Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

STATUT POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO

Ikona statystyk

ROZDZIAŁ   I


POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

                                           

Uchwała określa:

 1. Ustrój Powiatu Kolbuszowskiego,

 2. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Powiatu Kolbuszowskiego, Zarządu Powiatu oraz komisji stałych Rady Powiatu Kolbuszowskiego,

 3. zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów: Rady, Zarządu, Komisji,.


§ 2

                                         

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Kolbuszowski,

 2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Kolbuszowskiego,

 3. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego,

 4. Komisji - należy przez to rozumieć komisje stałe Rady Powiatu Kolbuszowskiego,

 5. Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Kolbuszowskiego,

 6. Przewodniczącym – Przewodniczącego Rady Powiatu Kolbuszowskiego,

 7. Wiceprzewodniczącym – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kolbuszowskiego

 8. Radnym – należy przez to rozumieć radnego Powiatu Kolbuszowskiego,

 9. Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Kolbuszowskiego,

 10. Wicestaroście – należy przez to rozumieć Wicestarostę Kolbuszowskiego,

 11. Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Powiatu Kolbuszowskiego.

 12. Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Powiatu Kolbuszowskiego

 13. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Powiatu Kolbuszowskiego.,

 14. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 08:42:35, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)