Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

AB.6740.7.3.2024

Ikona statystyk

DECYZJA NR D/III/3/2024

Zezwalam na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej ul. Starzyńskiego w Kolbuszowej wraz ze zbiornikiem retencyjno - infiltracyjnym, drogą dojazdową do obsługi technicznej zbiornika o długości ~75m oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi, realizowaną w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Starzyńskiego w Kolbuszowej wraz z łącznikiem z ul. Witosa, zbiornikiem retencyjno - infiltracyjnym oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi", w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, obręb Kolbuszowa, Powiat Kolbuszowski.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-06-18
Data ostatniej zmiany:
2024-06-18

AB.6740.7.3.2024

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

STAROSTA KOLBUSZOWSKI
ZAWIADAMIA
o wydaniu decyzji Nr D/III/3/2024 z dnia 17.06.2024r.
(znak sprawy: AB.6740.7.3.2024)

dla Burmistrza Kolbuszowej, z siedzibą w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej ul. Starzyńskiego w Kolbuszowej wraz ze zbiornikiem retencyjno - infiltracyjnym, drogą dojazdową do obsługi technicznej zbiornika o długości ~75m oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi, realizowaną w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Starzyńskiego w Kolbuszowej wraz z łącznikiem z ul. Witosa, zbiornikiem retencyjno - infiltracyjnym oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi" w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2024-06-18
Data publikacji:
2024-06-18
Data ostatniej zmiany:
2024-06-18

GK.6840.1.14.2024

Ikona statystyk

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-06-12
Data publikacji:
2024-06-12
Data ostatniej zmiany:
2024-06-12

GK.683.2.51.2023

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji

w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Werynia, jednostka ewidencyjna: Kolbuszowa (W), oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 679/25 o powierzchni 0,0037 ha.
 

      Starosta Kolbuszowski - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), w związku z art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

- informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Werynia, jednostka ewidencyjna: Kolbuszowa (W), oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 679/25 o powierzchni 0,0037 ha, która stała się własnością Gminy Kolbuszowa na podstawie decyzji nr D/I/5/2022 znak: AB.6740.5.4.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Werynia-Kolonia w miejscowości Werynia”, która stała się ostateczna w dniu 08.12.2022 r.
      Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 402.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-06-11
Data publikacji:
2024-06-11
Data ostatniej zmiany:
2024-06-11

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kolbuszowej I Wydział Cywilny

Ikona statystyk

Sygn. akt I Ns 323/23

OGŁOSZENIE

Na mocy art. 6933 k.p.c. ustanowiono kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu wierzycieli - właścicieli działki nr 13/7 o pow. 0,0084 ha położonej w Niwiskach w osobie Sylwii Skowrońskiej pracownika tut. Sądu do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej I Wydziale Cywilnym w sprawie z wniosku Powiatu Kolbuszowskiego o złożenie do depozytu sądowego kwoty 19.538,00 zł.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2024-06-11
Data publikacji:
2024-06-11
Data ostatniej zmiany:
2024-06-11

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kolbuszowej I Wydział Cywilny

Ikona statystyk

Sygn. akt I Ns 323/23

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą I Ns 323/23 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Powiatu Kolbuszowskiego o złożenie do depozytu sądowego kwoty 19.538,00 zł.
Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2023 roku zezwolono wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 19.538 zł (dziewiętnaście tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych) - na rzecz właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 13/7 o pow. 0,0084 ha położonej w Niwiskach o nieuregulowanym stanie prawnym, tytułem odszkodowania za prawo własności tej nieruchomości, zajętej pod realizację inwestycji drogowej której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Powiatu Kolbuszowskiego decyzją Starosty Kolbuszowskiego z dnia 4.11.2022 r. nr GK.683.7.5.2022 na okres 10 (dziesięciu) lat, z zastrzeżeniem, iż kwota złożona do depozytu sądowego może zostać wydana po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego własność nieruchomości wywłaszczonej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2024-06-11
Data publikacji:
2024-06-11
Data ostatniej zmiany:
2024-06-11

AB.6740.6.3.2024

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2024.311) w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.572)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI
zawiadamia

że w dniu 22.05.2024 r na żądanie Wójta Gminy Majdan Królewski Rynek 1A, 36-110 Majdan Królewski zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi gminnej w Majdanie Królewskim Nr 104079 R „Ciułak - Podmurynia" (sygn. sprawy: AB.6740.6.3.2024).

