Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

Zawiadomienie GK.6821.3.1.2021 z dnia 30.07.2021r.

Ikona statystyk

Na podstawie art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że sprawa z wniosku Pana Romana Brożyny o zwrot części wywłaszczonej nieruchomości położonej w Kolbuszowej „stanowiącej w dniu jej wywłaszczenia działki 210/1, 210/2, 210/3, 210/4” nie może być załatwiona w terminie wskazanym w zawiadomieniu z dnia 27.05.2021 r. znak: GK.6821.3.1.2021. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ww. terminie jest skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność zgromadzenia materiału dowodowego w postaci umów dzierżawy, których przedmiotem są działki położone w Kolbuszowej oznaczone nr 2137/65, 2137/66, 2137/67, 2137/68, 2137/71.
W związku z powyższym stosownie do treści art. 36 § 1 i § 2 cytowanej wyżej ustawy ustala się nowy przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 30.09.2021 r.
Ponadto informuję, że z treści art. 37 § 1 k.p.a. wynika, że w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-07-30
Data publikacji:
2021-07-30
Data ostatniej zmiany:
2021-08-02

AB.6740.8.3.2021

Ikona statystyk
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2021 r, poz. 735) i w związku z art. lid ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.i Dz. U. Z 2020 r, poz. 1363)
zawiadamiam
że w dniu 20.07.2021 r na żądanie Zarządu Powiatu w Kolbuszowej reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa od km 8+400 do km 9_528 w miejscowości Niwiska (sygn. sprawy: AB.6740 ,8.3.2021).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2021-07-29
Data publikacji:
2021-07-29
Data ostatniej zmiany:
2021-07-29

AB.6740.6.2.2021

Ikona statystyk

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. dz. u. z2021 r, poz. 375)

postanawiam

z urzędu sprostować oczywistą omyłkę pisarską w mojej decyzji nr D/l 1/5/2021 31.05.2021 r wydanej dla Wójta Gminy Majdan Królewski o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr 104061 R „Osada - Obarówka" w miejscowości Huta Komorowska, na odcinku 633,98 m (znak spr. AB.6740.6.2.2021), w sposób następujący:

W pkt. 3 na str. 2 w/w decyzji: „Własnością Gminy Majdan Królewski stają się następujące nieruchomości" winny być wymienione działki nr ewid. gr 627/1, 627/2, 1143/8 (1143/6)*, 1145/2 i 1145/3 (1145)*, 1148/4 (1148/1)*, 1150/2 (1150)*.

UZASADNIENIE

Decyzja Starosty Kolbuszowskiego D/ll/5/2021 z 31.05.2021 r wydana dla Wójta Gminy Majdan Królewski o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr 104061 R „Osada - Obarówka" w miejscowości Huta Komorowska, na odcinku 633,98 m zawiera wyżej wskazany błąd pisarski: zamiast działki nr 1150/2 wskazano działkę nr 1152/2. Zgodnie z art. 113. § 1 KPA organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony sprostować w drodze postanowienia błędy pisarskie oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2021-07-29
Data publikacji:
2021-07-29
Data ostatniej zmiany:
2021-07-29

Ogłoszenie Radcy Prawnego z dnia 09.07.2021 roku, na podstawie postanowienia sądowego

Ikona statystyk

radca prawny Aleksandra Motowidło,

adres do doręczeń: Kancelaria Prawna Arkadiusz Brach ul. Wolności 27B, 39- 300 Mielec,

tel. 693580630, a.motowidlo@kancelariabrach.pl

Ogłoszenie

Działając jako kurator dla nieznanych wierzycieli- właścicieli nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym nr 1816/1 o pow. 0,0169 ha położonej w Majdanie Królewski, obręb 0005 Majdan Królewski - wzywam wszystkie osoby, które legitymują się prawem własności do w/w działki, ewentualnie które posiadają informacje co do osób legitymujących się tytułem własności do w/w działki, o kontakt zc mną pod w/w adresem/ numerem telefonu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-07-15
Data ostatniej zmiany:
2021-07-15

Ogłoszenie Radcy Prawnego z dnia 08.07.2021 roku, na podstawie postanowienia sądowego

