Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

Placówki oświatowe i Jednostki budżetowe

Ikona statystyk

Organizacja

 Poradnia działa w ciągu całego roku szkolnego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

Czas pracy poradni trwa od 8 ºº - 16 ºº pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Pracownicy pedagogiczni pracują według ustalonego harmonogramu w wymiarze 20 godzin tygodniowo. Pracownicy poradni zobowiązani są do realizacji swoich zadań również poza poradnią tj. w szkole, placówkach, w środowisku rodzinnym dziecka. Formy pracy realizowane przez pracowników poradni są wykonywane indywidualnie, zespole psycholog – pedagog, psycholog – pedagog – logopeda.

Pracownicy

 W poradni zatrudnia się pracowników:

 ● pedagogicznych : psychologowie, pedagodzy, logopedzi,

 ● lekarza na zasadzie umowy cywilno-prawnej

 ● administracyjnych (referent ds. administracji),

 ● obsługi  (sprzątaczka)

W zależności od potrzeb w poradni może  być zatrudniony doradca zawo rehabilitant.

 Szczegółowy przydział czynności i wymiar godzin pracowników w danym r szkolnym zawarty jest w    projekcie organizacyjnym przygotowanym przez dyrektora placówki do 30.IV b.r., zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i organ nadzorujący, a zatwierdzanym przez organ prowadzący do dnia 31 m danego roku.

Nauczycieli zatrudnia i zwalnia dyrektor poradni z zachowaniem przepisów w Karcie Nauczyciela, a pracowników obsługi i administracji z zachowanie przepisów Kodeksu Pracy.

 

Nauczyciel psycholog zatrudniony w poradni uprawiony i zobowiązany prowadzenia badań diagnostycznych metodami psychologicznymi oraz form pracy terapeutycznej, profilaktycznej i doradczej realizowanej przez poradnię.

Nauczyciel pedagog zobowiązany i uprawniony jest do prowadzenia diagnostycznych metodami     pedagogicznymi oraz form pracy terapeu profilaktycznej i doradczej realizowanej przez poradnię.

Nauczyciel logopeda uprawniony i zobowiązany jest do prowadzenia logopedycznej, oraz form profilaktyki, doradztwa i terapii w zakresie logopedycznej.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudnionego w poradni w zakresie nowych specjalności uzyskuje nauczyciel, który ukończył studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne z zakresu określonej specjalności.

Obowiązki pracowników obsługi i administracji określają indywidualne za czynności.

W poradni mogą udzielać pomocy wolontariusze. Wolontariusze w poradni może być osobą pełnoletnią, która nie był karana i wobec której nie t postępowanie karne.

 

Obowiązki pracowników pedagogicznych  

Pracownicy są zobowiązani do wykonywania swojej pracy poza poradnią:

●  w środowisku domowym dzieci i młodzieży jeśli zachodzi potrzeba prze-prowadzenia badań diagnostycznych uniemożliwiająca ze względu na sta zdrowia przybycie do poradni,

● interwencje w środowisku domowym dzieci w sytuacjach kryzysowych,

● w szkole i innych placówkach oświatowych prowadzenie doradztwa, konsulta mediacji, działalności profilaktycznej, informacyjnej i interwencji.

Pracownicy mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zobowiązani są do realizacji jej uchwał.

Pracownicy zobowiązani są do aktywnego udziału w opracowaniu program rozwoju, rocznych planów pracy i sprawozdań z ich realizacji.

Pracownicy zobowiązani są do realizacji  zadań wynikających z wewnętrznego mierzenia jakości pracy według przyjętego harmonogramu.

Nauczyciele poradni zobowiązani są do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych i podejmowania doskonalenia zawodowego w dostępnych formach w zależności od potrzeb placówki.

 

Przedmiot działalności i kompetencje.

