Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE Starosty Kolbuszowskiego z dnia 13 marca 2023 r.

Ikona statystyk

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zmian./

zawiadamiam

o przyjęciu dokumentu: „Uproszczone plany urządzenia lasu sporządzone dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miejscowości: Domatków, Kłapówka, Świerczów, Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa Górna, Werynia, Widelka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-03-14
Data ostatniej zmiany:
2023-03-14

OŚ.602.1.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm./

zawiadamiam

o przyjęciu w dniu 27 października 2022 r. dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2022 – 2025 z perspektywą na lata 2026 – 2029”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-11-07
Data ostatniej zmiany:
2022-11-07

OBWIESZCZENIE Starosty Kolbuszowskiego z dnia 24 października 2022 r.

Ikona statystyk

Starosta Kolbuszowski, działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zmian./ informuje co następuje:

  1. Działając na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach /tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 672 ze zmian./ zleciłem opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miejscowości: Domatków, Kłapówka, Świerczów, Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa Górna, Werynia, Widełka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  2. Przedmiot opracowania tj. projekty w/w dokumentów są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, a także dostępne do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Przyrody Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11-Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa w godzinach pracy urzędu.
  3. Każdy ma możliwość składania uwag i wniosków do projektów w/w dokumentów w terminie do 30 listopada 2022 r. włącznie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie albo ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-go listopada 10, 36-100 Kolbuszowa w godzinach pracy urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: przyroda@kolbuszowski.pl. Uwagi wniesione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłaszanych uwag i wniosków jest Starosta Kolbuszowski.
  5. Dla w/w dokumentów nie prowadzi się postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-10-25
Data publikacji:
2022-10-25
Data ostatniej zmiany:
2022-10-25

OŚ.6233.2.2022

Ikona statystyk

Zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699) w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029),

Starosta Kolbuszowski
podaje do publicznej wiadomości

1.    Na wniosek LIVEO Meble Sp z o. o. ul. Borki 5, 36-130 Raniżów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla instalacji termicznego przekształcania odpadów.

2.    Organem właściwym do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów jest Starosta Kolbuszowski.

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów jest uzależnione od opinii wydanej - w wyniku kontroli - przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Dodatkowym wymogiem przed uzyskaniem zezwolenia jest zasięgnięcie opinii Wójta Gminy Raniżów.

3.    W terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji, tj. od dnia 30 września do 13 października 2022 r. wszyscy zainteresowani sprawą mogą zapoznać się z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść uwagi i wnioski.

4.    Dokumentacja przedmiotowej sprawy udostępniona jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pokój 303 (tel. 17 7445777), w godzinach pracy urzędu.

5.    Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można wnieść pisemnie na adres siedziby Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.

6.     Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Kolbuszowski

7.    Informację o przedmiotowym wniosku umieszczono na stronie publicznie dostępnego wykazu danych Ekoportal (nr karty 37/2022) - stosownie do wymogu prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wynikającego z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-09-30
Data ostatniej zmiany:
2022-09-30

OŚ.602.1.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.) informuję co następuje:

1.     Działając na podst. art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) przystąpiono do opracowywania projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2022 - 2025 z perspektywą na lata 2026 - 2029”.

2.     Działając na podst. art. 47 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2022 - 2025 z perspektywą na lata 2026 - 2029”.

3.     Dokumentacja sprawy dostępna jest na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, a także do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Przyrody Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa w godzinach pracy urzędu.

4.     Każdy ma możliwość składania uwag i wniosków do ww. projektu dokumentu w terminie do 7 września 2022 r. włącznie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie albo ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa w godzinach pracy urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: starostwo@kolbuszowski.pl. Uwagi wniesione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

5.     Organem właściwym do rozpatrzenia zgłaszanych uwag i wniosków jest Starosta Kolbuszowski.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-08-17
Data ostatniej zmiany:
2022-08-17

OŚ.6164.1.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odd方alywania na środowisko /t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm./

Starosta Kolbuszowski

zawiadamia o przystąpieniu do realizacji zadania pn.: „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miejscowości: Domatków, Kłapówka, Świerczów, Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa Górna, Werynia, Widełka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

Powyższe dokumenty są niezbędne do prowadzenia trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej na gruntach leśnych oraz sprawowania przez Starostę nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Projekt w/w planów będzie wyłożony do publicznego wglądu dla zainteresowanych właścicieli lasów w wyznaczonym terminie.

Sprawa prowadzona jest w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Przyrody Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-05-24
Data ostatniej zmiany:
2022-05-24

OBWIESZCZENIE STAROSTY KOLBUSZOWSKIEGO z dnia 24 lutego 2021 r.

