Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr 9/47/2024 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 3 lipca 2024 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia protokołu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w zakresie projektu uchwały Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-07-10
Data ostatniej zmiany:
2024-07-10

Uchwała Nr 6/31/2024 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 12 czerwca 2024 r.

Ikona statystyk

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-06-13
Data ostatniej zmiany:
2024-06-13

Uchwała Nr 262/1445/2023 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 8 listopada 2023 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia protokołu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w zakresie projektu uchwały Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kolbuszowskiego w roku 2024.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-11-08
Data ostatniej zmiany:
2023-11-08

Uchwała Nr 262/1444/2023 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 8 listopada 2023 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia protokołu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w zakresie projektu „Programu współpracy Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-11-08
Data ostatniej zmiany:
2023-11-08

Uchwała Nr 259/1432/2023 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 18 października 2023 r.

Ikona statystyk

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kolbuszowskiego w roku 2024.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-10-19
Data ostatniej zmiany:
2023-10-19

Uchwała Nr 242/1343/2023 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 22 czerwca 2023 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia protokołu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w zakresie projektu uchwały Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-06-27
Data ostatniej zmiany:
2023-06-27

Uchwała Nr 239/1318/2023 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 31 maja 2023 r.

Ikona statystyk

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2023-05-31
Data publikacji:
2023-06-01
Data ostatniej zmiany:
2023-06-02

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030

Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.):

Starosta Kolbuszowski

ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyłożonym projektem dokumentu oraz składania do niego wniosków, zastrzeżeń i uwag w dniach 21.12.2022 r. do 11.01.2023 r. Dokumenty wyłożone będą do wglądu od dnia 21.12.2022 r.:

 1. w wersji papierowej w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej w sekretariacie,
 2. w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego (www.bip.powiat.kolbuszowa.pl) i na stronie internetowej powiatu (www.powiat.kolbuszowski.pl).

Uwagi i wnioski do Prognozy Oddziaływania na Środowisko mogą być wnoszone zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 4) ww. ustawy, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 21.12.2022 r. do 11.01.2023 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i/lub wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi/wnioski można zgłaszać:

 • na piśmie poprzez wypełnienie załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie na adres Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11- go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Partnerstwa Kolbuszowskiego”;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym np. drogą elektroniczną poprzez wypełnienie poniżej załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie na adres email: starostwo@kolbuszowski.pl wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne – Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Partnerstwa Kolbuszowskiego”.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Starosta Kolbuszowski w porozumieniu z Partnerami, tj. Burmistrzem Kolbuszowej, Wójtem Gminy Cmolas, Wójtem Gminy Niwiska, Wójtem Gminy Dzikowiec, Wójtem Gminy Majdan Królewski oraz Wójtem Gminy Raniżów.

Załączniki:

 1. Formularz Zgłaszania Uwag do projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030.
 2. Prognoza Oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030.
 3. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030 (Projekt 2.0).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-12-21
Data ostatniej zmiany:
2022-12-22

Uchwała Nr 212/1140/2022 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 23 listopada 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia protokołu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w zakresie projektu uchwały Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kolbuszowskiego w roku 2023.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-11-24
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24

Uchwała Nr 212/1139 /2022 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 23 listopada 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia protokołu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w zakresie projektu „Programu współpracy Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-11-24
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24

Ogłoszenie

Ikona statystyk

Spotkanie konsultacyjne Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego.

     Burmistrz Kolbuszowej jako Lider Porozumienia Międzygminnego Partnerstwa Kolbuszowskiego, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar sześciu gmin: Kolbuszowej, Cmolasu, Dzikowca, Majdanu Królewskiego, Niwisk oraz Raniżowa zaprasza na spotkanie konsultacyjne w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030. Spotkanie dla mieszkańców odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 roku w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu, ul. Wolska 2, 36–100 Kolbuszowa, o godz. 15:00.

Dla osób, które nie mogą osobiście uczestniczyć w spotkaniu konsultacyjnym zapewniono możliwość udziału za pośrednictwem platformy internetowej.

Spotkanie będzie otwarte (bez hasła), należy podać „nick” i e-mail.

