Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

Ikona statystyk

Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej

i jednostkach organizacyjnych Powiatu Kolbuszowskiego

 

Na podstawie Zarządzenia Starosty Kolbuszowskiego Nr 41/2020 z dnia 29 września 2020 roku został wyznaczony koordynator do spraw dostępności 

Pani Dorota Posłuszna

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

ul. 11 – go Listopada 10

36 – 100 Kolbuszowa

tel. 17 2272 838

email: koordynator_dsd@kolbuszowski.pl

 

 

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej

 bip.powiat.kolbuszowa.pl

oraz

www.powiat.kolbuszowski.pl

 

T r e ś ć    d e k l a r a c j i 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony bip.powiat.kolbuszowa.pl oraz www.powiat.kolbuszowski.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu bip.powiat.kolbuszowa.pl oraz www.powiat.kolbuszowski.pl

Rok publikacji: 2003

Wszelkie zmiany i aktualizacje wprowadzane są na bieżąco, a informacja o dacie i godzinie interakcji dostępna jest w pasku u dołu strony.

 

Strony internetowe są zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

 

Mogą jednak pojawić się minimalne niezgodności lub wyłączenia wynikające z poniższych:

1) mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że :

   a) pochodzą z różnych źródeł,

   b) są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych,

       co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,

   c) opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

   d) posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji - np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,

   e) opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

2) niektóre dokumenty zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać opisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

3) z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang. 

4) Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2020 r.

5) Data ostatniego przeglądu deklaracji: 30.03.2023 r.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dostępności strony dla osób niepełnosprawnych przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że: strona internetowa bip.powiat.kolbuszowa.pl  spełnia  wymagania  w  99,68%.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dostępności strony dla osób niepełnosprawnych przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że: strona internetowa www.powiat.kolbuszowski.pl  spełnia  wymagania  w  94,53%.

Na stronach internetowych można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail: starostwo@kolbuszowski.pl lub przez skrzynkę podawczą Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej na platformie ePUAP: /69b5a0ggkd/skrytka

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

D o s t ę p n o ś ć    a r c h i t e k t o n i c z n a 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

Do budynku prowadzą 3 wejścia na parter oraz 4 od strony parkingu (z tył budynku na poziomie -1 ) - patrząc od frontu budynku, lewe wejście nr 1 prowadzi bezpośrednio do Wydziału Komunikacji i Transportu, centralne wejście nr 2 do holu głównego budynku, prawe wejście nr 3 bezpośrednio do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej.

Wszystkie wejścia do budynku dostosowane są dla osób korzystających z wózków inwalidzkich a dostęp do pomieszczeń na wszystkich piętrach umożliwia winda osobowa.

Wszystkie biura w urzędzie znajdują się na poziomach od 0 do 4.

 

Poziom 0 – Parter, wejście nr 1 od lewej strony budynku prowadzi bezpośrednio do Wydziału Komunikacji i Transportu (rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy, wydawanie dowodów rejestracyjnych), dalej biura Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, toalety, hol główny (wyjście nr 2), punkt informacyjny, winda osobowa, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności toaleta oraz biura Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i wyjście nr 1.

 

Poziom 1 – Pierwsze piętro, prowadzą tu schody przy każdym wejściu lub winda z poziomu -1 od parkingu. Idąc od wejścia nr 1 dochodzimy do biur Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kolbuszowej, obok kolejno znajdują się sala konferencyjna, biuro Obsługi Rady Powiatu, Sekretarza Powiatu, kadru oraz toalety. Na pierwszym piętrze nad holem głównym znajduje się sekretariat urzędu oraz gabinety Starosty i Wicestarosty Powiatu Kolbuszowskiego. Dalej mijając z lewej strony drzwi windy przechodzimy do korytarza w którym znajdują się toalety, dalej biura Wydziału Geodezji, na końcu korytarza znajdują się schody.

 

Poziom 2 – Drugie piętro, wysiadamy z windy, w prawo udajemy się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii a na wprost do Powiatowej Stacji Nasiennictwa. Po wyjściu z windy na lewo przejdziemy do Wydziału Architektury i Budownictwa, dalej toaleta, pomieszczenie Promocji Powiatu, biuro Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Przyrody oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego obok schodów.

 

Poziom 3 – Trzecie piętro, wysiadamy z windy, po prawej stronie widzimy biuro ds. Obronności, Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kolbuszowskiego oraz Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego, po lewej stronie znajduje się biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów, toaleta dalej pomieszczenia Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego, na końcu korytarza przed schodami pokój Wydziału Geodezji oraz biuro zamówień publicznych EFS.

 

Poziom 4 – Czwarte piętro, na wprost wyjścia z windy znajdują się biura Zarządu Dróg Powiatowych oraz toaleta, obok są schody.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, są oznaczenia kontrastowe na schodach dla osób słabowidzących.

W budynku znajdują się toalety dla niepełnosprawnych.

W budynku znajduje się winda.

Wokół budynku znajdują się oznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2020-06-22
Data publikacji:
2020-06-22
Data ostatniej zmiany:
2023-06-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-17 14:15:55, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)