Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

GK.6821.1.20.2021

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że sprawa w wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie -Jeziornie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Domatkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 361, poprzez udzielenie zezwolenia PSE S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziomie na wykonanie prac obejmujących wymianę przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 400 kV Połaniec-Rzeszów w ramach inwestycji pn. „Modernizacja linii 400 kV Połaniec-Rzeszów oraz linii 220 kV Połaniec-Chmielów tor I i tor II polegająca na wymianie przewodów odgromowych na przewody odgromowe typu OPGW” nie może być załatwiona w terminie wskazanym w zawiadomieniu z dnia 23.11.2021 r. znak: GK.6821.1.20.2021 z uwagi na konieczność uzupełnienia akt sprawy o dodatkową dokumentację niezbędną do wydania decyzji. Wobec czego tut. organ pismami z dnia 02.12.2021 r. znak: GK.6821.1.20.2021 zwrócił się do Sądu Rejonowego w Kolbuszowej o udzielenie stosownych informacji.

W związku z powyższym przewidywany termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 31.03.2022 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-01-19
Data ostatniej zmiany:
2022-01-19

GK.6821.1.22.2021

Ikona statystyk
ZAWIADOMIENIE
   Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Przylęku, gmina Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 689 o powierzchni 0,03 ha, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. na założenie i przeprowadzenie sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazu śr/c do budynku jednorodzinnego”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-01-18
Data publikacji:
2022-01-18
Data ostatniej zmiany:
2022-01-18

AB.6740.6.9.2021

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r, poz. 735) i w związku z art. 11d ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2020.1363)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI

z a w i a d a m i a

o wydaniu decyzji Nr D/II/1/2022 z dnia 17.01.2022 r dla Wójta Gminy Majdan Królewski o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr 104118 R „Stawisko-Gadka” w miejscowości Rusinów, na odcinku 0,992 km na działkach położonych w Rusinowie objętych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (oznaczonymi linią ciągłą w kolorze czerwonym na załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji) (sygn. sprawy: AB.6740.6.9.2021).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-01-17
Data publikacji:
2022-01-17
Data ostatniej zmiany:
2022-01-18

GK.683.6.26.2021

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Dzikowcu, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 785/3 o powierzchni 0,0195 ha, która stała się własnością Gminy Dzikowiec na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/4/2021, znak: AB.6740.6.3.2020 z dnia 31.05.2021 r., na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Mechowiec km 0+000 + 0+224,96” został zgrom adzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.
Ze zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 213, w godzinach pracy Urzędu (pn. 8.00- 16.00, wt. - pt. 7.30-15.30), w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadom ienia, po wcześniejszym telefonicznym um ówieniu.
W przypadku, gdy adresat nie może skorzystać z przysługującego mu prawa do zapoznania się z materiałem dowodowym w związku z epidemią COVID 19, prosimy o kontakt telefoniczny.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-01-12
Data publikacji:
2022-01-12
Data ostatniej zmiany:
2022-01-12

Zarządzenie Starosty Kolbuszowskiego

Ikona statystyk

Nr 65/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcję biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Kolbuszowskiego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-01-12
Data publikacji:
2022-01-12
Data ostatniej zmiany:
2022-01-12

GK.683.6.24.2021

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Dzikowcu, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 820/1 o powierzchni 0,0233 ha, która stała się własnością Gminy Dzikowiec na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/4/2021, znak: AB.6740.6.3.2021 z dnia 31.05.2021 r., na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Mechowiec km 0+000 + 0+224,96” został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.
Ze zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 213, w godzinach pracy Urzędu (pn. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30), w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.
W przypadku, gdy adresat nie może skorzystać z przysługującego mu prawa do zapoznania się z materiałem dowodowym w związku z epidemią COVID 19, prosimy o kontakt telefoniczny.
Ponadto na podstawie art. 36 § 1 i § 2 k.p.a. zawiadamiam, że ww. sprawa nie może być załatwiona w terminie dwumiesięcznym. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ww. terminie jest konieczność umożliwienia stronom zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w aktach sprawy.
W związku z powyższym stosownie do treści art. 36 § 1 i § 2 cytowanej wyżej ustawy ustala się nowy przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 28.02.2022 r.
Stosownie do treści art. 37 § 1 k.p.a. informuję, że w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-12-31
Data publikacji:
2021-12-31
Data ostatniej zmiany:
2021-12-31

GK.683.6.26.2021

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),  Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że sprawa dotycząca ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Dzikowcu, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 785/3 o powierzchni 0,0195 ha, która stała się własnością Gminy Dzikowiec na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/4/2021, znak: AB.6740.6.3.2021 z dnia 31.05.2021 r., na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Mechowiec km 0+000 : 0+224,96” nie może być załatwiona w ustalonym terminie. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ww. terminie jest konieczność ustalenia spadkobierców po zmarłej Genowefie Plis c. Jana i Zofii.
W związku z powyższym stosownie do treści art. 36 § 1 i § 2 cytowanej wyżej ustawy ustala się nowy przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 28.02.2022 r.
Stosownie do treści art. 37 § 1 k.p.a. informuję, że w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-12-31
Data publikacji:
2021-12-31
Data ostatniej zmiany:
2021-12-31