Ikona statystyk
radca prawny Aleksandra Motowidło,
adres do doręczeń: Kancelaria Prawna Arkadiusz Brach ul. Wolności 27B, 39- 300 Mielec,
tel. 693580630, a.motowidlo@kancelariabrach.pl
Ogłoszenie
Działając jako kurator dla nieznanych wierzycieli- właścicieli nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym nr 1816/1 o pow. 0,0169 ha położonej w Majdanie Królewski, obręb 0005 Majdan Królewski - wzywam wszystkie osoby, które legitymują się prawem własności do w/w działki, ewentualnie które posiadają informacje co do osób legitymujących się tytułem własności do w/w działki, o kontakt zc mną pod w/w adresem/ numerem telefonu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2021-07-15
Data publikacji:
2021-07-15
Data ostatniej zmiany:
2021-07-15

GK.6821.1.15-17.2021

Ikona statystyk

Ogłoszenie Starosty Kolbuszowskiego o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych

Na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z ark 124, art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Kolbuszowski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia następujących postępowań administracyjnych:
  1. Z wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie- Jeziomie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Widelce, gm. Kolbuszowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2323/6 oraz w Kosowach, gmina Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 881, poprzez udzielenie zezwolenia Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie- Jeziornie na wykonanie na przedmiotowych nieruchomościach prac obejmujących wymianę przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 400 kV Połaniec - Rzeszów w ramach inwestycji pn. „Modernizacja linii 400 kV Połaniec - Rzeszów oraz linii 220 kV Połaniec - Chmielów tor I i tor II polegająca na wymianie przewodów odgromowych na przewody odgromowe typu OPGW”;
  2. Z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kosowach, gm. Niwiska oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1611, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. na założenie i przeprowadzenie sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku jednorodzinnego na dz. ewid. 1538, 1540, 1596/2, 1596/1, 1597, 1598, 1611 obręb 3, Kosowy ul. ks. J. Popiełuszki gm. Niwiska”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-07-09
Data ostatniej zmiany:
2021-07-09

GK.683.3.24.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość położoną w obrębie Majdan Królewski, w gminie Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 1729/5 o powierzchni 0,0120 ha oraz 1729/6 o powierzchni 0,0027 ha.


Starosta Kolbuszowski - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 13 63 ze zm.), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm .), w związku z art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) - zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Majdan Królewski, w obrębie Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer: 1729/5 o powierzchni 0,0120 ha oraz 1729/6 o powierzchni 0,0027 ha, która stała się własnością Gminy Majdan Królewski na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/3/2021, znak: AB.6740.6.1.2021 z dnia 30.03.2021 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 104076R Drogi Osiedla Podlasek km 0+000 + 0+003”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-07-07
Data publikacji:
2021-07-07
Data ostatniej zmiany:
2021-07-07

Załącznik do uchwały Nr 137/714/2021 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 30 czerwca 2021 r.

Ikona statystyk

Wykaz dla części powierzchni dachowej i poddasza usytuowanych w budynku starostwa powiatowego w Kolbuszowej, usytuowanego na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr 1513/13 11524/4 w kolbuszowej na oddanie w dzierżawę.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2021-07-01
Data publikacji:
2021-07-01
Data ostatniej zmiany:
2021-07-01

Obwieszczenie AB.6740.8.2.2021

Ikona statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia o wydaniu decyzji Nr D/IV/1/2021 z dnia 28.06.2021 r dła Wójta Gminy Cmolas o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Budowa drogi gminnej dojazdowej do osiedla Dąbrówka w miejscowości Cmolas, na działkach położonych w Cmotasie i Zarębkach (sygn. sprawy: AB.6740.8.2.2021).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-06-30
Data ostatniej zmiany:
2021-06-30

Zawiadomienie GK.6821.10.3.2021 z dnia 21.06.2021r.

Ikona statystyk

Stosownie do treści art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej K.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne o stwierdzenie, że działki nr 2286, 2287, 2288, 2289, 2290/2, 2291, 2292 i 2293, położone w Zielonce, gmina Raniżów oraz działki nr 92/2, 92/4, 92/5, 92/8, 92/10, 94, 92/1, 92/3, 92/7, 38, 92/12, 92/13, 92/14, 92/15, 92/16,707, 776/1, 776/2, 780, 809/1,809/2 i 809/6, położone w Mazurach, gmina Raniżów stanowią mienie gromadzkie.
Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 K.p.a. informuję, iż w przedmiotowej sprawie został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.
Ze zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 213, w godzinach pracy Urzędu (pn. 8.00 16.00, wt. - pt. 7.30 - 15.30), w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Po tym terminie zostanie wydana stosowna decyzja.