Można dołączyć do wydarzenia na 2 sposoby:

 1. Dołącz przez stronę internetową: Log in: Spotkanie konsultacyjne Strategii Rozwoju Partnerstwa Kolbuszowskiego (clickmeeting.com).
 2. Dołącz przez aplikację mobilną ClickMeeting: ID wydarzenia: 133-673-326.

            Na spotkaniu przedstawione zostaną główne założenia programowe i wdrożeniowe dokumentu tj. wizja, misja, cele strategiczne wraz z odpowiadającymi im działaniami, a także zakres rzeczowy projektów strategicznych, które planowane są do realizacji przez samorządy Partnerstwa. Przedstawione zostaną również założenia przestrzenno-funkcjonalne, w tym model funkcjonalno-przestrzenny. Podczas spotkania będzie zapewniona możliwość złożenia uwag i opinii do projektu dokumentu.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, a także przedsiębiorców, przedstawicieli sektora społecznego i instytucji publicznych.

 

Lider Porozumienia

Jan Zuba

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-11-18
Data ostatniej zmiany:
2022-11-18

Uchwała Zarządu Powiatu w Kolbuszowej Nr 208/1111/2022 z dnia 26 października 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kolbuszowskiego w roku 2023.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-10-27
Data publikacji:
2022-10-27
Data ostatniej zmiany:
2022-10-27

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030.

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030
 
Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/202/2022 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030:
 
Starosta Kolbuszowski
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030

 
Konsultacje mają na celu zapoznanie grupy docelowej z dokumentem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.
Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 21.10.2022 r. do dnia 25.11.2022 r.
Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030 podlega obowiązkowo konsultacjom:

 1. z mieszkańcami gmin z terenu Partnerstwa Kolbuszowskiego,
 2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gmin z terenu Partnerstwa Kolbuszowskiego, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 3. z sąsiednimi gminami i ich związkami,
 4. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Dodatkowo, Partnerstwo Kolbuszowskie włącza w proces konsultacji społecznych następujące podmioty:

 1. Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”;
 2. Lokalna Grupa Działania „LASOVIA”;

Do podmiotów wskazanych w pkt. 3–6 wysłane zostały pisma informujące
o konsultacjach.
Konsultacje prowadzone są w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: starostwo@kolbuszowski.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju Partnerstwa Kolbuszowskiego”;
 2. drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11- go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju Partnerstwa Kolbuszowskiego”;
 3. bezpośrednio do budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.
 1. Spotkania otwartego, umożliwiającego omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy terminy i miejsca podane zostaną co najmniej na stronie internetowej starostwa (www.powiat.kolbuszowski.pl) i stronie podmiotowej starostwa w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.kolbuszowa.pl) oraz tablicy ogłoszeń.
 2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11- go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w godzinach pracy Starostwa.

 
Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Starosta Kolbuszowski.
            Formularz konsultacyjny oraz projekt dokumentu dostępne są od dnia 21.10.2022 r.:

 • w wersji papierowej w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11- go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w godzinach pracy Starostwa;
 • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Starostwa Powiatowego (www.powiat.kolbuszowski.pl) oraz na stronie podmiotowej starostwa w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.powiat.kolbuszowa.pl).

 
            Zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w terminie 30 dni po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, w tym ustosunkowanie się do wniesionych uwag wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie opublikowane będzie na oficjalnej stronie internetowej Starostwa Powiatowego (www.powiat.kolbuszowski.pl) oraz na stronie podmiotowej starostwa w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.powiat.kolbuszowa.pl).

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-10-21
Data publikacji:
2022-10-21
Data ostatniej zmiany:
2022-12-21

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej

Ikona statystyk

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu w Kolbuszowej Nr 186/1021/2022 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 09 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Kolbuszowej, w dniach od 10 do 24 czerwca 2022 r. odbyły się konsultacje społeczne w celu poznania opinii  i uwag dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-06-30
Data publikacji:
2022-06-30
Data ostatniej zmiany:
2022-06-30

Uchwała Zarządu Powiatu w Kolbuszowej Nr 186/1021/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-06-10
Data ostatniej zmiany:
2022-06-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 09:54:2, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)