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-06-10
Data ostatniej zmiany:
2024-06-10

GK.6620.57.5.2024

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE


      Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2024.572), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż w sprawie wszczętej z urzędu, dotyczącej dotyczące aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Niwiska, gm. Niwiska w zakresie danych przedmiotowych i podmiotowych dotyczących działek nr 85/2, 87/2, został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.
      Ze zgromadzonym materiałem dowodowym można się zapoznać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w godzinach pracy Urzędu (pn. od 8.00 do 16.00 oraz wt.-pt. od 7.30 do 15.30), w terminie siedmiu dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-05-29
Data publikacji:
2024-05-29
Data ostatniej zmiany:
2024-05-29

GK.6620.57.4.2024

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
 

      Starosta Kolbuszowski, stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2024.572) informuje, że została wydana decyzja o odmowie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Hucina i Niwiska, gmina Niwiska, polegającej na zmianie powierzchni i przebiegu granic:

1. działki nr 526 położonej w obrębie Hucina z działkami sąsiednimi nr: 520, 521, 522, 523, 524, 525, 527, 528, 531, 534, 537, 557 położonymi w obrębie Hucina i z działką nr 679 położoną w obrębie Niwiska,

2. działki nr 685/1 położonej w obrębie Niwiska z działkami sąsiednimi nr: 685/2, 684/3, 973 i 679 położonymi w obrębie Niwiska,

3. działki nr 685/2 położonej w obrębie Niwiska z działkami sąsiednimi nr: 685/1, 964/1, 684/3, 965, 966, 967/1, 968, 969 i 973 położonymi w obrębie Niwiska,

4. działki nr 964/1 położonej w obrębie Niwiska z działkami sąsiednimi nr: 964/2, 684/3, 685/2, 690/3, 963 i 965 położonymi w obrębie Niwiska,

5. działki nr 974 położonej w obrębie Niwiska z działkami sąsiednimi nr: 972, 973, 975, 976, 977, 978, 981, 995 i 679 położonymi w obrębie Niwiska oraz z działkami nr: 517/1, 518, 522, 523 i 557 położonymi w obrębie Hucina

zgodnie z wnioskiem Pana Bogumiła Kaszy (Kasza) działającego w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik Mieczysława i Małgorzaty Kasza.
 

      Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 -go Listopada 10, pok. 211 w terminie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia o wydaniu decyzji.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-05-29
Data publikacji:
2024-05-29
Data ostatniej zmiany:
2024-05-29

AB.6740.2.47.2024

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094), w związku z art. 43 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572)

Starosta Kolbuszowski podaje do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 15.05.2024 r wydana została decyzja Nr 174/2024 o pozwoleniu na budowę instalacji magazynowania energii elektrycznej w zabudowie kontenerowej o mocy 0,5 MW i pojemności 2,15 MW działce nr ewid. gr 93 położonej w Krzątce.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2024-05-28
Data publikacji:
2024-05-28
Data ostatniej zmiany:
2024-05-29

AB.6740.2.46.2024

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.u.2023.1094), w związku z art. 43 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.u.2024.572)

Starosta Kolbuszowski podaje do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 15.05.2024 r wydana została decyzja Nr 176/2024 o pozwoleniu na rozbudowę oczyszczalni ścieków na działkach nr ewid. gr 1389/3, 1389/7, 1390/5, 1392/4, 1393/2 położonych w Majdanie Królewskim.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2024-05-28
Data publikacji:
2024-05-28
Data ostatniej zmiany:
2024-05-29

AB.6740.2.30.2024

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094), w związku z art. 43 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572)

