Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności w Kolbuszowej

Ikona statystyk

Adres:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności

ul. 11-go Listopada 10

36-100 Kolbuszowa

telefon: (17) 744-57-19

     fax: (17) 227-15-23

 

 

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje.

Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej kieruje kierownik, powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu.

Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Zespołu.

Funkcję kierownika PZO w Kolbuszowej pełni Pani mgr Elżbieta Kwaśnik, która jest jednocześnie Przewodniczącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Sekretarzem Zespołu jest Pani mgr Elżbieta Winiarska.

Status prawny

Zespół działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm. ),

 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. Nr 66, poz. 604 ).

 3. Uchwały Nr VI/56/03 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 27 marca 2003 r.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej jest samodzielną jednostką organizacyjno – budżetową podporządkowaną bezpośrednio zarządowi powiatu wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Siedzibą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest miasto Kolbuszowa a zasięg działania obejmuje obszar Powiatu Kolbuszowskiego.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej jest finansowany z budżetu państwa, ale wydatki związane z jego działalnością mogą być również pokrywane ze środków finansowych powiatu.

Nadzór nad orzekaniem o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności sprawuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Bezpośredni nadzór nad powiatowym zespołem pełni Wojewoda.

 

Organizacja

Strukturę organizacyjną PZO tworzą:

 1. Kierownik Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

 2. Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

 3. Pracownicy administracyjno-biurowi,

 4. Członkowie składów orzekających: lekarze, psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi – posiadający zaświadczenia uprawniające do orzekania.

 

1. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej osoby przed i po 16 roku życia.

W postępowaniu o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności zespół wydaje orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniami, dotyczącymi w szczególności:

 • odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby,

 • szkolenia, w tym specjalistycznego,

 • zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,

 • uczestnictwa w terapii zajęciowej,

 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,

 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,

 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

 • spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. nr 98, poz. 602 z późn. zm. )

2. Powiatowy zespół wydaje orzeczenia wraz ze wskazaniami dla celów korzystania z ulg i uprawnień, na podstawie odrębnych przepisów, osobom posiadającym ważne orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym oraz orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy. Stopień niepełnosprawności w tym wypadku określa się na podstawie przedłożonych orzeczeń, natomiast wskazania ustala się stosownie do naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych uzasadniających korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

3. Powiatowy Zespół udziela informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych.

 

Majątek

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej dysponuje majątkiem, na który składa się mienie ruchome służące działalności jednostki oraz środki finansowe pochodzące z budżetu państwa.

W skład majątku jednostki wchodzą w szczególności:

 • nieruchomości – brak

 • samochody – brak

 • ilość komputerów – 2 komputery + drukarka

 • kserokopiarka

 • inne wartościowe wyposażenie - brak

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy z zakresu działania Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej przyjmowane są w siedzibie jednostki przy ul. 11 Listopada 10 w godz. 730 - 1530 .

Odwołania od orzeczeń powiatowego zespołu rozpatrywane są przez Wojewódzki Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie w Podkarpackim – 35-959 Rzeszów ul. Grunwaldzka 15, za pośrednictwem zespołu który orzeczenie wydał.

Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz kodeks postępowania administracyjnego.

W Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej nie prowadzi się ogólnodostępnych rejestrów, ewidencji ani archiwów.

-------------------------------------------------------------------------------------------


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-12-03 09:39:29, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)