Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Ikona statystyk

Do zadań dyrektora CKZ-u należy; w szczególności:

 

 1. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

   

   

 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

   

   

 3. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

   

   

 4. koordynowanie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami Centrum w podejmowanych i planowanych decyzjach,

   

   

 5. współdziałanie z właściwymi organami szkół oraz innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych, na rzecz których wykonuje zadania,

   

   

 6. przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności placówki,

   

   

 7. zapewnienie właściwego prowadzenia dokumentacji placówki,

   

   

 8. podejmowanie decyzji w sprawach nagradzania i udzielania kar porządkowych uczniom i słuchaczom zgodnie z trybem określonym w statucie,

   

   

 9. występowanie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Centrum,

   

   

 10. planowanie pracy placówki i przygotowywanie szczegółowej organizacji zajęć na dany rok szkolny,

   

   

 11. organizowanie obsługi administracyjnej, finansowej i gospodarczej placówki,

   

   

 12. zapewnienie pracownikom i wszystkim korzystającym z usług placówki bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,

   

   

 13. nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami i innymi pracownikami,

   

   

 14. ustalanie zakresów czynności dla pracowników placówki,

   

   

 15. wykonywanie innych zadań powierzonych przez organ prowadzący.

   

   

  Do zadań Rady Pedagogicznej Centrum należy:

   

  1. uchwalanie statutu Centrum,

    

    

  2. zatwierdzanie planów pracy Centrum,

    

    

  3. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

    

    

  4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Centrum,

    

    

  5. występowanie z wnioskiem o odwołanie dyrektora Centrum lub innego nauczyciela zatrudnionego na stanowisku kierowniczym

    

    

  6. podejmowanie uchwał w sprawie upoważnienia dyrektora Centrum do skreślenia ucznia lub słuchacza z listy uczących się w Centrum

    

    

  7. opiniowanie organizacji pracy Centrum, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

    

    

  8. opiniowanie projektu planu finansowego Centrum,

    

    

  9. opiniowanie wniosków dyrektora Centrum o przyznanie pracownikom placówki odznaczeń nagród i innych wyróżnień

    

Rada pedagogiczna może występować do Kuratora Oświaty w Rzeszowie z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Centrum, jej dyrektora lub innego pracownika placówki. W niektórych w/w kwestiach Rada jest zobowiązana do zasięgnięcia opinii przedstawicieli rodziców uczniów, uczniów (z wyjątkiem w/w punkt nr 2 i 3)

Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, z wyjątkiem uchwał w sprawie zmian statutu, gdzie wymagana jest obecność co najmniej 2/3 członków Rady. Zaś spory między dyrektorem a Radą Centrum rozstrzyga Starosta Kolbuszowski.

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Centrum realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych, a także inne zadania zlecone przez szkoły i organ prowadzony oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze, w szczególności:

 

 1. organizowanie zajęć praktycznych dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych zasadniczych, średnich, ponadgimnazjalnych i policealnych w pełnym zakresie programowym bądź w zakresie wybranych treści programowych,

   

   

 2. organizowanie egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

   

   

 3. organizowania przysposobienia do pracy dla uczniów szkół podstawowych, uczących się w klasach przysposabiających do pracy zawodowej,

   

   

 4. realizowaniem innych zadań edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze, w tym: organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych teoretycznej i praktycznej nauki zawodu, w zakresie nowoczesnych technik i technologii wytwarzania; organizowanie dla osób dorosłych kursów podwyższających kwalifikacji lub umożliwiających uzyskanie innych kwalifikacji (przekwalifikowania) na zasadach określonych w odrębnych przepisach, organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych dla uczestników pozaszkolnych form kształcenia w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach; organizowanie kształcenia praktycznego dla młodocianych zatrudnionych przez zakład pracy w celu przygotowania zawodowego,

   

   

 5. wprowadzanie nowych kierunków kształcenia wynikających z potrzeb rynku pracy.

   

 

TRYB DZIAŁANIA

Jednostka działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:

 

 • ustawy z dnia o systemie oświaty (Dz. U.

   

   

 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

   

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
Anna Ragan
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2004-01-27
Data publikacji:
2004-01-27
Data ostatniej zmiany:
2022-01-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 09:54:2, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)