 Poradni realizuje zadania statutowe zgodnie z przepisami:

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o systemie oświaty oraz o zmianie nie których innych ustaw       ( Dz. U.   z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz 542)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz.U. z 1997r. Nr 56, poz.357, zm. Z 1998r. Nr.106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 z 2000r. Nr 12, poz. 136)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2007r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2007r. Nr 247, poz. 1821)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 13, poz. 110)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzi szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz.U.Nr 23, poz. 192) oraz Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży  (Dz.U.nr 23, poz. 193).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zes oceniającego (Dz.U.Nr 98, poz. 1066)

art. 48 Ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające – Ustawy reformujące  administrację publiczną (Dz.U.Nr 133, poz.872).

art. 36 i art. 92 ust.5 Ustawy z 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr poz. 578).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.Nr 97 , poz. 1054).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych  (Dz.U.Nr 5, poz. 46)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U.Nr 26,poz. 226)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych                                              (Dz.U. z dnia 9 stycznia 2008r. Nr 3, poz. 9)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie  szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego a także kwalifikacji osób,  których można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz            (Dz.U.Nr 235, poz. 1703)

Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży do 19 r.ż. pomocy psychologiczno–pedagogicznej, w tym pomocy wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno–pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Do zadań poradni należy w szczególności:

●  wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,

 ● profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,

 ● terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,

 ● pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawody i planowania kariery zawodowej,

 ●  prowadzenie edukacji pro zdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

 ● pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,

 ● wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,

 ● wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

 ● organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku 0-7 r.,ż,

 

Poradnia realizuje swoje zadania w szczególności poprzez : diagnozę, konsultację, terapię, psychoedukację, rehabilitację, doradztwo, mediacji interwencję w środowisku ucznia, działalność profilaktyczną, działalno informacyjną.

Poradnia ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym, z przedszkolami szkołami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin : powiatowym urzędem pracy, miejskimi i gminnymi  ośrodkami pomocy społecznej, komisjami rad gmin i rady powiatu, powiatowym centrum pomocy rodzinie, polskim komitetem pomocy społecznej  sądem rejonowym, prokuraturą i policją, sanepidem, placówkami służby zdrowia, szkołami wyższymi. 

W zakresie pracy metodycznej poradnia współpracuje z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MENiS w Warszawie oraz towarzystwem logopedycznym i psychologicznym, a także ośrodkami metodycznymi i dokształcającymi.

 

Organy i osoby sprawujące  funkcje oraz ich kompetencje

Organy poradni : dyrektor, rada pedagogiczna

 Dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej jest

 Mgr Elżbieta Maria Mikołajczyk

Dyrektor jest pracodawcą dla pracowników pedagogicznych, lekarza, administracji i obsługi. Ustala zakres ich czynności i kompetencji zgodnie z przepisami i potrze-b placówki. Stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący placówkę.

 

Dyrektor poradni w szczególności:

● kieruje bieżącą działalnością poradni i reprezentuje ją na zewnątrz,

●  opracowuje dokumenty programowo-organizacyjne poradni,

● sprawuje nadzór pedagogiczny poradni,

● realizuje uchwały rady pedagogicznej w ramach jej  kompetencji,

● bierze bezpośredni udział w działalności podstawowej poradni i pon odpowiedzialność za jej prawidłowe  wykonywanie

 ● decyduje w sprawach zatrudnienia i zwolnienia nauczycieli oraz innych pracowników poradni,

 ● decyduje w sprawach przyznania nagród dyrektora,

 ● decyduje w sprawach wymierzania kar porządkowych nauczycielom i inn pracownikom poradni,

 ● występuje w sprawach odznaczeń dla nauczycieli i innych pracowników poradni, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

 ● przewodniczy posiedzeniom  Zespołów Orzekających,

 ● organizuje współdziałanie poradni z instytucjami w środowisku,

 ● dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki współpracując Biurem Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej,

 ●  dba o mienie poradni oraz wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

 ● rozwiązuje sytuacje konfliktowe wewnątrz poradni, w przypadku niezgodności pracownika z opinią dyrektora pracownik może odwołać się do rady pedagogicznej, organu prowadzącego lub organu nadzorującego,

 • w razie nieobecności dyrektora, jego kompetencje przejmuje i pełni, powołana przez radę pedagogiczną zastępująca osoba, upoważniona pisemnie w ksi zarządzeń, przez dyrektora poradni na dany okres, nie dłuższy niż 1 miesiąc/za zgodą nauczyciela/.

 

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem poradni w zakresie realizacji jej statutowych zadań, wykonuje również zadania rady placówki. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni oraz dyrektor j przewodniczący. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z gł doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Zebrania rady pedagog protokołowane.

 Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 ● zatwierdzenie planów pracy poradni po wcześniejszym ich zaopiniowaniu,

 ● podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych poradni po wcześniejszym zaopiniowaniu ich projektów,

 ● ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych,

 ● uchwalenie statutu poradni.

 Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności :

 ● organizuje i plan pracy poradni, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład dydaktycznych,

 ● projekt planu finansowego poradni i rocznego planu finansowego środków specjalnych poradni,

 ● wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

 ● propozycje dyrektora poradni w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych dydaktycznych,

 ● z własnej inicjatywy ocenia sytuacje oraz stan poradni i występuje z wnioskami dyrektora lub organu prowadzącego poradnię

 Majątek

 Poradnia znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej i zajmuje gabinetów o łącznej powierzchni 147,4 m ² na podstawie umowy użyczenia.

Dysponuje majątkiem Skarbu Państwa, na który składają się mienie ruchome sł działalności placówki oraz środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, a tak niewielkie środki wypracowane w ramach działalności objętej środkiem specjalnym.

 W skład majątku wchodzą w szczególności :

 ● 8 komputerów , skaner,                                                    ● aparat cyfrowy

● 2 drukarki : laserowa i atramentowa,                                  ● młodzieżowy tle zaufania - komórkowy

● 2 netebooki,                                                                     ● rzutnik na folię

● kserokopiarka,                                                                  • telefon i fax

● telewizor , video,

●2 radiomagnetofony

● elektryczna maszyna do pisania

●  rzutnik multimedialny

 

 Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych. Sposoby przyjmowania i załatwiania sprawy.

 Poradnia wydaje orzeczenia, opinie oraz informacje o wynikach badań.

W poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, które wydają:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,

 • do kształcenia specjalnego dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz z autyzmem ( poradnia została wskazana przez kuratora oświaty do wydawania w/w orzeczeń).

 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których s zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chw niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 Zespoły i ich skład powołuje dyrektor poradni zarządzeniem.

        Zespoły wydają w/w orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka zwanych  wnioskodawcą.

Dyrektor poradni zwraca wnioskodawcy wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii, z odpowiednim pouczeniem, jeżeli z treści wniosku wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia albo opinii,

Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia albo opinii wynika, że nie dotyczy wydania orzeczenia albo opinii, ale dotyczy sprawy, w której właściwa jest poradnia, dyrektor zawiadamia wnioskodawcę o załatwieniu sprawy przez poradnię.

W skład Zespołu Orzekającego wchodzą :

• dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba jak przewodniczący

• zespołu,

• psycholog opracowujący diagnozę psychologiczną,

• pedagog opracowujący diagnozę pedagogiczną,

• lekarz opracowujący diagnozę lekarską,

• inni specjaliści, w tym spoza poradni ( jeżeli ich udział w pracach zespołu je niezbędny) opracowujący diagnozę w zakresie posiadanej specjalności.

 Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu. Przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę o posiedzeniu zespołu.

  Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii odpowiedni zawiera :

 • imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania,  a w przypadku ucznia – również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza,

 • imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania,

 • określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia albo opinii,

 • uzasadnienie wniosku,

 • podpis wnioskodawcy,

Jeżeli do wydania orzeczenia albo wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, wydane przez lekarza, z zastrzeżeniem ust.8

Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia, wydane przez lekarza, określające czas – nie krótszy jednak niż 21 dni-w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znaczenie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

Jeżeli wnioskodawca nie posiada stosowanej dokumentacji, albo przedstawiony przez niego dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia albo opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia albo opinii przeprowadzają członkowie zespołu lub inne osoby wskazane przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Zespół wydaje orzeczenia lub opinie większością głosów.

Za przygotowanie orzeczenia albo opinii opowiada członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego.

W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje orzeczenie odmowne, stwierdzające, że nie zachodzi odpowiednio potrzeba kształcenia specjalnego, potrzeba zajęć rewalidacyjno-wychowawczych albo potrzeba indywidualnego nauczania.

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Kuratora Oświaty w Rzeszowie za pośrednictwem zespołu, Który wydał orzeczenie w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.

Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe. Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.

Zespół jest zobowiązany przesłać dokumentację wraz z aktami sprawy Kuratorowi Oświaty w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia, w którym otr odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia, zgodnie z ust.12.

