Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

GK.P.6642.1.934.2024

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0003 Domatków
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-06-17
Data publikacji:
2024-06-17
Data ostatniej zmiany:
2024-06-17

GK.032.10.2024

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie podziału nieruchomości, położonej w Mazurach, oznaczonej jako działka nr 682/6.


I. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.


II. Przedmiot zamówienia:

1. Dokonanie podziału nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Mazurach, gm. Raniżów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 682/6 o pow. 0.10 ha, w tym sporządzenie dokumentacji geodezyjnej wraz z mapą z projektem podziału nieruchomości, niezbędną do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (I etap).

2. Wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi (słupki betonowe - 2 szt.), według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii (II etap).


Postanowieniem z dnia 06.06.2024 r. znak: UG.6831.13.2024 Wójt Gminy Raniżów zaopiniował pozytywnie wstępny projekt podziału działki nr 682/6 obr. Mazury na działki nr 682/7 i 682/8 obr. Mazury.
Powyższe prace podlegają zgłoszeniu w PODGiK w Kolbuszowej i opłacie zgodnej
z cennikiem.


III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania I etapu zamówienia wynosi 90 dni od daty zawarcia umowy.
Termin wykonania II etapu zamówienia wynosi 30 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

 

IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.10.2024”, w terminie do dnia 1 lipca 2024 r. do godz. 15.00.

Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00 wt. - pt. 7.30 - 15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.


V. Dodatkowe informacje

Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.
Jednocześnie informuję, iż do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny oraz skontaktowania się tylko z wybranym oferentem. Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.
Celem właściwego wykonania dzieła Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy zgromadzone w aktach sprawy dokumenty.
Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej.
Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego pisma można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 pokój 213, tel. (17) 744 57 52, w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-06-13
Data publikacji:
2024-06-13
Data ostatniej zmiany:
2024-06-13

GK.6641.6.2024

Ikona statystyk

Sprostowanie zapytania ofertowego z dnia 06.06.2024 r.

 

Zamawiający: Powiat Kolbuszowski, 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10, reprezentowany przez Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia i Wicestarostę Pana Wojciecha Cebulę.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji do aktualizacji operatu ewidencyjnego wraz z ustaleniem granic w terenie, dotyczącej:

- działki nr 2-3725 położonej w obrębie Wola Raniżowska, gm. Raniżów z działkami nr 6-2463/5, 6-2463/2 położonymi w obrębie Lipnica, gm. Dzikowiec,

- działki nr 2-3918 położonej w obrębie Wola Raniżowska, gm. Raniżów z działkami nr 6-2463/5, 6-2463/2 położonymi w obrębie Lipnica, gm. Dzikowiec,

- działki nr 2-5563 położonej w obrębie Wola Raniżowska, gm. Raniżów z działką nr 6-2502/2 położonej w obrębie Lipnica, gm. Dzikowiec,

- działki nr 2-5564 położonej w obrębie Wola Raniżowska, gm. Raniżów z działką nr 6-2773, 6- 2502/2 położonymi w obrębie Lipnica, gm. Dzikowiec,

- działki nr 2-5566 położonej w obrębie Wola Raniżowska, gm. Raniżów z działką nr 6-2502/2 położonej w obrębie Lipnica, gm. Dzikowiec

Przedmiotem opracowania jest uzgodnienie granicy i ujednolicenie nakładających się stanów ewidencyjnych pomiędzy gminą Raniżów i gminą Dzikowiec. Do ustalenia jest granica około 3 km.

Przedmiotowa praca nie będzie podległa zgłoszeniu do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kolbuszowej, natomiast niezbędne materiały do realizacji pracy zostaną udostępnione Wykonawcy na koszt Zamawiającego.

 

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 60 dni od daty zawarcia umowy.

 

Wymogi oferty:

Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.

Miejsce oraz termin złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.6641.6.2024”, w terminie do dnia 21 czerwca 2024 r. do godz. 14.00.

Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 

Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert nadesłanych w terminie na podstawie kryterium ceny brutto.

 

Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (17) 744 57 22 w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie informujemy, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotowa praca nie będzie podległa zgłoszeniu do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kolbuszowej, natomiast niezbędne materiały do realizacji pracy zostaną udostępnione Wykonawcy na koszt Zamawiającego.

Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub części bez podania przyczyny i skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

 

Sprostowanie dotyczy:

1. Opisu przedmiotu zamówienia - akapit „działki nr 2-3318 położonej w obrębie Wola Raniżowska, gm. Raniżów z działkami nr 6-2463/5, 6-2463/2 położonymi w obrębie Lipnica, gm. Dzikowiec” poprawiono na „działki nr 2-3918 położonej w obrębie Wola Raniżowska, gm. Raniżów z działkami nr 6-2463/5, 6-2463/2 położonymi w obrębie Lipnica, gm. Dzikowiec”.

2. Miejsce oraz termin złożenia oferty - „Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.6641.6.2024” w przesłanym zapytaniu z dnia 06.06.2024 r. błędnie podano numer.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-06-06
Data publikacji:
2024-06-06
Data ostatniej zmiany:
2024-06-10

GK.032.8.2024

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie podziału nieruchomości, położonej w Hadykówce,
oznaczonej jako działka nr 310/5


I. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.