AB.6740.6.6.2021

Ikona statystyk

POSTANOWIENIE

   Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DZ. U. Z2021 r, poz. 735) postanawiam z urzędu sprostować oczywistą omyłkę pisarską w mojej decyzji Nr D/ll/7/2021 i obwieszczeniu o jej wydaniu z dnia 21.10.2021 r, o zezwoleniu rozbudowę drogi gminnej nr 104104 R „Drozdów-Gole" w miejscowości Krzątka, na odcinku 439 mb, na działkach położonych w Krzątce, co do nazwy inwestycji drogowej, jej adresu i działek planowanych do przejęcia na rzecz Gminy majdan Królewski.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-12-30
Data ostatniej zmiany:
2021-12-30

GK.6821.3.1.2021

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że w sprawie z wniosku Pana Romana Brożyny o zwrot części wywłaszczonej nieruchomości położonej w Kolbuszowej „stanowiącej w dniu jej wywłaszczenia działki 210/1, 210/2, 210/3, 210/4” został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.
Ze zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 402, w godzinach pracy Urzędu (pn. 8.00 - 16.00, wt. - pt. 7.00 - 15.00), w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.
W przypadku, gdy adresat nie może skorzystać z przysługującego mu prawa do zapoznania się z materiałem dowodowym w związku z epidemią COVID 19, prosimy o kontakt telefoniczny.
Jednocześnie na podstawie art. 79a kpa wskazuję, że nie zostały wykazane przesłanki do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony, wymienione w art. 136 ust. 3 w zw. z art. 137 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.).
Ponadto na podstawie art. 36 § 1 i § 2 kpa zawiadamiam, że ww. sprawa nie może być załatwiona w terminie wskazanym w zawiadomieniu z dnia 30.11.2021 r. znak: GK.6821.3.1.2021. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ww. terminie jest konieczność umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. W związku z powyższym stosownie do treści art. 36 § 1 i § 2 cytowanej wyżej ustawy ustala się nowy przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 15.02.2022 r.
Stosownie do treści art. 37 § 1 k.p.a. informuję, że w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-12-29
Data publikacji:
2021-12-29
Data ostatniej zmiany:
2021-12-29

GK.6821.1.22.2021

Ikona statystyk

Zawiadomienie z dnia 22 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że sprawa w wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Przyłęku, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 689, poprzez udzielenie zezwolenia PSG Sp. z o. o. na założenie i przeprowadzenie sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazu śr/c do budynku jednorodzinnego” nie może być załatwiona w ustawowym terminie z uwagi na konieczność zebrania dodatkowego materiału dowodowego w tej sprawie, w tym zastosowania procedur związanych z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2021-12-23
Data publikacji:
2021-12-22
Data ostatniej zmiany:
2021-12-23

Uchwała Nr 160/854/2021 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 08 grudnia 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w 2022 roku.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-12-08
Data ostatniej zmiany:
2021-12-08

AB.6740.6.5.2021

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r, poz. 735) i w związku z art. 11d ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2020.1363)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji Nr D/II/9/2021 z dnia 12.11.2021 r dla Wójta Gminy Majdan Królewski o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr 104060 R „Stawy-Obarówka-Bór”, na odcinku 903 mb, na działkach położonych w Hucie Komorowskiej (sygn. sprawy: AB.6740.6.5.2021).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-12-06
Data ostatniej zmiany:
2021-12-06

GK.6821.1.16.2021 - wydanie decyzji

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Widelce, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2323/6.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-12-02
Data publikacji:
2021-12-02
Data ostatniej zmiany:
2021-12-02

GK.6821.3.1.2021

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że w sprawie z wniosku Pana Romana Brożyny o zwrot części wywłaszczonej nieruchomości położonej w Kolbuszowej „stanowiącej w dniu jej wywłaszczenia działki 210/1, 210/2, 210/3, 210/4” został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminX
Data wytworzenia:
2021-11-30
Data publikacji:
2021-11-30
Data ostatniej zmiany:
2021-12-01

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Ikona statystyk

   Przeznacza się do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - TK TELEKOM Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie część powierzchni dachowej i poddasza wraz z możliwością korzystania z istniejącego masztu usytuowanych na nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym stanowiącym siedzibę Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, zlokalizowanym przy ul 11 Listopada 10 w Kolbuszowej na nieruchomości złożonej z działek nr 1513/13 i 1524/4, stanowiących własność Powiatu Kolbuszowskiego, wykazanych w ewidencji gruntów i budynków w użytku gruntowym o nazwie inne tereny zabudowane oznaczone symbolem Bi. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Kolbuszowej prowadzi księgę wieczystą nr TB1K/00033941/1.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-11-25
Data ostatniej zmiany:
2021-11-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-20 14:03:01, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)