Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

INFORMACJA

Ikona statystyk

 

W Biuletynie Informacji Publicznej zostały umieszczone informacje, które są związane z funkcjonowaniem samorządu powiatowego. Są to informacje dotyczące: Starostwa Powiatowego, jednostek powiatowych, powiatowych służb, inspekcji i straży. Informacje te mają pomóc w lepszym poznaniu zadań jakie pełni samorząd powiatowy.

Przez powiat należy rozumieć lokalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Powiat ma osobowość prawną. Samodzielność powiatu podlega ochronie sądowej. O ustroju powiatu stanowi jego statut.

Powiat wykonuje (określone ustawami) zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki pro rodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji rynku pracy, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obronności, promocji powiatu, współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Powiat jest zobowiązany do zapewnienia wykonania (określonych w ustawach) zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych zadań, jakie szczegółowo zostały określone w formie ustaw.

 

Art. 35. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

§ 4. Organy wyższego stopnia mogą określać rodzaje spraw, które załatwiane są w terminach krótszych niż określone w § 3.

§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 36.

§ 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 37.

§ 2. Organ wymieniony w § 1, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcia środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości

Art. 38.

Fragment kodeksu postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2 000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

(patrz także informacje praktyczne)

 

Jak załatwiać poszczególne sprawy?

  1. Udać się do właściwego wydziału Starostwa lub do właściwej jednostki powiatowej bądź też do powiatowych służb, inspekcji lub straży (patrz poniżej)

  2. Odebrać właściwe dokumenty i je uzupełnić. (patrz także informacje praktyczne)

  3. Zapłacić wymaganą opłatę (patrz prawo lokalne – inne: ustawa o opłacie skarbowej)
  4. Złożyć stosowne dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami (np. zdjęcia, itp.) i potwierdzeniem wniesionej opłaty (gdy jest wymagana)

  5. Obowiązuje administracyjny termin do załatwienia sprawy według k.p.a. (patrz INFORMACJE).

  6. Przysługują możliwości odwoławcze (patrz INFORMACJE).
  7. Dodatkowe informacje można uzyskać:

w informacji tel. 7445 771 (pokój nr. 115)

w sekretariacie tel. 2275 880 (pokój nr. 217).

 

 

 

Pracownik organu administracji publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 36 albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie ustalonym w myśl art. 37 § 2, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.
§ 1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 lub ustalonym w myśl art. 36 stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.
§ 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Załatwianie spraw

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
Anna Ragan
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2004-01-28
Data publikacji:
2004-01-28
Data ostatniej zmiany:
2019-05-15

tytuł

Ikona statystyk
Mamy zaszczyt przedstawić ofertę eo Networks dotyczącą stworzenia serwisu Biuletynu Informacji Publicznej. Pragniemy zaproponować Państwu system eoBIP, który spełnia wszystkie wymogi nałożone przez ustawodawcę oraz zyskał uznanie i akceptację urzędników Państwowych. Nasza firma wygrała przetargi i wdraża pełny system obsługi internetowej w Urzędzie Służby Cywilnej i w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty. W ramach procedury przetargowej zostaliśmy bardzo dokładnie sprawdzeni pod kątem technicznym i bezpieczeństwa, nasz system został uznany za najbardziej przyjazny użytkownikom. Zgodnie z zaleceniami ustawodawcy system eoBIP spełnia specjalne wymagania dotyczące, sposobu wprowadzania i archiwizowania informacji zawartych w serwisie. System eoBIP dzięki zaawansowanej technologii Java umożliwia intuicyjne wprowadzanie danych do serwisu wprost z innych programów np. dokumenty tekstowe poprzez kopiuj-wklej. Dzięki systemowi obsługi przez wielu użytkowników każdy urzędnik może sam przygotować artykuł do publikacji, a osoba odpowiedzialna za treść kontroluje i zatwierdza publikowane materiały. Dzięki modułowej budowie użytkownicy mogą sami modyfikować zawartość serwisu łącznie z dodawaniem i usuwaniem folderów.
Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
marcin
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-06-06
Data ostatniej zmiany:
2003-06-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 15:05:58, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)