Jednocześnie zawiadamiam, że z uwagi na konieczność umożliwienia stronom zapoznania się z materiałem dowodowym przyjmuje się, iż podstawowym terminem do załatwienia sprawy jest termin dwumiesięczny, tj. do dnia 23.08.2021 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-06-21
Data publikacji:
2021-06-21
Data ostatniej zmiany:
2021-06-21

Ogłoszenie Starosty Kolbuszowskiego GK.6821.1.4-11.2021

Ikona statystyk

Na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124, art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), Starosta Kolbuszowski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia następujących postępowań administracyjnych z wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w:

1) Kosowach, gm. Niwiska, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 4/2, 205 i 1710/7;

2) Siedlance, gm. Niwiska, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1 i 43;

3) Kolbuszowej Górnej, gm. Kolbuszowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4013/1;

4) Nowej Wsi, gm. Kolbuszowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 711;

5) Ostrowach Tuszowskich, gm. Cmolas, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2490

poprzez udzielenie zezwolenia Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie na wykonanie na przedmiotowych nieruchomościach prac obejmujących wymianę przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 400 kV Połaniec - Rzeszów w ramach inwestycji pn. „Modernizacja linii 400 kV Połaniec - Rzeszów oraz linii 220 kV Połaniec - Chmielów tor I i tor II polegająca na wymianie przewodów odgromowych na przewody odgromowe typu OPGW”;

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 213, tel. 17 744 57 52, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości, zostaną wszczęte postępowania administracyjne w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-06-15
Data publikacji:
2021-06-15
Data ostatniej zmiany:
2021-06-15

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 15 czerwca 2021 r.

Ikona statystyk
Stosownie do art. 72 ust. 6 oraz ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
STAROSTA KOLBUSZOWSKI
INFORMUJE
(poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego
organu oraz udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Kolbuszowej)
o wydaniu decyzji Nr 247/2021 z dnia 15.06.2021r.
(sprawa znak: AB.6740.3.45.2021)
o pozwoleniu na: „Przebudowę i rozbudowę budynku produkcyjno-magazynowego, miejsc postojowych i zbiornika podziemnego na gaz płynny na działkach nr. ewid. gruntów: 1382/1, 1382/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001-Kolbuszowa, w jednostce ewidencyjnej 180602_4 Kolbuszowa (M)”
która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-06-15
Data ostatniej zmiany:
2021-06-15

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 11 czerwca 2021 r.

Ikona statystyk

Stosownie do art. 72 ust. 6 oraz ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

STAROSTA KOLBUSZOWSKI
INFORMUJE

(poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego
organu oraz udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji 

o wydaniu decyzji Nr 246/2021 z dnia 10.06.2021r.
(sprawa znak: AB.6740.3.46.2021)

o pozwoleniu na budowę: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. gruntów: 4255/1, 4255/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0009-Kolbuszowa Górna w jednostce ewidencyjnej 180602_5 Kolbuszowa (W)"

która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2021-06-11
Data publikacji:
2021-06-11
Data ostatniej zmiany:
2021-06-11

AB.6740.6.4.2021

Ikona statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia że w dniu 04.06.2021 r. zostało wszczęte na żądanie Wójta Gminy Majdan Królewski z s. w Majdanie Królewskim Rynek 1A, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi gminnej w Woli Rusinowskiej nr 104123 R „Murynia - Jeziórko” w miejscowości Wola Rusinowska, na odcinku 865 m, na działkach położonych w Woli Rusinowskiej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-06-07
Data ostatniej zmiany:
2021-06-07

AB.6740.6.3.2021

Ikona statystyk
Starosta Kolbuszowski zawiadamia o wydaniu decyzji Nr D/II/4/2021 z dnia 02.06.2021 r dla Wójta Gminy Dzikowiec  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Budowa drogi gminnej w miejscowości Mechowiec, na działkach położonych w Dzikowcu 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-06-02
Data ostatniej zmiany:
2021-06-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-08-02 09:38:36, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)