Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

GK.6821.1.16.2021

Ikona statystyk

WEZWANIE

    W związku z prowadzonym przez Starostę Kolbuszowskiego postępowaniem administracyjnym dotyczącym ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Widelce, gm. Kolbuszowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2323/6 o powierzchni 2,21 ha w trybie art. 124b ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz w związku z pismem pełnomocnika PSE S.A. z dnia 06.10.2021 r. wnoszącym o umorzenie postępowania - Starosta Kolbuszowski, wzywa do złożenia oświadczenia w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma czy nie wyraża Pan/Pani sprzeciwu wobec zamiaru umorzenia postępowania administracyjnego w trybie przewidzianym w art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-10-20
Data ostatniej zmiany:
2021-10-20

GK.6821.1.16.2021

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

    Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z/s w Konstancinie-Jeziornie o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Widełce, gmina Kolbuszowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2323/6 o powierzchni 2,21 ha, poprzez udzielenie zezwolenia Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie na wykonanie na przedmiotowej nieruchomości prac obejmujących wymianę przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 400 kV Połaniec-Rzeszów w ramach inwestycji pn. „Modernizacja linii 400 kV Połaniec - Rzeszów oraz linii Połaniec - Chmielów tor I i tor II polegająca na wymianie przewodów odgromowych na przewody odgromowe typu OPGW”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2021-10-20
Data publikacji:
2021-10-20
Data ostatniej zmiany:
2021-10-20

AB.6740.2.157.2021

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. u. z 2020 r, poz. 1333) oraz art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2021 r, poz. 735)

zawiadamiam

że w dniu 06.10.2021 r na wniosek P. Grzegorza Szalonego zam. ul. ks. S. Sudoła 61 36-122 Dzikowiec zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego - obory o obsadzie 74,5 DJP, zbiornika na gnojowicę o poj. 60 m3, płyty do składowania obornika o pow. 331,20 m3 i zewnętrznej instalacji elektrycznej na działkach nr ewid. gr 913, 916 w Dzikowcu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2021-10-11
Data publikacji:
2021-10-08
Data ostatniej zmiany:
2021-10-11

AB.6740.6.5.2021

Ikona statystyk
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r, poz. 735) i w związku z art. 11d ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2020.1363)
 
z a w i a d a m i a m
że w dniu 01.10.2021 r Wójt Gminy Majdan Królewski z s. w Majdanie Królewskim Rynek 1A, zmienił treść wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr 104060 R „Stawy-Obarówka-Bór”, na odcinku 903 mb, na działkach położonych w Hucie Komorowskiej (sygn. sprawy: AB.6740.6.5.2021)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-10-07
Data ostatniej zmiany:
2021-10-07

GK.6821.1.9.2021

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Nowej Wsi, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 711.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-09-29
Data publikacji:
2021-09-29
Data ostatniej zmiany:
2021-09-29

GK.6821.1.5.2021

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Kolbuszowej Górnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4013/1.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-09-29
Data publikacji:
2021-09-29
Data ostatniej zmiany:
2021-09-29

OŚ.6220.1.2021

Ikona statystyk

INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów dla instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz wygaszenia decyzji Starosty Kolbuszowskiego z dnia 04.09.2014 r. znak OŚ.6220.1.2014

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-09-28
Data publikacji:
2021-09-28
Data ostatniej zmiany:
2021-09-28

GK.6821.1.7.2021

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 28.09.2021 r. została wydana decyzja znak: GK.6821.1.7.2021 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Siedlance, gmina Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1 o powierzchni 2,83 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2021-09-29
Data publikacji:
2021-09-28
Data ostatniej zmiany:
2021-09-29

GK.6821.1.11.2021

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 28.09.2021 r. została wydana decyzja znak: GK.6821.1.11.2021 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Ostrowach Tuszowskich, gmina Cmolas, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2490 o powierzchni 1,03 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2021-09-29
Data publikacji:
2021-09-28
Data ostatniej zmiany:
2021-09-29

GK.6821.3.1.2021

Ikona statystyk

Z A W I A D O M I E N I E

            Na podstawie art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że  sprawa z wniosku Pana Romana Brożyny o zwrot części wywłaszczonej nieruchomości położonej w Kolbuszowej „stanowiącej w dniu jej wywłaszczenia działki 210/1, 210/2, 210/3, 210/4” nie  może być  załatwiona w terminie wskazanym w zawiadomieniu z dnia 30.07.2021 r. znak: GK.6821.3.1.2021. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ww. terminie jest jej skomplikowany charakter oraz konieczność analizy przez organ obszernego materiału dowodowego i jego ewentualne uzupełnienie.

W związku z powyższym stosownie do treści art.  36 § 1 i § 2 cytowanej wyżej ustawy  ustala się nowy przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 30.11.2021 r.

            Ponadto informuję, że z treści art. 37 § 1 k.p.a. wynika, że w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-09-27
Data publikacji:
2021-09-27
Data ostatniej zmiany:
2021-09-27

AB.6740.8.3.2021

Ikona statystyk
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r, poz. 735) i w związku z art. lid ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2020.1363)
STAROSTA KOLBUSZOWSKI
zawiadamia
o wydaniu decyzji Nr D/IV/2/2021 z dnia 17.09.2021 r dla Zarządu Powiatu w Kolbuszowej reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa od km 8+400 do km 9+528 W miejscowości Niwiska (sygn. sprawy: AB.6740 .8.3. 2021).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-09-27
Data ostatniej zmiany:
2021-09-27

GK.6821.1.17.2021

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Kosowach, gmina Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1611 o powierzchni 0,43 ha, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. na założenie i przeprowadzenie sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinka sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem gazowym do budynku jednorodzinnego na dz. nr ewid. 1538, 1540, 1596/2, 1596/1, 1597, 1598, 1611, 1627 obręb 3, Kosowy ul. ks. J. Popiełuszki gm. Niwiska”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-09-17
Data publikacji:
2021-09-17
Data ostatniej zmiany:
2021-09-17

GK.6821.1.16.2021

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z/s w Konstancinie-Jeziornie o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w W idelce, gmina Kolbuszowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2323/6 o powierzchni 2,21 ha, poprzez udzielenie zezwolenia Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie na wykonanie na przedmiotowej nieruchomości prac obejmujących wymianę przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 400 kV Połaniec-Rzeszów w ramach inwestycji pn. „Modernizacja linii 400 kV Połaniec - Rzeszów oraz linii Połaniec - Chmielów tor I i tor II polegająca na wymianie przewodów odgromowych na przewody odgromowe typu OPGW”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-09-17
Data publikacji:
2021-09-17
Data ostatniej zmiany:
2021-09-17

GK.6821.1.15.2021

Ikona statystyk

ZAWIAOMIENIE
Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z/s w Konstancinie-Jeziornie o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Kosowach, gmina Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 881 o powierzchni 0,82 ha, poprzez udzielenie zezwolenia Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie na wykonanie na przedmiotowej nieruchomości prac obejmujących wymianę przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 400 kV Połaniec-Rzeszów w ramach inwestycji pn. „Modernizacja linii 400 kV Połaniec - Rzeszów oraz linii Połaniec - Chmielów tor I i tor II polegająca na wymianie przewodów odgromowych na przewody odgromowe typu OPGW”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-09-17
Data publikacji:
2021-09-17
Data ostatniej zmiany:
2021-09-17

GK.6821.1.10.2021

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Kosowach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 205.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-09-17
Data publikacji:
2021-09-17
Data ostatniej zmiany:
2021-09-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-20 14:21:47, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)