II. Przedmiot zamówienia:

1.  Dokonanie podziału nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Hadykówce, gm. Majdan Królewski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 310/5 o pow. 0.1581 ha, w tym sporządzenie dokumentacji geodezyjnej wraz z mapą z projektem podziału nieruchomości, niezbędną do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (I etap).

2. Wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi (słupki betonowe - 2 szt.), według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii (II etap).

Postanowieniem z dnia 27.05.2024 r. znak: L.RG.1.6724.22.2024 Wójt Gminy Cmolas zaopiniował pozytywnie wstępny projekt podziału działki nr 310/5 obr. Hadykówka na działki nr 310/8 i 310/9 obr. Hadykówka.
Powyższe prace podlegają zgłoszeniu w PODGiK w Kolbuszowej i opłacie zgodnej z cennikiem.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania I etapu zamówienia wynosi 90 dni od daty zawarcia umowy.
Termin wykonania II etapu zamówienia wynosi 30 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.8.2024”, w terminie do dnia 24 czerwca 2024 r. do godz. 15.00. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00, wt. - pt. 7.30 - 15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.


V. Dodatkowe informacje

Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.
Jednocześnie informuję, iż do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny oraz skontaktowania się tylko z wybranym oferentem. Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.
Celem właściwego wykonania dzieła Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy zgromadzone w aktach sprawy dokumenty.
Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej.
Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego pisma można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 pokój 213, tel. (17) 744 57 52, w godzinach pracy Urzędu.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-06-06
Data publikacji:
2024-06-06
Data ostatniej zmiany:
2024-06-06

GK.P.6642.1.684.2024

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0003 Domatków
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-06-04
Data publikacji:
2024-06-04
Data ostatniej zmiany:
2024-06-05

GK.P.6642.1.860.2024

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0001 Zapole
gmina: 180604_2 Niwiska

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-05-27
Data publikacji:
2024-05-27
Data ostatniej zmiany:
2024-05-27

GK.P.6642.1.825.2024

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0004 Krzątka
gmina: 180603_2 Majdan Królewski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-05-27
Data publikacji:
2024-05-27
Data ostatniej zmiany:
2024-05-27

GK.P.6642.1.818.2024

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0008 Cmolas
gmina: 180601_2 Cmolas

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-05-27
Data publikacji:
2024-05-27
Data ostatniej zmiany:
2024-05-27

GK.P.6642.1.845.2024

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0006 Kolbuszowa Dolna
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-05-24
Data publikacji:
2024-05-24
Data ostatniej zmiany:
2024-05-24

GK.P.6642.1.806.2024

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Niwiska
gmina: 180604_2 Niwiska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-05-24
Data publikacji:
2024-05-24
Data ostatniej zmiany:
2024-05-24

GK.6641.5.2024

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe


Zamawiający: Powiat Kolbuszowski, 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10, reprezentowany przez Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia i Wicestarostę Pana Wojciecha Cebulę.


Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji do celów prawnych dla działek ewidencyjnych nr 522, 598 objętych księgą wieczystą nr TB 1K/00041780/3 oraz dla działek ewidencyjnych nr 1135/5, 951/2, 1239/3, 1077/2, 2450, 2446/1, 2471, 2526/1, 2508/1, 2378/1, 2425, 2426, 2432, 2378/3, 2498, 2378/2, 2466, 2465, 2487, 2479, 2468, 2500, 962, 1281, 669/1, 371, 377, 1288/1, 1078, 699/2, 667/2, 695/8, 96/4, 101/14, 1416/1, 2492/2 objętych księgą wieczystą nr TB1IC/00002085/6, działki z obrębu Niwiska, gmina Niwiska. Sporządzenie dokumentacji (synchronizacji) - dotyczy zmiany powierzchni działek.


Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 30 dni od daty zawarcia umowy.


Wymogi oferty: Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.


Miejsce oraz termin złożenia oferty: Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.6641.5.2024”, w terminie do dnia 12 czerwca 2024 r. do godz. 14.00.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.l 1 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-05-23
Data publikacji:
2024-05-23
Data ostatniej zmiany:
2024-06-13

GK.P.6642.1.519.2024

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0011 Widełka
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-05-15
Data publikacji:
2024-05-15
Data ostatniej zmiany:
2024-05-15

GK.P.6642.1.666.2024

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0002 Leszcze
gmina: 180604_2 Niwiska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-05-14
Data publikacji:
2024-05-14
Data ostatniej zmiany:
2024-05-14

GK.P.6642.1.638.2024

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Cmolas
gmina: 180601_2 Cmolas

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-05-14
Data publikacji:
2024-05-14
Data ostatniej zmiany:
2024-05-14

GK.P.6642.1.111.2024

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Zapole
gmina: 180604_2 Niwiska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-05-14
Data publikacji:
2024-05-14
Data ostatniej zmiany:
2024-05-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 15:05:58, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)