Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

GK.6641.14.2022

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Powiat Kolbuszowski, 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10, reprezentowany przez Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia i Wicestarostę Pana Wojciecha Cebulę.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, zawierającej wykaz synchronizacyjny dla działek nr 591, 509/5, 508/1 i 508/2, które podzieliły się w ramach spec ustawy drogowej na działki 591/1, 591/2, 509/12, 509/13, 508/3, 508/4, 508/5 i 508/6 (decyzja Starosty Kolbuszowskiego nr D/II/2/2021 z dnia 19.03.2021 r.) a jednocześnie podzieliły się na: działka 591 na 591/1 i 591/2 (decyzja Wójta Gminy Majdan Królewski GK.6831.41.2021 z dnia 04.01.2022 r.) następnie działka 591/2 podzieliła się na działki nr 591/3, 591/4 i 591/5 (decyzja Wójta Gminy Majdan Królewski GK.6831.25.2022 z dnia 28.07.2022 r.), działka 509/5 podzieliła się na działki 509/12, 509/13, 509/14, 509/14 (decyzja Wójta Gminy Majdan Królewski GK.6831.8.2022 z dnia 15.02.2022 r.). Natomiast decyzja Wójta Gminy Majdan Królewski zatwierdzająca podział działki nr 508 na 508/1 i 508/2  została wygaszona ostateczną decyzją Wójta Gminy Majdan Królewski GK.6831.25.2021 z dnia 20.08.2022 r. Celem pracy jest sporządzenie dokumentacji niezbędnej do aktualizacji operatu ewidencyjnego na podstawie ww. decyzji ZRID.
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 23.12.2022 r.
Wymogi oferty:
Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu,  nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.
Miejsce oraz termin złożenia oferty:
Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać – oferta GK.6641.14.2022”, w terminie do dnia 13 grudnia 2022 r. do godz. 14.00.
Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.  
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 – 16.00, wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe  w Kolbuszowej, ul.11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert nadesłanych w terminie na podstawie kryterium ceny brutto.
Informacje dodatkowe:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (17) 744 57 54 w godzinach pracy urzędu.
Jednocześnie informujemy, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub części bez podania przyczyny i skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-12-07
Data publikacji:
2022-12-07
Data ostatniej zmiany:
2022-12-07

GK.P.6642.1.2111.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0002 Wola Raniżowska
gmina: 180605_2 Raniżów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-12-06
Data publikacji:
2022-12-06
Data ostatniej zmiany:
2022-12-06

GK.P.6642.1.2068.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0009 Kolbuszowa Górna
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-11-29
Data publikacji:
2022-11-29
Data ostatniej zmiany:
2022-11-29

GK.P.6642.1.2103.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.
obręb ewidencyjny: 0004 Krzątka
gmina: 180603_2 Majdan Królewski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-11-22
Data publikacji:
2022-11-22
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24

GK.P.6642.1.1650.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0002 Wola Raniżowska
gmina: 180605_2 Raniżów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-11-17
Data publikacji:
2022-11-17
Data ostatniej zmiany:
2022-11-17

GK.P.6642.1.1940.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0008 Poręby Kupieńskie
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-11-15
Data publikacji:
2022-11-15
Data ostatniej zmiany:
2022-11-16

GK.P.6642.1.1061.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.
obręb ewidencyjny: Przyłęk
gmina: Niwiska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-11-10
Data publikacji:
2022-11-10
Data ostatniej zmiany:
2022-11-10

GK.P.6642.1.1496.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.
obręb ewidencyjny: Wilcza Wola
gmina: Dzikowiec

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-11-09
Data publikacji:
2022-11-09
Data ostatniej zmiany:
2022-11-09

GK.P.6642.1.1726.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.
obręb ewidencyjny: Brzostowa Góra
gmina: 180603_2 Majdan Królewski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-11-09
Data publikacji:
2022-11-09
Data ostatniej zmiany:
2022-11-09

GK.P.6642.1.1880.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.
obręb ewidencyjny: Komorów
gmina: 180603_2 Majdan Królewski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-11-09
Data publikacji:
2022-11-09
Data ostatniej zmiany:
2022-11-09

GK.P.6642.1.1985.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0006 Kolbuszowa Dolna
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-11-03
Data publikacji:
2022-11-03
Data ostatniej zmiany:
2022-11-03

GK.P.6642.1.1701.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.
obręb ewidencyjny: Niwiska
gmina: Niwiska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-10-24
Data publikacji:
2022-10-24
Data ostatniej zmiany:
2022-10-24

GK.P.6642.1.1564.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Ostrowy Baranowskie
gmina: 180601_2 Cmolas

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-10-24
Data publikacji:
2022-10-24
Data ostatniej zmiany:
2022-10-24

GK.P.6642.1.1625.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.
obręb ewidencyjny: Wola Rusinowska
gmina: Majdan Królewski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-10-19
Data publikacji:
2022-10-19
Data ostatniej zmiany:
2022-10-19

GK.P.6642.1.1873.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.
obręb ewidencyjny: Huta Komorowska
gmina: 180603_2 Majdan Królewski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-10-14
Data publikacji:
2022-10-14
Data ostatniej zmiany:
2022-10-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-12-07 15:18:37, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)