Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

GK.P.6642.1.24.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.
obręb ewidencyjny: Kłapówka, Werynia
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-05-27
Data publikacji:
2022-05-27
Data ostatniej zmiany:
2022-05-27

GK.032.5.2022

Ikona statystyk
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie podziału nieruchomości, położonej w Woli Rusinowskiej,
oznaczonej jako działka nr 174
I. Zamawiający:
Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
II. Przedmiot zamówienia:
1. Dokonanie podziału nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Woli Rusinowskiej, gm. Majdan Królewski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 174 o pow. 0.2990 ha, w tym sporządzenie dokumentacji geodezyjnej wraz z mapą z projektem podziału nieruchomości, niezbędną do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (I etap).
2. Wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi (słupki betonowe - 5 szt.), według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii (II etap).
Postanowieniem z dnia 22.04.2022 r. znak: L.6727.56.2022 Wójt Gminy Majdan Królewski zaopiniował pozytywnie wstępny projekt podziału działki nr 174 obr. Wola Rusinowska na działki nr 174/1,174/2 i 174/3 obr. Wola Rusinowska.
Powyższe prace podlegają zgłoszeniu w PODGiK w Kolbuszowej i opłacie zgodnej z cennikiem.
III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania I etapu zamówienia wynosi 90 dni od daty zawarcia umowy.
Tennin wykonania II etapu zamówienia wynosi 30 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-05-26
Data ostatniej zmiany:
2022-05-26

GK.P.6642.1.776.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.
obręb ewidencyjny: 0007 Niwiska, 0009 Hucina
gmina: 180604_2 Niwiska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-05-20
Data publikacji:
2022-05-20
Data ostatniej zmiany:
2022-05-20

GK.P.6642.1.528.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.
obręb ewidencyjny: 0005 Mazury
gmina: 180605_2 Raniżów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-05-18
Data publikacji:
2022-05-18
Data ostatniej zmiany:
2022-05-18

GK.P.6642.1. 551.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.
obręb ewidencyjny: Kosowy
gmina: Niwiska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-05-17
Data publikacji:
2022-05-17
Data ostatniej zmiany:
2022-05-17

GK. P.6642.1.475.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.
obręb ewidencyjny: 0006 Raniżów
gmina: 180605_2 Raniżów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-05-17
Data publikacji:
2022-05-17
Data ostatniej zmiany:
2022-05-17

GK.P6642.1.776.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Hucina
gmina: Niwiska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-05-13
Data ostatniej zmiany:
2022-05-13

GK.6642.1.257.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Raniżów
gmina: Raniżów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-05-11
Data ostatniej zmiany:
2022-05-11

GK.032.3.2022

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych

I. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

II. Przedmiot zamówienia:

  1. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych na podstawie dokumentów uzyskanych w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej i badania ksiąg wieczystych, która posłuży do założenia księgi wieczystej dla działki nr 5748/1 o powierzchni 0.22 ha oraz sprostowania w księdze wieczystej oznaczenia działki nr 5748, obr. Wola Raniżowska, gmina Raniżów.
  2. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych na podstawie dokumentów uzyskanych w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej i badania lwh 12 gm. kat. Toporów, która posłuży do założenia księgi wieczystej dla działek nr 264, 265 i 277 obr. Toporów, gm. Cmolas.

Powyższe prace podlegają zgłoszeniu w PODGiK w Kolbuszowej (dwa odrębne zgłoszenia) i opłacie zgodnej z cennikiem.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 60 dni od daty zawarcia umowy.

IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać – oferta GK.032.3.2022, w terminie do dnia 8 czerwca 2022 r. do godz. 15.00. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.

Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 – 16.00 wt.-pt. 7.30 – 15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.

   Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej  wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
V. Dodatkowe informacje

Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.

Jednocześnie informuję, iż do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny oraz skontaktowania się tylko z wybranym oferentem. Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.

Celem właściwego wykonania dzieła Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy zgromadzone w aktach sprawy dokumenty.

Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej.

Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego pisma można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 pokój 213, tel. (17) 744 57 52, w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-05-11
Data publikacji:
2022-05-11
Data ostatniej zmiany:
2022-05-11

GK.P.6642.1.752.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0011 Widełka
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-05-09
Data publikacji:
2022-05-09
Data ostatniej zmiany:
2022-05-09

GK.P.6642.1.687.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0010 Kupno
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-05-09
Data publikacji:
2022-05-09
Data ostatniej zmiany:
2022-05-09

GK.P.6642.1.706.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0003 Domatków
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-04-27
Data publikacji:
2022-04-27
Data ostatniej zmiany:
2022-04-27

GK.P.6642.1.649.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0004 Ostrowy Tuszowskie
gmina: 180601_2 Cmolas

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-04-27
Data publikacji:
2022-04-27
Data ostatniej zmiany:
2022-04-27

GK.P.6642.1.566.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0007 Nowa Wieś
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-04-22
Data publikacji:
2022-04-22
Data ostatniej zmiany:
2022-04-22

GK.PODGiK.6642.1.1400.2020

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0011 Widełka
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-04-15
Data publikacji:
2022-04-15
Data ostatniej zmiany:
2022-04-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-05-27 14:36:44, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)