Ikona statystyk

o przyjęciu dokumentu: „Uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miejscowości: Bukowiec, Huta Przedborska, Kupno, Poręby Kupieńskie, Przedbórz, Leśnej Wspólnoty Gruntowej wsi Kopcie, Leśnej Wspólnoty Gruntowej wsi Lipnica oraz inwentaryzacji stanu lasów na terenie miejscowości Kolbuszowa, Zarębki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-02-26
Data ostatniej zmiany:
2021-02-26

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025, za lata 2018 – 2019

Ikona statystyk

.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-12-17
Data ostatniej zmiany:
2020-12-17

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 6.11.2020 r.

Ikona statystyk
Starosta Kolbuszowski, działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz, 283 ze zmian./ informuje co następuje:
 
Działając na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 199lr o lasach /tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 ze zmian./ zleciłem opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miejscowości: Bukowiec, Huta Przedborska, Kupno, Poręby Kupieńskie, Przedbórz, Leśnej Wspólnoty Gruntowej wsi Kopcie, Leśnej Wspólnoty Gruntowej wsi Lipnica oraz inwentaryzacji stanu lasów na terenie miejscowości Kolbuszowa, Zarębki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Przedmiot opracowania tj. projekty w/w dokumentów są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, a także dostępne do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Przyrody Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. lł-Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa w godzinach pracy urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2020-11-06
Data publikacji:
2020-11-10
Data ostatniej zmiany:
2020-11-06

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego OŚ.6164.2.2020

Ikona statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia o przystąpieniu do realizacji zadania pn.: „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miejscowości: Bukowiec, Huta Przedborska, Kupno, Poręby Kupieńskie, Przedbórz, Leśnej Wspólnoty Gruntowej wsi Kopcie, Leśnej Wspólnoty Gruntowej wsi Lipnica oraz inwentaryzacji stanu lasów na terenie miejscowości Kolbuszowa, Zarębki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-28
Data ostatniej zmiany:
2020-05-28

OBWIESZCZENIE STAROSTY KOLBUSZOWSKIEGO z dnia 10 stycznia 2020 r.

Ikona statystyk

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
Działając na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm./
zawiadamiam
o przyjęciu w dniu 10 stycznia 2020 r. „uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do Leśnych Wspólnot Gruntowych z terenu powiatu kolbuszowskiego oraz inwentaryzacji stanu lasu z terenu powiatu kolbuszowskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-01-10
Data publikacji:
2020-01-13
Data ostatniej zmiany:
2020-01-13

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego OŚ.6164.2.2019

Ikona statystyk

Starosta Kolbuszowski, działając na podstawie art. 39  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuje iż zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, zlecił opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do Leśnych Wspólnot Gruntowych z terenu powiatu kolbuszowskiego oraz inwentaryzacji stanu lasu z terenu powiatu kolbuszowskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-20
Data ostatniej zmiany:
2019-11-20

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego OŚ.602.2.2017

Ikona statystyk

Działając na podstawie art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm./ zawiadamiam o przyjęciu w dniu 27 grudnia 2017 r. dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-11
Data ostatniej zmiany:
2018-01-11

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 4 stycznia 2018 roku

Ikona statystyk

o przyjęciu w dniu 2 stycznia 2018r. dokumentu: „ Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miejscowości Wola Raniżowska, Mazury, Staniszewskie, Korczowiska, Zielonka, Leśna Wspólnota Wsi Dzikowiec w msc. Lipnica, Las Serwitutowy Wsi Nowy Dzikowiec w msc. Lipnica, Leśna Wspólnota Gruntowa Wsi Markowizna w msc. Korczowiska, Leśna Wspólnota Gruntowa Padew Kolonia w msc. Ostrowy Tuszowskie, Leśna Wspólnota Gruntowa Tuszów Narodowy w msc. Ostrowy Tuszowskie oraz inwentaryzacji stanu lasów dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Starej Wsi pod Brzozowem w msc. Cmolas” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-04
Data ostatniej zmiany:
2018-01-04

Opinia sanitarna Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Ikona statystyk

o projektach uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miejscowości: Wola Raniżowska, Mazury, Staniszewskie, Korczowiska, Zielonka, Leśna Wspólnota wsi Dzikowiec w msc. Lipnica, Las Serwitutowy wsi Nowy Dzikowiec w msc. Lipnica, Leśna Wspólnota Gruntowa wsi Markowizna w msc. Korczowiska, Leśna Wspólnota Gruntowa Padew Kolonia w msc. Ostrowy Tuszowskie, Leśna Wspólnota Gruntowa Tuszów Narodowy w msc. Ostrowy Tuszowskie, oraz inwentaryzacji stanu lasów dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Starej Wsi pod Brzozowem w msc. Cmolas
 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-12-14
Data ostatniej zmiany:
2017-12-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-09-28 09:34:27, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)