Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

MAJĄTEK POWIATU

Ikona statystyk

Mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne (poza powiatem są to samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają taki status wprost oraz te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych wyłącznie przez powiat). W stosunkach cywilnoprawnych to powiat jest podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia powiatu nie należącego do innych powiatowych osób prawnych.

Oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd.

W przypadku powstania zobowiązań majątkowych konieczna jest także kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego upoważnionej.

Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu czyli planu finansowego obejmującego dochody i wydatki powiatu, uchwalonego przez radę powiatu na rok kalendarzowy.

Gospodarka środkami finansowymi znajdującymi się w dyspozycji powiatu jest jawna. Wymóg jawności jest spełniony w szczególności przez:

  1. jawność debaty budżetowej,
  2. opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu powiatu,
  3. przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu,
  4. ujawnienie sprawozdania zarządu z zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień, udzielanych przez radę powiatu, a także emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielanych przez radę powiatu. 

Kontrolę gospodarki finansowej powiatu sprawuje regionalna izba obrachunkowa.

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
Anna Ragan
Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-01-28
Data ostatniej zmiany:
2004-01-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 15:05:58, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)