Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

AB.6740.5.3.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: z 2022 r., poz. 176)

S T A R O S T A   K O L B U S Z O W S K I

ZAWIADAMIA
o wszczęciu postępowania administracyjnego

znak: AB.6740.5.3.2023

na wniosek z 20.03.2023r. p. Bartłomieja Petejko - pełnomocnika Burmistrza Kolbuszowej, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn:

„Budowa drogi gminnej w miejscowości Poręby Kupieńskie - Zabłocie” w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2023-03-28
Data publikacji:
2023-03-28
Data ostatniej zmiany:
2023-03-28

GK.683.6.15.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania
w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną za nieruchomość położoną w obrębie Dzikowiec, jednostka ewidencyjna Dzikowiec, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1110/5 o powierzchni 0,2110 ha
      Starosta Kolbuszowski - stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), informuje, że została wydana decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Dzikowiec, jednostka ewidencyjna Dzikowiec, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1110/5 o powierzchni 0,2110 ha, która stała się własnością Gminy Dzikowiec na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/2/1/2022, znak: AB.6740.6.2.2022 z dnia 25.05.2022 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dzikowiec” na działkach położonych w Dzikowcu, ostatecznej w dniu 06.07.2022 r.
      Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10 w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pokój 402, w godzinach pracy Urzędu (pn. 8:00 - 16:00, wt. - pt.
7:30- 15:30).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-03-28
Data publikacji:
2023-03-28
Data ostatniej zmiany:
2023-03-28

GK.6620.55.2.2023

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
      Stosownie do art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2022.2000 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że prowadzone z urzędu postępowanie administracyjne dotyczące zmiany wpisów podmiotowych dla działek nr 1231 i 1232 położonych w miejscowości Domatków, gmina Kolbuszowa, nie może zostać załatwione w ustalonym terminie, z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego poprzez uzyskanie m.in. odpowiedzi na pismo skierowane do Ambasady RP w Berlinie.
      W związku z powyższym ustala się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31.05.2023 r.
      Ponadto informuję, że z treści art. 37 § 1 wyżej wymienionej ustawy wynika, że w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-03-27
Data publikacji:
2023-03-27
Data ostatniej zmiany:
2023-03-27

AB.6740.6.6.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000) i w związku z art. 11d ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2022.176)
STAROSTA KOLBUSZOWSKI zawiadamia
że w dniu 14.03.2023 r została wydana dla Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z s. ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa decyzja Nr D/II/2/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1 033R Bojanów - Wilcza Wola - Kopcie w km 4+336 do 4+760 w Wilczej Woli (sygn. sprawy: AB.6740.6.6.2022).

I.  DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ, położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
Obręb 0001 Wilcza Wola, jednostka ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec: 818, 2391/1;

II.  DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ,  położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
Obręb 0001 Wilcza Wola, jednostka ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec:
1.  1381/8:   (podlegająca podziałowi na działki   1381/18, 1381/19);
2.  1381/9:   (podlegająca podziałowi na działki   1381/16, 1381/17);
3.  1381/10   (podlegająca podziałowi na działki   1381/12, 1381/13);
4.  1381/11:  (podlegająca podziałowi na działki   1381/14, 1381/15);
5.  1432/20:  (podlegająca podziałowi na działki   1432/21, 1432/22);
6.  1641/2:   (podlegająca podziałowi na działki   1641/3, 1641/4);
7.  1642:     (podlegająca podziałowi na działki   1642/1, 1642/2);
8.  1719:     (podlegająca podziałowi na działki   1719/2, 1719/1);
9.  1483:     (podlegająca podziałowi na działki   1483/1, 1483/2);
10. 1437/3:   (podlegająca podziałowi na działki   1437/4, 1437/5);
W nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału, przeznaczone pod inwestycję.

III. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, KTÓRE PLANOWANE SĄ DO PRZEJĘCIA NA RZECZ POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
Obręb 0001 Wilcza Wola, jednostka ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec:
1381/19 (1381/8), 1381/17 (1381/9), 1381/13 (1381/10), 1381/15 (1381/11), 1432/22 (1432/20), 1641/4 (1641/2), 1642/2 (1642), 1719/2 (1719), 1483/2 (1483), 1437/5 (1437/3).
* w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem.
*W nawiasie wskazano nr działki przed podziałem.

IV. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, Z KTÓRYCH KORZYSTANIE BĘDZIE OGRANICZONE (położone w granicach oznaczonych linią przerywaną w kolorze granatowym):
Obręb 0001 Wilcza Wola, jednostka ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec:
1547, 1322/2, 1670, 1381/8 (1381/18), 1643, 1642 (1642/1), 1641/2 (1641/3).

