Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności w Kolbuszowej

Ikona statystyk

Adres:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności

ul. 11-go Listopada 10

36-100 Kolbuszowa

telefon: (17) 744-57-19

     fax: (17) 227-15-23

 

 

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje.

Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej kieruje kierownik, powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu.

Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Zespołu.

Funkcję kierownika PZO w Kolbuszowej pełni Pani mgr Elżbieta Kwaśnik, która jest jednocześnie Przewodniczącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Sekretarzem Zespołu jest Pani mgr Elżbieta Winiarska.

Status prawny

Zespół działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm. ),

 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. Nr 66, poz. 604 ).

 3. Uchwały Nr VI/56/03 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 27 marca 2003 r.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej jest samodzielną jednostką organizacyjno – budżetową podporządkowaną bezpośrednio zarządowi powiatu wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Siedzibą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest miasto Kolbuszowa a zasięg działania obejmuje obszar Powiatu Kolbuszowskiego.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej jest finansowany z budżetu państwa, ale wydatki związane z jego działalnością mogą być również pokrywane ze środków finansowych powiatu.

Nadzór nad orzekaniem o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności sprawuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Bezpośredni nadzór nad powiatowym zespołem pełni Wojewoda.

 

Organizacja

Strukturę organizacyjną PZO tworzą:

 1. Kierownik Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

 2. Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

 3. Pracownicy administracyjno-biurowi,

 4. Członkowie składów orzekających: lekarze, psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi – posiadający zaświadczenia uprawniające do orzekania.

 

1. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej osoby przed i po 16 roku życia.

W postępowaniu o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności zespół wydaje orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniami, dotyczącymi w szczególności:

 • odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby,

 • szkolenia, w tym specjalistycznego,

 • zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,

 • uczestnictwa w terapii zajęciowej,

 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,

 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,

 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

 • spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. nr 98, poz. 602 z późn. zm. )

2. Powiatowy zespół wydaje orzeczenia wraz ze wskazaniami dla celów korzystania z ulg i uprawnień, na podstawie odrębnych przepisów, osobom posiadającym ważne orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym oraz orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy. Stopień niepełnosprawności w tym wypadku określa się na podstawie przedłożonych orzeczeń, natomiast wskazania ustala się stosownie do naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych uzasadniających korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

3. Powiatowy Zespół udziela informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych.

 

Majątek

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej dysponuje majątkiem, na który składa się mienie ruchome służące działalności jednostki oraz środki finansowe pochodzące z budżetu państwa.

W skład majątku jednostki wchodzą w szczególności:

 • nieruchomości – brak

 • samochody – brak

 • ilość komputerów – 2 komputery + drukarka

 • kserokopiarka

 • inne wartościowe wyposażenie - brak

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy z zakresu działania Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej przyjmowane są w siedzibie jednostki przy ul. 11 Listopada 10 w godz. 730 - 1530 .

Odwołania od orzeczeń powiatowego zespołu rozpatrywane są przez Wojewódzki Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie w Podkarpackim – 35-959 Rzeszów ul. Grunwaldzka 15, za pośrednictwem zespołu który orzeczenie wydał.

Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz kodeks postępowania administracyjnego.

W Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej nie prowadzi się ogólnodostępnych rejestrów, ewidencji ani archiwów.

-------------------------------------------------------------------------------------------


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-05-27 14:36:44, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)