 Od decyzji wydanej przez Kuratora Oświaty odwołanie nie przysługuje.

      Do   postępowania w sprawach o wydanie orzeczenia w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu stosuje się odpowiednio przepisy KPA

 

Poradnia wydaje opinie w sprawach :

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego,
 • ozostawienia ucznia kl. I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,
 • objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 • zwolnienie ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego,
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tak nauki,
 • przyjęcie ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej : zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
 • przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do spra przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, e przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta,
 • innych, określonych w odrębnych przepisach.

Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców dziecka. Za zgodą rodziców kopia opinii może być przekazana  do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko uczęszcza.

Po każdej diagnozie przeprowadzonej na terenie poradni może być wydana informacja o wynikach badań (na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów).

Tryb działania organu oraz sposoby przyjmowania i załatwienia spraw

 • Zgłaszanie się z dziećmi i młodzieżą do poradni jest dobrowolne i bezpłatne.
 • Placówka przyjmuje klientów ze skierowaniem ze szkół, przedszkoli, placówki służb zdrowia i innych instytucji, a także osoby zgłaszające się samorzutnie bez skierowań. Do przeprowadzenia postępowania diagnostycznego wymagana jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. O terminie badania decyduje kolejność zgłosz sytuacjach wyjątkowych badanie może być przyśpieszone ( skierowanie z policji, ze szpitala). 
 • Zainteresowani są informowani o terminie wizyty (dzień, godzina). Opinię o wynikach badań otrzymują rodzice oraz ich zgodą, instytucje kierujące (szkoła, przedszkole, lekarz, policja, sąd).
 • Na zajęcia terapeutyczne kieruje się dzieci przejawiające zwiększone nasilenie zaburzenia rozwoju psychoruchowego. Kwalifikacji dokonuje osoba lub zespół badający, który kieruje zainteresowanego do terapeuty celem ustalenia terminu spotkań. Podczas pierwszego spotkania z terapeutą rodzic zostaje poinformwa charakterze i przebiegu zajęć terapeutycznych. Zostaje zawarta umowa, między prowadzącym terapię a rodzicem, która określa termin, częstotliwość i czas trwania spotkań. Rodzic zobowiązany jest do przestrzegania wyznaczonych termin wcześniejszego usprawiedliwienia dziecka, stosowania się do zaleceń prow systematycznej pracy w domu oraz zapewnienia dziecku opieki osoby dorosłej podczas wizyty w poradni.
 • Prowadzący działalność terapeutyczną jest świadomy wpływu jakości relacji z klientem na skuteczność pomocy, dlatego poddaje się superwizji lub konsultacji w programie pomocowym. Poradnia współpracuje w prowadzeniu programów profilaktycznych z innymi osobami i instytucjami w środowisku.

 

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Poradnia prowadzi następującą dokumentację :

 • skorowidz alfabetyczny korzystających z pomocy poradni,
 • dokumentację badań,
 • dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych,
 • dokumenty prowadzonych zajęć indywidualnych i grupowych,
 • księgi protokołów rady pedagogicznej,
 • zestawy protokołów Zespołu Orzekającego,
 • księgi przyjęć i form udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • zeszyty kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,
 • dokumentację nadzoru pedagogicznego,
 • dokumentację przebiegu realizacji zadań rocznych i planów rozwoju,
 • dokumentację kancelaryjną prowadzoną zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • księgę inwentarzową,
 • katalog testów,
 • dokumentację GUS i roczne sprawozdania statystyczne,
 • inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zorganizowana jest i przestrzegana ochrona wszelkich danych osobowych, zasady ochrony są znane wszystkim pracownikom.

Zorganizowana jest i przestrzegana ochrona testów przed osobami nieupoważnionymi do ich wykorzystywania.

Dokumentacja klientów poradni jest czytelnie oznakowana, ustalone są i przestrzegane zasady jej przechowywania i dostępności.

Sprawy załatwione są w trybie i terminach określonych przez instrukcję kancelaryjną kodeks postępowania administracyjnego oraz ustalony i funkcjonujący wewnętrznie system przepływu informacji.

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
Elżbieta Maria Mikołajczyk
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2003-07-30
Data publikacji:
2003-07-30
Data ostatniej zmiany:
2018-01-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-12-07 15:18:37, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)