Starosta Kolbuszowski informuje, że:

w dniu 28.05.2024 r wydana została decyzja Nr 203/2024 o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW na działkach nr ewid. gr 2385, 115/2 położonych w Majdanie Królewskim.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2024-05-28
Data publikacji:
2024-05-28
Data ostatniej zmiany:
2024-05-29

AB.6740.8.3.2023.2024

Ikona statystyk
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DZ. U, Z2024r, poz.572)
postanawiam
z urzędu sprostować oczywistą omyłkę pisarską w mojej decyzji nr D/IV/2/2023 z dnia 15.12.2023 r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1162R Mielec - Rzochów - Przyłęk - Ostrowy Tuszowskie - Podtrąba w km 18+550 + 19+660 w miejscowości Ostrowy Baranowskie"
na stronie 2 decyzji w punkcie II ppkt 3 litera a w wykazie działek które stają się własnością Powiatu Kolbuszowskiego zamiast działki nr ewidgr 218/2 winna być działka nr ewid gr 218/1 położona w obrębie 0003 Ostrowy Baranowskie, w jednostce ewidencyjnej 180601_2 Cmolas.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-05-22
Data ostatniej zmiany:
2024-05-22

AB.6740.8.1.2023.2024

Ikona statystyk

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DZ. U, Z2024r, poz.572)

postanawiam

z urzędu sprostować oczywistą omyłkę pisarską w mojej decyzji nr D/IV/l/2023 z dnia 05.05.2023 r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1162R Mielec - Rzochów ~ Przyłęk -Ostrowy Tuszowskie - Podtrąba w miejscowości Ostrowy Tuszowskie oraz Ostrowy Baranowskie w km 18+390 - 18+550 i przebudowa drogi powiatowej Nr 1 223R Ostrowy Tuszowskie - Trzęsówka - Siedlanka w km 0+000 - 0+085 w miejscowości Ostrowy Baranowskie" na stronie 4 decyzji w punkcie V w wykazie działek które stają się własnością Powiatu Kolbuszowskiego dodaje się:
• działki nr ewid gr 1157 i 218/1 położone w obrębie 0003 Ostrowy Baranowskie, jednostka ewidencyjna 1806012 Cmolas,
• działka nr ewid gr 2994 położona w obrębie 0004 Ostrowy Tuszowskie, jednostka ewidencyjna 180601_2 Cmolas

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2024-05-22
Data publikacji:
2024-05-22
Data ostatniej zmiany:
2024-05-22

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kolbuszowej I Wydział Cywilny

Ikona statystyk

Sygn. akt I Ns 259/22

W Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą I Ns 259/22 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Gminy Majdan Królewski o złożenie do depozytu sądowego kwoty 6.404,00 zł.
Postanowieniem z dnia 13 grudnia 2023 roku zezwolono wnioskodawcy Gminie Majdan Królewski na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6.404,00 zł (sześć tysięcy czterysta cztery złote) - na rzecz właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1129/3 o pow. 0,0131 ha położonej w Majdanie Królewskim stanowiącej współwłasność Wilhelma Zdzisława Magdy i Jadwigi Teresy Magdy, tytułem odszkodowania za prawo własności tej nieruchomości, zajętej pod realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej publicznej w Majdanie Królewskim nr 104084 R „ul Jagiellońska"; której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Gminy Majdan Królewski decyzją Starosty Kolbuszowskiego z dnia 22.06.2022 r.nr GK.683.3.21.2021 na okres 10 (dziesięciu) lat, z zastrzeżeniem, iż suma złożona do depozytu sądowego  może zostać wydana:

a) w kwocie 3.202,00 zł spadkobiercom Jadwigi Teresy Magdy,

b) w kwocie 3.202,00 zł spadkobiercom Wilhelma Zdzisława Magdy po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego nabycie spadku po tych osobach.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2024-05-17
Data publikacji:
2024-05-17
Data ostatniej zmiany:
2024-05-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 15:05:58, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)