Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

Ikona statystyk

Status prawny PCPR

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej jest samodzielną jednostką organizacyjną, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

2. PCPR w Kolbuszowej zostało powołane do działania Uchwałą Nr VII/34/99 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 30 marca 1999r. w sprawie powołania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej i nadania statutu.

3. Siedzibą PCPR jest miasto Kolbuszowa a zasięg działania obejmuje obszar Powiatu Kolbuszowskiego.

4. PCPR jest finansowany z budżetu Powiatu Kolbuszowskiego.

5. Nadzór nad działalnością PCPR sprawuje Zarząd Powiatu w Kolbuszowej.

6. PCPR działa na podstawie następujących przepisów prawnych:

 • ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r., poz. 528) t.j.,
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r., poz. 2268 t.j.),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 t.j.),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r., poz. 530 t.j.),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573 t.j.),
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021r. poz. 1249 t.j.),
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U.z 2022r. poz. 447 t.j.),
 • Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej,
 • Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej,
 • innych aktów prawnych właściwych dla zakresu prowadzonych spraw.


Struktura organizacyjna PCPR

1. PCPR posiada następującą strukturę organizacyjną:

 • Kierownik PCPR,
 • Zespół ds. pieczy zastępczej: przewodniczący zespołu, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pedagog;
 • Dział ds. realizacji zadań powiatu finansowanych ze środków PFRON: inspektor, konsultant;
 • Punkt Interwencji Kryzysowej:
 • specjalista pracy socjalnej, psycholog;
 • Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego: inspektor, konserwator;
 • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: sekretarz zespołu, inspektor, pracownik administracyjny.

 

2. PCPR jest jednocześnie organizatorem pieczy zastępczej w powiecie kolbuszowskim.

3. PCPR kieruje Kierownik i reprezentuje je na zewnątrz.

4. Kierownik działa na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zadań realizowanych przez PCPR i ponosi odpowiedzialność za całokształt jego funkcjonowania.

5. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Kierownika PCPR wykonuje Starosta Kolbuszowski.

6. Kierownik PCPR wydaje z upoważnienia Starosty decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

7. Kierownik wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy wobec pracowników PCPR.

8. Kierownik PCPR zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

9. Podczas nieobecności Kierownika zastępstwo sprawuje wyznaczony przez niego pracownik.

10. Dla każdego stanowiska pracy Kierownik PCPR określa szczegółowy zakres zadań, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności.

11. Obsługę kadrową i organizacyjną PCPR realizują odpowiednie komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.

12. Obsługę  finansowo - księgową PCPR wykonuje  Biuro  Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej,

13.Punk Interwencji Kryzysowej działa na podstawie Regulaminu działalności Punktu Interwencji Kryzysowej, zatwierdzanego przez Zarząd Powiatu oraz procedur opracowanych i zatwierdzonych przez Kierownika PCPR.

14. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego reguluje Regulamin zatwierdzany przez Zarząd Powiatu w Kolbuszowej.

15.Zasady organizacji i funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności reguluje Regulamin zatwierdzany przez Zarząd Powiatu w Kolbuszowej.

 

Regulamin organizacyjny i statut PCPR znajdują się w załącznikach (kliknij "więcej").


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-27 16:21:57, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)