Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2024-06-17
Data publikacji:
2024-06-17
Data ostatniej zmiany:
2024-06-17

Strategia rozwoju powiatu kolbuszowskiego 2007-2015

Ikona statystyk

 

STRATEGIA ROZWOJU

POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO

NA LATA 2007 - 2015

1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWOJU

POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO

Planowanie jest rzeczą trudna, gdyż dotyczy przyszłości. Niemniej jednak bez planu

trudno się poruszać. Czego potrzebujemy chcąc dotrzeć do celu:

po pierwsze – jasno wyznaczonego celu

po drugie – wyznaczenia drogi, a co najmniej zasadniczego kierunku i sposobu poruszania się

po trzecie – określenia sposobu potwierdzającego osiągnięcie celu.

Tworzenie Strategii jest właśnie takim przygotowaniem do dotarcia do wyznaczonego

celu. Strategia powiatu ma służyć efektywnemu długookresowemu zarządzaniu zasobami

własnymi i pozyskanymi, ich przekształceniu w powszechnie akceptowane przez mieszkańców powiatu wartości.

Każdy obszar kraju posiada własną specyfikę. Każda jednostka samorządowa musi więc

określić swoje cele strategiczne. Strategia uniwersalna, zawierająca wszystkie możliwe aspekty rozwoju, w przypadku Strategii Powiatu nie będzie narzędziem walki konkurencyjnej. Można zastanowić się, co to jest konkurencja, gdzie ona występuje? Niemniej jednak samorząd to nie przedsięwzięcie komercyjne. Samorząd przecież pełni rolę służebną wobec mieszkańców zamieszkujących teren działania tego samorządu.

Strategia Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2007-2015 jest dokumentem opracowanym jako kolejny dokument strategiczny po opracowaniu z roku 2000. Dokumenty te różnią się w dwóch zasadniczych elementach.

1. Dokument z roku 2000 opracowany był metodą społeczno-ekspercką, przy czym wszelkie decyzje kierunkowe zostały opracowane społecznie.

2. Dokument bieżący obejmuje tylko obszar strategiczny – rolę operacyjną przejął „Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Kolbuszowskiego”, opracowany w lipcu 2004.

„Strategia Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego 2000-2006” może być nadal przydatnym

materiałem, pomagającym w pracy na rzecz społeczeństwa Powiatu.

 

 

        Strategia rozwoju powiatu kolbuszowskiego powstała przy współpracy samorządów gmin i powiatu, środowisk gospodarczych i rolniczych oraz kulturalnych i edukacyjnych. Formułowanie strategii rozwoju powiatu zo­stało nadto silnie powiązane z procesem powstawania strategii rozwoju miasta i gminy Kolbuszowa oraz strategii rozwoju województwa podkar­packiego.

        Strategia rozwoju powiatu kolbuszowskiego zawiera cztery podstawo­we części, a mianowicie diagnozę sytuacji, wizję rozwoju, priorytety, cele i kierunki działań oraz wstępną listę strategicznych projektów rozwojowych.

Diagnoza sytuacji strategicznej pozwoliła na ocenę potencjału rozwojo­wego powiatu, jego ukształtowanego profilu społeczno — gospodarczego oraz na sporządzenie bilansu strategicznego. Powiat kolbuszowski należy do gru­py słabo rozwiniętych powiatów subregionu środkowo — zachodniego. Znaj­duje się pod silnym wpływem restrukturyzacji średniej wielkości ośrod­ków przemysłowych (Mielec, Tarnobrzeg i Stalowa Wola) oraz aglomeracji rzeszowskiej.

Wizja rozwoju powiatu kolbuszowskiego obejmuje piętnastoletni okres i jest odpowiedzią na jego wyzwania rozwojowe. Jest to wizja zintegrowane­go rozwoju. Jej punktami ciężkości (polami strategicznymi) są odpowied­nio: środowiska wiejskie, rozwój przedsiębiorczości, infrastruktura technicz­na oraz edukacja, rekreacja i kultura. Powiat kolbuszowski powinien zostać objęty przyspieszonymi zmianami strukturalnymi oraz zewnętrznym wspar­ciem finansowym dla podniesienia poziomu rozwoju ekonomicznego.

          Strategia rozwoju powiatu kolbuszowskiego obejmuje strategię ogólną oraz cztery strategie dziedzinowe. Strategia ogólna zawiera pięć opcji okre­ślających typ zaangażowania się wszystkich ważnych środowisk w rozwoju powiatu przy inspirującej i koordynacyjnej roli władz powiatowych. Strate­gie dziedzinowe - ściśle powiązane ze sobą - obejmują priorytety, cele i kie­runki działań w dziedzinie edukacji, infrastruktury środowisk wiejskich i sektora przedsiębiorstw.

          Całość strategii rozwoju powiatu kolbuszowskiego domyka wstępna pro­pozycja listy strategicznych projektów rozwojowych. Ich wstępna lista obej­muje 21 projektów. Każdy z wymienionych projektów generuje określone korzyści i efekty dla różnych beneficjentów finalnych. Rozpoznanie źródeł

finansowania poszczególnych projektów oraz możliwości zaangażowania własnych środków finansowych gmin, powiatu, rolników i firm zadecyduje ostatecznie o decyzji, które z nich uzna się za priorytetowe.

          Władze samorządowe powiatu składają tą drogą serdeczne podziękowa­nie wszystkim osobom i środowiskom, które uczestniczyły w tworzeniu stra­tegii i tym samym znacznie przyczyniły się do jej powstania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2004-06-30
Data publikacji:
2004-06-30
Data ostatniej zmiany:
2015-12-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 15:05:58, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)