Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

Uchwała Nr 212/1140/2022 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 23 listopada 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia protokołu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w zakresie projektu uchwały Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kolbuszowskiego w roku 2023.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-11-24
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24

Uchwała Nr 212/1139 /2022 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 23 listopada 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia protokołu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w zakresie projektu „Programu współpracy Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-11-24
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24

Ogłoszenie

Ikona statystyk

Spotkanie konsultacyjne Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego.

     Burmistrz Kolbuszowej jako Lider Porozumienia Międzygminnego Partnerstwa Kolbuszowskiego, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar sześciu gmin: Kolbuszowej, Cmolasu, Dzikowca, Majdanu Królewskiego, Niwisk oraz Raniżowa zaprasza na spotkanie konsultacyjne w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030. Spotkanie dla mieszkańców odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 roku w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu, ul. Wolska 2, 36–100 Kolbuszowa, o godz. 15:00.

Dla osób, które nie mogą osobiście uczestniczyć w spotkaniu konsultacyjnym zapewniono możliwość udziału za pośrednictwem platformy internetowej.

Spotkanie będzie otwarte (bez hasła), należy podać „nick” i e-mail.

Można dołączyć do wydarzenia na 2 sposoby:

 1. Dołącz przez stronę internetową: Log in: Spotkanie konsultacyjne Strategii Rozwoju Partnerstwa Kolbuszowskiego (clickmeeting.com).
 2. Dołącz przez aplikację mobilną ClickMeeting: ID wydarzenia: 133-673-326.

            Na spotkaniu przedstawione zostaną główne założenia programowe i wdrożeniowe dokumentu tj. wizja, misja, cele strategiczne wraz z odpowiadającymi im działaniami, a także zakres rzeczowy projektów strategicznych, które planowane są do realizacji przez samorządy Partnerstwa. Przedstawione zostaną również założenia przestrzenno-funkcjonalne, w tym model funkcjonalno-przestrzenny. Podczas spotkania będzie zapewniona możliwość złożenia uwag i opinii do projektu dokumentu.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, a także przedsiębiorców, przedstawicieli sektora społecznego i instytucji publicznych.

 

Lider Porozumienia

Jan Zuba

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-11-18
Data ostatniej zmiany:
2022-11-18

Uchwała Zarządu Powiatu w Kolbuszowej Nr 208/1111/2022 z dnia 26 października 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kolbuszowskiego w roku 2023.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-10-27
Data publikacji:
2022-10-27
Data ostatniej zmiany:
2022-10-27

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030.

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030
 
Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/202/2022 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030:
 
Starosta Kolbuszowski
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030

 
Konsultacje mają na celu zapoznanie grupy docelowej z dokumentem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.
Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 21.10.2022 r. do dnia 25.11.2022 r.
Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030 podlega obowiązkowo konsultacjom:

 1. z mieszkańcami gmin z terenu Partnerstwa Kolbuszowskiego,
 2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gmin z terenu Partnerstwa Kolbuszowskiego, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 3. z sąsiednimi gminami i ich związkami,
 4. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Dodatkowo, Partnerstwo Kolbuszowskie włącza w proces konsultacji społecznych następujące podmioty:

 1. Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”;
 2. Lokalna Grupa Działania „LASOVIA”;

Do podmiotów wskazanych w pkt. 3–6 wysłane zostały pisma informujące
o konsultacjach.
Konsultacje prowadzone są w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: starostwo@kolbuszowski.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju Partnerstwa Kolbuszowskiego”;
 2. drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11- go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju Partnerstwa Kolbuszowskiego”;
 3. bezpośrednio do budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.
 1. Spotkania otwartego, umożliwiającego omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy terminy i miejsca podane zostaną co najmniej na stronie internetowej starostwa (www.powiat.kolbuszowski.pl) i stronie podmiotowej starostwa w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.kolbuszowa.pl) oraz tablicy ogłoszeń.
 2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11- go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w godzinach pracy Starostwa.

 
Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Starosta Kolbuszowski.
            Formularz konsultacyjny oraz projekt dokumentu dostępne są od dnia 21.10.2022 r.:

 • w wersji papierowej w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11- go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w godzinach pracy Starostwa;
 • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Starostwa Powiatowego (www.powiat.kolbuszowski.pl) oraz na stronie podmiotowej starostwa w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.powiat.kolbuszowa.pl).

 
            Zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w terminie 30 dni po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, w tym ustosunkowanie się do wniesionych uwag wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie opublikowane będzie na oficjalnej stronie internetowej Starostwa Powiatowego (www.powiat.kolbuszowski.pl) oraz na stronie podmiotowej starostwa w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.powiat.kolbuszowa.pl).

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-10-21
Data publikacji:
2022-10-21
Data ostatniej zmiany:
2022-10-25

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej

Ikona statystyk

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu w Kolbuszowej Nr 186/1021/2022 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 09 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Kolbuszowej, w dniach od 10 do 24 czerwca 2022 r. odbyły się konsultacje społeczne w celu poznania opinii  i uwag dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-06-30
Data publikacji:
2022-06-30
Data ostatniej zmiany:
2022-06-30

Uchwała Zarządu Powiatu w Kolbuszowej Nr 186/1021/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-06-10
Data ostatniej zmiany:
2022-06-10

Uchwała Zarządu Powiatu w Kolbuszowej Nr 184/1010/2022 z dnia 25 maja 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu: Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Partnerstwa Kolbuszowskiego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-05-27
Data publikacji:
2022-05-27
Data ostatniej zmiany:
2022-05-27

Uchwała Zarządu Powiatu nr 156/820/2021

Ikona statystyk

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kolbuszowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-11-10
Data ostatniej zmiany:
2021-11-10

Uchwała Zarządu Powiatu nr 156/819/2021

Ikona statystyk

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Kolbuszowskiemu i niektórym jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-11-10
Data ostatniej zmiany:
2021-11-10

Uchwała Zarządu Powiatu nr 156/818/2021

Ikona statystyk

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-11-10
Data ostatniej zmiany:
2021-11-10

Uchwała Zarządu Powiatu w Kolbuszowej Nr 155/812/2021

Ikona statystyk

z dnia 3 listopada 2021 roku

W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w roku 2022

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-11-03
Data ostatniej zmiany:
2021-11-08

Uchwała Nr 81/446/2020 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 3 czerwca 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu raportu o stanie powiatu

Zarząd Powiatu co roku przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Kolbuszowskiego będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej VI kadencji w dniu 18 czerwca 2020 r.

 

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

Mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu. Mieszkaniec Powiatu Kolbuszowskiego, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Kolbuszowej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Pisemne zgłoszenie, wraz z lista podpisów, składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu Kolbuszowskiego wynosi 15 osób.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2020-06-05
Data publikacji:
2020-06-08
Data ostatniej zmiany:
2020-06-05

Uchwała Nr 51/283/2019 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 31 października 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia projektu „Programu współpracy Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” oraz przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2019-10-31
Data publikacji:
2019-10-31
Data ostatniej zmiany:
2019-11-22

Uchwała Nr 2/16/2018 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 28 listopada 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia protokołu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w zakresie projektu „Programu współpracy Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-05
Data ostatniej zmiany:
2018-12-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-12-07 15:18:37, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)