Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

Deklaracja dostępności cyfrowej

Ikona statystyk

Koordynator do spraw dostępności w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej.

Na podstawie Zarządzenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 29 września 2020 r. został wyznaczony Koordynator do spraw dostępności w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej - Pani Agnieszka Wojdyło.

Kontakt:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej,
ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, tel/fax. 17 22 75  820 
e-mail: pinb.kolbuszowa@interia.pl

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3) monitorowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Kolbuszowej w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
w Urzędzie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej.

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej:  bip.powiat.kolbuszowa.pl

Treść deklaracji

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony bip.powiat.kolbuszowa.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

(pełna treść deklaracji na stronie:  https://bip.powiat.kolbuszowa.pl/ w zakładce: Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dostępności strony dla osób niepełnosprawnych przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że: strona internetowa bip.powiat.kolbuszowa.pl spełnia wymagania w 96,93%

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail: pinb.kolbuszowa@interia.pl lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP: /PINBKolbuszowa/SkrytkaESP. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 227 58 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej mieści się na 2-gim piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej (skrzydło równoległe do ulicy 11 Listopada). Do siedziby Inspektoratu prowadzą 2 wejścia na parter: centralne wejście do holu głównego budynku, wejście od strony ulicy 11 Listopada przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej oraz wejście od strony parkingu (z tyłu budynku na poziomie -1).

Wszystkie wejścia do budynku dostosowane są dla osób korzystających z wózków inwalidzkich (brak barier architektonicznych), a dostęp do pomieszczeń Inspektoratu umożliwia winda osobowa. 

Do budynku oraz wszystkich pomieszczeń biurowych można wejść z psem towarzyszącym. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, są oznaczenia kontrastowe na schodach dla osób słabowidzących.

W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego, nie ma przeciwwskazań co do wykorzystania tłumacza online.

W budynku znajdują się toalety dla niepełnosprawnych.

W budynku znajduje się winda.

Wokół budynku znajdują się oznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

 

Aplikacje mobilne

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-03-31
Data publikacji:
2021-03-31
Data ostatniej zmiany:
2021-04-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 09:54:2, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)