub części bez podania przyczyny i skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-08-03
Data publikacji:
2021-08-03
Data ostatniej zmiany:
2021-09-02

P19/2021

Ikona statystyk

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej,

ul. 11-go Listopada 10,

36-100 Kolbuszowa

tel. (017) 74 45 783  ,

fax  (017)  (17) 74 45 774

składa zapytanie ofertowe na zadanie pn.:

 „Opracowanie dokumentacji projektowych:

Część Nr 1 Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1 227 R Trześń – Domatków – Bukowiec – Kupno w km 8 +407 – 8+644 polegającą na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Bukowiec strona lewa.

Część Nr 2 Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec – Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie - Podtrąba w miejscowości Przyłęk w KM 8+658 – 9+450 strona prawa.”

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-07-23
Data publikacji:
2021-07-23
Data ostatniej zmiany:
2021-08-05

P18/2021 - GK.032.20.2021

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie operatów szacunkowych wyceny prawa własności
nieruchomości Skarbu Państwa

I. Zamawiający:
Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
II. Przedmiot zamówienia:
Sporządzenie operatu szacunkowego, celem wyceny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Przedbórz, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 650/9 o pow. 0.0416 ha, która została przeznaczona do zbycia, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia wynosi 21 dni od daty zawarcia umowy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2021-07-22
Data publikacji:
2021-07-22
Data ostatniej zmiany:
2021-07-28

P17/2021

Ikona statystyk

Tytuł/nazwa postępowania

„Poprawa funkcjonowania SP ZOZ w Kolbuszowej wraz z ograniczeniem emisyjności w środowisko oraz zapewnieniem dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami”

Identyfikator postępowania

fea3918d-3a2a-44b7-b081-c0190fac0359

link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fea3918d-3a2a-44b7-b081-c0190fac0359

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-07-19
Data publikacji:
2021-07-19
Data ostatniej zmiany:
2021-07-19

P16/2021 - GK.032.19.2021

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Powiat Kolbuszowski, 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10, reprezentowany przez Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia i Wicestarostę Pana Wojciecha Cebulę.

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji do celów prawnych wraz z ustaleniem granic w terenie, dotyczącej wykazania zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z księgi wieczystej TB1K/00009085/5, konfiguracji granic nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1413, 1463, 1471/1, 1471/2, 1471/3 położonych w Kupnie, gm. Kolbuszowa oraz odtworzenia nieruchomości oznaczonej jako dawne działki nr 1413, 1471, 1463, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr TB1K/00009085/5.


Odtworzenia stanu prawnego należy dokonać w następujących częściach działek:

1. Południowa część działki nr 1413, w której skład weszła część byłej działki nr 1415.

2. Środkowa część działki nr 1471/2, w której skład weszła część byłej działki nr 1467.

3. Północna część działki nr 1467, w której skład weszły byłe działki nr 1463 i 1471.

4. Północna część działki nr 1464, w której skład weszła część byłej działki nr 1463.

5. Południowa część działki nr 1472/2, w której skład weszła część byłej działki nr 1471.

6. Południowa część działki nr 1469, w skład której weszła część byłej działki nr 1471.


Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 90 dni od daty zawarcia umowy.


Wymogi oferty: Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację
zlecenia.


Miejsce oraz termin złożenia oferty: Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.19.2021”, w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. do godz. 14.00.


Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.l 1 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.


Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert nadesłanych w terminie na podstawie kryterium ceny brutto.
Informacje dodatkowe: Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (17) 744 57 55 w godzinach pracy urzędu.
Jednocześnie informujemy, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub części bez podania przyczyny i skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-07-14
Data publikacji:
2021-07-14
Data ostatniej zmiany:
2021-08-03

P15/2021 - GK.032.17.2021

Ikona statystyk
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych
I. Zamawiający:
Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
II. Przedmiot zamówienia:
Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych zawierającej wykaz zmian danych ewidencyjnych, który doprowadzi do ustalenia aktualnego stanu prawnego nieruchomości położonych w Korczowiskach i Zielonce, oznaczonych uprzednio jako pgr: 795/2, 861/15, 862, 879/26, 891/233, 891/240, 891/382, 892/1, 893/1, 904/1, 905/3, 919/1, 919/113, 919/135, 919/136, 919/137, 919/164, 919/176, 919/220, 919/229, 919/230, 919/249, 919/288 i 919/295 o łącznej powierzchni 42.4194 ha oraz parceli 891/244 o powierzchni 2.3033 ha
III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 90 dni od daty zawarcia umowy.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2021-07-02
Data publikacji:
2021-07-02
Data ostatniej zmiany:
2021-07-28