Z treścią decyzji można zapoznać się w terminie do czternastu dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego – Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, pokój 313: w poniedziałki od 800 do 1500, zaś w pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 730 – 1430. Pouczenie o środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-03-24
Data publikacji:
2023-03-24
Data ostatniej zmiany:
2023-03-28

GK.683.6.15.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość położoną w obrębie Dzikowiec, jednostka ewidencyjna Dzikowiec, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1110/5 o powierzchni 0,2110 ha.
Starosta Kolbuszowski - stosownie do treści art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), art. 8, 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), w związku z art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamia, że zostało w szczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Dzikowiec, jednostka ewidencyjna Dzikowiec, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1110/5 o powierzchni 0,2110 ha, która stała się własnością Gminy Dzikowiec na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/2/1/2022, znak: AB.6740.6.2.2022 z dnia 25.05.2022 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dzikowiec” na działkach położonych w Dzikowcu, ostatecznej w dniu 06.07.2022 r.
Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10 w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pokój 402, w godzinach pracy Urzędu (pn. 8:00 - 16:00, wt. - pt.
7:30 - 15:30).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-03-23
Data publikacji:
2023-03-23
Data ostatniej zmiany:
2023-03-23

GK.683.1.3.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego
za nieruchomość położoną w obrębie Cmolas, jednostka ewidencyjna Cmolas, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4660/10 o powierzchni 0,0130 ha.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-03-17
Data publikacji:
2023-03-17
Data ostatniej zmiany:
2023-03-20

GK.683.1.10.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego
za nieruchomość położoną w obrębie Cmolas, jednostka ewidencyjna Cmolas, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4670/1 o powierzchni 0,0011 ha.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-03-17
Data publikacji:
2023-03-17
Data ostatniej zmiany:
2023-03-20

GK.683.1.11.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego
za nieruchomość położoną w obrębie Cmolas, jednostka ewidencyjna Cmolas, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4673/5 o powierzchni 0,0068 ha.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-03-17
Data publikacji:
2023-03-17
Data ostatniej zmiany:
2023-03-20

GK.683.1.12.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego
za nieruchomość położoną w obrębie Cmolas, jednostka ewidencyjna Cmolas, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4674/1 o powierzchni 0,0069 ha.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-03-17
Data publikacji:
2023-03-17
Data ostatniej zmiany:
2023-03-20

GK.683.1.28.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość położoną w obrębie Cmolas, jednostka ewidencyjna Cmolas, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5024/1 o powierzchni 0,0050 ha.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-03-17
Data publikacji:
2023-03-17
Data ostatniej zmiany:
2023-03-20

GK.683.1.22.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego
za nieruchomość położoną w obrębie Cmolas, jednostka ewidencyjna Cmolas, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4994/1 o powierzchni 0,0077 ha.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-03-17
Data publikacji:
2023-03-17
Data ostatniej zmiany:
2023-03-20

GK.683.1.31.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość położoną w obrębie Cmolas, jednostka ewidencyjna Cmolas, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5035/1 o powierzchni 0,0016 ha.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-03-17
Data publikacji:
2023-03-17
Data ostatniej zmiany:
2023-03-20

Uchwała Nr 228/1258/2023 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 15 marca 2023 r.

Ikona statystyk

Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego

działając na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 447) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1327)

o g ł a s z a 

otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny pod nazwą:

Prowadzenie na terenie Powiatu Kolbuszowskiego placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-03-16
Data ostatniej zmiany:
2023-03-16

GK.683.7.35.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
     o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Niwiska, w gminie Niwiska, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 111/1 o powierzchni 0,0049 ha.
     Starosta Kolbuszowski - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), w związku z art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) - informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Niwiska, w obrębie Niwiska, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 111/1 o powierzchni 0,0049 ha., która stała się własnością Powiatu Kolbuszowskiego na podstawie ostatecznej w dniu 29.10.2021 r. decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/IV/2/2021, znak: AB.6740.8.3.2021 z dnia 17.09.2021 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa od km 8+400 do km 9+528 na działkach położonych w Niwiskach”.
     Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 402.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-03-14
Data publikacji:
2023-03-14
Data ostatniej zmiany:
2023-03-14

AB.6740.5.2.2023

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity.: Dz. U.. z 2022 r.,poz.2000), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: z 2022 r., poz. 176)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI

ZAWIADAMIA
o wszczęciu postępowania administracyjnego

znak: AB.6740.5.2.2023

na wniosek z 27.02.2023 r. dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej działającego w imieniu Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1325R Blizna -Leszcze-Przedbórz-Poręby Kupieńskie wraz z budową mostu JNI 01024241w km 13+898 w miejscowości Przedbórz i Bukowiec” w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-03-14
Data ostatniej zmiany:
2023-03-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-03-29 21:06:35, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)