Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

Ikona statystyk

Wydział Organizacyjny

 1. Rejestr uchwał Rady Powiatu,
 2. Rejestr uchwał Zarządu Powiatu,
 3. Rejestr niepublicznych placówek oświatowych,
 4. Ewidencja uczniowskich klubów sportowych,
 5. Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej,
 6. Ewidencja stowarzyszeń działających na terenie Powiatu.

opracował: OR

 

Wydział Komunikacji i Transportu

 1. Ewidencja i rejestry pojazdów,
 2. Ewidencja stacji kontroli pojazdów,
 3. Ewidencja diagnostów,
 4. Ewidencja kierowców,
 5. Ewidencja ośrodków szkolenia,
 6. Rejestr instruktorów nauki jazdy,
 7. Ewidencja osób, którym wydano karty parkingowe,
 8. Ewidencja i rejestr wydanych licencji i wniosków licencyjnych  na krajowe drogowe przewozy,
 9. Ewidencja  i rejestr wydanych zezwoleń na przewozy i na potrzeby własne,
 10. Ewidencja i rejestr zatwierdzonych projektów zmian organizacji ruchu.

Dane z w/w rejestrów udostępnia się osobom i podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883)

opracował: inż Władysław Wachnicki

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Przyrody

 1. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach określonych w art. 19 Prawa ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 poz. 627 z późn, zm.). Informacje o środowisku i jego ochronie zawarte w tych dokumentach podlegają udostepnianiu na zasadach określonych w Rozdziale 1 w/w ustawy.
 2. Rejestr wydanych kart wędkarskich,
 3. Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
 4. Rejestr wpływu wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia,
 5. Rejestr roślin i zwierząt, ich uprawy i hodowli oraz części i produktów pochodnych podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, a które uzyskały zezwolenie ministra właściwego do spraw środowiska,
 6. Rejestr pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych

opracował: mgr inż. Grzegorz Ziemiański

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

W Wydziale prowadzona jest część opisowa ewidencji gruntów i budynków. Znajdują sie tutaj rejestry gruntów prowadzone w systemie informatycznym EGB2000 dla każdego obrębu ewidencyjnego. Rejestry te obejmują dane podmiotowe i przedmiotowe działek ewidencyjnych, znajdujących się na terenie powiatu kolbuszowskiego.

Wypisy z rejestru gruntów wydawane są odpłatnie na żądanie właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, a także osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadająch osobowości prawnej, które mają interes prawny w tym zakresie i złożą stosowny wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.

Ponadto w Wydziale prowadzone są w formir analogowej następujące rejestry:

 1. Rejestr gruntów wyłączonych z produkcji rolnej i leśnej,
 2. Rejestr gruntów podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu,
 3. Rejestr gruntów rozdysponowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa.

opracował: mgr inż.Antoni Bosek

 

Wydział Architektury i Budownictwa

 1. Rejestr wniosków o wydanie pozwolenia na budowę,
 2. Rejestr pozwoleń na budowę,
 3. Ewidencja obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania,
 4. Rejestr wydanych dzienników budowy,
 5. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach określonych w art. 19 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62 z 2001r., poz. 627 ze zmianami). Informacje o środowisku i jego ochronir zawarte w tych dokumentach podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w rozdziale 1 działu IV w/w ustawy.

opracował: mgr inż. arch. Władysław Grądziel

 

Archiwum zakładowe

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej prowadzi archiwum zakładowe na podstawie przepisów ustawy  z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz. U. z 2002r Nr 171, poz. 1396 z póżn. zmianami) o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 • Archiwum zakładowe przejmuje akta z komórek organizacyjnych na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych, sporządzonych odrębie akt kategorii "A" i kategorii "B",
 • Udostępnienie akt odbywa się na miejscu w pomieszczeniu archiwum lub wypożycza poza obrę archiwum,
 • Akta udostępnia się do celów służbowych wyłącznie własnym pracownikom za zgodą naczelnika komórki organizacyjnej z kórej dane akta pochodzą,
 • Korzystanie z akt do celów urzędowych odbywa się na podstawie karty udostepnienia,
 • Wydanie akt poza obręb archiwum zakłądowego następuje wyłącznie za zgodą Starosty na podstawie pisemnego wniosku np. prokuratury, sądu lub innej jednostki, na rzezc której ma nastąpić wydanie akt.

opracował: Jan Wlazło

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
Robert Płoch
Informację wprowadził:
Robert Płoch
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-07-03
Data ostatniej zmiany:
2003-07-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-17 14:15:55, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)