P14/2021 - GK.032.16.2021

Ikona statystyk
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych
I. Zamawiający:
Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
II. Przedmiot zamówienia:
1) Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych zawierającej wykaz zmian danych ewidencyjnych, który doprowadzi do ustalenia aktualnego stanu prawnego nieruchomości położonej w Kolbuszowej, oznaczonej uprzednio jako pbud 28 o powierzchni 0.0077 ha, obj. ZD 2760;
2) Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych zawierającej wykaz zmian danych ewidencyjnych, który doprowadzi do ustalenia aktualnego stanu prawnego nieruchomości położonych w Kosowach, oznaczonych uprzednio jako pgr 839/7, 839/14 i 838 o łącznej powierzchni 1.7308 ha oraz pgr 837/16 i 839/20 o łącznej powierzchni 0.5720 ha, obj. ZD 491.
III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 90 dni od daty zawarcia umowy.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2021-07-02
Data publikacji:
2021-07-02
Data ostatniej zmiany:
2021-07-28

P13/2021 - GK.032.15.2021

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie kontroli przewodów kominowych

w budynku nr 230 w Cmolasie

 

  1. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

  1. Przedmiot i zakres zamówienia:

Wykonanie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), w budynku nr 230 (były posterunek policji), znajdującym się na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Cmolasie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4646, w tym w 3 lokalach mieszkalnych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- uzgodnienie z Zamawiającym terminu wykonania kontroli,  w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

- dokonanie odpowiedniego wpisu do książki obiektu budowlanego po realizacji okresowej kontroli,

- przekazanie Zamawiającemu pisemnych protokołów z przeprowadzonych kontroli.

  1. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 30 dni od daty zawarcia umowy.

IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać – oferta GK.032.15.2021, w terminie do dnia 19 lipca 2021 r. do godz. 15.30. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2021-06-30
Data publikacji:
2021-06-30
Data ostatniej zmiany:
2021-07-28

P12/2021 - GK.032.14.2021

Ikona statystyk

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, na potrzeby postępowania administracyjnego znak: GK.6620.58.15.2021, w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Staniszewskie, gmina Raniżów, polegającej na ustaleniu przebiegu północnej granicy działki 925/4.
Zamawiający:
Powiat Kolbuszowski z siedzibą ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa reprezentowany przez:

1) Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia.

2) Wicestarostę Pana Wojciecha Cebulę.


Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej ustaleniu przebiegu północnej granicy działki nr 925/4 oraz działki nr 928/2 położonych w obrębie Staniszewskie, gmina Raniżów, zgodnie ze stanem pranym.
 

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 60 dni od daty zawarcia umowy.

Wymogi oferty:
Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.


Miejsce oraz termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa w terminie do dnia 16.07.2021 r. (decyduje data wpływu do tut. urzędu) z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA”.

Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert nadesłanych w terminie na podstawie kryterium ceny brutto.

Informacje dodatkowe: Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (17) 744 57 55 w godzinach pracy urzędu.
Jednocześnie informujemy, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub części bez podania przyczyny i skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-06-23
Data publikacji:
2021-06-23
Data ostatniej zmiany:
2021-07-20

P11/2021 - GK.032.13.2021

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Powiat Kolbuszowski, 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10, reprezentowany przez Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia i Wicestarostę Pana Wojciecha Cebulę.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji do celów prawnych wraz z ustaleniem granic w terenie, dotyczącej wykazania zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z księgi wieczystej TB1K/00009085/5, konfiguracji granic nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1413, 1463, 1471/1, 1471/2, 1471/3 położonych w Kupnie, gm. Kolbuszowa oraz odtworzenia nieruchomości oznaczonej jako dawne działki nr 1413, 1471, 1463, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr TB1K/00009085/5.
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 90 dni od daty zawarcia umowy.
Wymogi oferty: Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.
Miejsce oraz termin złożenia oferty: Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.13.2021”, w terminie do dnia 15 czerwca 2021 r. do godz. 14.00.
Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.l 1 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-06-01
Data publikacji:
2021-06-01
Data ostatniej zmiany:
2021-06-18

P10/2021 - GK.032.12.2021

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na sporządzenie operatów szacunkowych wyceny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa
I. Zamawiający: Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
II. Przedmiot zamówienia: Sporządzenie operatu szacunkowego, celem wyceny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Cmolasie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2575/5 o pow. 0.1350 ha, która została przeznaczona do zbycia, na rzecz użytkownika wieczystego.
III. Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 21 dni od daty zawarcia umowy.
IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty: Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.12.202T’, w terminie do dnia 15 czerwca 2021 r. do godz. 15.30. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00 wt.-pt. 7.30 - 15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-05-31
Data publikacji:
2021-05-31
Data ostatniej zmiany:
2021-06-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-12-05 15:42:36, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)